Robin Kahlbom

Robin Kahlbom
VD

Datum för intervju: 2017-12-05

Stockpicker intervjuar
Intuitive Aerial

Intuitive Aerial har de senaste åren flyttat fokus till avancerad gyrostabiliseringsteknik i gimbaler (bära stora kameror). Gyrostabiliserande kamerastativet NEWTON lanserades 2015 och bygger på Intuitive Aerials egen teknikplattform med egenutvecklad mjukvara och algoritmer. NEWTON har blivit väldigt väl mottaget på marknaden. Totalt har ett fyrtiotal system NEWTON sålts till krävande kunder. Exempel på referenser inkluderar:
• Eurovision Song Contest
• Metropolitan Opera
• Music Awards
• The Voice
• X-Factor
• Melodifestivalen.

Fördelar för filmskapare, producenter och TV-tittare

Enligt Robin Kahlbom, vd för Intuitive Aerial, medför användandet av avancerad gyrostabiliseringsteknik fördelar för både filmskapare, producenter och tittare.

- De som skapar materialet kan göra mer avancerade tagningar och använda kameran mer ”aggressivt” (oförsiktigt) när man har tillgång till NEWTON. Producenterna sparar tid genom att de får mer material som har hög kvalitet från början och slipper efterredigeras, berättar Robin Kahlbom, vd för Intuitive Aerial.

Robin betonar samtidigt att den stora vinnaren är tittarna själva.

- Nya TV-formatet UltraHD/4K innebär en helt annan tittarupplevelse. Skillnaden mellan TV-formatet UltraHD/4K blir som skillnaden mellan svartvit TV och färg-TV. När tittarna väl vant sig vid UltraHD/4K kommer de inte att vilja ha något annat, menar Robin Kahlbom.

- Med NEWTON får tittarna tillgång till mer högkvalitativt material, särskilt från direktsända evenemang, som till exempel kommande fotbolls-VM i Ryssland. Vid direktsända evenemang i UltraHD/4K är det nödvändigt att använda avancerad stabiliseringsteknik eftersom det inte finns någon möjlighet att efterbearbeta materialet, förklarar Robin Kahlbom.

I slutändan är det just tittarnas önskemål som driver utvecklingen mot UltraHD/4K som också kommer att skapa en god marknad för NEWTON under de närmaste åren:

- För att producera material i UltraHD/4K måste producenterna använda sig av avancerad stabiliseringsteknik. NEWTON blir ”must have” för producenterna, inte ”nice to have”, förklarar Robin Kahlbom.

 Marknad med 33 procent årlig tillväxt för Intuitive Aerial

Enligt en marknadsstudie från Oristep Consulting som publicerades i september 2017 och som finns att köpa via Research and Markets uppgick marknaden för gyrokameror till 980 miljoner dollar år 2016 (cirka 8 mdkr). Detta inkluderar samtliga gyrokameror i hela spannet från konsumentprodukter till produkter för professionella aktörer, inom såväl industriella tillämpningar som film och broadcast.
Enligt rapporten utgörs 38 procent av media och underhållning och i detta segment finns Intuitive Aerial. I premiumsegmentet säljs gyrostabiliserade gimbaler separat från kameran. Ju dyrare kameran är, desto mer ökar också behovet och värdet av avancerad stabiliseringsteknik i intelligenta gimbaler.

- Intuitive Aerial vänder sig till professionella aktörer inom film och broadcast. Vår bedömning baserat på marknadsrapporten är att vår potential för alla versioner av NEWTON (inklusive versioner som förväntas lanseras under 2018 och 2019) för de applikationer där NEWTON kan användas uppgår till uppemot en miljard kronor per år i nuläget, berättar Robin Kahlbom, vd för Intuitive Aerial.

Marknaden mer än femdubblas fram till år 2022

Minst lika intressant är den kraftiga tillväxt som rapporten förutspår för de närmaste åren. Fram till år 2022 förväntas marknaden för gyrokameror växa med 33 procent per år och bli värd 5,5 miljarder dollar, vilket innebär att totala marknaden för gyrokameror mer än femdubblas. Intuitive Aerial riktar sig mot toppsegmentet av denna marknad, som också förväntas växa betydligt.

Tillväxten innebär en stor ökning av marknadspotentialen för Intuitive Aerial under de närmaste åren. Investeringar i avancerad stabiliseringsteknik förväntas öka dramatiskt som en följd av övergång till nya TV-format som UltraHD/4K. Tekniksprånget innebär att producenter måste investera i ny avancerad stabiliseringsteknik, vilket gynnar Intuitive Aerial.

- Intuitive Aerial ligger helt rätt i marknaden med NEWTON-systemet. Genom starka referensinstallationer och nöjda kunder vet vi att våra produkter möter de krav som marknaden har. Vi har nu ett marknadsfönster under de närmaste åren som det gäller att ta tillvara genom en ökad satsning på försäljning, berättar Robin Kahlbom.

Kostnadsnedskärningar och prishöjningar sänker breakeven-nivån

Intuitive Aerial har under 2016 och 2017 sålt drygt 20 system av NEWTON per år. Rörelseresultatet i Intuitive Aerial har förbättrats från -12,1 mnkr år 2015 till -8,8 mnkr år 2016. För niomånadersperioden januari - september 2017 låg resultatet på -6,5 mnkr (-7,2). Genom ytterligare kostnadsnedskärningar i organisationen och höjda priser på NEWTON förväntas nivån för breakeven sänkas ytterligare.

- Framöver kommer vår nivå för breakeven kommer att ligga runt 40 system per år, lite beroende på hur många system vi säljer i egen regi respektive via partners. Exakt när vi når den försäljningsvolymen på helårsbasis är svårt att säga, men vi närmar oss snabbt breakeven. Emissionslikviden från den aktuella företrädesemissionen kommer med marginal att ta oss till positivt kassaflöde, säger Robin Kahlbom.

Emission för utökad marknadsbearbetning

Emissionslikviden ska användas för att anställa fler exportsäljare för att utöka marknadsbearbetningen.

- Vi behöver ha fler exportsäljare som kan sälja NEWTON till slutkunder, hitta fler distributörer och stödja våra partners. Att investera i exportsäljare kostar alltid pengar innan de blir produktiva, men vi är övertygade om att det kommer att bli en lönsam investering i det marknadsläge som vi befinner oss i, berättar Robin Kahlbom.

Emissionslikviden ska även användas för att bredda produktutbudet genom fler varianter av NEWTON för större kameror och nya applikationer som kommer att lanseras under 2018 och 2019.

- De nya versionerna av NEWTON ökar kraftigt vår försäljningspotential, säger Robin Kahlbom. Eftersom de nya versionerna av NEWTON bygger på samma teknikplattform innebär det att de stora investeringarna i produktutveckling redan är tagna och att utvecklingsrisken är låg, förklarar Robin Kahlbom. I lanseringen av de nya versionerna av NEWTON kan vi också dra fördel av att NEWTON nu börjar bli ett känt varumärke i branschen, vilket ger oss ett försprång i försäljningen.

Företrädesemission till låg värdering

Intuitive Aerial gör nu en företrädesemission till kursen 1,20 kronor per Unit, vilket motsvarar 0,60 kr per aktie. En Unit består av två aktier, en teckningsoption TO 4 och en teckningsoption TO 5. De två teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 emitteras vederlagsfritt.

Företrädesemissionen innebär en värdering (pre-money) av Intuitive Aerial motsvarande 6 mnkr, men då finns också en nettoskuld om 5 mnkr (främst Exportlån till ALMI) som höjer värderingen till 11 mnkr inklusive nettoskuld. Samtidigt har investeringarna i Bolaget genom nyemissioner uppgått till totalt drygt 50 mnkr sedan grundandet 2010.

- När vi listades hade vi en värdering (pre-money) på cirka 30 mkr, i företrädesemissionen i januari 2016 hade vi en värdering på 27 mnkr, i företrädesemissionen i april 2017 hade vi en värdering på 16 mnkr och nu har vi en värdering på 6 mnkr, berättar Robin Kahlbom.

- Flera emissioner på kort tid för att täcka rörelseförluster under uppbyggnadsskedet har naturligtvis påverkat värderingen av bolaget. Samtidigt har vi aldrig stått så nära ett genombrott som vi gör nu, så de som investerar i denna emission gör förmodligen en bra placering, fortsätter Robin Kahlbom, och berättar att han för egen del kommer att teckna mer än sin företrädesrättsandel i nyemissionen.

Lönsam eftermarknad förväntas öka i betydelse

Som en avslutande fråga undrar vi varför en investerare ska delta i företrädesemission och investera pengar i bolaget. Vilka framtidsutsikter ser Robin Kahlbom?

- Intuitive Aerial har alla förutsättningar att bli ett rejält och lönsamt tillväxtbolag under de närmaste åren. Då tror vi också att aktiemarknaden kommer att få en helt annan syn på Intuitive Aerials aktie. Emissionen ger oss resurser att med god marginal ta oss till positivt kassaflöde. De som deltar i denna företrädesemission med överteckningsemission bör ha goda förutsättningar att få en bra avkastning på sin investering, menar Robin Kahlbom.

- En sak som kommer att driva vår lönsamhet är en ökande eftermarknad med systemuppgraderingar, där prestandan hos redan sålda NEWTON förbättras ytterligare. I takt med att installerad bas av NEWTON ökar blir dessa intäkter allt mer betydelsefulla, säger Robin Kahlbom.

En annan fråga är vad Intuitive Aerial ska göra med sina vinster när bolaget blir lönsamt. Ska de återinvesteras i verksamheten eller delas ut till aktieägarna?

- Det kommer att finnas goda möjligheter att utnyttja bolagets starka marknadsposition och upparbetade relation till sina kunder genom att bredda bolagets produkterbjudande in i närliggande områden, som AR (”Augmented Reality”, på svenska: ”Förstärkt verklighet”) där mjukvara kommer in i slutprodukten som tittarna ser, på ett helt annat sätt. Jag tror att vi kommer att kunna vara ett lönsamt tillväxtbolag baserat på egna produktinnovationer under lång tid framöver, avslutar Robin Kahlbom.

Fakta om nyemissionen

Sista dag för teckning är måndagen den 11 december 2017 (observera att förvaltare har tidigare sista svarsdag)

Emissionen

• Företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
• En (1) aktie ger en (1) uniträtt.
• En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit.
• En (1) Unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5.

• Teckningskurs: 1,20 kronor per Unit, varav 0,60 kronor per aktie. Teckningsoptionerna TO 4 och TO 5 emitteras vederlagsfritt.
• Teckningsperiod: 23 november – 11 december 2017.
• Handel med uniträtter: 23 november – 7 december 2017.
• Emissionsbelopp: 12,0 miljoner kronor.
• Värdering (pre-money): 6,0 miljoner kronor.

• Teckningsförbindelser: 15 procent (1,8 mnkr) av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
• Garantikonsortium: Toppgaranti 3,0 mnkr, se prospekt för beskrivning.

Överteckningsemissionen

• Överteckningsemission: 2 500 000 Units (3,0 miljoner kronor).
• Syfte: Få fler aktieägare och en förbättrad handel i Bolagets aktie.
• Tilldelning: I första hand 5 000 Units (6 000 kronor) till varje tecknare, därefter i proportion till visat intresse.
• Ansökan: Genom att lämna in anmälningssedel för "Teckning utan företrädesrätt" ("Särskild anmälningssedel 2") under teckningsperioden.

 Teckningsoptionen TO 4
• En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.
• Lösenperiod: 1 - 15 juni 2017.
• Lösenkurs: 75 procent av aktiens genomsnittskurs under den period om 10 handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.
• Teckningsoptionen TO 4 kommer att handlas på First North från månadsskiftet januari/februari 2017 till 13 juni 2017.

Teckningsoptionen TO 5

• En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.
• Lösenperiod: 1 - 15 november 2017.
• Lösenkurs: 75 procent av aktiens genomsnittskurs under den period om 10 handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.
• Teckningsoptionen TO 5 kommer att handlas på First North från månadsskiftet januari/februari 2017 till 13 november 2017.
http://emtorget.se/intu2017/material/stockpicker_webSenast uppdaterad: 2018-01-21 08:36:33

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen