Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
23.04.2020
Stockpicker intervjuar - Realtid Media

Stockpicker intervjuar - Realtid Media

Realtid, som inledde sin verksamhet 2012, levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola med inriktningen Väg- och Vattenbyggnad. Arbetade på Goldman Sachs Investment Banking Division i London och Hong Kong/ Peking, först inom olja och gas sedan inom gruppen Communication, Media & Technology och fick upp ett medieintresse. Grundade Realtid Media AB 2012.   

Kan du beskriva Realtid Media affärsidé för Stockpickers läsare?

Realtid Medias affärsidé är att bli informationsnavet för den svenska finansmarknaden. Vägen dit går genom vår affärssajt Realtid.se, som blev framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt i juni 2019 (Affärsvärlden/Financial Hearings). Realtid.se vänder sig till målgruppen yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringslivet med ansvar för M&A, finansieringsfrågor, kapitalmarknad och fondförvaltning, och är en utpräglad B2B-produkt. Genom Realtids kvalitativa och relevant journalistik, skapar vi en närhet till målgruppen på en digital kanal under ett starkt varumärke.  

Jonas Wiwen Nilsson 1

Jonas Wiwen-Nilsson, VD

I nästa steg fungerar Realtid.se som marknadsförings- och distributionskanal vid lanseringarna av nya produktlinjer och affärsområden. Fram till 2024 är dessa affärsområden Karriär, Services, Evenemang och Databastjänster. Verksamheten är digital, vilket innebär en förmånlig kostnadsstruktur, samtidigt som ”time-to-market” för nya produkter är momentan, då vi har stora delar av målgruppen på våra digitala kanaler. Affärsområdena stärker och stöttar varandra i stor utsträckning, vilket innebär att vi tillämpar en omnikanalstrategi som ytterligare stärker våra marginaler, men även vår position i marknaden.

Vi förflyttar successivt verksamheten upp i värdeskalan, mot produkter såsom index, databastjänster och mätningar, som bygger på repetitiva intäkter. Över tid ska Realtid Media bli en central del av den svenska finansmarknaden, en ”one-stop-shop” som tillgodoser kundens samtliga informativa och kommunikativa behov.

Hur ser bolagets verksamhet ut idag?

Verksamheten idag består av sajten Realtid.se med över 300 000 unika besökare (mars 2020). Sajten har en egen redaktion, besående av några av landets främsta ekonomijournalister, och en säljorganisation som är under uppbyggnad. Efter att ha genomgått en stark utveckling under 2019, är nu målsättning att med ett kraftigt säljfokus öka omsättningen, och från och med fjärde kvartalet i år bedriva en lönsam verksamhet. Nästa större produktlansering är att lansera ett prenumerationerbjudande på Realtid.se, det vill säga att börja ta betalt för delar av innehållet på sajten. Givet den kvalitativa journalistiken, som är under utveckling, bedömer vi att vi är mycket väl positionerade för att kunna kapitalisera på detta, och vi har redan påbörjat utvecklingen av tjänsten.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har sett en tydlig ökning av läsare under den senaste tiden och tolkar det som att vår journalistiska täckning av Coronakrisen ur ett finansmarknadsperspektiv är relevant. Å andra sidan är naturligtvis annonsverksamheten påverkad då många köpare är avvaktande, men vi har anpassat budgeten efter det rådande marknadsläget. Det vi fokuserar mest på just nu är att bygga säljorganisationen för att uppnå den övergripande målsättningen att vara lönsamma från och med fjärde kvartalet i år, och utgår från det rimliga antagandet att annonsmarknaden återhämtar sig efter sommaren. Den förestående prenumerationstjänsten är också en viktig intäktsström härvidlag. Läsarna torde fortsätta betrakta vårt redaktionella material som relevant. Därför ser vi stora möjligheter med en prenumerationslösning, som ju bygger på repetitiva intäkter av en annan karaktär än annonsmarknaden.

Realtid iPhone 1

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20 MSEK varefter aktien skall noteras. Vad skall emissionslikviden användas till och hur ser Er noteringsplan ut?

Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas till att öka bolagets rörelsekapital, refinansiera lån samt stärka kassan. Vi noterar bolaget på lämplig marknadsplats i anslutning till nyemissionens slutförande.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Vi har idag en stark position vad gäller Realtid.se utifrån ett starkt varumärke, en nylanserad sajt, kraftigt ökande läsartrafik och en av Sveriges i särklass mest köpstarka målgrupper. Utifrån detta ser jag tre risker: Verksamheten arbetar med ett mycket starkt säljfokus. Den första risken är att det tar längre tid än planerat att bygga en stark säljorganisation, även om vi kommit en bra bit på vägen. Målsättningen är som bekant att vi ska vara lönsamma från och med fjärde kvartalet 2020. Den andra risken är att annonsmarknaden är konjunkturkänslig och transaktionsbaserad. Det är därför av vikt att vi lanserar och vidareutvecklar en fungerande prenumerationsaffär. Den tredje risken är människo-orienterad; vår verksamhet är en ”people-business” i stor utsträckning, och efter många är av kamp under tuffa omständigheter, måste vi nu vidareutveckla verksamheten så att vi kan attrahera, utveckla och bibehålla topptalang.     

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Min bedömning är att vi har en konkurrenssituation inom varje verksamhetsområde, befintligt och kommande, vart och ett för sig, men att det inte finns någon direkt konkurrent, som har tagit, eller är på väg mot, den positionen som vi anser är vår.

Vad beträffar Realtid.se, som för närvarande är vårt enda verksamhetsområde, så är naturligtvis DI.se/Dagens Industri den stora konkurrenten. Och det gäller framför allt de stora, breda annonskampanjerna och platsannonsaffären. Samtidigt är vi rent redaktionellt våra motsatser, vilket kommer bli allt mer tydligt över tid. DI.se är den breda ”tabloida” affärstidningen.  Vi är en B2B-aktör med tydlig nischning mot finansmarknaden. Vi erbjuder en tydlig målgrupp, som är oerhört kapitalstark, och en helt annan redaktionell miljö. Detta innebär att Realtid.se dels kommer att få sin beskärda del av de breda annonskampanjerna, dels att vi kommer ha ett helt eget ”universum” av annonsörer, som går till oss på grund av vår position och miljö.

I övriga verksamhetsområden ser vi i huvudsak små, nischade satelliter som våra konkurrenter, men ingen av dessa sitter på den distributionskanal vi gör genom Realtid.se som gör att vi med vårt erbjudande når hela den presumtiva kundstocken, och ytterligare kanaler kan förstärka ditt säljerbjudande och marknadsföring.         

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Realtid Media?

I Informationsmemorandumet finns det en sida som heter Summering av nuläge som jag tycker sammanfattar det väl:

Ø  Realtid.se framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt

Ø  Redaktion bestående av några av Sveriges främsta ekonomijournalister

Ø  Sveriges mest köpstarka läsare

Ø  Kraftig läsartillväxt

Ø  Ny sajt lanserad i mars 2020

Ø  Utveckling av prenumerationstjänst inledd

Ø  Kraftigt fokus på omsättningsökning och lönsamhet

Ø  I och med Nyemissionen, alla byggstenar på plats för att leverera den expansiva affärsplanen

Min uppfattning är att vi som verksamhet har en mycket spännande position, och att vi nu har lagt plattformen för att leverera starkt tillväxt många år framöver. Vägen hit har varit lång, men nu börjar resan. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Realtid Media ut då?

Om fem år är Realtid Media en central del av den svenska finansmarknaden, och har etablerat sig som den ledande leverantören av kvalificerade, informationsbaserade tjänster. Fram till dess har fokus varit att etablera de fem, i affärsplanen identifierade affärsområdena, som lönsamma, väl fungerande, självständiga enheter. Vi bedriver en aktiv förvärvsstrategi och verksamheten omsätter +100 MSEK, med fina marginaler, förstärkta av den förmånliga kostnadsmassan (i stor utsträckning digital verksamhet). Vi ska ha etablerat oss som en attraktiv arbetsgivare, som arbetstagare aktivt söker sig till.

Här någonstans höjer vi blicken, och utifrån den befintliga plattform tittar på nästa steg. Min bedömning är att det då finns parallella strategiska riktlinjer; den ena är att fortsätta den produktmässiga förflyttningen upp i värdeskalan, genom ett ökat fokus på data och teknologi, det andra är att vi har börjat titta på att expandera i Norden. Målsättningen över tid är att i utvalda produktlinjer arbeta pan-nordiskt, på engelska mot en global målgrupp. Finansmarknaden är i allra högsta grad internationell, och Norden sammanslaget utifrån BNP utgör världens 12 största ekonomi.     


Erbjudande i sammandrag

Erbjudandet avser en nyemission av Units och riktar sig till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella professionella investerare. Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Antal aktier: 6 666 666 nyemitterade aktier

Antal teckningsoptioner TO1: 6 666 666 teckningsoptioner TO1 (det krävs 5 TO1 för att teckna 1 aktie)

Teckningskurs: 3,00 SEK per Unit

Emissionslikvid: 20,0 MSEK Bolagsvärde: 16,9 MSEK innan Erbjudandet

Övertilldelning: Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om 1 666 666 Units (uppgående till 5,0 MSEK) komma att utnyttjas

Teckningsperiod: 16 - 30 april 2020


Dokument och filer

 

Video

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BANKID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
13.04.2020
Stockpicker intervjuar - Papilly

Stockpicker intervjuar - Papilly

Papilly utvecklar och tillhandahåller forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad ohälsa.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är marknadsekonom och har en bakgrund inom reklam och marknadsföring med förflutet som projektledare på en större reklambyrå. Senast kommer jag från eget bolag som konsult främst med uppdrag inom marknadsstrategisk varumärkeskommunikation och affärsdrivande projekt inom b2b. Privat är jag gift, bor i Täby utanför Stockholm och har tre vuxna barn. Min man driver eget bolag inom retail/modebranschen, så det blir oundvikligt en hel del prat och utbyten kring entreprenörskapets upp- och nedsidor. 

kullman

Maria Kullman, VD

Kan du beskriva Papilly och Er verksamhet för Stockpickers läsare? 

Papilly grundades 2012 och har sedan dess arbetat med att utveckla metoder för att motverka stressrelaterad ohälsa, tillsammans med ledande forskare från bl a Karolinska Institutet. Bolaget var tidigt ute 2015 med sin första version av ett digitalt självhjälpsprogram. Hösten 2019 släpptes en ny, uppdaterad och mer användarvänlig version.

Stressprogrammet är uppbyggt i 8 steg, med en tydlig struktur för att skapa förutsättningar till verklig och bestående beteendeförändring. Det är lätt att använda och har flera konkreta övningar.

I takt med att människan är behov av verktyg för att klara av digitaliseringens nya utmaningar styrs verksamheten nu också långsamt från att ”bara” vara ett verktyg för att förhindra stress, till att även vara en form av självledarskapsprogram, kan du styra dina tankar, kan du styra ditt liv.

Utöver det interaktiva programmet erbjuder Papilly även tjänster som föreläsningar och utbildningar inom området stress. Bolaget tillhandahåller även fysiska och digitala stresskurser i gruppformat, samt individuell hjälp av psykolog och/eller coach specialiserad på stress. Papilly vänder sig till såväl företag som privatpersoner.

Bolaget utgår från Stockholm, men vi har en handfull aktiva samarbetspartners ute i landet som erbjuder vårt program i sina verksamheter.

Centralt i vår verksamhet är den kompetens som vår forskningschef, tillika psykolog, docent Anders Tengström besitter. Han har lämnat många framgångsrika år som forskare vid Karolinska institutet för att som han själv säger ”göra skillnad på riktigt” i stressfrågan via Papilly.

Varför behövs Papilly?

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar och idag är stress en av de vanligaste orsakerna till att människor sjukskrivs. Detta innebär enorma kostnader för både samhälle och företag, samt onödigt lidande för många individer. Många företag står idag helt handfallna inför den stora utmaning detta innebär.

Det är också så att vi blir mer och mer utsatta för stora mängder information och impulser som vår hjärna inte är konstruerad för och van att hantera, samtidigt som vi inte återhämtar oss i den grad vi behöver. Här har Papilly en produkt som ligger helt rätt i tiden, ett träningsprogram för tanken. Vi människor har lärt oss att fysisk träning är avgörande för god hälsa, liksom att det vi väljer att äta påverkar vårt välmående. Nu står vi inför ett nytt paradigm, där vi inser att den tid vi lever i också kräver att vi tränar vår hjärna och våra tankar för att nå ett långt och hälsosamt liv. Vi behöver helt enkelt lära oss att bli mer hjärnsmarta.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Papilly säljer stressprogrammet som en abonnemangstjänst, där man köper en licens för en avtalad tid om minst 3 och längst 12 månader. Därefter kan man välja att ha kvar tjänsten till en lägre månadskostnad, för de som vill gå tillbaka till programmet och träna. Precis som ett vanligt gymkort där du tränar kroppen, uppmuntrar programmet till att man behåller möjligheten att träna sina tankar.

Utöver programmet, kan man som företag addera till olika former av tjänster, som genomförandestöd, föreläsning, progressrapport och slutrapport (som bl.a. visar resultat över hur stressnivåerna förändrats över tid i programmet).

Bolaget har ett särskilt fokus på företag, eftersom det i mars 2016 infördes nya föreskrifter på arbetsmiljöområdet som skärper arbetsgivarens ansvar ytterligare gällande organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Papillys digitala Stressprogram svarar upp mot många av dessa krav. Under senvåren/ hösten 2020 planeras dock en även ökad bearbetning mot b2c marknaden.

Inbjudan till teckning av aktier i Papilly AB

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Precis som alla andra har vi just nu svårt att få till köpbeslut från våra kunder. Många måste idag varsla och säga upp sina anställda och har inte tid över till annat. Där arbetar vi hårt med hur vi kan nå bolagen att förstå att skadlig stress och utmattning inte tar paus för att vi har en pågående pandemi, kanske till och med tvärtom. Den smarta arbetsgivaren inser att om du måste skicka hem en arbetstagare på grund av tillfällig arbetsbrist uppstår det både oro och stress hos individen, liksom hos de medarbetare som fortfarande kan behålla sina arbeten. Tänk om all varslad personal fick med sig Papillys träningsprogram hem. Eller alla de som är kvar och ska hålla ihop de delar av bolaget som fortfarande lever. Hur mycket starkare skulle vi inte ta oss ur denna kris.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 15,1 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi är en liten och tight organisation och behöver resurser för att nå ut med vårt budskap bredare, så en stor del behövs för sälj- och marknadsföringsresurser. Vi behöver stärka både vår digitala och personliga försäljning. Papilly tror också att en app skulle kunna göra skillnad i takt med att vi använder mobilen mer och mer. Appen tror vi inte minst kan göra skillnad för den yngre generationen, där vi idag ser en enorm utveckling av stressrelaterad ohälsa, samt även gynna b2c marknaden i stort.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Att vi inte hinner med att göra allt det som är möjligt…

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns ett flertal aktörer som huvudsakligen arbetar med stresshantering. Det handlar ofta om psykologer, coacher och stressterapeuter. På marknaden finns också en del digitala program och appar som arbetar med hälsoinriktade insatser som bland annat främjar stresshantering; Twitch, Ahum, och Bluecall är exempel på sådana aktörer. Att som Papilly, erbjuda ett preventionsinriktat digitalt självhjälpsprogram med forskningsbaserad teknik är det, enligt Bolagets bedömning, ingen annan på marknaden som för närvarande tillhandahåller.

Hur stor är Papillys potentiella marknad?

Gigantisk globalt, detta är en global utmaning. Men om vi håller oss till Sverige brukar vi luta oss åt att vi har en marknadspotential i storleksordningen 1–2 miljarder. Detta baserar vi på att ca 40% av landets invånare lider av stressrelaterade problem, 25% av dem är beredda att göra något åt det (enl. Riksförbundet Hjärnkoll) och drygt 80% av svenskarna använder internet dagligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Papilly?

Först och främst för att man vill bidra till att motverka ett gigantiskt globalt hälsoproblem som kostar samhället miljardbelopp varje år och stort mänskligt lidande. Rent affärsmässigt är det en skalbar produkt på en fortfarande ung health tech marknad, som växer snabbt. Marknaden för tjänster inom psykisk ohälsa är potentiellt mycket stor. Papilly kan också bevisa att tjänsten ger resultat, den bygger på forskning och klinisk erfarenhet har visat att metoden fungerar.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Papilly ut då?

Papilly har stora möjligheter att vara etablerad som det ledande alternativet för professionell, forskningsbaserad digital stresshantering. Det segmentet är fortfarande kommersiellt relativt orört.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionskurs: 0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Avstämningsdag: 3 april 2020

Teckningstid: 7 april – 22 april 2020

Handel med teckningsrätter: 7 april – 20 april 2020

Handel med BTA: 7 april 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckning med Bank-ID

Video

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Inbjudan till teckning av aktier i Papilly
07.04.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Papilly

Papilly utvecklar och tillhandahåller forskningsbaserade lösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad ohälsa.

Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet.

Papilly har en produkt som ligger helt rätt i tiden, ett digitalt träningsprogram för tanken. Vi människor har lärt oss att fysisk träning är avgörande för god hälsa, liksom att det vi väljer att äta påverkar vårt mående. Nu står vi inför ett nytt paradigm, där vi inser att den tid vi lever i också kräver att vi tränar vår hjärna och våra tankar för att nå ett långt och hälsosamt liv.

I Sverige är nu stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och psykisk ohälsa beräknas kosta samhället drygt 30 miljarder årligen (Skandia). Och det är inte bara samhället i stort som får betala, företagen tappar upp till 38% i produktivitet (Arbetsmiljöverket) och individer och dess anhöriga får lida, både ekonomiskt, fysiskt och psykiskt.

Papillys digitala Stressprogram är tillgängligt för privatpersoner och företag. Bolaget arbetar kontinuerligt med dessa segment men har nu ett särskilt fokus på företag. I mars 2016 infördes nya föreskrifter på arbetsmiljöområdet som skärper arbetsgivarens ansvar ytterligare gällande psykosocial arbetsmiljö. Papillys digitala Stressprogram svarar upp mot många av de krav som Arbetsmiljöverkets AFS2015:4 föreskriver vad gäller det förebyggande arbetet inom den psykosociala arbetsmiljön.

Under 2020 har Papilly för avsikt att bearbeta B2C marknaden ytterligare främst via digital försäljning och annonsering för att hitta försäljning med kortare ledtider samt öka spridning.

Stressprogrammet är skalbart och kombineras i Papillys utbud även med olika tjänster inom stresshantering.

Aldrig har stress varit så närvarande och behovet av effektiva verktyg för självledarskap till bättre hälsa varit så nödvändigt. Välkommen att investera i en friskare framtid.

Teckna med Bank-ID


Papilly video


Sammanfattade villkor i emissionen:

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 april 2020 erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Avstämningsdag: 3 april 2020

Teckningstid: 7 april – 22 april 2020

Handel med teckningsrätter: 7 april – 20 april 2020

Handel med BTA: 7 april 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota


Dokument och filer:

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Luxbright
06.04.2020

Stockpicker intervjuar - Luxbright

Luxbright är ett teknikföretag, baserat i Göteborg. Bolagets fokus är att revolutionera röntgenindustrin genom att erbjuda sofistikerade röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem för att förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolaget bildades 2012 och baseras på den teknologi som grundaren, Dr. Qiu-Hong Hu, utvecklat och framtagit efter forskning på Chalmers Tekniska Högskola.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag heter Mats Alm och är VD för Luxbright. Min bakgrund finns sedan drygt 30 år inom medicinsk röntgen där jag drivit tillväxtbolag på en internationell marknad. Senast kommer jag från en VD tjänst på Unfors RaySafe som tillverkar lösningar för att undvika onödig strålning.

Kan du beskriva Luxbright och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Luxbright tillhandahåller en revolutionerande teknik för att förbättra röntgenrörens prestanda. Lite som LED tekniken för glödlampor. Vår teknik medger en högre upplösning av bilder samt en effektivare generering av röntgen. Och vi erbjuder Plug-N-Play där kunden inte behöver ändra något på befintlig teknik för att använda ett Luxbright rör.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har utveckling och komponenttillverkning i Sverige och sammansättning i Kina. Givetvis påverkas alla bolag i Europa mer eller mindre just nu. Men faktum är att vi var nog sist ut ur Kina vid utbrottet och sannolikt bland de första tillbaka in i Kina. Fabriken öppnade 5:e mars och vi har varit på plats med personal sedan ett par veckor och producerar. Det fungerar bra i Kina igen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer rör eller system (rör ihop med generator) till slutkunder eller till aktörer i värdekedjan som bygger röntgenapparater för olika applikationer, t ex att skanna resväskor på flygplatsen. Det är traditionell försäljning på en internationell marknad där merparten säljs i samarbete med stora aktörer.

Mats Alm Luxbright

vd Mats Alm

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 10,1 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi satsar mer resurser på att utveckla fler produkter baserad på vår patenterade teknologi. Men framförallt kommer vi att utöka vår produktionskapacitet, så att vi kan leverera på vår 1 MSEK orderstock och den ökade tillfrågan av våra produkter.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Tid och pengar. Som ett litet företag har vi möjligheten att utvecklas snabbare än större företag. Vår teknik fungerar och är mycket eftertraktad. Gapet på marknaden är stort och vi är väl positionerade för att fylla det. Nu är det dags att investera i förmågan att göra detta och göra det snabbt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns många rörtillverkare som erbjuder billiga rör utan mikrofokus. Det finns också specialister som erbjuder dyra lösningar som inte är avsedda för en volymmarknad. Vi fyller denna lucka med våra mikrofokusrör, för en massmarknad.

Hur stor är Luxbrights potentiella marknad?

Det säljs globalt ungefär 1,5 miljoner röntgenrör per år. Den marknad vi vänder oss till är på drygt 200.000 rör per år värt cirka 2 500 MSEK. Vårt delmål är att nå runt 100 MSEK till 2023, vilket motsvarar cirka 4000 rör på den initiala marknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Luxbright?

Vi kommer att förändra en stor och traditionell marknad med banbrytande innovationer som möter behov som har en omedelbar avsättning. Det finns gott om affärsmöjligheter på en internationell marknad där inträdeshindret att dra nytta av vår teknik inte är svårare än det är att byta en glödlampa.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Luxbright ut då? 

Om 5 år så finns det en portabel, batteridriven och användarvänlig röntgenmaskin från Luxbright som används av kunder som tidigare inte hade tillgång till röntgen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars - 10 april 2020

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 10,1 MSEK

Handelsplats: Notering på Nasdaq First North förbereds under hösten 2020


Dokument och filer

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Hemsida

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Crunchfish
05.04.2020

Stockpicker intervjuar - Crunchfish

Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag. Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.

VD Joachim Samuelsson, vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är serieentreprenör med många tidigare erfarenheter där jag framgångsrikt medverkat till att bygga stora värden i bolag och sedan sålt verksamheten. Crunchfish är min sjunde resa och den första där jag har varit med och tagit ett bolag till börsen. Kom in i Crunchfish vid bolagets första seedrunda 2012 och varit styrelseordförande tills alldeles nyligen när jag tog över VD-rollen i mars 2020. Har tagit lead i samtliga finansieringsrundor samt köpt fler aktier på börsen vid tillfällen när det varit möjligt att köpa för en insynsperson. Idag är jag verklig huvudman för Crunchfish med 26,2% av ägandet.

Jag har nog någon form av svenskt rekord, eller om det kanske till och med är ett världsrekord, eftersom jag var med om att sälja samma verksamhet fyra gånger under åren 1999 – 2005. Jag startade ComOpt kring en optimeringsalgoritm jag hade programmerat för att allokera frekvenser i mobila telefonnät. Den blev världsledande och den verksamheten sålde jag två gånger som majoritetsägare och två gånger som del av bolagsledningen under den här perioden. Anledning att jag kunde sälja samma verksamhet fyra gånger var tack vare telekrisen 2001 som gjorde att jag kunde köpa tillbaka ComOpt billigt. ComOpt blev min skola i att bygga och realisera stora värden. Sedan dess har jag varit med om att bygga och realisera värden som operativt ansvarig i dentalbolaget Biomain i Helsingborg samt som styrelseordförande i fastighetsbolaget Delta Fastighetsförvaltning i Malmö.

Jag drivs av att hitta affärsmöjligheter där man får stor utväxling på liten insats.

I de områden där jag engagerar mig skaffar jag mig ofta djup teknisk förståelse. Var teknikpionjär inom mobiltelefoni med ComOpt tidigare och blir nu det även inom mobil betalning i egenskap av entreprenören bakom Crunchfish samt upphovsman till många av bolagets patenterade uppfinningar inom området.

Har stor social drivkraft där jag gärna hjälper människor om jag får möjlighet. Arbetade t ex flera år ideellt med Forza, en organisation som stöttade ungt entreprenörskap och sitter sedan många år tillbaka i styrelsen i Eskilsminne IF, Helsingborgs största fotbollsförening, med ansvar för föreningens sociala engagemang. Grundade och är ordförande i Tropikhattarna, ett nätverks som arrangerar nyfikna dagssafaris en gång i kvartalet till städer för att upptäcka dess intressanta företag och människor.

Det har blivit många utmärkelser över åren för mitt entreprenörsskap. Blev först med att bli framröstad som Skånes mest företagsamma person av Svenskt Näringsliv och även den förste som blev utsedd till Skåneetta inom kategorin näringsliv. Har blivit utsedd till Årets nyföretagare i Helsingborg och uppmärksammats för det på riksnivå. I min hemstad Helsingborg är jag av stadens politiker utsedd till Helsingborgsambassadör. Varit gift med Petra i över 30 år och vi har tre vuxna döttrar tillsammans. Civilingenjör 1988 i Industriell Ekonomi från Linköping.   

Kan du beskriva Crunchfish och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Crunchfish är ett fantastiskt spännande bolag som utvecklar interaktionslösningar inom två högintressanta mobila teknologiområden; Augmented Reality (AR) och mobil betalning.

Vi har länge varit kända som ett AR-bolag med ett geststyrningsinteraktion för mobiler och smarta AR-glasögon. Vi är en av de absolut ledande bolagen i världen inom det området. Fokus har legat på industriella AR-applikationer eftersom det är där marknaden finns, men fortfarande i små volymer. Volymen förväntas när smarta AR-glasögon lanseras för konsument och på sikt ersätter mobiltelefonen som vår mest centrala personliga teknikpryl. Vi är några år från det och vi har därför valt att slå av på takten kring vår kommersialisering inom AR och istället låta våra utvecklare förbereda teknologin för den framtida konsumentmassmarknaden. Där kommer det krävas att vi blir bättre på att interagera i djup led och lär datorn att få en bättre förståelse för handens anatomi. Idag är vi världsledande på geststyrningsinteraktion i två dimensioner där handen i princip agerar som en muspekare.

Inom mobil betalning är vi mycket närmare en affär och redan i en massmarknad. Under 2020 ställer vi därför om Crunchfish till att bli ett Fintech-bolag istället. Även här utvecklar och marknadsför Crunchfish interaktionslösningar. Tillsammans med ett team kring Crunchfish grundare Paul Cronholm har jag arbetat med teknologin i fem år och under de senaste två åren fokuserat mot mobil betalning. Under 2019 tog vi fram en hårdvara, appterminalen Blippit, som sätter upp en brygga mellan kundens mobil och handlarens kassa som kan användas för smidig checkout i butik där vi med ett och samma blipp kan hantera betalning och rabatter från exempelvis kuponger eller betingade av lojalitet.

Under januari 2020 har vi breddat lösningen betydligt genom att även erbjuda  den mjukvarubaserade bryggan aBubbl mellan kundens mobil och en app hos handlaren som kan ta emot betalning.

Vi har även patentsökt möjligheten att betala friktionsfritt i offline-läge, dvs då varken kunden eller handlaren har någon uppkoppling till betaltjänsten. Genom oberoendet av uppkoppling möjliggör vi ett robust system som alltid fungerar perfekt i betalningsögonblicket. Denna innovation är ett genombrott och har både bäring på riksbankens planer på att införa en värdebaserad e-krona samt viktig i utvecklingsländer där IT-infrastrukturen ofta är bristfällig.

Under första kvartalet har vi genomfört två lyckade resor till Indien, världens snabbast växande marknad för mobila betalningar och fått ett bra gensvar från ledande betaltjänster och terminalleverantörer på marknaden. Vi har sedan juni 2019 engagerat Vijay Raghunathan, en mycket erfaren indisk affärsutvecklare inom digital betalning och nyligen även Business Sweden i Indien. Här ser vi en mycket stor potential som bygger på att handlarna som betaltjänsterna respektive terminalföretagen har som kunder betalar oss en låg månatlig abonnemangsavgift. Affärsmodellen skalar bra med potentiellt intäkter från över 50 miljoner handlare .     

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

I första hand har vi en affärsmodell som bygger på att handlarna som betaltjänsterna respektive terminalföretagen har som kunder betalar en låg månatlig abonnemangsavgift. Affärsmodellen skalar bra med potentiellt intäkter från över 50 miljoner handlare i Indien. I andra hand finns möjlighet till serviceintäkter från exempelvis kupong-, lojalitets- eller andra rabatter. I tredje hand finns även transaktionsintäkter men troligtvis inte för själva betalningen.     

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 25,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi kommer att satsa på produktutveckling och marknadsbearbetning för mobil betalning i främst Sverige och Indien. Vi har även nyligen engagerat en affärsutvecklingsresurs med fokus på multinationella företag. Vi kommer också att använda delar av likviden till fortsatt produktutveckling av vår geststyrningsteknologi.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Främsta risken ligger i att det fortfarande är tidig fas i vår kommersialisering. Vi har nya produkter som måste ta fart på nya marknader. Det är alltid en utmaning. Vi börjar fokuserat med att bearbeta Sverige och Indien. Vi äger vår teknologi genom våra patenträttigheter. En annan viktig risk för vår framtid är om vi inte kan försvara våra rättigheter för några av våra viktigaste uppfinningar. I vårt memorandum har vi ett detaljerat riskavsnitt som anger fler risker för bolaget.

Hur stor r Crunchfish potentiella marknad

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det handlar mer om substitut än om konkurrens. När det gäller interaktion för realtidsbetalning från konto eller mobil plånbok är QR-koder vanligast. Den interaktionsformen är i princip gratis. Fördelen med vår lösning är att vi identifierar kunden för kassan före köpet slås ut till betalning vilket gör att man kan erbjuda kunden driva merförsäljning genom personlig service, ta hänsyn till kupong- och lojalitetsrabatter och få en snabbare checkout. I Sverige är det vanligast med kortbetalning vid kortterminaler. Det finns terminaler i marknaden som erbjuder NFC-baserad blippinteraktion för både plastkort och mobiler och även erbjuder möjlighet att betala med betalappar som Swish. Även här har vi fördelen att identifiera kunden i kassan före köpet slås ut för betalning. Dessutom är ger vår patentsökta Offline lösning en stor konkurrensfördel mot både QR-koder och NFC-betalning vid kortterminaler eftersom möjliggör friktionsfri betalning alltid, helt oberoende av uppkopplingen.

Hur stor är Crunchfish potentiella marknad?

Inom Mobil betalning är den enormt stor. Bara i Indien ser vi en marknad på upp mot 50 miljarder där varje handlare betalar en månadsavgift för antingen interaktion via mjukvara, hårdvara eller för vår Offline-lösning. Översatt till en global marknad tillkommer nog en 10-potens ytterligare.

Inom AR för smarta glasögon är den potentiella marknaden främst kopplad till en framtida årlig marknad av miljarder smarta AR-glasögon. Här blir den potentiella marknaden i storleksordningen några hundra miljoner kronor årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Crunchfish?

Vi har en skalbar affärsmodell där vi riktar oss till Indien, världens snabbast växande marknad inom mobil betalning. Att den indiska regeringen nyligen infört noll-taxa på transaktioner även för handlarna, spelar oss rakt i händerna. Även Corona kan visa sig bli positivt för oss eftersom man hellre godkänner betalningen på egen mobil än att trycka på en kortterminals knappsats. I marknader med mycket kontanter kommer man vilja digitalisera ännu snabbare eftersom sedlar och mynt ofta är smutsiga och potentiella smittbärare. 

Vi har en heltäckande produktportfölj för handlaren. Oavsett hur handlarna kopplar upp sig mot betaltjänsten så erbjuder vi en smidig interaktionslösning.

Vår helhetslösning mot handlare gör att vi blir en attraktiv aktör att samarbeta med för både betaltjänster och terminalleverantörer. Vi har dessutom en väldigt stark patentportfölj med över 25 unika uppfinningar patenterade. Skulle vilja våga påstå att det inte finns många bolag i vår storlek som kan matcha vår IP-portfölj.

Jag vill också lyfta fram att Crunchfish består av ett väldigt duktiga medarbetare. Vi är tekniska pionjärer som skapar ny patenterbar teknologi. Förmågan att kunna förstå marknadens behov och utifrån detta omsätta det till produkter har vi verkligen bevisat när det gäller Indien. Nu skall vi exekvera kommersiellt och här finns mycket kompetens och erfaranhet i bolaget. Jag har en mycket stark tilltro till vår potential för att fortsätta växa och skapa värde för våra aktieägare.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Crunchfish ut då?

Crunchfish står inför ett genombrott inom mobil betalning som har potentialen att rita om kartan för ekosystemet för digitala betalningar i hela världen. Crunchfishs interaktionslösningar är för mobilbetalning vad disruptiva bolag som Amazon, Uber, AirBnB eller Spotify är för e­handel, taxitjänster, övernattningar respektive musikstreaming. Det Crunchfish har gemensamt med dessa bolag är att vi alla erbjuder en extremt skalbar tjänst som byggs på en underliggande infrastruktur utan att nödvändigtvis äga den. I Amazons fall handlar det om e-handel på varulager, Uber om taxitjänster från taxibilar och chaufförer, AirBnB bokningar av hotell och lägenheter och i Spotifys fall streaming av musikrättigheter. Crunchfish erbjuder interaktionstjänster till världens största infrastruktur, den för fysisk betalning. Det här har potentialen att bli riktigt stort.

Om fem år är Crunchfish fortfarande ett relativt litet bolag, men exceptionellt lönsamt, eftersom vi inte behöver skala upp kostnaderna i verksamheten för att nå handlarna.

Handlarna når vi bäst genom att betaltjänsterna och terminalleverantörerna blir våra strategiska partners. Crunchfish finns representerade i alla världsdelar men jobbar i olika nationella marknader med entreprenöriella representanter som bygger marknaden lokalt.

Om vi har spelat våra kort rätt är vi fortfarande ett ledande teknikbolag inom både mobilbetalning och smarta AR-glasögon. Idag betalar man med fördel med mobilen men om smarta AR-glasögon ska ta över som människors mest centrala personliga enhet då har vårt lilla bolag både teknologin för hur vi både interagerar och kopplar upp oss lokalt för att genomföra en helt friktionsfri betalning i offlineläge från smarta AR-glasögon.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars - 14 april 2020

Teckningskurs: 9,90 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 25,5 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Hemsida

Videopresentation


 

Stäng×
Inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB
02.04.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB

Luxbright kommersialiserar röntgenteknik i världsklass.

Luxbright utvecklar och kommersialiserar en ny generations röntgenrör, baserat på patenterad teknik, vilken löser de långvariga begräsningarna inom röntgen såsom låg bildupplösning och överflödig värme. Den första produktserien, ett mikrofokusrör med ”plug-n-play” funktionalitet, skapar hög bildupplösning till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vidare sluttestar Luxbright ett röntgenrör baserat på en kallkatod, vilken bedöms kunna bli röntgens motsvarighet till LED-lampan.

Arbetstemperaturen för dagens röntgenrör är omkring 2000 grader C. Luxbrights kallkatod skapar röntgenstrålar genom användandet av nanostavar av zinkoxid. ”Luxbright tar röntgen till nya nivåer. Vi utvecklar banbrytande produkter och bedriver ambitiös forskning. Våra teknologier skapar bestående värde för röntgenindustrin” – säger bolagets grundare och CSO, Qiu-Hong Hu, med över 30 års forskning och utveckling bakom sig.

Det går knappast att bortse de senaste månadernas marknadsutveckling, vilken har dominerats av den globala spridningen av Covid-19. Luxbright, med produktion i Kina, har påverkats av denna utveckling. ” Svåra tider föder möjligheter. Vi var antagligen ett av de sista företag att temporärt stänga ner vår produktion i Kina. Vi var också för några veckor sedan sannolikt ett av de första svenska företag att vara tillbaka i Kina.” säger Luxbrights VD, Mats Alm, med över 30 års branscherfarenhet är positiv. Luxbright har gynnats av de senaste veckornas positiva utveckling i Kina och produktionen har åter varit igång sedan mitten på mars.

Följaktligen kan Luxbright, med en back-log av produktorder motsvarande cirka 1 miljon kronor, blicka framåt. Dr. Qiu-Hong Hu ser möjligheterna. ”Vi befinner oss i en unik position att kapitalisera på vår banbrytande teknik och kunskap och kunna påskynda kommersialiseringen av våra produkter. Luxbrights ”plug-n-play” funktionalitet ger oss en omedelbar tillgång till marknaden och vi har redan flera ledande röntgenföretag som kunder.” 

Luxbrights strategi är att prioritera marknadssegment med direkt försäljningspotential med en begränsad utvecklingskostnad. I kombination med produktion i Kina förväntas bolaget på så sätt uppnå en hög framtida tillväxt med goda bruttomarginaler.

Teckna aktier här


Investment Highlights

  • Luxbright på väg att bli ledande i en nisch inom högpresterande röntgenrör som är värd ca 250 MEUR per år.
  • Luxbright har en stark IP portfölj bestående av patent och ​”know-how”.
  • Inledningsvis order på 1 MSEK från befintliga kunder vilka bedöms köpa större delen av produktionen 2020 och 2021.
  • Bruttomarginal på högpresterande röntgenrör 50-70 procent i dagsläget.
  • Stark laguppställning: VD Mats Alm har arbetat 30 år inom röntgen, Dr. Qiu-Hong Hu, PhD i materialteknik från Chalmers med >15 beviljade patent, ordförande Anders Brännström har varit VD på Volvo Technology Transfer.
  • Priset på aktien i Pre-IPO halverat (MCAP 20 MSEK) med anledning av marknadsläget.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars - 10 april 2020

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 10,1 MSEK

Handelsplats: Notering på Nasdaq First North förbereds under hösten 2020


Dokument och filer

 Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Hemsida


SKILLS

Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med emissionen.

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Crunchfish AB
30.03.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Crunchfish AB

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö.

Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag.

Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.

Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.

Nyemission på 25,5 miljoner
Från 30 mars till och med 14 april är det teckningsperiod i en emission som tillför Crunchfish 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet är att kunna gå med full kraft mot den indiska marknaden med bolagets innovativa interaktionslösningar aBubbl, Blippit och Offline. Företrädesemissionen 10:1 är garanterad till 100% av sex av Crunchfish större ägare, bl. a av Joachim Samuelssons bolag som är Crunchfish största aktieägare med en andel på 26%.

Teckna aktier här

Mer info på vår Youtube-kanal


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 9,90 SEK per aktie.

Teckningstid: 30 mars - 14 april 2020.

Handel med teckningsrätter: 30 mars – 9 april 2020.

Emissionsvolym: 2 577 108 aktier. Cirka SEK 25,5 miljoner.

Emissiongaranti: Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden till 100%.

Marknadsplats: NASDAQ First North Growth Market.


Mer om bolaget

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
27.03.2020
Stockpicker intervjuar - Star Vault

Stockpicker intervjuar - Star Vault

Star Vault genomför en garanterad företrädesemission. Stockpicker har ställt några frågor till bolagets VD Henrik Nyström med likviden ska användas till.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Star Vaults huvudsakliga affärsmodell är den vi tillämpar på Mortal Online, vilket innebär att spelarna betalar en månadsavgift för att få tillgång till spelet, dvs som en prenumeration. För att nå ett positivt kassaflöde behöver vi endast 4500 spelare och det tror vi kommer att ske under det fjärde kvartalet 2020 när Mortal Online 2 lanserats. 

VD henrik

Henrik Nyström, VD

Hur ser er marknad ut?

Spelmarknaden är enormt stor och förväntas uppgå till ca 160 miljarder USD i år. Med "coronaeffekten" kommer det estimatet sannolikt att överträffas rejält och leda till en historisk tillväxt av spelbranschen. Star Vaults nisch inom massive multiplayer online role playing games (MMORPG) kännetecknas av hög betalningsvilja och spelarna är trogna under lång tid, snarare år än månader.

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 4,2 miljoner kronor. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

Vi befinner oss i ett mycket spännande läge med Mortal Online 2, där uppsidan vid ett lyckat mottagande av spelet kommer att kunna sätta Star Vault på världskartan som framgångsrikt spelbolag. Det är helt enkelt för stora insatser på spel att inte säkerställa att vi har resurserna för att framgångsrikt färdigställa och lansera spelet på bästa sätt. Mortal Online 2 bedöms komma att kunna matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare såväl visuellt som avseende spelupplevelsen och därmed ha möjlighet att ligga i framkant i spelgenren MMORPG. Och även en för spelbranschen blygsam framgång för Mortal Online 2 kommer att kunna förändra Star Vault från grunden genom att skapa ett positivt kassaflöde från verksamheten.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Star Vault?

Jag skulle vilja säga att risken är hög, framför allt om man tittar i backspegeln, men uppsidan är betydligt högre. Vi har nått en punkt när det mesta fallit på plats nu för Mortal Online 2 och det skall bli skördeperiod på Star Vault. Jag vill inte ge någon vinstprognos men lyckas vi med vår målsättning att bli större än vår närmast besläktade konkurrent, spelet Eve Online, talar vi om minst 100 000 betalande spelare vilket skulle innebära att Mortal Online skulle generera ca 15 miljoner SEK per månad i bruttoförsäljning. Jag själv, teamet och många mortal online-spelare tror att vi kommer att lyckas med det.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Star Vault ut då?

Jag är såklart positiv till var vi kommer att vara om 5 år. Jag tror det första stora lyftet som bolag kommer när vi släpper Mortal Online 2 under det fjärde kvartalet i år och skapar ett positivt kassaflöde, vilket jag skulle vilja se som början på något riktigt stort med avseende på framtida spelarbas, en kraftigt utbyggd spelarvärld och inte minst nya features så det blir extra intressant att vara kvar i spelet under många år. Jag vill heller inte utesluta att vi med starka finanser och en noterad aktie kommer att kunna göra spännande förvärv av andra spelbolag och gärna då bolag verksamma i samma genre, MMORPG, för att naturligt få mer resurser, dela teknik och ha möjlighet att slussa spelare runt flera speltitlar som ett eget litet ekosystem med Mortal Online 2 som den starkast lysande stjärnan. Framtiden får utvisa var vi hamnar.

-----------------------------------------

Mer information om företrädesemissionen

Sammanfattning (pdf)

Memorandum (pdf)

Anmälningssedel (pdf)

Star Vaults hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början