Collector Bank

Nischbanken Collector Bank framstod länge som lite väl högt värderat för vår smak.
Aktieanalys
2018.09.05

Från Stockpicker Newsletter (5 september 2018)

Collector – oförtjänt hög rabatt                                        COLL | Mid Cap | 67,5 kr

Nischbanken Collector Bank framstod länge som lite väl högt värderat för vår smak. I mitten av Q1 (Newsletter 1604) bytte vi dock fot efter att kursen mer eller mindre halverats från toppnivåerna. Det skulle visa sig ha varit lite väl tidig omsvängning. Svag Q1-rapport samt inte minst turbulensen på chefspositionerna har nämligen fått kursen att fortsätta dala innan den slutligen bottnade (?) under juli månad på nivåer strax under 60 kr, dvs ca 10% lägre än vid rekommendationstillfället. Väl därefter har tendensen varit betydligt starkare. Idag betalas aktien faktiskt något högre än i mitten på mars då vi rekommenderade köp. Är vändningen här?

Ett tvärsäkert svar på den frågan är förstås inte helt lätt att ge. Nog ser det dock ut som om det åter är ordning på torpet efter en tids turbulent utveckling. Sedan 1 augusti har bolaget en ny VD i form av Martin Nossman med långt förflutet på Handelsbanken Capital Markets, vars anställning innebär ett avsteg från den tidigare kvinnodominerade ledningsstrategin. Dessutom har han till sin hjälp Magnus Erkander i rollen som tf finanschef. Duons första delårsrapport publiceras i slutet av oktober.

Collectors verksamhet som huvudsakligen (75-80%) finansieras med inlåning från allmänheten, är indelad i två segment: Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Därutöver investerar man inom i små s.k. fintech-bolag (Collector Ventures). Idag har man kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Bolagets totala kreditstock uppgick till 21,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet, 10% mer än i samband med senaste årsskifte. Under 2017 hade den ökat med 47%.

Trots chefskarusellen lyckades Collector publicera en stark Q2-rapport. Jämfört med motsvarande period året innan ökade de totala intäkterna med 18% till 556 Mkr (473). Även sekventiellt var det en förbättring om nära 9%. Rörelseresultatet steg med 21% i Q2 vilket efter finansiella poster och skatt gav en kvartalsvinst på 1,43 kr per aktie. Det kan jämföras med 1,24 kr under motsvarande period föregående år och 1,09 kr i Q1. Summerat för hela det första halvåret uppgick vinsten per aktie till 2,52 kr. En ökning med 8% jämfört med samma period ifjol. Det kan tyckas skralt (intäkterna ökade med 17%) men då skall man också komma ihåg att vinsten i årets Q1 faktiskt var lägre än i fjolårets dito.

När vi köprekommenderade aktien utgick vi från att tillväxten de närmaste åren skulle uppgå till 10-15% med något lägre lönsamhet än den historiska. Som bakomliggande orsaker till nämnda antaganden angav vi den stärkta konkurrensen, viss risk för ökade kreditförluster samt inte minst något höjda räntor framgent. Årets vinst uppskattades till omkring 6 kr per aktie och nästa års till närmare 6,90 kr. I det läget var faktiskt båda våra prognoser avsevärt lägre än samlad konsensusbild som vi menade var lite väl optimistisk.

Idag ser det faktiskt ut som om våra antaganden låg närmast sanningen. Konsensusestimaten har nämligen sänkts påtagligt och plötsligt framstår vår prognos från i mars som offensiv i jämförelse med andras (baserat på uppgifter i FactSet). Den främsta orsaken är förstås det överraskande svaga utfallet i Q1 som ju publicerades ett par månader efter vår inledande analys och som troligtvis också var triggern för styrelseordföranden Lena Apler att dra i handbromsen och byta ut ledningsgarnityret.

Sett till vad bolaget har presterat så här långt i år är risken stor att åtminstone årets vinst blir ca 5% lägre än vad vi till och med vi har skissat på. Detta trots att tillväxten ser ut att överträffa våra förväntningar. Då räknar vi ändå med att resultatutvecklingen under andra halvan av året bör bli klart bättre än under den första. Dels som en konsekvens av det sparprogram som har sjösatts och som beräknas ge full effekt under andra halvåret. Dels baserat på det faktum att årets första halvår belastades med en del extra kostnader i form regulatoriska anpassningar till både IFRS9 och GDPR samt bl.a. flytt av huvudkontor etc. Dessutom har man tagit kostnaden för merparten av avgångsvederlaget till den sparkade vd Liza Nyberg. Att ta igen dessa kostnaders påverkan i år blir förstås svårt. Nästa år borde dock vår prognosvinst framstå som fullt realistisk givet att tillväxten håller i sig vilket vi tror att den gör.

Med ovanstående antaganden som utgångspunkt förefaller aktien att handlas till ett p/e tal på omkring 10 på nästa års förväntade vinst. Det är snålt även om hänsyn tas att 2019 riskerar att bli ett toppår för bolaget. Detsamma kan ju trots allt sägas om Stockholmsbörsen där ju p/e talet ligger närmare 16 samtidigt som den generella tillväxttakten är lägre. Att Collector skulle åsättas en multipel om 16 ser vi som mindre sannolikt men att rabatten skall vara så pass hög som den är idag anser vi inte vara rättfärdigat heller. Till och med småtrista bankverksamheter som ej ser ut att växa i någon större omfattning värderas högre. Därav som vi fortsätter att se Collector som attraktivt prissatt och upprepar både vår köprekommendation och riktkurs (83 kr).