Max Gerger

Max Gerger
VD

Datum för intervju: 2018-10-31

Stockpicker intervjuar
Mantex

Mantex utvecklar och säljer avancerade mätsystem som automatiskt och i realtid analyserar biomassa åt biomassaindustrin främst vad avser fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Denna analysinformation används för att kvalitetsbestämma samt prissätta biomassan. Biomassans naturliga variationer försvårar driften av industriella processer, vilket kan leda till försämrad produktivitet och produktkvalitet.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har min tidiga bakgrund inom Telekom, IT och halvledarindustrin där jag har varit ansvarig för Produkt-, Sälj- och R&D organisationer. Sedan 2008 har jag sadlat om och arbetar sedan dess i mindre eller mellanstora företag som har behov av omstrukturering och/eller internationell expansion.
 
Vänligen beskriv Mantex och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Mantex har utvecklat en unik mätteknik, baserat på röntgen och ”machine learning”, för industrier som använder biomassa som råmaterial. Exempel på biomassa är träflis, bark, retur-trä, sockerrör, majs, ris-strå, m.m. Automatiskt och på en minut analyserar våra produkter biomassan avseende fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Våra kunder använder denna information för att kvalitetsbestämma och prissätta biomassan samt optimera processen för bearbetning av materialet. Då det är mycket stora materialflöden inom dessa industrier så är potentialen för kundernas kostnadsbesparingar mycket stora i pengar räknat och därmed är potentialen för Mantex intjäningsförmåga också mycket stor.

Den första industrin där vi introducerade vår patenterade teknik var pappersmassaindustrin. Vårt fokus nu lägger vi på att färdigställa och industrialisera vår nya produkt Biofuel Analyzer som främst skall säljas till den globala bioenergiindustrin, vilken har en bra tillväxt och är en framtidsmarknad. Här produceras el, värme samt biobränslen från olika typer av biomassa.

Ni har under året bildat ett samriskbolag med ANDRITZ, kan du berätta lite om upplägget och vad detta innebär för Mantex och för framtiden?

Inom pappersmassaindustrin har vi mogna produkter som vi valt att lägga i ett samriskbolag tillsammans med vår partner ANDRITZ som är en världsledande leverantör till den industrin. Våra kunder önskade ett sådant upplägg för att känna trygghet samt att ANDRTIZ även kan göra kringtjänsterna runt vår Flow Scanner såsom systemintegration etc. Vi ser detta som den bästa möjliga konstellationen för att maximera försäljningen av Flow Scanner till pappersmassaindustrin.

Hur ser Mantex affärsmodell ut?

Våra kunder önskar en enkel affärsmodell där Mantex erbjuder dem mättjänster på ett enkelt sätt med minsta möjliga insats från deras sida. Därför är vår huvudsakliga affärsmodell att intäkterna skall genereras från tjänster och kundsupport. Detta ger även ett, för Mantex, stabilt och återkommande intäktsflöde med potential till god lönsamhet.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 30 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Pengarna kommer att användas till två huvudsyften. Den största andelen lägger vi på Produkt-, organisations- och affärsutveckling. De resterande pengarna investeras i försäljning, marknadsföring och kundsupport.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

En av de största riskerna i avancerade teknikbolag, sådana som Mantex, är att själva teknik-/produkt-utvecklingen tar längre tid än planerat och därmed och kräver mer kapital.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er teknologi från konkurrenternas?

De industrier vi arbetar med har i decennier letat efter och provat tekniker som löser just de problem som Mantex teknik löser. De tekniker som provats, t.ex. Near-InfraRed. Mikrovåg, m.fl. har ratats en efter en men kundernas behov kvarstår, att mäta fler parametrar och att göra det i realtid. Vi har det de behöver.

Kan du säga något om hur stor Mantex potentiella marknad är?

Enbart inom bioenergiindustrin är den adresserbara marknaden uppåt 2 000 mätsystem. Sedan är potentialen inom t.ex. avfallshanteringsindustrin och jordbruksindustrin troligen ännu större.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Mantex?

När Mantex mättjänster och produkter blir en de facto standard globalt, förutsatt att vi når det målet, så kommer bolaget ha skapat en plattform för en stabil och god lönsamhetsnivå.
Mantex teknik har en skalbarhet som gör att vi kan sprida den till flera olika industrier parallellt. Detta ger förutsättningar för en hög tillväxttakt i framtiden.

Hur ser Mantex ut om 5 år?

Vårt mål är att vi har etablerat vår teknik som en global de facto standard inom bioenergiindustrin med god stabila intäkter och en god lönsamhet. Därutöver har vi expanderat till ytterligare någon eller några applikationsområden och då troligen tillsammans med starka globala partners.

------------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 2,15 SEK/aktie

Teckningsperiod: 31 oktober - 15 november 2018

Erbjudandets storlek: 30 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer och teckna aktier

Hemsida

 Senast uppdaterad: 2018-11-01 11:03:01

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen