Maria Holmlund

Maria Holmlund
VD

Datum för intervju: 2016-12-01

Stockpicker intervjuar
Prolight Diagnostics

Medicinteknikbolaget Prolight Diagnostics besitter en banbrytande teknik som innebär en stor potential för bolaget. Prolight genomför fram till och med den 6:e december  2016 en nyemission som till ca 90 procent är garanterad. Emissionen genomförs inför en planerad listningsansökan för upptagande av handel på NGM Nordic MTF. I dagens intervju träffar Stockpicker Maria Holmlund, vd för Prolight Diagnostics!

Hej Maria! Kan du berätta lite kort om dig själv, din bakgrund och om din roll som vd på Prolight Diagnostics?

Jag har en vetenskaplig bakgrund, men har under största delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med internationell marknadsföring och försäljning på stora globala diagnostik och läkemedelsföretag, där jag haft ledande befattningar. Några exempel på företag är Roche, Pharmacia och Thermo Fisher Scientific.

Jag har arbetat med Laboratorie- och Point of Care diagnostik, opinionsledare, specialister och primärvårdsläkare inom flera olika kliniska områden. Jag har som ordförande lett Swedish Lab Tech, branschorganisation för den här typen av företag i Sverige, och arbetar i styrelser inom branschen. Som VD i Prolight kommer jag att leda verksamheten för att ta fram en ny Point of Care plattform i samarbete med vår teknologipartner TTP, i CambridgeUK.

Vi har under de senaste åren sett en massiv anstormning av Life Science-bolag på den svenska emissionsmarknaden. Kan du kort berätta vad ProlightDiagnosticsgör och vad som gör ert företag unikt?

 Prolight utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid Point ofCare testning. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet, nära patienten, t.exvid sjukhussängen, i ambulansen eller på akutmottagningen och ger snabba provsvar tidigt i vårdkedjan.POCT området växer nu snabbt, och då särskilt hjärtmarkörer. Området beräknades omsätta 15 miljarder USD 2013 och är som sagt i stark tillväxt.

Vi planerar nu att med bas i tidigare erfarenheter och ny banbrytande teknologi utveckla en ny testplattform för POCT tester. Utvecklingen förväntas resultera i en diagnostisk plattform med hög testprestanda och stor flexibilitet. Vi kommer initialt att fokusera på hjärtmarkörer som första kliniska område med fokus på högkänsligt Troponin – en markör för hjärtinfarkt.

Ni genomför fram till och med den 6:e december en nyemission inför planerad listning på NGM Nordic MTF! Vad fick er att välja denna marknadsplats för er notering?

Detta val har gjorts föratt förverkliga ProlightDiagnostics ABs affärsplan ochuppsatta mål. Bolagets styrelse och huvudägare ser en spridning av ägandet och en anslutning av Bolagets aktie till Nordic MTF som ett naturligt och viktigt steg. Valet av NGM Nordic MTF i detta skede görs också med hänsyn till att Nordic MTF är en del av NGM och ger oss en kvalitetsstämpel.

Kan du ge oss en enkel och koncis överblick av ert investeringserbjudande?

En unit erbjuds till kursen 0.75 SEK, motsvarande en bolagsvärdering på 16 MSEK innan emissionen. Varjeunit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner, ger rätt att teckna en nyemitterad aktie a 0,90 SEK under tiden 1-28 februari 2018.

Befintliga aktieägare erbjuds företrädesrätt, där 9 befintliga aktier ger rätt att teckna tretton units. Teckningstid 18 november till 6 december 2016.Emissionsbelopp vid full teckning ca 23,3 MSEK före emissionskostnader. Teckning från allmänheten välkomnas också som ett led i att få önskad spridning, vilket kommer att prioriteras vid tilldelningen.

Vad skall emissionslikviden användas till och hur länge beräknas pengarna räcka?

Likviden ska användas till finansiering inom den första fasen av utvecklingsarbetet med TheTehnologyPartnership (TTP) som sträcker sig över ca 12 månader, och syftar till att utveckla prototyperavtestkort och instrument, fundamentet för den nya POCT-plattformen.

Har du som företagets vd några egna ord om hur du ser på framtiden och om varför er emission kan utgöra ett intressant tillfälle att investera? POCT området och specifikt hjärtmarkörer växer starkt inom diagnostiken.

Vår bedömning ar att vi har en innovativ teknologi som har möjlighet att möta de krav som ställs på ett högkänsligt Troponin-test för diagnos av hjärtinfarkt.  Vid en internationell konferens nyligen uttalades ett tydligt behov för detta test, och att marknaden väntar på ett sådant, som möter de internationella kriterier som finns uppsatta.

Genom att utveckla en ny POCT plattform som erbjuder hög testprestanda och stor flexibilitet kommer vi att även kunna utvidga antalet analyser till flera kliniska områden. Att investera innebär att ge möjlighet till bättre förutsättningar för en stor och växande patientgrupp, inom ett område som växer starkt. Ett antal bolagsuppköp har skett under senare tid inom närliggande områden, vilket är ännu ett tecken på det stora intresset för en bra position inom detta segment.

Tecknar du?

Du finner Investeringsmemorandum, Anmälningssedel och fullständig information om Prolight Diagnostics investeringserbjudande på företagets webbplats


Senast uppdaterad: 2016-12-02 14:37:12

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen