Analys - LIDDS

Från Stockpicker Newsletter (21 februari 2016)

LIDDS – billigaste forskningsbolaget?                           LIDDS | FIRST NORTH | 8 kr

Det är snart ett år sedan vi ansåg forskningsbolaget LIDDS värda ett spekulativt köp. Med facit i hand kan vi konstatera att aktien utvecklats klart svagare än förväntat med en kursnedgång på ca 15%. Vi hävdar dock envist att den tålmodige kan bli bjuden på rejäl avkastning.

Kärnan i LIDDS utgörs av en patenterad drug delivery-teknologi, ett slags nanostrukturerat hjälpämne i form en slags pasta som kan förses med en läkemedelssubstans och injiceras vid ett tumörområde. Därigenom kan en långvarig lokalbehandlingseffekt uppnås då pastan långsamt frisätter lagom doser av den aktiva läkemedelssubstansen. Målsättningen är att depåteknologin skall ge bibehållen eller bättre effekt och orsaka färre biverkningar än de mediciner som administreras på traditionellt vis - via infusion, sprutor eller tabletter.

Ett rejält plus i kanten ur ett riskperspektiv är att LIDDS inte utvecklar originalsubstanser utan istället utnyttjar redan godkända preparat vars patent gått ut. Läkemedlet är alltså redan välbeprövat och effektivt. Det innebär att bolaget inte behöver färdas längs den riskfyllda forskningsväg med dåliga odds till framgång som utveckling av originalläkemedel innebär. Utmaningen ligger istället i själva drug delivery-teknologin, att kunna påvisa att frisättningen fungerar och att pastan kan förses med tillräckligt höga doser utan att orsaka allvarliga sidoeffekter.

Huvudkandidaten, Liproca Depot, är baserad på hydroxyflutamid och har framgångsrikt genomgått tre kliniska fas IIa-studier inom behandling av prostatacancer. Noterbart är att 40 000 gånger högre vävnadskoncentrationer bedöms kunna uppnås i nära anslutning till den injicerade läkemedelsdepån jämfört med oral behandling av flutamid. Här tipsar logiken om att det kommer att gå vägen.

Rent vetenskapligt ser det också lovande ut. I den senaste förlängda studien där väsentligt högre doser prövades under en uppföljningsperiod över åtta veckor kunde ett viktigt dos-effekt-samband påvisas på cancermarkören PSA och prostatavolymen. Dessutom rapporterades inga hormonella biverkningar vilket är vanligt med traditionell flutamid-medicinering. Beaktat att Liproca Depot förväntas ge en god lokalbehandlingseffekt under 4 – 6 månader och att t ex PSA-värdet sänktes med i genomsnitt 23% redan efter åtta veckor gjordes bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå de effektnivåer som krävs för ett marknadsgodkännande. Nästa steg är att finna optimal dos via en fas IIb-studie, en prövning som väntas inledas i höst.

Den teoretiska marknadspotentialen är stor då Liproca Depot bedöms vara lämplig att behandla 40 – 60% av de ca 1,1 miljoner patienter som årligen diagnosticeras med prostatacancer. I preklinik finns dessutom pågående projekt med docetaxel och doxorubicin, två av de vanligaste cellgifterna. Det möjliggör, vid framgång, att LIDDS kan bredda verksamheten mot en stor mängd cancerindikationer där lokalbehandling av tumörer anses lämplig, exempelvis inom äggstockscancer, levercancer, bencancer och hjärntumörer.

På börsen värderas däremot LIDDS till ca 100 Mkr. Det är en av de absolut lägsta värderingarna bland forskningsbolagen, i synnerhet om vi beaktar de med projekt i klinisk fas. Det har inte hjälpt att flera namnstarka personer köpt aktier, t ex finansmannen och Active Biotech-ledamoten Peter Thulin, Elektas storägare Larry Leksell och Lundin Petroleums forna VD Ashley Heppenstall. En axelryckning blev också belöningen från aktiemarknaden när finansieringen nyligen säkrades via en riktad emission till bl a Recipharm (potentiell budgivare?), trots att teckningskursen (9 kr) var marknadsmässig, dvs utan rabatt, vilket i sig är ovanligt. Med nuvarande förbränningstakt räcker pengarna ungefär ett år.

Måhända är en orsak till den njugga värderingen att det i Sverige saknas jämförbara drug delivery-bolag med en teknik för lokalbehandling. I USA utgör däremot Edge Therapeutics ett bra jämförelsemått. Bolagets enda läkemedelskandidat i klinisk fas har passerat fas I/II-studier och baseras på den godkända substansen nimodipine. Siktet är inställt på lokalbehandling av en slags stroke där Edge hoppas kunna påvisa ett bättre behandlingsutfall jämfört med oral administrering av nimopidine. Börsvärdet uppgår till ca 200 Musd och exkluderar vi nettokassan är ”forskningsvärdet” ungefär sju gånger högre vilket indikerar att LIDDS är undervärderade.

Nu vill vi dock understryka det självklara – att LIDDS är ett högriskbolag. Aktien bör alltså inte utgöra någon större del av en portfölj. Däremot är depåteknologin i praktiken validerad varpå potentialen onekligen kittlar, i synnerhet om vi inkluderar cytostatikaprojekten i preklinik vilka vi bedömer kan bli betydelsefulla katalysatorer till en högre värdering förutsatt att klinisk fas nås. Att ledningen dessutom visat en fingerfärdighet i att säkra finansiering till aktieägarvänliga villkor ger helt klart en övervikt till vår slutsats att LIDDS är väl värda en chansning som en krydda i en långsiktig portfölj. Förr eller senare upptäcker ett större investerarkollektiv aktien. Då kan mycket väl marknadsvärdet fördubblas utan att LIDDS skulle framstå som särskilt övervärderad.


Dela på sociala medier
Twitter Facebook Google+ LinkedIn

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen