Veckans aktieanalys
Edgeware

 (Från Stockpicker Newsletter den 9 maj 2018)

Edgeware – noll koll                                            EDGE | Small Cap | 15,74 kr

En gång är ingen gång men två gånger är en gong-gong. Så lyder det populära ordspråket. Skulle det visa sig stämma är det illavarslande för nätverksspecialisten Egdeware som för andra kvartalet i följd tvingades vinstvarna. Det i sig visar hur tufft det är att lyckas som hårdvaruleverantör på en global marknad. Fingerprint är ett skräckexempel här men även mer branschnärliggande Switchcore (minns någon detta bolag?) och Net Insight kan framföras som exempel.

Ovanstående till trots valde vi som bekant Egdeware som ett av våra vinnarförlag för 2018, ett beslut som vi ångrade redan 24 timmar efter publiceringen av vårt Vinnarnummer. Det var nämligen just då som bolaget gick ut med årets första vinstvarning som en konsekvens av uteblivna större order. En trend som dessvärre ser ut att ha fortsatt för att inte säga, fördjupats. I Q4 som man omnämnde som ett vanligt kvartal snarare än ett förväntat starkt dito, summerades försäljningen till 64 Mkr. Vi räknade därför med ett utfall om ca 60 Mkr i årets Q1 och varnade därför för risken att tillväxten skulle utebli även under inledningen på detta år (fjolårets Q1-försäljning var 69 Mkr).

Så blev också fallet fast betydligt värre. Försäljningen i Q1 var nämligen inte högre än 48,4 Mkr, en minskning med nära 30%. Inte undra på att aktien kollapsade, igen. Att befinna sig rätt i trend (ökad andel videostreaming världen över) räcker uppenbarligen inte för stadig tillväxttakt även om kvartalsvisa fluktuationer naturligtvis är högst förståeliga med tanke på affärens art.

Lägre intäkter medförde naturligtvis att lönsamheten blev lidande. Som om inte försäljningstappet var illa nog tvingades man dessutom reservera sig för förväntad kundförlust. Bruttomarginalen sjönk därför till 66% jämfört med ca 75% tidigare och man lyckades därmed inte täcka kostnadsbasen. Rörelseresultatet blev -11,5 Mkr vilket kan ställas i relation med 13 Mkr Q1 2017.

Till bolagets försvar kan man nämna att just Q1 visade sig vara fjolårets bästa kvartal varvid jämförelsetalen var utmanande. Avvikelsen får ändå anses vara signifikant och försäljningstrenden klart oroväckande. Ledningen pekar på att svagheten till viss del har berott på att en del av nya kunderövringar har tagit längre tid att utveckla. Sett över helåret hoppas man därför kunna återgå till tillväxt om än ensiffrig procentuell sådan. Samtidigt väljer man även halvera sitt tillväxtmål som ju tidigare har varit att växa med minst 20% per år.  Lönsamhetsmålet (rörelsemarginal överstigande 15%) förblir däremot oförändrat.

Väljer man att sätta tilltro till ledningens prognos om ensiffrig tillväxttakt i år kan aktien mycket väl visa sig vara ett intressant köp på nuvarande nivåer. Detta eftersom det knappast finns någon som räknar med att bolaget lyckas med den bedriften. Och med all rätt. De senaste kvartalens utveckling (man har underpresterat i tre av senaste fyra kvartal) visar att bolagets visibilitet inte är särskilt hög, om ens någon. Tron på kommande intäktsökningar tolkar vi således snarare som förhoppningar baserade på grundmurad tro på egna produkters förträfflighet i kombination med förhållandevis enkla jämförelsetal härnäst än en produkt av stark underliggande efterfrågan och bindande avtal om framtida leveranser.

Beslutet att strukturera om säljorganisationen tror vi annars är helt rätt. Är produkterna så pass starka som bolaget själva påstår måste marknaden övertygas om detta. Inget säljer sig självt och ofta är det inte heller bästa produkten som vinner all mark utan den som marknadsförs rätt. Att man får in en ny VD med börserfarenhet är ytterligare ett plus även om det naturligtvis inte är någon garanti på framgång.

Att ställa upp tillförlitliga prognoser i ett läge där bolaget själva inte kan göra det, förefaller dömt att misslyckas. Gör man ändå ett försök och uppskattar årets försäljning till ca 225-230 Mkr motsvarande ensiffrig procentuell försäljningsminskning, finns det risk att årsresultatet blir negativt. VD flaggar förvisso för att man kommer att se över bolagets kostnadsbild för att säkerställa ett fortsatt starkt och hälsosamt resultat men frågan är om lyckas ställa om så snabbt. Vi är något skeptiska och räknar därför med att risken är hög att 2018 redan nu är ett förlorat år. Vad som sedan händer 2019 är närmast omöjligt att sia om förrän man sett trenden under kommande kvartal.

Osäkerheten är med andra ord stor och kurshalveringen sedan årsskiftet visar att Edgeware inte är en aktie för dig som vill sova gott om natten. Särskilt lågt värderat är bolaget inte heller om våra prognoser besannas. Börsvärdet uppgår nämligen till ca 475 Mkr. Någon kursvinnare lär den därför inte bli i år.

Halvårsrapporten kan däremot mycket väl bjuda på åtminstone tillfällig (?) återhämtning. Blir Q2 ett normalkvartal där försäljningen landar omkring 60 Mkr kan ju förhoppningar om vändning väckas igen. Det skulle nämligen innebära tillväxt om 50% jämfört med motsvarande kvartal ifjol (Q2 var fjolårets sämsta kvartal med omsättning runt 40 Mkr) och drygt 20% sekventiellt jämfört med Q1. Om inte annat så borde en ny vinstvarning inte behövas inför Q2. Fast osvuret är förstås alltid bäst. Vi misstänker dessutom att ett enstaka hyfsat kvartal - om det nu bjuds på ett sådant - inte räcker för att övertyga marknaden. Mer än så lär behövas. Den normalt riskbenägne placeraren gör därför bäst att hålla sig borta.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen