Gabriel Strängberg

Gabriel Strängberg
VD

Datum för intervju: 2016-11-29

Stockpicker intervjuar
SeaTwirl

SeaTwirl har utvecklat ett unikt flytande vindkraftverk som absorberar vindenergi oberoende av vindriktningen och dessutom är enklare att bygga och installera än traditionella havsbaserade vindkraftverk. Med ett flytande vindkraftverk behöver inte samma hänsyn tas till djupet på utvald plats vilket ökar de geografiska möjligheterna. SeaTwirls unika system leder till lägre tillverkningskostnad, lägre service och underhållskostnad och därmed en lägre totalkostnad. SeaTwirl sjösatte och installerade under 2015 SeaTwirl S1, en prototyp på 30kW installerad turbineffekt, i havet utanför Lysekil, ett av få projekt i världen som lyckats ta fram en flytande prototyp som är ansluten till elnätet.

Kan du berätta lite om historien bakom och uppkomsten av SeaTwirl?

Uppfinnaren till SeaTwirls vindkraftverk, Daniel Ehrnberg, tog fram mindre modeller av vindkraftverket och testade i bassänger och i havet innan han 2012 startade SeaTwirl AB. Kort därefter gick den första delägaren, GU Ventures in och investerade. 2013 togs jag in som extern VD och påbörjade utvecklingen av prototypen SeaTwirl S1 som är sjösatt i Lysekil. Jag har därmed varit med mer eller mindre hela vägen sedan bolaget satte fart. 
 
Kan du beskriva SeaTwirl och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

SeaTwirl är ett teknikutvecklingsbolag som utvecklar framtidens vindkraft. SeaTwirls vindkraftverk är en enklare och robustare lösning som i slutändan ger en lägre totalkostnad i kr/kWh.

SeaTwirls vindkraftverk använder en vertikalaxlad vindturbin med ett torn som är placerat på en undervattensdel, bestående av ett flytelement och en köl. När vindturbinen fångar vindenergi stabiliseras konstruktionen tack vare kölen likt funktionen hos en segelbåt. Vindturbinen, tornet och undervattensdelen är sammansatta och roterar som en gemensam enhet. Kring tornet, över vattenytan men under vindturbinen sitter ett omslutande, lagrat generatorhus som står stilla. Från generatorhuset sitter förankringslinor ner till havsbotten. Genom att vindturbinen är sammansatt med undervattensdelen behöver inte lagren i generatorhuset ta upp vindturbinens vikt utan vattnets flytkraft bär upp vikten. Detta är unikt för SeaTwirl och innebär att lagren utsätts för mindre laster än hos andra vindkraftverk. SeaTwirls vindkraftverk erhåller en lägre tyngdpunkt och en stabilare konstruktion än horisontalaxlade flytande vindkraftverk eftersom generatorn och alla delar som kräver service och underhåll kan placeras under turbinen. Placeringen bidrar till ökad lättillgänglighet för underhållsarbete och båtar som behövs kan vara av mycket mindre storlek, vilket reducerar servicekostnaderna. Bolagets unika system leder till lägre tillverkningskostnad, lägre service och underhållskostnad och därmed en lägre totalkostnad. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

SeaTwirls affärsmodell består av att erbjuda fullskaliga flytande vindkraftverk. I samband med Bolagets erbjudande skall SeaTwirl sälja tillhörande produkter och reservdelar.
Kunder är i första hand stora energibolag globalt.

Ni genomför just nu en nyemission som stänger den 7.e december. Emissionen är på 24 miljoner MSEK och SeaTwirl kommer noteras på Nasdaq First North? Vad är anledningen till pågående emission och att Ni väljer att notera Er på Nasdaq First North?

SeaTwirl ska utveckla en fullskalig enhet, SeaTwirl S2, med 1MW installerad turbineffekt vilken planeras vara färdigställd senast år 2020. För att kunna ha den utvecklingstakten som vi tänkt oss behövde vi ta in kapital och då ansåg vi att en notering var ett naturligt och viktigt steg. Noteringen kommer att förstärka SeaTwirls aktieägarbas och möjliggöra tillgång till kapital från svenska och internationella kapitalmarknader. I och med noteringen kommer vi att öka medvetandet om vår verksamhet, stärka varumärket samt öka förmågan att attrahera och behålla kompetenta med¬arbetare. SeaTwirl kommer dessutom kunna väcka mer uppmärksamhet till förmån för utvecklingen av marknaden för förnybar energi och i synnerhet flytande vindkraftverk.

Nasdaq First North bedömdes som rätt marknadsplats för oss med den kvalitetsstämpel som den ger gentemot marknaden, samarbetspartners, myndigheter, och framtida eventuella partners.

Kapitalet som tas in kommer primärt att användas till beräkning, simulering och konstruktion av SeaTwirl S2, men även till tillståndsprocess, sjösättningsprocess och arbete med ansökningar.   

Vad skiljer SeaTwirl från Era konkurrenter, tekniken, kostnadseffektivitet, annat?

Idag begränsas havsbaserad vindkraft till havsdjup på max 50 m och oftast grundare än så. Det finns mycket hav som är djupare och där det därför finns en öppen marknad för flytande lösningar.

SeaTwirls vindkraftverk är i grunden en enklare och robustare lösning tack vare sin design. Det medför kostnadsbesparingar, inte minst på service och underhåll, vilket i slutändan ger en mer kostnadseffektiv produkt. De flesta andra konkurrerande projekt använder sig av horisontalaxlad teknik vilket medför fler rörliga delar som dessutom är placerade längst upp i verket vilket gör service och underhåll mer komplicerat.

Vilken är den största risken i Er verksamhet enligt din uppfattning?

Som med de allra flesta små bolag så är tillräckligt med kapital ofta den springande punkten. I och med en notering på Nasdaq First North får vi nu möjlighet att utveckla vidare nästa enhet, men behöver även ta in pengar igen via bidrag och nyemissioner för att nå ända fram. Det är såklart en risk med att man inte lyckas få in mer pengar, men vi tror och hoppas att potentialen i SeaTwirls vindkraftverk gör att ägare vill investera i bolaget även framgent.

Varför är en investering i SeaTwirl en bra investering enligt dig?

Marknaden för havsbaserad vindkraft är stor och växer kraftigt. Prognoser pekar på att havsbaserad vindkraft kommer vara i omfattning om tusen miljarder Euro till 2050 i världen. Det finns ännu inga kommersiella flytande vindkraftverk vilket innebär att SeaTwirl har potential att bli en av de ledande aktörerna inom flytande vindkraft i framtiden.

Hur ser SeaTwirl ut om 5 år?

Vi har då utvecklat och sjösatt vår enhet på 1MW installerad turbineffekt och med den visat att SeaTwirls vindkraftverk även fungerar i stor skala. Då kommer vi att vara med och konkurrera med att leverera vindkraftverk till flytande vindkraftsparker.

------------------------------------

Information om emissionen

Teckningskurs: 40 SEK

Teckningsperiod: 28 november- 7 december

Emissionsbelopp: 24 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer om erbjudandet och teckna aktie

Videopresentation

Hemsida


 


Senast uppdaterad: 2016-11-30 15:14:10

Veckans intervju

Raybased

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Pricer

Pricer är en leverantör av elektroniska display och informationssystem ...

Läs hela analysen