Reportage och vd-intervju med LIDDS

LIDDS är noterat på Nasdaq-börsens First North-lista. Företaget utvecklar cancer-läkemedel för lokalbehandling av cancer med målsättningen att dessa skall vara lika effektiva som dagens etablerade läkemedel men ge patienterna betydligt mindre biverkningar och därmed bättre livskvalitet. I intervjun berättar Monica Wallter om den unika och patenterade NanoZolid-teknologin. 

LIDDS produktportfölj baseras på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi, NanoZolid. Egenskaperna hos NanoZolidutgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av nya och förbättrade läkemedelsprodukter. De unika egenskaperna i LIDDS drugdelivery-teknologi är att läkemedlets frisättning och effekt kan styras från veckor till flera månader och anpassas efter olika kliniska behov. Den är injicerbar i många olika vävnader och tolereras väl, läkemedelsdepån resoberas efter hand och är dessutom synbar med ultraljud vid injektion vilket möjliggör kontrollerad placering i tumörområdet. (källa: LIDDS bolagsbeskrivning)

Monica Wallter, vd för LIDDS

Monica Wallter - vd med lång erfarenhet med ledande befattningar inom Life Science

Monica Wallter har en lång erfarenhet och har under 25 års tid haft flera ledande befattningar inom välkända läkemedels- och Life Science-bolag, bl.a. i Pharmaciakoncernen.Sedan 2000 har Monica varit vd för börsnoterade bolag som Probi och Ellen. 2015 tillträdde Monica som vd för LIDDS varefter flera stora strategiska förändringar med flera intressanta läkemedelsprojekt i utveckling drivits igenom.

NanoZolid - en teknologi som kan kombineras med de flesta läkemedel för lokalbehandling av cancertumörer 

Vår första fråga till Monica är vad som gör just företaget LIDDS till ett intressant val att verka inom. Svaret är teknologiplattformen NanoZolid.

- Teknologiplattformen NanoZolid ger oss möjlighet att utveckla nya, effektiva och lokalt verkande läkemedel med mindre biverkningar som ger bättre livskvalitet för cancerpatienter. LIDDS är ensamma om att kunna erbjuda sex månaders effektduration vilket innebär färre behandlingar samt fördelar för både patienter och samhälle.

NanoZolid-teknologin har patentskydd på alla större marknader i ytterligare 10-13 år vilket kommersiellt gör LIDDS attraktivt då vi kan erbjuda licenser till läkemedelsbolag som har behov att förbättra ett specifikt läkemedel eller att förlänga patenttiden på redan etablerade läkemedel, berättar Monica.

NanoZolid innebär alltså unika och stora möjligheter att skapa nya effektiva läkemedel med mindre biverkningar, möjligheter till fler externa utvecklingsavtal och licensavtal. Finns det mer att säga om NanoZolid?

-NanoZolid-teknologin har få begränsningar då vi kan kombinera och styra frisättning av injicerbara läkemedel med både små och större molekyler, t.ex antikroppar i t.ex. tumörer och detta öppnar upp ett oerhört kommersiellt intressant område där LIDDS kan få spännande samarbeten och licensavtal i framtiden.

-Vi har redan tecknat ett utvecklingsavtal inom bröstcancer med externt företag, Belina Pharma, och det finns intresse från fler läkemedelsbolag. LIDDS har utvecklingsprojekt i preklinisk fas för lokal cytostatikabehandling och för immunterapi. LIDDS prostatacancerprojekt som är i Fas II validerar dessutom att depåteknologin fungerar och kan leverera kliniska effekter på patienter.Här har LIDDS med NanoZolid kommit längre och bevisat mer än de flesta andra drug-deliverybolagen, fortsätter Monica.

För att ge er läsare en lättöverskådlig bild av den tämligen avancerade teknologin bakom NanoZolid har vi valt att tillsammans med Monica förenkla och punkta upp de faktorer som är unika och kan leda till värdetillväxt för LIDDS. (Om du vill fördjupa dig i NanoZolid finner du informationen på LIDDS hemsida som vi länkar till längst ned i reportaget.)

Monica Wallter lyfter fram NanoZolids unikhet och fördelar:

  • Flexibel och patenterad teknologiplattform som passar de flesta läkemedel som kan injiceras lokalt.

  • Långsiktig och kontrollerad läkemedelseffekt från veckor till sex månader.

  • Möjlighet att komma runt problem med olika läkemedel, t.ex. biverkningar och frekventa behandlingar.

  • NanoZolid kan förlänga patentskyddet på etablerade läkemedel fram till 2030 eller till 2037 om den senaste patentansökan blir godkänd ger möjligheter till Life Cycle Management för läkemedelsbolagen.

  • NanoZolid-teknologin är validerad i Fas II genom att visa kliniska effekter på prostatacancerpatienter.

  • Möjlighet till ett stort antal externa samarbeten och licensavtal. NanoZolid kan användas vid tumörbehandling men är även lämplig för andra läkemedelsgrupper, t.ex. mot inflammation.

NanoZolid-teknologin kan skapa förlängt patentskydd för läkemedel

En ständigt förekommande fråga inom Life Science och läkemedelsbranschen är patent. När ett patent gått ut är det som bekant fritt fram för konkurrenter att tillverka likartade läkemedel och lösningar vilket ofrånkomligen slår hårt mot det företag som var först med stora försäljningstapp som följd. Under vår inledande telefonintervju med Monica kommer vi in på LIDDS befintliga patent och dess livslängd.

- Vi har ansökt om ytterligare patent på NanoZolid-teknologin som vid godkännande ger patentskydd till 2037. NanoZolid som kombineras med en läkemedelssubstans produceras i 13 olika steg och det är en speciell och annorlunda process som inte är enkel att plagiera den dag patentskyddet går ut. Recipharm, som är LIDDS kontraktstillverkare, har nyligen producerat läkemedel i industriell skala inför en Fas IIb-prövning inom prostatacancer. Därmed behöver inte en licenspartner lägga omfattande tid och pengar för att validera produktionsprocessen efter att licensavtal tecknats vilket innebär att tiden till marknad kortas med flera år.

Vilka befintliga och eventuella kommande samarbeten ni har idag och på vilket sätt väntas detta leda till framsteg för LIDDS?

- Det exklusiva utvecklings- och optionsavtalet med Belina AB för en bröstcancerprodukt är det första externa avtalet. Intresset för LIDDS teknologi är högt varför fler samarbeten förväntas. LIDDS vill skapa fler samarbeten som på sikt kan finansiera bolaget fullt ut och ge stor värdetillväxt för LIDDS aktieägare.


LIDDS har av vissa analytiker lyfts fram som ett undervärderat bolag. LIDDS har med rådande börskurs samt den uppsida som skapas av framförallt de nya NanoZolid-projekten på senare tid av olika analytiker lyfts fram som en klart undervärderad aktie. Bland annat Stockpicker och Redeye menar att en betydligt högre kurs än den som råder idag är motiverad. Du finner länkar till dessa analyser längst ned i reportaget. (LIDDS handlas i dagsläget i intervallet 6-7 kronor vilket ger ett börsvärde omkring 120 MSEK).

Vad skulle du säga till de av våra läsare som överväger att investera i LIDDS?

- Det korta svaret är att LIDDS har flera mycket spännande NanoZolid-projekt som kan utlicensieras inom 1-2 år. Så här långt har vi uppnått positiva resultat i samtliga utvecklingsprojekt, oberoende av läkemedel, vilket inte är vanligt i läkemedelsindustrin.

- LIDDS har presenterat positiva prekliniska resultat i en lungcancermodell där lokalbehandling med cytostatika var lika effektiv som systemisk behandling, men utan att ge de besvärande biverkningar som cellgifter innebär när de tillförs via blodet. Vi förbereder nu för att starta en Fas I studie för NanoZolid med docetaxel, det ska bli mycket intressant att se resultat på människa. Vidare har bolaget visat att NanoZolid kan kombineras med stora biomolekyler för immunterapi.

- Ett stort problem vid immunterapi av cancer är de svåra och okontrollerade biverkningar som dessa potenta bioläkemedel kan ge och lokalbehandling med NanoZolid bedöms kunna ge motsvarande effekt men med mindre biverkningar. Vårt prostatacancerprojekt har kommit längst, en Fas IIb-studie i Kanada och Finland förväntas att rapportera resultat under första halvåret 2018.

- Utöver LIDDS egna utvecklingsprojekt utvecklar vi en ny produkt åt Belina Pharma med målsättning att förbättra behandlingen av bröstcancer. Intresset för LIDDS projekt och för NanoZolid-teknologin är numera stort och vi ser fram emot fler externa projektsamarbeten och licensavtal.

Riktad nyemission i LIDDS tillför cirka 17,3 MSEK för offensiv affärsutveckling

LIDDS har nyligen stärkt kassan via en riktad emission om cirka 17,3 MSEK före emissionskostander. Bolagetkommer nu accelerera de egna utvecklingsprojekten samt öka takten för att skapa samarbeten, allianser och licensavtal. LIDDS har publicerat flera positiva resultat rörande immunonkologi-applikationer, lung- och bröstcancer som bredvid bolagets prostatacancerprojekt visar på den stora potential som finns i NanoZolid®teknologin. Bolaget kan därmed öka takten i utvecklingsprojekten samtidigt som man stärker ägarstrukturen med långsiktiga ägare.

Du kan läsa LIDDS pressmeddelande om den genomförda emissionen via länken nedan:

 Länkar

 Du finner LIDDS hemsida via denna länk

 LIDDS pressrelease gällande den riktade nyemissionen

 Läs Redeyes senaste LIDDS-analys

 Läs Stockpickers senaste LIDDS-analys

 

                                                   


Dela på sociala medier
Twitter Facebook Google+ LinkedIn

Veckans intervju

Savosolar

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

BIMobject

BIMobject tillhandahåller en tjänst där tillverkande bolag kan skapa virtuella kopior av s...

Läs hela analysen