Magnus Hjorth

Magnus Hjorth
CEO

Datum för intervju: 2018-11-06

Stockpicker intervjuar
PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Magnus Hjorth VD och Koncernchef, PEN Concept Group AB. Har varit verksam i inredningsbranschen, främst kring belysning och butiksinredning, i närmare tre decennier med ledande positioner inom försäljning från bland annat Fagerhults, Expedit och PEN Concept Group.

Tillträde VD tjänsten 1/10 2018 tidigare har jag jobbat som säljchef/säljdirektör på PEN sedan september 2014. Med ett starkt säljdriv, mycket stort nätverk och goda relationer med våra kunder vill jag nu fokusera på lönsam tillväxt i alla våra affärsområden och dotterbolag.

Vänligen beskriv PEN Concept Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare

PEN Concept Groups affärsidé är att designa, tillverka och leverera attraktiva inredningslösningar för mässor, restauranger och butiker för kunder med höga krav på design och kvalitet.

VERKSAMHET

PEN Concept Group AB är, genom sina olika dotterbolag, verksamma inom följande affärsområden:

BUTIK: Design, inköp, tillverkning, lagerhållning och montage av nyckelfärdiga butiksinredningar.

MÄSSA: Design, tillverkning, lagerhållning och montage/demontering av mässmontrar och showroom.

RESTAURANG: Design, inköp, tillverkning och installation av nyckelfärdiga restaurangkoncept, inklusive ett brett utbud av kända varumärken inom möbler, köksmaskiner och utensilier. För kedjekunder erbjuder vi kompletta och nyckelfärdiga inredningsprojekt, medan övriga restaurangkunder erbjuds ett brett produktutbud av kända varumärken.

Det som gör oss unika är att vi, med i första hand egen personal, kontrollerar hela värdekedjan från idé till design, konstruktion, inköp, tillverkning, logistik och installation.

Koncernen består i dag av fem olika dotterbolag verksamma i Sverige respektive Kina.
GOODS Sweden AB: förvärvades 2017 och är en distributör av restaurang-produkter inom möbler, maskiner och utensilier. Exempel på kunder F12 gruppen, HMS Host

PEN Interiör AB: förvärvades 2015 och är projektleverantör av nyckel-färdiga koncept för restauranger och mässor. Här finns även en tillverkningsenhet för mäss och restauranginredning. Exempel på kunder restaurang McDonalds, Pizza Hut, mässa Daloc, Jordbruksverket.

PEN Shop Concept AB: förvärvades 2012 och är leverantör av såväl produkter som nyckelfärdiga butikskoncept. Exempel på kunder ICA, Netto

PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd.: förvärvades 2008 och är en tillverkningsenhet av i första hand butiksinredning.

PEN Concept Group (Suzhou) CO., Ltd: etablerades 2018 som en affärsinkubator för att utveckla nya affärskoncept på den kinesiska marknaden.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Nyckelfärdiga inredningskoncept för mässor, butiker och restauranger. Genom att kontrollera varje steg i värdekedjan kan vi erbjuda kostnadseffektiva och kreativa lösningar med hög leveransprecision.

PEN workflow


 
Förstudie, Projektledning, Design & Konstruktion, Produktion, Ateljé, Logistik & installation. Vi kompromissar aldrig på kvaliteten!

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 8,3 MSEK (garanterad till 50% av huvudägaren). Vad skall emissionslikviden användas till?

Expandera kedjekundskonton inom restaurangsegmentet
*  Vi noterar fortsatt stark efterfrågan på nyetableringar och renoveringar

* Kunderna ställer nya krav, t.ex. på logistiklösningar

* Nya åtaganden och ökad tillgänglighet på material och personal är kapitalkrävande

Utveckla och expandera affärer inom butiksinredning

* Ramavtal ger oss volymmässig stabilitet med cykler om 1-3 år
* Produktion, lager och logistik binder kapital

Kompetensutveckla och rekrytera personal

* Fortbildning och utveckling är en konkurrensfördel på en tuff arbetsmarknad

* Fortsatt rekrytering krävs inom specifika roller, t.ex. konstruktörer och snickare

Kan du utveckla hur Era expansionsplaner ser ut framöver?

Vi ska ha en strategisk disciplin i våra tre affärsområde mässa, butik och restaurang och växa med bra lönsamhet genom att vara konsekventa i vårt arbete mot marknaden. Vi har olika marknadspositioner i respektive affärsområde och konkurrensen ser olika ut. I butik är det få men större aktörer, restaurang är det många lokala snickerier och i mässa är vi en av de marknadsledande aktörerna i Sverige. Men med de tre olika affärsområden som vi har är vi väl rustade för framtiden. Det kommer hända mycket i framtiden främst inom handel. Butiker som vill ha en kaffe eller restaurang som vill ha försäljning, butiker som vill expandera med en Showroom på centrala lägen så kan PEN med kompetens inom alla områden vara en perfekt panter att jobba med.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

1. Att vi misslyckas att attrahera marknaden och att fokus hos våra kunder är mer pris än kvalitet.
2. Att vi inte har tillräcklig kontroll på material och resurser i våra projektåtaganden och därigenom äventyrar budgeterad marginal i den enskilda affären.

Kan du säga något om hur stor PEN Concept Groups potentiella marknad är?

PEN Concept Group AB är, genom sina olika dotterbolag, verksamt på flera geografiska marknader beroende på affärsområde. Samtliga affärsområden är relativt starkt konkurrensutsatta med tonvikt på projekt inom butiks- och restauranginredning. PEN är en förhållandevis liten aktör i jämförelse med exempelvis ITAB, Expedit eller Hestra Inredningar. Däremot anses det vara en konkurrensfördel att erbjuda produkter och lösningar i flera olika affärsområden, då detta gör bolaget mindre konjunkturkänsligt samt har möjlighet att erbjuda värdeskapande kringtjänster av annan karaktär än vad flera konkurrenter förmår göra. Ett exempel är matvarukedjan som vill utöka sin café- eller restaurangverksamhet. Ett annat kan vara bygghandlaren som vill etablera ett showroom mitt i city.

MÄSSA/SHOWROOM

Leveranser av mässmontrar och showrooms sker primärt på de större mässklustren i Skandinavien, exempelvis Elmia, Stockholmsmässan och Svenska Mässan i Göteborg. Dock är det relativt vanligt att dotterbolaget PEN Interiör följer sina kunder ut i Europa med leveranser och installationer, exempelvis till Tyskland, Italien och Frankrike. PEN har en imponerande variation kunder för mässmontrar och showrooms. Här finns allt från stora möbelföretag, underleverantörer inom fordonsindustrin och statliga verk till byggföretag. PEN är också mycket aktivt i användandet av aluminiumsystemet BeMatrix vilket är ett alternativ till en traditionell monter i trä. Med BeMatrix kan tiden för design,konstruktion och byggnation göras väsentligt kortare jämfört med en snickerimonter. Systemet kan också i högre grad demonteras och återanvändas.

RESTAURANG

Kompletta inredningskoncept till restaurangkedjor levereras primärt inom Skandinavien med tonvikt på Sverige och Norge. PEN har nyligen valt att fokusera sitt erbjudande till att uteslutande arbeta med kedjekunder inom snabbmat och caféer då dessa har visat en konsekvent hög tillväxttakt samt genomför återkommande renoveringar och uppgradering av sina koncept. Kedjekunder genererar också en avsevärt längre affär med tillgång till eftermarknad och service. Restaurangprodukter i form av möbler, maskiner och utensilier, vilka distribueras genom dotterbolaget GOODS Sweden, levereras uteslutande till kunder i Sverige. GOODS är inte knutna till någon typ av restaurang eller kedja och har därmed ett oerhört brett spektrum av kunder i sin portfölj.

BUTIK

Butiksinredning, som till viss del tillverkas i ett helägt dotterbolag i Kina, säljs och distribueras över flera geografiska marknader. Från det svenska dotterbolaget PEN Shop Concept servas i första hand kedjekunder i Skandinavien, där Sverige och Danmark är tongivande. Det kinesiska bolaget PEN Nordic Concept tillverkar och distribuerar produkter till kunder i Kina, USA samt ett flertal länder i Europa. Butiksinredningar byts ofta ut, dels för att butikskedjor ändrar sin profil, köps upp av andra aktörer samt för att slitaget är stort i butiksmiljön. Inredningen är tänkt att lyfta fram produkten och därmed öka försäljningen. Inredningen följer såsom mycket annat trender inom mode och inredning. Marknaden för butiksinredning har av många bedömare ansetts vara under stark förändring sedan en tid tillbaka. E-handeln växer på bekostnad av den fysiska handeln och nya köpmönster och betalsätt gör att butiken i vissa fall mer liknar ett showroom än en klassisk butik. Det senare tycks vara fallet inom kläder, mode och accessoarer, medan den för PENs del så viktiga detaljhandeln hittills inte påverkats i samma utsträckning.

MARKNADSUTVECKLING

PEN konstaterar fortsatt hög efterfrågan i samtliga affärsområden, bedömningar till trots att viss avmattning skulle råda exempelvis inom butiksinredning. Företaget upplever snarare att det från tid till annan kan vara svårt att tillgodose kundernas krav på korta ledtider och förmåga att växla upp volymer efter behov. På senare tid har företaget därför förstärkt delar av organisationen för att möjliggöra fler och större affärer.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i PEN Concept Group?

PENs varumärke som leverantör av mässmontrar, nyckelfärdiga inredningskoncept för butiker och restauranger har under de senaste åren väsentligt förstärkts i Skandinavien. Detta har åstadkommits genom ökad marknadsföring, aktiv kundbearbetning och lyckade leveranser. Företaget konstaterar en fortsatt hög efterfrågan på PEN’s tjänster och lösningar samt nyligen ingångna stora och omfattande avtal inom främst butiksinredning.

PEN har under 2018 tecknat det största butiksinredningskontraktet i koncernens historia. Kunden, dagligvarukedjan Netto, skall renovera sitt butiksnät i flertalet länder. I projektet ingår också nyetableringar. Kontraktet är värt ca 100 MSEK under en period av tre år och PEN bedöms ha goda chanser till att få kontraktet förlängt. PEN ansvarar för inköp, tillverkning, lagerhållning och distribution av butiksinredning.

Affärsområdet Mässa, den historiskt sett mest lönsamma delen av PENs verksamhet, har under 2018 fått sin organisation förstärkt med fler resurser inom försäljning, projektledning, logistik och montage. Affärsområdet spås en relativt kraftig tillväxt redan i närtid.

Affärsområdet Restaurang fokuserar sedan en tid tillbaka enbart på kedjekunder och har under 2018 attraherat två nya kunder till portföljen. PEN noterar en fortsatt hög takt i såväl renoveringar som nyetableringar där snabbmats- och cafékedjor i Skandinavien är tongivande.

PEN avser fortsätta sitt strategiska fokus på att kontrollera hela värdekedjan från idé till nyckelfärdig leverans. Företagsledningen anser att genom kontroll över varje steg i värdekedjan uppnås bästa möjliga synergier i form av resursallokering, projektkontroll, leveransprecision och kvalitet. Det gör oss unika!

Hur ser PEN Concept Group ut om 5 år?

Vi lämnar inga prognoser framåt men med vår setup i tre olika affärsområden där det händer mycket inom alla områden så känns det som vi är starkt rustat för en bra framtid där vi kan påverkar och vara med att skapa framtidens nya butiker restauranger och mässor.

De närmast kommande åren ska vi förvalta och vidareutveckla vårt största åtagande någonsin inom butiksinredning med målet att både förlänga kontraktet och stärka våra marginaler. Vidare ser vi mycket positivt på en ökad investeringsvilja bland våra kedjekunder inom snabbmat och café.

---------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 2,20 SEK/aktie

Teckningsperiod: 31 oktober - 15 november 2018

Erbjudandets storlek: 8,3 MSEK

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Hemsida Senast uppdaterad: 2018-11-06 13:30:17

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen