Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Orexo – Revanschsuget
12.01.2021

Orexo – Revanschsuget

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel med hjälp av drug delivery-teknologi och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1838 (10 januari 2021) 

ORX | Mid Cap | 47,40 kr

Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den snabbt växande amerikanska marknaden där opiodproblemet beskrivs ofta som epidemiskt. Förhoppningen är att lyckas med lanseringar även utanför USA, vilket dock visat sig vara ett trögare företag än väntat. 2020 blev i mångt och mycket ett förlorat börsår för Orexo. Q3-rapporten med negativa effekter av pandemin, valutakurser mm samt att kassaflödesviktiga Zubsolv än en gång blev föremål för generikahot bidrog till ett trist andra halvår och aktien slutade året minus drygt 20%.

Annons

Orexo är lönsamt allt sedan 2016 och sitter på mycket stora kassamedel. I syfte att skapa synergier och öka försäljningen är ett av målen för långsiktig tillväxt att bredda den kommersiella plattformen i USA genom M&A-transaktioner. Bolaget är än så länge stort beroende av Zubsolv och mer specifikt försäljningen i USA. Prisbild och andra villkor, konkurrens osv kan snabbt förändras inom olika segment, vilket utgör en ytterligare risk. Å ena sidan har pandemin delvis påverkat försäljningen av Zubsolv negativt i USA, å andra sidan för pandemin med sig en omfattande ytterligare ökning av antalet opioidberoende. Dessutom har konkurrensen inom vissa segment ökat. Samtidigt har bolaget inför fortsättningen dock flyttat fram positionerna avsevärt på annat håll och kan när pandemin klingar av komma att bättre kunna dra fördel av ökad efterfrågan på buprenorfin-/naloxonmarknaden liksom bättre prissubventioner mm när tillgängligheten till läkare och andra förskrivare förväntas öka.

Den nya patentstriden kring Zubsolv påminner marknaden om den förra, långdragna patentutmaningen vilken Orexo dock slutligen gick segrande ur. Den här gången är det Sun Pharmaceutical Industries som lämnat in en ansökan om att få marknadsföra generika på Zubsolv i USA, trots att Zubsolvs patent är många år ifrån att löpa ut. Även om utgången är behäftad med osäkerhet finns det mycket som talar till Orexos fördel, inte minst att bolaget gått igenom dessa processer en gång tidigare och har gott om material och erfarenhet med sig in i kommande förhandlingar, där Orexo snabbt efter Suns ansökan valde att stämma Sun för patentintrång.

Precis före nyår beviljades Orexo ett nytt patent för Zubsolv i USA, vilket utökar antalet amerikanska patent för Zubsolv till sex stycken. Det nya patentet, som löper fram till september 2032 blir till ytterligare en styrka i kommande rättsliga förhandlingar. Tidigare i december slöt Orexo också ett exklusivt licens- och leveransavtal med Accord Healthcare för kommersialisering av Zubsolv vid behandling av opioidberoende i Europa. Orexo kommer här att erhålla tvåsiffrig royalty på framtida nettoförsäljning och de första lanseringarna väntas ske under det andra halvåret i år.

För framtiden prioriteras resurserna på lansering av de tre digitala terapierna och läkemedelsprojektet som nått längst, OX124, en räddningsmedicin med naloxon för opioidöverdos. Ansökan om marknadsgodkännande hos FDA förväntas Q4 i år eller Q1 nästa år. Samtidigt är det full fart i satsningen på de digitala terapierna, som i dagsläget uppgår till tre stycken vilka inlicensierats från GAIA AG. Av dessa lanserades två stycken under juli månad det gångna året. Dels deprexis för patienter med symptom av mild till svår depression, dels vorvida för personer med svårt alkoholmissbruk. Här äger Orexo de exklusiva kommersiella rättigheterna till den amerikanska marknaden. För den tredje terapin, modia, äger Orexo de kommersiella rättigheterna till samtliga marknader. Modias indikation är opioidberoende. En accelererad lansering planeras till andra halvåret i år och då avseende den amerikanska marknaden.

Marknaden för digitala terapier är ännu i ett mycket tidigt stadie där inte minst en betalningsstruktur hittills saknats, men den potentiella marknaden för Orexos digitala terapier uppgår till mångmiljardbelopp årligen. Genom fokuset på USA där vårdbehovet för just Orexos indikationer är särskilt stort, kan bolaget samtidigt dra nytta av sin redan befintliga amerikanska kommersiella organisation för Zubsolv och mer eller mindre uppnå korsmarknadsföring. Vidare har Orexo byggt ett kundstödssystem som kan hantera hela processen kring just betalningar och subventioner, oberoende av betalningsmodell (exempelvis kontant eller att en försäkring täcker behandlingen). Kundstödssystemet blir en viktig konkurrensfördel framåt när Orexo ska bygga marknad och blir även en plattform där bolaget efterhand kan addera fler terapier. De första partnerskapsavtalen avseende Orexos digitala terapier tecknades under Q3 förra året och ett intensivt arbete pågår med att marknadsföra terapierna samt att föra diskussioner med betalare och distributörer. I takt med att lanseringen av de digitala terapierna tar fart och produkterna börjar prissubventioneras är målet att utöka den kommersiella organisationen och satsningarna på de digitala terapierna, till gagn för såväl dessa som Zubsolv.

Stockpicker räknar oförändrat med att det kommer ta avsevärd tid innan den kostsamma satsningen på digitala terapier ger betydande överskott. Likafullt är det en genomtänkt, väl upplagd och vältajmad strategiskt riktig satsning som på lång sikt kan bli mycket betydelsefull och rentav bli ett eget ekosystem för digitala terapier. Vidare har det nya amerikanska patentet för Zubsolv minskat risken ytterligare något i kampen mot Suns Zubsolvgenerika, samtidigt som licensavtalet för Europa öppnar nya dörrar inför framtiden. Vi ser ett Orexo i gryende form och hoppas att bolagets positiva satsningar på digitala terapier framöver ska vinna terräng och successivt gillande på marknaden.

Innehavsredovisning: Mats Ahlskog

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Orexo – I pole position
23.11.2020

Orexo – I pole position

Pandemin lär öka behovet av de produkter som Orexo erbjuder. Vi ser uppsida trots att juridiska striden kring Zubsolv skapar oro.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1828 (22 november 2020) 

ORX | Mid Cap | 42,30 kr | KÖP

Under Q3 sjönk nettoomsättningen till 150,3 Mkr (231,2), varav Zubsolv i USA stod för 143,8 Mkr (182,7), medan EBITDA föll till -12,2 Mkr (114,1). Vid exkludering av den accelererade DTx-lanseringen i USA uppgick EBITDA till 50,3 Mkr, att jämföra med motsvarande justerade siffra på 26,5 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -84,9 Mkr (111,7) eller -22,4 Mkr exklusive den accelererade DTx-lanseringen i USA. Nettoresultatet tyngdes även av en materiell engångsskattejustering om -43,5 Mkr. Zubsolv i USA visade ett lägre EBIT på 72,4 Mkr (90,9), ned från 88,8 Mkr under Q2. DTx stod för ett EBIT om -62,5 Mkr (-), att jämföra med -35,5 Mkr under Q2.

Annons

Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -12,9 Mkr (135,7), något sämre än -7,2 Mkr under Q2 och likvida medel uppgick till 593,3 Mkr (812,9), ned från 677,2 Mkr vid utgången av Q2. Den lägre försäljningen av Zubsolv beror på lägre efterfrågan pga konkurrens inom tidigare exklusiva planer, nedgång i segmentet Commercial pga ökad arbetslöshet som ett resultat av pandemin, lägre justering avseende upplupna produktreturer och ofördelaktiga valutakurser. Till viss del kompenserades detta av ökade lager hos grossisterna samt ökade priser.

Under Q3 genomförde Orexo en strategisk översyn av verksamheten och beslutade att prioritera resurserna på lansering av de tre digitala terapierna och läkemedelsprojektet som nått längst, OX124, en räddningsmedicin med naloxon för opioidöverdos. Bolaget har redan omallokerat resurser från Zubsolvs kommersiella team till digitala behandlingar och ämnar fortsätta på den vägen samt öka investeringarna ytterligare inom digitala behandlingar i takt med att Orexo säkerställer prissubvention av produkterna. Prioritetsförändringarna har genomförts för att säkerställa att bolaget har de resurser som krävs för att nå en framgångsrik lansering av de digitala terapierna och garantera att man både kan färdigutveckla och tillmötesgå FDA:s krav för OX124. Som en följd av omprioriteringarna, fortsatt god kostnadskontroll samt en försvagad dollar, minskar bolaget sin OPEX-guidning för helåret till 675-725 Mkr från 750-800 Mkr och ökar guidningen för Zubsolvs EBIT-bidrag från 45-50% till över 50%.

Inom digitala terapier färdigställde Orexo under Q3 också sitt kundstödssystem som kan hantera hela betalnings- och subventionsprocessen. Investeringen i kundstödssystemet utgör en betydelsefull konkurrensfördel för Orexos nuvarande produkter när bolaget expanderar verksamheten inom digitala terapier. Under Q3 tecknades även de två första partnerskapsavtalen i North Dakota. Orexo har dessutom flera pågående diskussioner med betalare och distributörer, vilket bolaget förväntar ska leda till fler tecknade avtal redan under Q4.

Orexo förväntar sig vidare att kunna dra nytta av sin kommersiella amerikanska organisation vid marknadsföring av de digitala terapierna. Bolaget ser stora synergier mellan dem och Zubsolvs kunder och omallokeringen av resurserna innebär att hela kundorganisationen redan från och med oktober arbetar med att marknadsföra både de digitala terapierna och Zubsolv. I takt med att lanseringen av de digitala terapierna tar fart och produkterna börjar prissubventioneras avser Orexo utöka sin kommersiella organisation, vilket då gynnar både Zubsolv och de digitala terapierna.

Under Q3 ökade antalet recept på marknaden med 13%, den största ökningen i antal recept sedan lanseringen av Zubsolv 2013. Dock är tillväxten enbart i segmenten Cash och Public (Medicaid och Medicare). Segmentet Commercial, där Zubsolv har närmast heltäckande prissubvention och där rabatterna är lägre minskade däremot, vilket delvis förklarar den svagare utvecklingen jämfört med Q2. Utvecklingen i segmentet Commercial beror på ökad arbetslöshet i USA som en effekt av pandemin. Orexo förväntar dock att segmentets andel av den totala marknaden ska normaliseras och visa tillväxt när arbetslöshetssiffrorna återigen förbättras och som ett resultat av den omfattande ökningen av antalet opioidberoende i spåren av pandemin. Från den 1 januari är Zubsolv den enda rekommenderade patenterade produkten på de tre största PBM:ens (ESI, Caremark & Optum) nationella listorna. Detta i kombination med att segmentet Commercial återigen visar tillväxt, förväntar Orexo ska leda till att försäljningen åter visar en positiv utveckling.

En återstående faktor för att ett lyft ska kunna få mer momentum är tillgängligheten till förskrivarna. Säljkåren spelar en viktig roll i att dra nytta av den förbättrade prissubventionen och för försäljningen av Zubsolv. Säljkårens arbete påverkas därmed av tillgängligheten till förskrivarna. Än så länge upplever bolaget en lägre tillgänglighet till läkare och andra förskrivare än innan pandemin, men har sett en gradvis förbättring under Q3. Dock uppges tillgången till förskrivarna starkt avhängig utvecklingen av covid-19 och läget uppges vara fortsatt osäkert.

Precis som Orexo nämner i Q3-rapporten så leder sannolikt den globala krisen i spåren av Covid-19 till en omfattande ökning av antalet individer som lider av mental ohälsa, såsom opioidberoende, alkoholmissbruk och depression. Just precis de områden där Orexo har en unik position att hjälpa till genom att erbjuda både läkemedel och nya innovativa digitala terapier.

Stockpicker bedömer fortsatt att det kommer ta avsevärd tid innan den kostsamma satsningen på digitala terapier kommer ge positiva nettobidrag, samtidigt som den nya juridiska striden kring Zubsolv ligger som en kall våtservett över hela den heta anrättningen. Men faktum kvarstår och blir allt tydligare, nämligen att Orexo allt mer framstår som en spelare som ligger helt rätt positionerad för att effektivt kunna möta de växande behov som kan förväntas följa efter pandemin, dessutom med en närmast unik digital tillgänglighetsgrad. Vi ser ett betydande utrymme för en framtung värdering av aktien och kvarstår vid såväl den spekulativa köprekommendationen som riktkursen om 72 kr.

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Annons
20.10.2020
Framtiden är digital - Köp denna aktie

Framtiden är digital - Köp denna aktie

Detta bolag har en händelserik tid bakom och nog lär det hända mycket också framöver.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
18.05.2020
Orexo – Mitt i prick

Orexo – Mitt i prick

Tidigt i mars, mitt i pandemibörsraset initierade vi en ny köprekommendation för Orexo (Newsletter 1769). Kursen låg då på 53,40 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1785 (17 maj 2020)

ORX | Mid Cap | 77,40 kr | AVVAKTA

En dryg vecka senare hade det tyska börsindexet DAX rasat med ytterligare ca 28,5% och det svenska OMXS30-indexet med ytterligare ca 22,6%. Tajmingen kunde därmed framstå som usel och börsindexen är trots återhämtningen som varit fortfarande kraftigt minus sedan dess. Men Orexo, som till en början också föll brant, har istället stigit mycket kraftigt med som mest 60,5% till den gångna veckans topp på 85,70 kr.

Annons

För knappt tre veckor sedan släppte bolaget sin Q1-rapport. Vi ska inte orda mycket om den här, mer än att rapporten visade på en stabil omsättning i kombination med dels ett kraftigt resultatlyft, dels ett stabilt, starkt kassaflöde. Dels steg rörelseresultatet kraftigt, dels lyfte resultatet såväl före som efter skatt ännu kraftigare tack vare valutakursvinster, främst till följd av en stark dollar relativt kronan. Likvida medel fortsatte att öka och uppgick vid utgången av kvartalet till drygt 861 Mkr. Även soliditeten stärktes, och passerade 50-procentsgränsen.

Den positiva rapporten till trots så är det sannolikt dock bolagets pipeline av läkemedel och digitala terapier som drivit på den starka kursutvecklingen den senaste tiden. Orexo har kommunicerat bedömningar om den framtida försäljningspotentialen i respektive projekt, vilka summa summarum visar på mycket stora potentiella värden om utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

För de digitala terapierna vorvida och OXD01, avsedda för behandling av opioidmissbruk och beroende, ser Orexo en sammanlagd försäljningspotential som överstiger 400 Musd. För läkemedelsprojekten OX124 och OX125, båda i vilka bolaget utvecklar ett akutläkemedel för behandling av opioidöverdos som baseras på nya och unika teknologier, räknar Orexo med att nå en potential på sammanlagt 110-170 Musd. För OX338, bolagets kandidat för behandling av smärta utan användning av opioider, är bedömningen att försäljningspotentialen kan överstiga 100 Musd. Allt som allt således 610-670 Musd, motsvarande ca 6000-6600 Mkr, och bolaget påpekar att man gjort konservativa bedömningar. Siffrorna kan ställas i relation till omsättningen under Q1 på 175,0 Mkr (174,3) och för 2019 på 844,8 Mkr.

Under måndagen meddelades dessutom att Orexo förvärvat de exklusiva USA-rättigheterna till GAIA AG:s deprexis, en digital terapi för att hjälpa patienter hantera depressionssymtom. Faktum är att deprexis är en av de mest studerade digitala terapierna i världen och har också framgångsrikt lanserats i ett stort antal länder runt om i världen. Avtalet följer på de två tidigare avtalen med GAIA, där Orexo då förvärvat dels de exklusiva kommersiella USA-rättigheterna till vorvida, dels de exklusiva globala kommersiella rättigheterna till OXD01. Den årliga nettoomsättningspotentialen för deprexis beräknas överstiga motsvarande för vorvida (120-200 Musd) och OXD01 (150- 225 Musd).

En stark Q1-rapport, positiv utveckling i Orexos pipeline för läkemedel och digitala terapier samt bolagets bedömningar om försäljningspotentialen för dessa i kombination med att pipelinen nu utökats med ytterligare en digital terapi, gör att vi trots börsnedgången och det högst osäkra marknadsläget höjer vår riktkurs till 80 kr (70). Efter den snabba kursuppgången den senaste tiden stannar rekommendation ändå vid Avvakta/Behåll (Köp), men vi ser allt jämt en betydande potential på längre sikt.

Vi ser fortsatt satsningen på digitala terapier vid sidan om läkemedlen som en spännande ingrediens, helt rätt i tiden och med en kittlande potential på längre sikt i detta bolag, som bygger en allt mer betydande position inom motverkande av beroenden och dess följder, och påminner om avslutningsorden från marsanalysen:

”Den moderna människan söker som bekant allt fler möjligheter att klara sig på egen hand, gärna då digitala redskap, och vid socialt stigmatiserande beroendeproblem kan det vara särskilt svårt och känsligt att söka vård som innebär personliga möten. Orexo känns, dessvärre, som ett företag som ligger rätt i tiden.”

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Orexo – Beroendeberoende
09.03.2020

Orexo – Beroendeberoende

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel med hjälp av drug delivery-teknologi och digitala terapier, allt med målet att svara mot ouppfyllda behov främst inom det växande beroendeområdet.

Från Stockpicker Newsletter 1796

ORX | Mid Cap | 53,40 kr | KÖP

Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin-/naloxonprodukter, där Orexo säljer sin ledande produkt Zubsolv för behandling av opioidberoende. Aktien har inte stått emot i Corona-raset. Men det finns en del ingredienser som nu borde tilltala en presumtiv aktieköpare.

Orexo har utvecklat inte mindre än fyra produkter från koncept till patient. De har blivit godkända på flera marknader och patienter över hela världen har därigenom fått tillgång till ännu bättre läkemedel. Bolagets pipeline innehåller utvecklingsprojekt med primärt fokus på behandling av beroende i alla faser, från förebyggande till behandling. Opiodproblemet i USA beskrivs ofta som epidemiskt och användningen av syntetiska opioder som fentanyl ligger bakom en större andel av de som dör av överdoser.

Annons

Det finns ett mycket stort behandlingsbehov och den dynamiska buprenorfin-/naloxonmarknaden, där Orexo kommersialiserar sin huvudprodukt Zubsolv, växte med över 14% förra året. Orexo är lönsamt allt sedan 2016 och sitter på mycket stora kassamedel. I syfte att skapa synergier och öka försäljningen är ett av målen för långsiktig tillväxt att bredda den kommersiella plattformen i USA genom M&A-transaktioner.

För 2019 växte omsättningen med 8% till 844,8 Mkr (783,1), varav Zubsolv i USA 719,2 Mkr (621,5). EBITDA-resultatet kom in på 272,1 Mkr (116,6) medan resultatet före skatt skrevs till 227,9 Mkr (92,2). Nettoresultatet blev 219,1 Mkr (137,9), motsvarande en vinst per aktie om 6,33 kr (3,99) före utspädning och 6,20 kr (3,93)) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 290,9 Mkr (242,0), kassaflödet från investeringar -26,3 Mkr (-6,2) och kassaflödet från finansieringsverksamheten -53,7 Mkr (0,0). Det senare kom sig av låneamortering. Det totala kassaflödet blev således 210,8 Mkr (235,8), dvs i nivå med nettoresultatet. Orexo lämnade 2019 med omsättningstillgångar om 1221,2 Mkr (1059,5), varav 816,8 Mkr (589,8) utgjordes av likvida medel. Skulderna uppgick samtidigt till 794,7 Mkr (810,5), varav 461,1 Mkr (483,4) var kortfristiga. Soliditeten var 47,1% (37,0).

Orexo har tidigare gått igenom en tuff patentstrid kring Zubsolv, vilken man gick segrande ur. Nya patentstrider kan inte uteslutas, men den största risken i Orexo ligger otvivelaktigt i det stora beroende av Zubsolv och mer specifikt försäljningen i USA. Prisbild, konkurrens osv kan snabbt förändras. Förhoppningen är att lyckas med lanseringar även utanför USA, vilket dock visat sig vara ett trögare företag än väntat.

2020 är utlovat att bli ett viktigt investeringsår för bolaget, där man ska satsa på den avslutande utvecklingen av OX124 och bolagets båda digitala terapier OXD01 och vorvida. Orexo räknar med att dessa investeringar kan finansieras av de vinster som genereras av Zubsolv i USA. Målet med utvecklingsarbetet är självfallet att stärka Orexos framtida position, och det råder ingen tvekan om att framgångar i framtidsprojekten skulle bli välkomna tillskott vilka skulle minska Zubsolv-beroendet, sänka risken och öka potentialen.

Orexo avser nu att slutföra utvecklingen av OX124, en akutmedicin för opiodöverdos baserad på naloxon, med möjlighet till FDA-godkännande nästa år. Marknaden som bolaget här vänder sig till värderas idag till uppskattningsvis 300 Musd med en stark tvåsiffrig tillväxt. OX124 uppges kunna bli en mer effektiv produkt på marknaden, med ett unikt nasalt administrationssystem.

Under fredagen kom dessutom beskedet att Orexo lämnat in en ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för kommersialisering av vorvida i USA. vorvida är en bevisad effektiv digital terapi för behandling av bekymmersam eller skadlig alkoholkonsumtion, inklusive diagnostiserat alkoholberoende. Beroende av FDA:s återkoppling, vilken väntas under Q2 avser Orexo att starta kommersialiseringen redan under andra halvåret i år. vorvida har redan framgångsrikt lanserats i Tyskland och Schweiz av GAIA AG (GAIA) under förra året.

Börsvärdet ligger idag runt 1,85 Mdr kr, vilket är väl snålt enligt Stockpickers bedömning. Dels baserat på faktiska prestationer, utsikter samt befintlig pipeline, som är relativt stor. Vi ser en klar uppsida i aktien på längre sikt och initierar härmed en köprekommendation med riktkursen 70 kr. Satsningen på digitala terapier vid sidan om läkemedlen är en spännande ingrediens på längre sikt. Den moderna människan söker som bekant allt fler möjligheter att klara sig på egen hand, gärna då digitala redskap, och vid socialt stigmatiserande beroendeproblem kan det vara särskilt svårt och känsligt att söka vård som innebär personliga möten. Orexo känns, dessvärre, som ett företag som ligger rätt i tiden.

Orexo
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Relaterade ämnen
01.02.2022
Orexo – Fast i skruvstädet

Orexo – Fast i skruvstädet

Bokslutet för 2021 som släpptes i torsdags skickade ned Orexo-aktien drygt 5 kr över dagen och All Time Low-nivåerna från...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1928 (30 januari 2022)

ORX | Mid Cap | 25 kr | CHANS

Egentligen innehöll rapporten inga direkta överraskningar. Men Orexo har hamnat i ett prekärt läge där för tillfället inget tycks kunna vända nedtrenden.

Allt medan Zubsolv genomgår en längre trög period görs mycket kostsamma framtidssatsningar vars korresponderande potentiella höga intäkter ligger ett flertal år framåt i tiden, och marknaden förefaller inte lockas av mixen där vinster och kassaflöden från Zubsolv mer än väl äts upp av framtidssatsningarna. Effekten blir att värdet på Zubsolv inte kommer till sin rätt samtidigt som värdet av framtidssatsningarna ännu är höljt i dunkel. Allt medan aktien blankas hårt. Oftast är det dock som mörkast före gryningen och en del ljusglimtar kan skönjas vid horisonten.

Bokslutet var alltså i huvudsak i enlighet med Stockpickers förväntningar och tittar vi på nyhetsflödet sedan analysen i november dyker det samtidigt upp några ljuspunkter. Häribland märks ett nytt utvecklingsprojekt benämnt OX640, en ny formuleringsplattform med namnet amorphOX samt begynnande framgång inom digitala terapier. Den nya drug delivery-plattformen amorphOX har utvecklats tillsammans med Orexos nasala överdosläkemedel OX124 och OX125. amorphOX, som är en ny och innovativ pulverbaserad teknologi uppges ha flera betydande fördelar för ett brett spektrum av produkter, såsom snabb upplösning och utmärkt stabilitet. Plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, något som annars brukar vara ett stort problem för amorfa läkemedelsberedningar.

Annons

amorphOX har visat sig fungera utmärkt för ett brett spektrum av olika aktiva ingredienser, vilket möjliggör utveckling av läkemedel inom många olika områden. Läkemedelsprodukter som använder plattformen uppvisar nästan omedelbar upplösning även i mycket små mängder vätska, vilket Orexo menar gör den till ett idealiskt val för utveckling av läkemedel avsedda för administrering till platser som näshålan och under tungan. Plattformen har validerats i flera in vivo-studier, inklusive i kliniska prövningar i människa, och har visat på snabb och omfattande absorption av olika läkemedel. amorphOX tolereras dessutom väl och visar låg variabilitet mellan individer.

Exempelvis Orexos första produkt baserad på plattformen, räddningsmedicinen OX124 vid överdos, har visat överlägsna farmakokinetiska egenskaper i jämförelse med den marknadsledande vätskebaserade nässprayen. Vidare uppges den kommersiella varuförsörjningskedjan som etablerats för OX124 komma att bidra till att förkorta tidsplanerna och minska risken för framtida produkter baserade på nasal administrering. amorphOX ska nu utgöra ryggraden i Orexos läkemedelsutveckling under de kommande åren.

Vidare har det meddelats att Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel, OX640, för akut behandling av allergiska reaktioner baserat på den nya plattformen. OX640 väntas kunna ge viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, något som är avgörande vid akuta situationer.

Adrenalin används allmänt för akut behandling av allergiska reaktioner och marknadens storlek överstiger 2 Mdr usd med förväntat stark tillväxt under de kommande åren. Idag domineras dock marknaden av autoinjektorer för intramuskulär eller subkutan administration av injektionslösningar av adrenalin. Adrenalin är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning. Därför har dagens kommersiella adrenalinprodukter begränsad hållbarhet och kräver särskilda lagringsförhållanden. OX640 visar däremot lovande kemiska och fysikaliska stabilitetsdata. Förutom att patienter härigenom skulle få ett bekvämare och nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer, kan en ökad flexibilitet när det gäller hantering och lagring ge avsevärda fördelar för patienter och sjukvård då det kan säkerställas att korrekt adrenalindos finns tillgänglig vid behov.

Inom digitala terapier är det största hindret mot att marknaden tar fart i nuläget bristen på processer kring ersättning. På nationell nivå i USA pågår emellertid ett stort arbete för att etablera ersättningskoder för digitala behandlingslösningar. Här ser Orexo att landsomfattande lösningar kommer att bli ett viktigt startskott och därmed blev det ett första fall framåt när den första nationella ersättningskoden godkändes under Q4, vilken väntas vara klar för tillämpning i januari nästa år. En annan ljusglimt är att vorvida och deprexis i samarbete med Sober Grid kommer att göras tillgängliga på Walgreens digitala marknadsplats för sjukvårdstjänster, Walgreens Find Care, under Q1. Även för Zubsolv händer det lite nytt framöver i och med en förestående lansering i Europa tillsammans med Accord Healthcare under första halvåret i år. Eventuellt kan det hinna bli viss försäljning redan under Q1.

Det kraftigt försämrade klimatet för småbolag i synnerhet och de ökade riskpremierna på aktiemarknaden i allmänhet gör att vi justerar ned riktkursen för Orexo till 44 kr (58). Vi kvarstår dock vid vår spekulativa köprekommendation. Blickar vi 2-3 år framåt ser vi ett bolag som växt respektive är på god väg att växa portföljen av godkända läkemedel, växt kraftigt inom digitala terapier och byggt sig en respektabel position där samt potentiellt kan ha licensierat ut amorphOX-plattformen till en eller flera partners. Denna potential anser vi inte speglas i dagens värdering.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
23.11.2021
Orexo – Medvind i snålblåsten

Orexo – Medvind i snålblåsten

I början av den här månaden släppte Orexo sin Q3-rapport, vilken dessvärre satte ytterligare press på aktiekursen som nådde en...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ORX | Mid Cap | 35,58 kr | KÖP

I veckan som gick damp det dock ned nya studieresultat som äntligen satte lite fart på aktien. Veckans facit blev en kursuppgång om 16,7%. Är vändningen slutligen här?

Under Q3 bromsade fallet i omsättningen jämfört med föregående år nästan helt, samtidigt som omsättningen steg något jämfört med Q2:s 142,8 Mkr, då den också ökade något jämfört med Q1:s 132,3 Mkr. Med andra ord förefaller trenden ha börjat vända.

Mer specifikt gav Q3 en nettoomsättning på 145,9 Mkr (150,3). Zubsolv i USA stod för 136,4 Mkr (143,8). I lokal valuta var minskningen för Zubsolv i USA mindre med en nettoomsättning på 15,8 Musd jämfört med förra årets 16,2 Musd. EBITDA föll till -47,4 Mkr (-20,9), en ytterligare försämring från -41,1 Mkr under Q2. Nettoresultatet blev -52,0 Mkr (-84,9). Nettoresultatet för Q3 föregående år påverkades av en minskning av moderbolagets skattefordran om SEK 43,5 Mkr.

Zubsolv i USA visade trots lägre omsättning ett högre EBIT på 78,5 Mkr (72,4), klart bättre än 61,6 Mkr under Q2 och 66,1 Mkr under Q1. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -76,4 Mkr (-62,5), att jämföra med -51,6 Mkr under Q2 och -58,7 Mkr under Q1. Nettoomsättningen var 0,4 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -79,7 Mkr (-12,9) och likvida medel uppgick till 588,1 Mkr (593,3), upp från 505,3 Mkr vid årsskiftet.

Trots de utmaningar som pandemin ännu innebär för Zubsolv ser det ut som om läget håller på att stabiliseras, och Orexo förväntar också att nettoförsäljningen från Zubsolv under Q4 kommer att bli i nivå med den under Q3. Samtidigt fortsätter de kostsamma storsatsningarna på framtidsområdet DTx oförtrutet.

Mitt i allt detta var det extra glädjande att bolaget i veckan som gick kunde rapportera positiva resultat från den tredje byggstenen i byggandet av det mest kompletta utbudet av behandlingsalternativ för personer som lider av opioidberoende på USA-marknaden, där de övriga två byggstenarna är Zubsolv och Modia. Orexo har framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie (OX124-002) för det ledande läkemedelsprojektet OX124, ett kraftfullt högdos-akutläkemedel med naloxon, utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade av potenta syntetiska opioider, som utgör majoriteten av dödliga överdoser i USA.

Studien uppnådde sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade också en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och visade sig även vara väl tolererad. Baserat på det positiva studieresultatet räknar Orexo med att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under det andra halvåret nästa år, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgänglig. Vid ett faktiskt godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas under det andra halvåret 2023.

Orexo seglar allt mer upp som en på sikt potentiellt räddande ängel i den amerikanska opioidkrisen. Resan dithän är inte utan både ebb och flod och potentiella grundstötningar, men vi vill fortsatt vara med på densamma och kvarstår vid såväl köprekommendationen som riktkursen på 58 kr. De närmaste åren förväntar vi oss att Zubsolvförsäljningen åter kan börja växa hälsosamt samtidigt som bolagets satsningar på digitala terapier börjar ge mer markanta resultat.

Vi bedömer att eventuella positiva signaler kring Zubsolvförsäljningen liksom markanta framgångar inom DTx kommer vara de främsta kurstriggersen det närmaste året. Vidare bedömer vi att den, i och för sig positiva kursreaktionen på studieresultaten för OX124 hittills är väl snål. Sannolikt beror den på den stadiga nedtrend som aktien länge befunnit sig i. Med fortsatta positiva signaler från verksamheten framöver bör vi emellertid kunna få se en mer positiv utveckling i aktiekursen.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början