DOMETIC – säljläge snarare än tvärtom

Att marknadens gunst går i vågor är oomtvistat. Ett riktigt bra exempel på detta är Dometic Group vars aktie har stigit med ca 60% i år. Idag är det med andra ord helt annat ljud i skällan än vad som gällde omkring årsskiftet då aktien hörde till våra favoriter men kursen harvade kring 60-kronorsnivån i spåren av rädsla för konjunkturavmattning. Då syntes denna avmattning inte riktigt till. Idag när konturerna av den börjar ta form är marknaden åter lyrisk.
Aktieanalys
2019.08.13

DOMETIC – säljläge snarare än tvärtom

DOMETIC – säljläge snarare än tvärtom                 DOM | Large Cap | 85,7 kr

Analytiker: Jacek Bielecki

När vi senast tittade på Dometic (Newsletter 1680) plockade vi bort köpstämpeln från aktien med bl.a. följande motivering:

”Utebliven eller rent av krympande organisk tillväxt lär inte kunna motivera någon tillväxtvärdering i synnerhet som mer än halva verksamheten (ca 60%) trots allt är att betrakta som cyklisk. Vi räknar heller inte med annat än små kompletterande förvärv i spåren av en tydlig strategi att banta skuldsättningen efter förvärvet av SeaStar. Med det som utgångspunkt misstänker vi att vinsten på den nedersta raden mycket väl kan sjunka jämfört med nivån ifjol. Detta då vi räknar med att fler omstruktureringsposter dyker upp under året”

I det läget hade bolagets vd Juan Vargues guidat i bokslutet för något positiv organisk tillväxt om än i underkant av bolagets finansiella målsättning om 5%. En prognos som han dock - ej oväntat - tvingades backa ifrån i samband med halvårsrapporten då han istället angav att han förväntar sig negativ organisk tillväxt för helåret. Också målsättningen beträffande lönsamhet sänktes från tidigare ”omkring 15%” till en rörelsemarginal ”överstigande 14%”. De främsta bakomliggande anledningarna till den förhållandevis förväntade (i varje fall för vår del) omsvängning uppgavs vara fortsatt motvind på den amerikanska RV-marknaden samt negativ påverkan från amerikanska tariffer.

Senaste aktietipsen hittar du här

Bortsett från den nedjusterade prognosen för helåret såg Q2-rapporten synnerligen stabil ut i övrigt. Man skall dock komma ihåg att Q2 överlag tenderar vara bolagets allra bästa. Nettoomsättningen uppgick till 5 329 Mkr vilket var en ökning om ca 1% gentemot motsvarande period ifjol. Den organiska tillväxten var dock -7%. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade samtidigt med 5% och uppgick till 1 100 Mkr (1 048), vilket motsvarar en marginal på fina 20,6% (19,9%). Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet minskade däremot till 900 Mkr (919) vilket innebar att rörelsemarginalen blev 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande kvartal ifjol och skrevs till 16,9% (17,5%). Efter samtliga finansiella poster och skatt blev kvartalsvinsten på den nedersta raden 1,90 kr (2,13).

Summerar man årets utveckling så här långt blev vinsten per aktie 3,06 kr (3,39). Tillväxten uppmättes samtidigt till 3% (-6% organiskt) medan EBITDA- respektive EBIT-marginalerna blev 19,2% (18,6) respektive 15,2% (16). Att riktningen för de senast nämnda skiljer sig åt beror på att avskrivningskostnaderna har ökat (+43%) i spåren av genomförda förvärv. Utropstecknet under årets första halvår var dels det starka kassaflödet från den operativa verksamheten (1,5 miljarder kr mot 916 Mkr under samma period ifjol), dels den överraskande starka lönsamheten i EMEA (25% bättre än under första halvåret 2018).

Vi skall inte på något sätt sticka under stol med att vi gillar Dometic och tror därtill på att bolagets produkter kommer att ha en viktig roll i många människors vardag. Att bolaget drivs av en till synes mycket kompetent vd som med sitt stora aktieinnehav delar riskerna med aktieägarna bidrar förstås positivt till vår syn på bolagets aktie. Med allt det sagt har vi dock svårt att se någon vidare uppsida i just det här skedet.

För att kunna göra det krävs det som vi ser det ökad tillväxt. Bolaget har som målsättning att växa med 10% något som vi tror kan bli svårt såväl i år som även nästa. Huvudanledningen är de allt svagare konjunkturutsikterna samt en fortsatt förhållandevis hög skuldsättning som förvisso har börjat betas av men som vid halvårsskiftet alltjämt motsvarade 2,8x EBITDA-resultatet. Målsättningen för i år är att den vid kommande årsskifte skall ha sjunkit till 2x EBITDA-resultat.

Nyligen reviderade exempelvis RVIA (Recreation Vehicle Industry Association) helårsprognosen för årets förväntade utveckling från -5% till -14%. Det är en tämligen substantiell nedrevidering som kan tänkas indikera att den något svagare utvecklingen inte enbart är en effekt av pågående lagerjustering såsom bolagets ledning har gjort gällande fram till nu utan beror även på avtagande efterfrågan. Sett mot bakgrund av det är det givetvis klart positivt att bolaget fortsätter att upprätthålla mycket god lönsamhet.

Till nuvarande kurs handlas aktien till drygt 15,5x årets vinst som av allt att döma torde landa en bit under fjolårets 5,55 kr per aktie. Det är förstås ingen utmanande värdering givet att det handlar om ett globalt kvalitetsbolag. Det cykliska inslaget som vi trots allt anser vara tydligt gör att vi misstänker att inte heller nästa års vinst blir så värst mycket högre och i varje fall inte så pass att den överstiger 6-kronorsnivån vilket marknadsprognoser indikerar. Detta troligtvis även om man genomför något eller några mindre kompletteringsförvärv.

Det är också i ljuset av detta som vi fortsätter att hålla oss neutrala till bolagets aktie. I grund och botten lutar vi snarare åt en säljrekommendation än köp eftersom aktien handlas ovan vårt motiverade värde om 78 kr. Någon uppenbar anledning att höja den gav halvårsrapporten inte.