FundedByMe – Entreprenörens bästa vän

Det blev inte det välkomnande som crowdfundingbolagets ledning hade räknat med, när de valde att direktnotera aktien på NGM i början av mars. Från första avslutet på 44 kr har kursen rasat i rekordtid och börsvärdet uppgår i skrivande stund till omkring 23 Mkr, en bråkdel av de 250 Mkr som bolaget värderades till i nyemissionen via den egna crowdfundingsajten tidigt 2018.
Bolagsbevakningen
2019.05.10

FundedByMe – Entreprenörens bästa vän

Detta är en betald analys på uppdrag av FundedByMe

FBM MTF B / NGM / 4,3 kr

Direktnoteringen innebar att bolaget inte tog in några nya pengar, och i stället för en fastställd teckningskurs, bestämdes kursen fritt av marknaden när handeln inleddes. Uppenbarligen missbedömde man säljavsikten bland de tidigare ägarna, då kursen pressades hård nästan omedelbart. Enligt bolagets grundare och vd Daniel Daboczy ska bland annat riskkapitalbolaget Aggregate Media och två av grundarna till Laika Consulting har sålt sina innehav direkt efter noteringen.

Laika förvärvades under andra halvåret i fjol till en köpeskilling på cirka 30 Mkr, främst i form av FundedByMe-aktier. Genom affären har man breddat sitt erbjudande till tjänster inom Investor Relations och finansiell kommunikation, som nästa steg i att skapa ett ekosystem för bolag så att de kan gå hela vägen från idé till pre-IPO.

Sedan lanseringen år 2011 driver FundedByMe en IT-plattform där bolag kan ta in pengar från privatpersoner. Plattformen fungerar som en mötesplats, där kundbolag som söker finansiering kan marknadsföra sin verksamhet mot potentiella investerare. Hittills har man hjälpt fler än 470 bolag att samla in över SEK 550 Mkr, och man har idag ett nätverk av fler än 250 000 registrerade investerarmedlemmar.

Crowdfunding har blivit mycket populärt bland svenska startups, och marknaden nådde ett värde på cirka 850 Mkr år 2016. FundedByMe har skapat sig en intressant position, inte minst tack vare stora investeringar i teknik- och produktutveckling. Förutom kapitalanskaffning erbjuder man kringaktiviteter såsom investerarträffar, produktion av digitala presentationer och kommunikation över sin plattform.

Intäkter genereras via så kallade listing fees, en procentuell andel vid framgångsrikt genomförda kampanjer, samt avgifter för tilläggstjänster. Under de senaste åren har man lyckats öka omsättningen till strax över 10 Mkr i fjol. Bidraget från Laika medräknat, landade koncernens nettoomsättning på 18,9 Mkr.

För den gamla kärnverksamheten innebar det en tillväxt om drygt 60% jämfört med året innan, drivet av en ökning i antalet framgångsrika crowdfundingrundor om 42% till 47. Ambitionen är att expandera ytterligare, bland annat genom ett aktivt deltagande i den förväntade konsolideringen av den europeiska marknaden. År 2021 vill man ha fler än 350 000 investerarmedlemmar och minst 4 nya joint venture företag.

Joint venture strategin används för de internationella satsningarna och går ut på en franchise-modell, där bolaget har ägarandelar och får licensavgifter. På det sättet är man i nuläget aktiv i Dubai, Finland, Malaysia, Polen, Nederländerna och Singapore.

Att bolaget måste skala upp visar siffrorna i bokslutskommunikén för 2018. Den ökade nettoomsättningen var nämligen inte tillräckligt för att täcka kostnaderna, tvärtom så minskade koncernens rörelseresultat till -17 Mkr, från -5,9 Mkr året innan. Även om vi justerar för engångskostnader relaterad till förvärv och listningsprocessen på sammanlagt 5,1 Mkr, var det en tydlig försämring.

En delförklaring hittar man i personalkostnaderna, som ökade till 14,1 Mkr från 8,3 Mkr, främst till följd av den större kostymen efter det senaste förvärvet. Ett huvudfokus för 2019 är därför just att färdigställa konsolideringsarbetet med Laika, vilket sannolikt kommer även innebära personalneddragningar.

Vid slutet av december uppgick bolagets likvida medel till 6,7 Mkr, vilket är ingen jättekudde med tanke på den nuvarande förlusttakten. Med facit i hand hade det varit bättre att göra en nyemission i samband med noteringen, men antagligen hoppades man på en bättre kursutveckling. Så tajmingen framstod som tämligen olycklig, när man i mitten av april annonserade en företrädesemission om cirka 9,8 Mkr.

En vecka senare blev man tvungen att sänka emissionsbeloppet till 6 Mkr, då placerarnas mottagande av det första förslaget var svalt och aktien hade sjunkit under den planerade teckningskursen på 7,25 kr. Enligt det senaste förslaget har befintliga aktieägare företrädesrätt att teckna en unit per fyra befintliga aktier, där en unit innehåller en nyemitterad aktie med teckningskurs 4,45 kr. Vid full teckning skulle antalet aktier ökar med 25%. Dessutom får man en gratis teckningsoption som berättiga till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 8,9 kr i maj 2020.

Vd Daniel Daboczy har lämnat ett teckningsåtagande om 1 Mkr och påpekar att motivet för emissionen är att fortsätta förhandlingar med potentiella förvärvskandidater, samt vidareutveckling av den tekniska plattformen och den geografiska expansionen. I en presentation i samband med emissionen uppgav han även att försiktigheten bland investerarna, som började under höstens börsnedgång, har fortsatt i början av 2019. Dessutom verkar betalningsviljan bland kundbolagen vara sämre än tidigare och man väntar för tillfället på inbetalning av cirka 4-5 Mkr från utestående fakturor.

Tyvärr rapporterar bolaget enbart halvårsvis, vilket innebär att nästa rapporttillfälle är först i augusti. Gör man, emellertid, en djupdykning på bolagets hemsida, ser man att det är bara tolv kampanjer som har blivit framgångsrikt avslutad hittills i år. Dessutom finns det åtta pågående kampanjer som ska stängas före slutet av första halvåret. Även om vi antar att alla dessa åtta kommer avslutas framgångsrikt, tyder mycket på att omsättningen inom crowdfundingdelen kommer sjunka kraftigt under första halvåret i år, jämfört med samma period ett år tidigare.

Det går inte heller att utesluta att förändringarna inom Laika även har inneburit en viss påverkan på intäktssidan. En rimlig helårsomsättning ligger därför kanske närmare årstakten omkring 21 Mkr, som Laika har legat på sedan konsolideringen i augusti, snarare än de 30 Mkr som rapporterades under åren 2015 - 2017.

Tecknas den pågående emissionen till fullo, kommer bolaget tillföras cirka 5,4 Mkr efter kostnader. Vill det sig väl, kan kassan räcka till året är slut, förutsatt att kunderna betalar sina utestående skulder, investeringsnivån är betydligt lägre än i fjol och att det historiska mönstret med ett starkare andra halvåret inom crowdfundingen upprepar sig även i år. Om så blir fallet, borde omsättningen kunna landa på omkring 30 Mkr i år. Den nuvarande pipelinen på ytterligare 28 kampanjer på hemsidan (”launching soon”) är lovande, men det är oklart när de kommer lanseras.

Värderingsmässigt innebär det scenariot en EV/Sales multipel på strax under 1, om vi räknar med det nya antalet aktier efter emissionen. Relativt tillväxttakten är det givetvis lågt, men risken är hög och vi hade önskat oss en tydligare plan till lönsamhet. Vi tror att nyckeln i detta avseende är en högre grad av digitalisering och automatisering i verksamheten, för att få en bättre hävstång på stigande affärsvolymer.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.