Carl Auer

Carl Auer
VD

Datum för intervju: 2018-01-30

Stockpicker intervjuar
Livihop

Livihop erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för människor med funktionsnedsättningar. Bolaget har i dag cirka 1200 medarbetare över hela Sverige fördelat på sex lokalkontor.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag har en bakgrund som marknadsförare där jag var verksam framförallt i IT-branschen. Jag har även varit entreprenör i många år där jag startat och drivit en rad olika bolag i olika branscher. För sju år sen grundades Livihop som jag har drivit sedan dess.

Kan du beskriva Livihop och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Livihop är en väletablerad kvalitetsaktör som erbjuder personlig assistans till individer med funktionsnedsättning. Livihop har cirka 220 uppdragsgivare och sysselsätter på månadsbasis cirka 850 personliga assistenter på hel- och deltid. Bolaget bedriver verksamhet i hela Sverige, via fyra dotterbolag och sex regionalkontor. Marknaden för personlig assistans härrörs från LSS-reformen (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande) som trädde i kraft 1994. LSS ger individer med omfattande och varaktiga funktionshinder en möjlighet till goda levnadsvillkor.

Personlig assistans innebär ofta att olika assistenter arbetar i skift för en och samma uppdragsgivare. Således är det av yttersta vikt för Livihop att kunna kommunicera effektivt internt och snabbt nå ut med information till samtliga medarbetare.

Sedan 2015 har Bolaget utvecklat verksamhets- och kvalitetsstyrnings-plattformen RODRET som är en av Bolagets mest särskiljande organisatoriska styrkor. Primärt sker uppföljningen inom kvalitetsarbetet samt månatlig finansiell rapportering genom RODRET. RODRET möjliggör skalbarhet och effektiv daglig styrning av befintliga verksamheter och ger samtidigt en möjlighet att enkelt integrera nya verksamheter med bibehållen kontroll.

Livihop fattade 2015 ett strategiskt beslut att växa genom förvärv för att möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt på en marknad under konsolidering. Genom strategin har Livihops fyra dotterbolag tillkommit i gruppen och nya förvärvskandidater utvärderas kontinuerligt.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi har valt att jobba med en decentraliserad organisationsmodell.

Vi tror att de bästa besluten fattas lokalt av de personer som är närmast uppdragsgivarna och bäst känner till deras behov. Därför är Livihopgruppen en decentraliserad organisation med stort lokalt ansvar, vilket bidrar till hög flexibilitet, kvalitet och en bibehållen entreprenörsanda.

Att våra bolag har stor frihet leder till kundanpassning, flexibilitet och skapar goda förutsättningar för att behålla entreprenörskap i gruppen.

Dessutom är våra verksamhetsansvarigas självbestämmande en viktig faktor för att behålla våra nyckelpersoner. Förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av vår grupp.

Vi stödjer våra dotterbolag med finansiering, affärsutveckling och målstyrning. Primärt sker denna styrning via RODRET, men självklart finns ett löpande utbyte av idéer och en gemensam kompetensutveckling.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in 24 MSEK samtidigt som Ni noterar aktien på Nasdaq First North. Vad skall emissionslikviden användas till?

För oss är det är ett naturligt steg att notera oss på First North. En viktig faktor är att vi får en marknadsprisatt aktie att nyttja vid finansiering av framtida förvärv. Emissionslikviden kommer framförallt användas som kassadel till fler förvärv. Vi har satt som mål att 2018 växa organiskt med 10 procent och förvärva två till fem nya bolag. Ersättningen i vår förvärvsmodell är generellt 1/3 cash vid tillträdet, 1/3 aktier i Livihop och 1/3 tilläggsköpeskilling under en treårsperiod.

Vilken är den största risken i Er verksamhet enligt dig?

Utifrån flaggar ofta politisk risk upp när det talas om vård- och omsorgsbolag. Viktigt att komma ihåg i det avseendet är att det krävs riksdagsmajoritet för att få igenom tex. en lagändring som begränsar vinster i välfärden. Min syn är snarare att det är större risk att vi blir nöjda och tappar momentum i takt med att vi växer. För att förebygga det har vi satt upp glasklara långsiktiga finansiella mål, samtidigt som vi arbetar stenhårt på kvalité för att fortsatt vara bäst i klassen i takt med att vi växer.

Kan du säga något om hur stor Livihops potentiella marknad är?

Marknaden i Sverige omsätter cirka 30 miljarder SEK årligen och består av cirka 20 000 individer.

Hur ser Er konkurrens ut?

Det fanns cirka 1200 bolag med tillstånd 2011. Med konsolideringstrenden är marknaden idag är det nere på cirka 700 bolag. Våra främsta konkurrenter är Humana, Frösunda och Team Olivia. Vi är verksamma på en marknad som konsolideras på grund av försäkringskassans omläggning till efterskottsbetalningar samt hårdare kvalitetskrav från berörda myndigheter. Detta är något som vi självklart välkomnar och öppnar möjligheter för oss att fortsätta förvärva kvalitetsbolag till attraktiva multiplar.

Varför är en investering i Livihop en bra investering enligt dig?

Det finns en massa bra anledningar till att investera i Livihop. Vi såg att assistansbranschens konsolidering skulle komma för redan tre år sedan och började redan då att bygga på vår plattform RODRET. Allt för att underlätta integreringen av nya bolag samt kunna ha en effektiv kostnad och kvalitetsstyrningsverktyg för en stor massa men med liten overheadkostnad. Det finns alltså en enorm tillväxtpotential på marknad under konsolidering och vi är väl positionerade för att dra nytta av det.  Vi ska bli en av de tre stora inom en fyraårsperiod - för oss är det viktigt då vi då kan bli en påverkansfaktor för att behålla denna fina reform som försäkrar oss alla. Det tycker vi är viktigt att vara måna om och försvara och i kombination med ovan kokar det ner till varför en investering i Livihop är bra.

Hur ser Livihop ut om 5 år?

Vi har satt som mål att omsätta 1 miljard SEK 2020. Då är vi en av de ”fyra” stora. Så om fem år är vi en väletablerad aktör på marknaden med flera verksamhetsgrenar och en omsättning om cirka 2 miljarder SEK.

----------------------------

Information om emissionen

Teckningskurs: 15 SEK/aktie

Teckningsperiod: 30 januari-13 februari 2018

Erbjudandets storlek: 24MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier här

Hemsida

HemsidaSenast uppdaterad: 2018-01-31 14:10:04

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen