Detta är ett erbjudande från en av Stockpickers annonsörer
Kan du inte se brevet? klicka här

Inbjudan till teckning av aktier i
Iconovo AB (publ)
inför listning på Nasdaq First NorthOm Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering. Under 2016 tecknade Iconovo ett avtal med ett dotterbolag till ett stort amerikanskt läkemedelsföretag och i slutet av 2017 tecknades ett avtal med ytterligare en kund. Iconovo har idag 11 anställda och verksamheten är baserad i Medicon Village i Lund. Under 2017 omsatte Bolaget 20,1 MSEK med ett rörelseresultat om 2,7 MSEK.

Målsättningen är att ingå minst ett nytt kundavtal per år. Bolaget har som målsättning att projektintäkterna exklusive royaltyintäkter skall motsvara de löpande kostnaderna. Över tiden är ambitionen att, tillsammans med partners, bygga upp en bred portfölj av marknadslanserade produkter och därigenom uppnå betydande och växande royaltyintäkter som resulterar i en hög lönsamhet.
 
Erbjudandet i sammandrag
 
Antal emitterade aktier:
1 050 000 st
Emissionskurs:
38,50 SEK per aktie
Emissionsbelopp:
40 425 000 SEK
Bolagsvärde:
220 451 000 SEK före Erbjudandet
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas till 25,0 MSEK av teckningsåtaganden
Teckningsperiod:
6 - 23 mars 2018
 

De främsta anledningarna till att generikabolag vill licensiera inhalationsläkemedel av Iconovo istället för att ta fram läkemedlen själva är reducerad risk, kortare time-to-market samt kostnadseffektivitet. Inhalationsläkemedel skiljer sig från övriga läkemedelssegment eftersom ett läkemedel, utöver själva substansen, även består av inhalatorn. Det är inte substansen i sig som godkänns av myndigheterna utan inhalatorn och dess innehåll. En inhalator är en komplicerad mekanisk konstruktion som både ska vara enkel och intuitiv att använda samtidigt som den ska leverera rätt dos till patienten. Ett generikabolag kan inte använda en befintlig inhalator utan behöver utveckla en egen inhalator för att kunna få ett läkemedel godkänt. En sådan utvecklingsprocess kräver substantiella initiala investeringar, tar många år att genomföra och har ett osäkert utfall.


Erbjudandet

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och därför avser Iconovo att genomföra det förestående Erbjudandet som uppgår till totalt 40,4 MSEK. Bolaget kommer genom Erbjudandet att tillföras 36,2 MSEK efter emissionskostnader om 4,2 MSEK. Av emissionslikviden skall omkring hälften användas till att finansiera ytterligare anställningar inom affärsutveckling, produktutveckling, formulering och angränsande områden i syfte att stärka produktportföljen och Bolagets leveranskapacitet. Vidare bedriver Iconovo en aktiv patenstrategi och omkring 5 MSEK avses att investeras i Bolagets patentportfölj under den kommande femårsperioden. Återstående del av emissionslikviden avses användas för att stärka rörelsekapitalet för fortsatt drift av verksamheten.

Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs en likviditet i Bolagets aktie. Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att Iconovo, över tid, tillförs nya aktieägare som stärker Bolaget. En marknadsnotering av Iconovo har även en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder.

Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier i Iconovo under perioden 6 – 23 mars 2018 till en teckningskurs om 38,50 SEK per aktie. Erbjudandet uppgår till totalt 40,4 MSEK. Ett antal befintliga och externa investerare har åtagit sig att teckna sammanlagt 650 000 aktier, motsvarande totalt cirka 25,0 MSEK.

Teckningskurs Priset per aktie uppgår till 38,50 SEK. Minsta teckningspost är 130 aktier, vilket motsvarar 5 005 SEK.
Teckningstid Anmälan om intresse för att teckna aktier kan göras under perioden 6 – 23 mars 2018.
Anmälan om teckning av aktier Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som under anmälningsperioden ska inges till Erik Penser Bank. Ifylld anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17:00 den 23 mars 2018. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen av anmälningsperioden.

Vid frågor, kontakta Erik Penser Bank
emission@penser.se
Tel: 08 463 80 78

Tilldelning Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank AB. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt samt uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till bolaget närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank AB kan komma att prioriteras.
Besked om tilldelning Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 27 mars 2018. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.
Teckningsåtaganden Ett antal befintliga och externa aktieägare har åtagit sig att teckna sammanlagt 650 000 aktier, motsvarande totalt cirka 25,0 MSEK.
Listning på Nasdaq First North Första dag för handel är planerad till den 6 april 2018.


Läs mer om erbjudandet
iconovo.se

Din prenumeration på Stockpicker Market Update skickas till: staff@stockpicker.se

Vill du inte längre erhålla denna typ av erbjudanden i kombination med Stockpicker Market Update kan du avregistrera dig här.

Som kund hos Stockpicker lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du har.