Kaj Lehtovaara och Hans Bergenheim

Kaj Lehtovaara och Hans Bergenheim
vd och ordf.

Datum för intervju: 2018-11-19

Stockpicker intervjuar
Intervju med Safe at Seas vd och ordf.

Safe at Sea utvecklar, marknadsför och säljer sjöräddningssystem. Kunden erbjuds att köpa färdiga lösningar som omfattar sjögående enheter, sjösättningssystem, förarutbildning och personlig utrustning för förarna. Av bolagets sjösäkerhetsfarkost RescueRunners har ett hundral tillverkats, kunder är främst sjösäkerhetsorganisationer. Dotterbolaget Safe at Sea Management tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten.

Kan ni berätta lite om er själva och er bakgrund?

Jag är en av grundarna till Safe at Sea och har varit vd i bolaget sen starten 2006. Innan dess arbetade jag med process- och verksamhetsutveckling som konsult. Jag är systemvetare och utbildade mig i slutet på 80-talet, på systemvetarprogrammet vid Göteborgs universitet. Efter drygt 15 år som konsult, ville jag prova något nytt och det kom att bli starten på Safe at Sea, som jag nu har lett i drygt 12 år.

Hans, har bred och mångårig styrelseerfarenhet som styrelseordförande i många olika typer av bolag. Hans, som har en gedigen bank- och finansbakgrund, har också ett starkt fokus på utveckling och resultat. Hans har en omvittnad förmåga, att kunna coacha såväl styrelse som ledning, hela vägen från strategiskt tänk till resultatorienterade actions, i de bolag han engagerar sig i. 

Vänligen beskriv Safe at Seas verksamhet och affärsmodell för Stockpickers läsare.

Safe at Sea levererar behovsanpassade räddningssystem, som i huvudsak bygger på räddningsbåten RESCUERUNNER®, som är designad för all typ av sjö- och ytlivräddning. RESCUERUNNER® är förmodligen det mest effektiva systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet.

Vi erbjuder våra kunder allt från personlig säkerhetsutrustning till kompletta systemlösningar. Kunder som efterfrågar helhetslösningar är t.ex. kustbevakningsorganisationer som har behov av operatörs-
och underhållsutbildningar, stöd för utveckling av säkra arbetsmetoder, sjösättningssystem, personlig säkerhetsutrustning, transportlösningar och sist men inte minst båtar.

Vi bearbetar marknaden med egen säljkraft och via lokala distributörer. I nuvarande affär sker vår offerering i huvudsak i samband med upphandlingar.


Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 4 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Marknaden för Safe at Sea utvecklas stadigt. Bolaget har i idag kunder i 20 länder, på tre kontinenter och de första sonderande stegen in mot marknader i Nord- och Sydamerika tagits.
Bolaget har fortfarande bara skummat på ytan till den potential som denna marknaden omfattar och nu har arbetet med att skapa förutsättningar för expansion kommit på plats. Därför har bolagets styrelse beslutat om att genomföra följande actions med stöd av nyemissionen, för att ta bolaget till nästa expansionsnivå.

* FÖRSÄLJNING

Styrelsen har beslutat om en fortsatt ökad fokusering på försäljning, vidareutveckling av våra säljkanaler, dedikerade distributörer och upparbetade affärsrelationer, på våra prioriterade marknader, som dels är inom befintliga geografiska marknader och de kundsegment som bolaget redan har etablerade försäljning inom, dels utveckling av segment som kommersiell sjöfart och vidareutveckling av försäljningen inom EU.

* PRODUKTUTVECKLING

Fullfölja utvecklingen av det nya produktprogrammet, så att bolaget kan nå fler kundgrupper på en större marknad.

* FÖRSTÄRKNING AV LEDNING OCH REKRYTERING AV NY VD

Styrelsen bedömer att de utmaningar och möjligheter bolaget står inför, också kräver ett nytt och förstärkt ledarskap. Ett viktigt led i detta är, som tidigare informerats om, är att rekrytera en ny VD för bolaget, som fokuserat kan driva utvecklingen av bolaget framåt, för ökad tillväxt och ökat aktieägarvärde.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

En av de största riskerna har varit den smala produktportföljen, något som vi nu rättar till. Safe at Sea är fortfarande ett litet bolag med begränsade resurser, vilket utgör en risk, men med det fokus på ökad försäljning som vi har, så bör man kunna förvänta sig att även den risken minskar när bolaget når högre försäljningsvolymer.

Kan ni säga något om hur stor Safe at Seas potentiella marknad är?

Den globala marknaden för räddningsutrustning som Safe at Sea verkar på bedöms 2018 ha ett totalt värde om cirka 1 085 miljarder kronor (Källa: www.marketsandmarkets.com, Publicerad i Markets and Markets rapport, “Search and Rescue (SAR) Equipment Market”, 2017).

Den maritima delen som avser sjö- och livräddning utgör bara en delmängd av totalmarknaden, men det handlar fortfarande om en enorm marknadpotential. Det är ju också så att överallt där människor arbetar, reser eller tillbringar sin fritid i eller i närheten av vatten, behövs det räddningsförmåga. Så behovet av små, flexibla och kostnadseffektiva räddningssystem i alla typer av vattendrag från hav, sjöar och floder till översvämningsområden är stort och växande.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Safe at Sea?

Vi tycker nog att förutsättningarna kanske ser bättre ut än någonsin tidigare för Safe at Sea, med en

* Offertbank värd cirka 50 mkr, som växer och som har vuxit med 20 %, bara under det senaste kvartalet. Hälften av dessa offerter avgörs under 2019

* Starkare säljorganisation, som under 2019 med ökad kraft kan fokuseras försäljning tillsammans med dedikerade kund-ambassadörer och återförsäljare gentemot våra kunder i Europa, runt Medelhavet och inom den kommersiella sjöfarten.

* Bredare produktportfölj kommer att bolaget att stärkas på alla plan från premium- till volymerbjudanden. Den nya portföljen kommer att tillgodose fler kunders specifika behov. I breddningen ingår SAFERUNNER™ vi planerar att lansera nu i december och ELECORUNNER™, som vi planerar att lansera våren 2019. Styrelsen bedömer att vi med dessa kommer att kunna se en bättre marknadsutveckling för bolaget, än tidigare, då efterfrågan är ökande, och med denna produktmix, kan vi möta en långt större kundgrupps behov än tidigare.

* Effektivare, skalbar och flexibel produktionsapparat på plats, kommer bolaget att kunna kapitalisera ytterligare på produktionsapparaten, genom att utöka erbjudandena inom service och reparationer.

* Ökande ledningsförmåga, bolaget kommer att förstärka Safe at Seas ledning genom rekrytering av en ny VD som med fokus på att förvalta bolagets möjligheter, och driva utvecklingen framåt, för ökad tillväxt och ökat aktieägarvärde. Förstärkningen innebär också att andra nyckelkompetenser kan friläggas för försäljning, produkt- och portföljutveckling.

Hur ser Safe at Seas utveckling ut de kommande 5 åren?

Vårt mål är att bolaget med de beslutade åtgärderna inom ramen för den antagna strategin, ska kunna utvecklas med lönsamhet och med en tillväxt om 20 % årligen.

ELECORUNNER™ har en helt elektrisk, tyst och avgasfri drivlina.

  -------------------------

Information emissionen.

Teckningspris: 2,50 SEK/aktie

Teckningsperiod: 8 november - 22 november 2018

Erbjudandets storlek: 4 MSEK

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer och teckna aktier

Anmälningssedel

Teckna aktier online

Hemsida


Senast uppdaterad: 2018-11-19 14:35:16

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen