Victor Wennerholm

Victor Wennerholm
VD

Datum för intervju: 2018-03-28

Stockpicker intervjuar
Nord

NORD bildades i slutet av 2016 genom samgåendet mellan ITAB, Active Outfit och Jaktlust. Affärsidén är att tillhandahålla den bästa utrustningen till konsumenter som har en aktiv fritid med fokus på jakt, sportfiske och friluftsliv via en kombination av e-handel och fysiska butiker. Genom att erbjuda ett brett sortiment av utrustning, kläder och skor har de verksamhetsdrivande bolagen som mål att göra det möjligt för alla att kunna köpa funktionell kvalitetsutrustning till bästa möjliga pris.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är uppväxt med friluftsliv, jakt och fiske. Efter många år i finansbranschen ville jag göra något mer konkret och 2010 startade jag Active Outfit som nu är en del av NORD.

Vänligen beskriv NORD och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

NORD är en innovativ företagsgrupp verksam inom outdoorindustrin med fokus på kläder och utrustning för exempelvis friluftsliv, jakt, sportfiske, hundsport och arbete. Tillsammans erbjuder dotterbolagen både egna och externa varumärken till slutkonsumenterna, framförallt genom våra e-handelskanaler men även via fysiska butiker.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Affärsidén är att äga, förvalta och förvärva bolag och varumärken inom tydligt avgränsade nischer av friluftsmarknaden. Bolagen som NORD vill äga och förvärva ska tillsammans utgöra en kombination av försäljningskanaler (primärt e-handel), egna varumärken och innehållsproduktion för att driva trafik och engagera våra kunder.

Genom moderbolaget NORD drivs det koncerngemensamma arbetet med samordnade funktioner för lager, logistik, administration, marknadsföring, webbutveckling, ekonomi, inköp, m.m. vilket möjliggör stora synergier för bolagen. Det är också i NORD vi bedriver det aktiva förvärvsarbetet som är en viktig del av NORDs strategi.

Ni genomför just ny en nyemission där Ni tar in 21,6 MSEK och där Ni sedan kommer att notera aktien på Nasdaq First North. Vad är syftet med noteringen och vad skall emissionslikviden användas till?

Syftet med den planerade noteringen är ett naturligt led för att stärka bolagets position, bredda aktieägarbasen och ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Samtidigt ser vi det som positivt att befintliga, stora aktieägare kvarstår och att emissionen är garanterad till ca 60%.

Emissionslikviden kommer i huvudsak användas för att utveckla och förbättra NORDs befintliga verksamhet, säkerställa rörelsekapitaltäckning i linje med reglerna för listning på Nasdaq OMX First North samt finansiering, implementering och utveckling av framtida förvärv.

Vad tittar Ni främst på när Ni söker nya förvärv? Vilka är de viktigaste parametrarna?

Det är en helhetsbedömning från fall till fall, men i huvudsak handlar det om hur väl en förvärvskandidat uppfyller de kriterier jag nämnde tidigare, dvs. försäljningskanaler, egna varumärken, innehållsproduktion/ambassadörer och vilka effektiviseringar bolaget skulle kunna åtnjuta genom att bli en del av NORD istället för att fortsätta verka på egen hand.

Vi tittar också noggrant på hur väl vi tror att en verksamhet kompletterar våra befintliga bolag och vilka synergier som finns, ett tydligt exempel är om ett bolag har egna varumärken som vi kan erbjuda i våra övriga kanaler och möjligheterna att sälja våra egna varumärken i förvärvskandidatens kanaler.

Utöver det tittar vi givetvis noga på parametrar som historisk tillväxt, framtidsutsikter, lönsamhet, kapitalbindning, kostnadsstruktur, osv.

Kan du säga något om hur stor Er potentiella marknad är?

Vår uppskattning är att friluftsmarknaden i Sverige omsätter ca 25 mdr kronor. Marknaden växer stabilt i både Sverige och Europa. Till detta kommer en allt högre grad av e-handel.

I närtid är den svenska marknaden huvudfokus för NORD och våra dotterbolag, men både den plattform vi byggt och våra verksamheter är förberedda för att kunna internationaliseras.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i NORD?

NORD har en unik position att vara den konsoliderande kraften på en fragmenterad marknad som saknar tydliga marknadsledare, inte minst genom vår närvaro inom e-handeln.

Vi har en stark och väletablerad position i e-handeln inom våra nischsegment, kombinerat med en plattform som är både skalbar och möjliggör stora synergier mellan dotterbolagen.

Till sist vill jag framhäva vårt fokus på arbetet med egna varumärken som idag utgör omkring en tredjedel av försäljningen. Arbetet med egna varumärken gör att vi kan erbjuda prisvärda kvalitetsvaror till våra kunder, samtidigt som vi undviker prispress och har god kontroll på marginalerna.

Hur ser NORD ut om 5 år?

Ambitionen är att nå en marknadsledande position inom de nischade delar av marknaden vi verkar på och nå hög, uthållig tillväxt och lönsamhet.

----------------------------

Information om emissionen

Teckningskurs: 4 SEK/unit
Teckningsperiod: 15 mars-6 april 2018
Erbjudandets storlek: 21,6 MSEK
Handelsplats: Nasdaq First North
Unit: Består av en aktie och av en teckningsoption av serie 1 (TO1). Optionen erhålles vederlagsfritt.

Läs mer och teckna aktier här

Kort presentationsvideo

Längre videopresentation

HemsidaSenast uppdaterad: 2018-03-28 09:49:00

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen