Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna units i Eurocine Vaccines
18.06.2021

Teckna units i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Under verksamhetsåret 2020 ingick Eurocine Vaccines ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia Biotechology AB avseende vaccinantigen mot klamydia och arbetar nu aktivt med uppskalning och förberedelser inför en klinisk studie tillsammans med samarbetspartners. Vaccinkandidaten har i flera prekliniska modeller påvisat positiva immunologiska effekter och i prekliniska in vivo-studier har klamydiavaccinkandidaten visat sig vara mycket immunogen vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos.

För att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt och optimera kandidaten för tillverkning i industriell skala har bolaget nyligen utformat en anpassad variant av det aktiva proteinet i vaccinet. Den pågående kapitaliseringen genomförs i syfte att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. 

Sista teckningsdag är den 21 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Dokument och filer

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter

Stäng×
Relaterade ämnen
IPO-möjlighet: Här är tech-bolaget som med satelliter kopplar upp otillgänglig miljö
17.06.2021

IPO-möjlighet: Här är tech-bolaget som med satelliter kopplar upp otillgänglig miljö

Marknaden för sakernas internet, IoT, och lågt flygande satelliter för kommunikation är mycket snabbväxande. SaaS-företaget Wyld Networks adresserar detta område och för att ytterligare öka tillväxttakten noteras nu aktien på Nasdaq First North Growth Market.

“Stora delar av världen saknar idag internet. Mobila nätverk täcker endast 15 procent av världens yta och lågkostnadsalternativ finns endast tillgängligt på 1 procent av jordens yta. Den stora delen av jorden saknar alltså nödvändig datatrafikmöjlighet. Det hindrar utvecklingen i dessa områden. Vi har tagit fram en hård- och mjukvara som kan kommunicera med lågt flygande satelliter, vilket öppnar upp en gigantisk marknad då vi möjliggör en digitalisering i stora delar av världen”, säger vd Alastair Williamson.

Det tekniktunga Cambridge-bolaget är ett så kallat SaaS-bolag, Software as a Service, vilket innebär att företagets produkter erbjuds via ett abonnemang. Modellen innebär att intäkterna blir återkommande och lönsamhetsmässigt blir det en hävstång när alla kostnader är tagna. Vid sidan av abonnemangsintäkterna erhåller företaget också en liten intäkt för sin hårdvara. Målsättningen är att 40 procent av intäkterna skall vara återkommande.

Kundgrupperna är flera

“Vi riktar oss till flera olika kundgrupper. Jordbrukare, energi-, shipping- och industriföretag är exempelvis logiska kunder. Vi jobbar redan med ett av världens största shippingföretag, OneOcean. Mängder med bolag och jordbrukare har ett stort behov av att koppla upp sig och följa sina verksamheter även om de befinner sig i en väldigt otillgänglig miljö. Energibolag kan exempelvis vilja ha data från en oljerigg mitt ute på öppet hav eller en pipeline i en öken. Ett containerfartyg kan av försäkringsskäl vilja ha möjligheten att kunna mäta och skicka data i realtid om tillståndet för sina containrar. Vi löser allt detta till en väsentligt lägre kostnad än vad som historiskt varit fallet”, säger Alastair Williamson.

Williamson är inte ensam om att se behovet av att koppla upp landsbygden. Eutelsat, Amazon och Elon Musk-ägda SpaceX siktar på marknaden för lågt flygande satelliter. I framtiden väntas tusentals satelliter cirkulera runt jorden. Samtidigt väntas det tillkomma miljardtals IoT-produkter på jordens yta. För att kunna dra nytta av tekniken behövs nätverksanslutning till ett rimligt pris.

“Just nu befinner vi oss i startgropen på en gigantisk förändring i den globala anslutningen. I framtiden kommer hela världen att vara uppkopplad, och vi kommer att vara en del i den förändringsprocessen”, säger Alastair Williamson.

Marknaden är gigantisk. För att nå alla möjliga kunder arbetar Wyld Networks nära flera stora aktörer som i sin tur säljer företagets lösningar till slutkunder.

Första dag för handel i bolagets aktier väntas ske den 2 juli.

Sat Slider

Mer information om bolaget och hur du tecknar återfinns här.

Villkor noteringen

* Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 2 275 000 units, vardera bestående av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Bolaget kan tillföras cirka 25 miljoner SEK före emissionskostnader (förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och exklusive emissionslikviden som kan erhållas för det fall teckningsoptionerna utnyttjas till fullo).

* Teckningskursen i Erbjudandet är 11,00 SEK per unit, vilket motsvarar 11,00 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money-värdering av Bolaget om cirka 66 miljoner SEK.

* Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 10 juni till och med den 23 juni 2021. Teckningsåtaganden motsvarande cirka 19,1 procent av Erbjudandet har erhållits från Bolagets styrelseledamöter, personer ur ledningen och befintliga aktieägare. Teckningsåtaganden motsvarande cirka 60,9 procent av Erbjudandet har erhållits från ett antal nya externa investerare. Bolaget har således erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 80 procent av Erbjudandet.

Villkor teckningsoptioner

* En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 7 mars 2022 till och med 18 mars 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 13,75 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 31,3 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1.

* En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 21 november 2022 till och med 2 december 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 16,50 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 37,5 miljoner SEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.

* Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 22 mars 2022 och den 4 april 2022, och teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske mellan den 6 december 2022 och den 19 december 2022. Båda serierna av teckningsoptioner avses att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Teckna aktier i Promore Pharma
16.06.2021

Teckna aktier i Promore Pharma

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 48,6 miljoner kronor. Promore Pharma ska nyttja detta kapital till fem specifika aktiviteter: (i) genomföra en klinisk studie av ensereptide för hämning av ärrbildning på hud, (ii) genomföra vissa produktförbättrande åtgärder inom ropocamptide-projektet, (iii) införskaffa vissa råvaror som har långa ledtider i tillverkning, för att ha god beredskap för framtida kliniska studier, (iv) bedriva affärsutveckling med syfte att identifiera strategiska partnerskap, och (v) detaljplanera utvecklingskedjan hela vägen fram till marknaden i båda projekten.

Sista teckningsdag i nyemissionen är den 17 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 3 – 17 juni 2021.
Emissionsvolym: Ca 48,6 MSEK motsvarande 24 285 574 aktier.
Bolagsvärde: Cirka 75 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 100%.
Tilldelningsbeslut: 22 juni.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Eevia Health
15.06.2021

Teckna aktier i Eevia Health

Eevia Health är en snabbt växande finsk tillverkare av 100 % organiskt certifierade växtextrakt. Råvarorna, såsom blåbär, lingon, chaga-svamp och tallbark, skördas på ett hållbart sätt och är organiskt certifierade. Eevia Health driver en modern produktionsanläggning i Finland där investeringar nyligen gjorts för att skala upp produktionen och öka lönsamheten. Eevias kunder återfinns över stora delar av världen. Bolaget säljer idag sina extrakt via distributörer till Australien, Nordamerika och Europa och har utöver detta direktkunder i 16 länder. Bolaget har unik kunskap och erfarenhet av både framställning, kvalitetskontroll och hälsoeffekter kopplat till naturliga råvaror från de nordiska skogarna.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 26,2 miljoner kronor, varefter aktien ska noteras på Spotlight Stock Market. 

Sista teckningsdag är den 16 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Pris per aktie: 7,60 kronor
Emissionsvolym: 3 445 000 aktier motsvarande 26,2 miljoner kronor
Teckningsåtaganden: 15 miljoner kronor
Bolagsvärde: 79,8 miljoner kronor före Erbjudandet
Anmälningsperiod: 2 - 16 juni 2021
Första handelsdag Spotlight Stockmarket: 29 juni 2021


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i EcoRub AB
14.06.2021

Teckna units i EcoRub AB

EcoRub är ett greentech-företag som utvecklar nya material baserat på återvunnen plast och återvunnet gummi. Denna nya resurs omvandlas från avfall till ett miljövänligt alternativ för nytillverkning av plaster och gummi. EcoRubs egna material benämns ‘ThermoPlastic Recycled Rubber’ (TPRR). EcoRubs sortiment av TPRR-material tillverkas i form av pellets, vilket direkt kan implementeras i vanligt förekommande metoder för tillverkning av plast- och gummiprodukter.

EcoRub har varit drivande i utvecklingen av mixade material från återvunnet gummi och plast med optimerad kompatibilitet för skräddarsydda materialegenskaper. Därför leder EcoRub utvecklingen och har potential att leda den även framöver med det kunnande som samlats genom åren.

Sista dag att teckna den pågående nyemissionen är den 15 juni.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Video

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande
14.06.2021

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande. Läkemedelsbolaget Emplicure arbetar just nu med en notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med börsnoteringen gör företaget en nyemission om 39,8 miljoner kronor, kapital som skall användas för att accelerera företagets affärs-och produktutveckling och ta tillvara på möjligheterna i marknaden.

“Med våra läkemedelsprodukter mot kronisk smärta och konsumentprodukter med tobaksfritt nikotin adresserar vi mångmiljardmarknader räknat i dollar. Vi är väl positionerade för att kunna licensiera ut våra produkter under 2022, både vad gäller läkemedels- och konsumentprodukter. Noteringen innebär också att vi stärker vårt utgångsläge inför dessa förhandlingar. Vår affärsmodell bygger på avancerad svensk teknik, men är enkel: Vi kan kommersialisera våra projekt i mycket högre takt och med mindre risk än konventionell läkemedelsutveckling”, säger vd Torbjörn Walker Larsson.

empli

Torbjörn Walker Larsson, VD

Uppsala-baserade Emplicure befinner sig just nu i en intensiv utvecklingsfas. För att kunna växla upp produktutvecklingen listar man nu aktien på Nasdaq First North Growth Market och tar samtidigt in kapital. I korthet utvecklar företaget nya innovativa läkemedel baserade på kombinationen av företagets patenterade biokeramiska plattformar och redan godkända aktiva läkemedelssubstanser. Emplicures patenterade teknik är baserad på biokeramer med porformade hålrum, vilka laddas med aktiv substans som sedan frigörs successivt på ett kontrollerat sätt. I och med att substanserna redan är kliniskt godkända minskar såväl utvecklingstid som kostnader och risker. Emplicure bedömer att de läkemedel de utvecklar kan erhålla marknadsgodkännande efter 3 – 5 år, vilket kan jämföras med cirka 10 – 12 år som det tar att ta en ny aktiv substans till marknaden.

I Emplicure ingår även Amplicon, ett helägt dotterbolag med fokus på konsumentprodukter. Amplicons första produkt riktar sig till den stora och växande världsmarknaden för tobaksfritt nikotin. Bolaget förhandlar med ett stort internationellt tobaksbolag om ett samutvecklingsprojekt och kommersialisering.

“Vi utvecklar produkter med kortare ‘time to income’ och samtidigt till en lägre risk tack vare att vi kombinerar egna och patenterade biokeramiska plattformar, med godkända aktiva substanser. Det ger en både säkrare och snabbare produktutveckling och är en del i vår strategi att kunna driva flera parallella projekt. Att vi dessutom kan använda samma biokeramiska plattformar för både läkemedel- och konsumentprodukter ger oss många intressanta affärsmöjligheter”, berättar Torbjörn Walker Larsson.

Fokus just nu ligger på att driva det första läkemedelsprojektet, Empli03, in i klinisk dokumentationsfas och på att slutförhandla ett samutvecklingsavtal för en oral tobakfri nikotinprodukt.

"För att öka utvecklingstakten ytterligare för våra nya projekt har vi under våren stärkt bolaget med lednings- och utvecklingskompetenser. Med denna börsnotering får bolaget en kvalitetsstämpel genom att verka i noterad miljö samt en stabil grund för att ta vår första produktkandidat in i klinisk dokumentationsfas och för fortsatt tillväxt”, säger vd Torbjörn Walker Larsson.

Accelererar utvecklingen

Nettolikviden om cirka 22,9 miljoner kronor kommer att användas för att accelerera utvecklingen av Emplicure. Den största delen av likviden, 40 procent, kommer att användas för att genomföra det kliniska dokumentationsprogrammet för den första produkten, Empli03, vilket riktas mot kronisk smärta. I övrigt kommer 20 procent gå till att utveckla organisationen och lika stor andel av emissionslikviden till affärsutveckling, samutveckling eller arbete med utlicensiering. Nya projekt och utvecklingen av Amplicon tar 10 procent vardera av likviden i anspråk.

bild2

Villkor

* En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

* Teckningskursen är 4,15 SEK per unit, vilket motsvarar 4,15 SEK per aktie.

* Teckningsperiod är den 7-17 juni 2021.

* Minsta teckningspost är 1 400 units, motsvarande 5 810 SEK

* Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsåtaganden, cirka 18,4 MSEK, samt kvittning av konvertibellån, cirka 13,5 MSEK.

Villkor teckningsoptioner

* Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock lägst 0,05 SEK och högst 6,23 SEK per aktie. Teckningen av aktier sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information om Bolaget och hur du tecknar återfinns här

Eller teckna direkt via Avanza, Nordnet eller Mangold.

Stäng×
Relaterade ämnen
Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber
11.06.2021

Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande.

Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggvarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger en förhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

Motiv till emissionen

Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det starka marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket stort intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

Investment highlights

  • Produkten är designad för en tillverkning som är skalbar och automatiserad. Skalbarheten inkluderar även nya marknader.
  • På en världsmarknad med instabil tillgång till träråvara, är det en fördel med en produkt som kan tillverkas av lågt klassad eller helt oklassad träråvara.
  • Byggbranschen har en stark efterfrågan på hållbart byggmaterial, både nu och i ett längre perspektiv.
  • Forskningsprojektet med Stora Enso, Moelven och RISE kan stärka efterfrågan på produkten stort om projektet når målet att IsoTimbers byggblock blir 100 % fossilfria.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021

Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie

Emissionsvolym: Högst 330 079 stycken stamaktier och högst 23 765 688 kronor

Aktiekapital: 825 195,50 kronor ökas med högst 165 039,50 kronor

Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var registrerade som aktieägare erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom blankett – Anmälningssedel för teckning utan företräde som finns på Mangolds hemsida.


Länkar:

EMISSIONSSITE

TEASER

MEMORANDUM

ANMÄLNINGSSEDEL utan företräde

ANMÄLNINGSSEDEL med företräde

HEMSIDA

REFERENSOBJEKT Skogsvillan

VIDEO Företagspresentation


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Emotra
10.06.2021

Teckna aktier i Emotra

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt, EDOR test, är ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut.

Emotra grundades 2009 och börsnoterades 2013. Emotras produkt heter EDOR, , en metod som adderar biologisk information och utgör ett komplement till läkarens kliniska intervju med en deprimerad patient.

Bolaget gör en nyemission på 9,5 miljoner kronor och sista teckningsdag är den 11 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 maj - 11 juni 2021.
Teckningskurs: 30 öre per aktie.
Emissionsbelopp: 9,5 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: 100 procent.
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Memorandum

VD-brev

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Emissionssite

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Aerowash
09.06.2021

Teckna aktier i Aerowash

Aerowash utvecklar produkter och system för utvändig tvättning av flygplan. Maskinerna styrs med hjälp utav fjärrkontroller och kan användas på flygplan av olika storlekar. Idag sker både direktförsäljning och korttidsuthyrning till kund. Vidare erbjuder Aerowash service, utbildning och konsultation. Kunderna återfinns på den globala flygmarknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Gävle.

Aerowash tar in cirka 25 miljoner kronor i en nyemission och sista teckningsdag är den 11 juni. I takt med att coronapandemin ebbar ut i kombination med tydliga tecken på återhämtning så tänker bolaget kapitalisera på sinastarka marknadsposition inom exteriör flygplanstvätt genom expansion i vissa utvalda marknader som karaktäriseras av hög flygtrafik såsom USA, Kina och Gulfstaterna. Cirka hälften av likviden kommer gå till etablering av joint ventures. Vidare kommer Aerowash förstärka organisationen, primärt inom installation och eftermarknad samtidigt som de kommer utöka sina aktiviteter avseende försäljning och marknadsföring.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 27 maj - 11 juni 2021
Teckningskurs: 8,50 SEK per B-aktie
Emissionsvolym: ca 25 MSEK
Garantiåtaganden: ca 88%
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Video

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Eevia Health
09.06.2021

Stockpicker intervjuar - Eevia Health

Eevia Health är en snabbt växande finsk tillverkare av 100 % organiskt certifierade växtextrakt. Råvarorna, såsom blåbär, lingon, chaga-svamp och tallbark, skördas på ett hållbart sätt och är organiskt certifierade. Eevia Health driver en modern produktionsanläggning i Finland där investeringar nyligen gjorts för att skala upp produktionen och öka lönsamheten. Eevias kunder återfinns över stora delar av världen. Bolaget säljer idag sina extrakt via distributörer till Australien, Nordamerika och Europa och har utöver detta direktkunder i 16 länder. Bolaget har unik kunskap och erfarenhet av både framställning, kvalitetskontroll och hälsoeffekter kopplat till naturliga råvaror från de nordiska skogarna.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jeg er norsk, men  bor i Finland med kone og fire barn. I stort sett hele mitt liv har forretningsutvikling basert på naturlige ressurser vært et gjennomgående tema. Som ungdom var jeg involvert i utvikling av nye marine produkter i en familiebedrift i norske fiskeindustri. Senere som voksen, har jeg jobbet og bygd selskaperbasert på marine ressurser. Jeg har ledet bedrifter i USA, Chile, Russland, Tyskland, Norge og Finland. De siste 21 år har jeg vært serie-gründer  og forretningsutvikler i flere selskaper, nå senest de siste 4-5 årene i Eevia Health. Så fokus er nå på utnyttelse til helse og ernæring, de store terrestriske naturlige ressurser og fornybare biomasser vi har i Finland of Sverige. 

srein3

Stein Ulve, VD

Kan du beskriva Eevia och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Eevia har en liten fabrikk i Finland, nær Vasa, som produserer ulike naturlige ekstrakter som standardiseres rundt en komponentgruppe, ofte polyfenoler. Disse bioaktive forbindelsene har dokumentert positiv effekt på helse og benyttes i kosttilskottsformuleringer og funksjonell mat, samt noen ganger også i urtemedisin, kosmetikk, mat eller andre applikasjoner. Eevia er en raskt voksende ingrediens-aktør, med over 30 medarbeidere, som eksporterer produkter til tre kontinent.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Eevia produserer standardiserte ekstrakter som selges til distributører. Produktet faktureres med en pris per kg som kan variere fra SEK 150 per kg opp til SEK 9000 per kg, avhengig av konsentrasjon og produkt-egenskaper. Vi anskaffer høy-kvalitets råvarer fra nærliggende råvareområder og benytter «grønn kjemi» for å ta ut de bioaktive komponentene som vi mener gir den helsemessige effekten. Distributørene fungerer som et bindeledd til store merkevarehus, som formulerer ingrediensene inn i deres egne formuleringer som selges til konsumenter gjennom ulike kanaler. På den måten bringer vi naturens eget apotek til det globale markedet.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har hatt en sterk økning i etterspørsel etter og salg av immuno-modulerende produkter etter at pandemien inntraff, samtidig som all reise, kundebesøk og messe-deltakelse har forsvunnet nesten 100%. Vår bransje er mot-syklisk. Når økonomi og andre ting går dårlig, blir folk opptatt av helse. Når alt går godt, så styrker det også fokus på helse og vevære. Vi har dermed ikke hatt noen negative effekter av pandemien.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,2 MSEK varefter aktien noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionen vil hovedsakelig gå til investering i ny kapasitet i vår fabrikk i Finland for å kunne øke produksjonen og imøtegå voksende etterspørsel.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi er fortsatt ett lite foretak, med noe stor kundekonsentrasjon. Det er også en komplisert produksjon, som krever sterk ledelse og god håndtering av store mengder produksjonsdata, for at produktene skal stemme med strenge spesifikasjoner.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Våre konkurrenter er primært «vestlige» ingrediensleverandører, som eksempelvis Indena, Artemis og Linnea. Disse er ledende innen noen produktgrupper og kan forlange høye priser. Det er også en del Kinesiske leverandører som til eksempel Beijing Ginko Group, som mer selger på pris. Eevia har flere unike generelle særtrekk, samt at vi har produkter med unike egenskaper. Ett generelt fortrinn er at alle våre produkter er organisk sertifisert, samt at vi har ett stringent fokus på spesielle polyfenoler. Våre konkurrenter har mye bredere fokus og ikke anledning til den grad av sporbarhet og fokus på bærekraftig produksjon, som vi kan dyrke. Våre produkter kommer med 100% sporbarhet, og med et bærekraftig aspekt, siden vi produserer ekstrakter veldig nær råvare-områdene med et veldig lite karbon-fotavtrykk.

2117.jpg

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Det globale ingrediens-markedet er stort og fragmentert internasjonalt. Det samlede marked er på mange hundrede milliarder euro på ingrediens-nivå, og på over EUR 500 milliarder på konsument nivå.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eevia?

* Framtidsrettede helseprodukter

* Raskt voksende omsetning

* Basert på naturlige produkter som drives fram av sterke makrotrender blant konsumenter

 Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Eevia ut då?

– Om 5 år så er Eevia ett sterkt, lønnsomt og innovativt Nordisk ingrediens-foretak med over EUR 50 millioner i omsetning. Vi har utviklet og lansert nye, unike ekstrakt-produkter, som er effektive mot konkrete helseproblemer innen øye-helse og aldersrelaterte helseproblemer.


Erbjudandet i sammandrag

Pris per aktie: 7,60 kronor
Emissionsvolym: 3 445 000 aktier motsvarande 26,2 miljoner kronor
Teckningsåtaganden: 15 miljoner kronor
Bolagsvärde: 79,8 miljoner kronor före Erbjudandet
Anmälningsperiod: 2 - 16 juni 2021
Första handelsdag Spotlight Stockmarket: 29 juni 2021


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början