Pricer – resultatskräll i Q2

Prismärkningsföretaget Pricer har länge hört till våra favoriter. När det senast begav sig i mitten på april sänktes dock rekommendationen till Avvakta (Köp). I det läget handlades aktien i nära anslutning till vår riktkurs om 12 kr samtidigt som vi misstänkte att 2019 rent försäljningsmässigt kunde bli ett mellanår efter det osedvanligt starka fjolåret i spåren av utrullningen till 20% av den amerikanska kedjan Best Buy butiksbestånd. Det faktum att det dessutom hade varit ganska tyst på ordfronten stärkte oss i nämnda uppfattning.
Aktieanalys
2019.08.20

Pricer – resultatskräll i Q2

Från Stockpicker Newsletter (14 augusti 2019)

Analytiker: Jacek Bielecki

Pricer – resultatskräll i Q2                                      PRIC | Small Cap | 12,32 kr

Sett i backspegeln ter sig rekommendationssänkningen något förhastad. Aktien noteras förvisso inte så värst mycket högre idag än dåvarande ca 11,90 kr men under resans gång har man även fått ta emot en utdelning om 0,60 kr. Därtill har kursen faktiskt varit uppe i 14,68 kr som högst i mitten på juni.

Rent operationellt har det också gått riktigt bra. Trots avsaknad av rapporterade order har man i juli kunnat förvarna om att försäljningen i Q2 var stark. När rapporten publicerades kort därefter visade det sig mycket riktigt att omsättningen hade ökat med 22% till 270 Mkr vilket placerade kvartalet som det tredje bästa någonsin, slaget av enbart fjolårets Q3 och Q4 då ju Best Buy order rullades ut. Att man når en så pass hög försäljningsnivå med stöd av mindre order och avrop från befintliga ramavtal tyder på stark marknadsaktivitet. I jämförelse med första halvåret året innan hade försäljningen ökat med 32%.

Ovanstående rimmar förstås ganska illa med våra förväntningar om ”ett mellanår”. Men som omnämnt ovan var det fjolårets två avslutande kvartal som har varit de historiskt sett allra bästa för Pricer. Sammantaget uppgick omsättningen i dessa till 792 Mkr vilket kan jämföras med ca 533 Mkr som uppnåddes under första halvåret i år (till viss del tack vare positiva valutaeffekter).

Avsaknaden av stororder är må hända negativt för omsättningsutvecklingen men är desto mer positivt för lönsamheten. Under Q2 ökade rörelsemarginalen nämligen till 12,6% (9,0) då rörelseresultatet summerades till drygt 34 Mkr (20). För hela det första halvåret blev siffrorna 9,7% (7,2) respektive 51,6 Mkr (29,1).

Orderingången i Q2 sjönk med nära 60% jämfört med samma period föregående år till 230 Mkr (520). Justerar man för den stora ordern från Best Buy (drygt 300 Mkr) var utfallet ändå bra. Orderstocken uppgick däremot till förhållandevis låga 131 Mkr (445) där merparten förväntas faktureras under Q3. Värt att tillägga är dock att man i samband med rapporten tillkännagav order värd cirka 60 Mkr från den italienska dagligvarukedjan Tosano som avser att utrusta samtliga sina 15 storformatsbutiker med Pricers system. En del av leveransen påbörjas i Q3.

Våra tidigare estimat byggde på att försäljningen skulle minska i år med ca 10-15%. Detta under förutsättning att inga nya stororder aviserades vilket det hittills inte gjorts. För faktum är att inte ens om hela den italienska ordern levererades under Q3 hade bolaget kunnat matcha utvecklingen från motsvarande kvartal ifjol som var det försäljningsmässigt allra bästa kvartal i bolagets historia med sina 406 Mkr. Sett ur den aspekten och givet inga nya stororder finns det idag ingen större anledning att revidera vår tidigare prognos.

Samtidigt går det ändå inte att undgå iakttagelsen att ESL-teknologin börjar få fäste på allt fler marknader. Trots fortsatt mycket hård konkurrens och dithörande prispress har Pricer lyckats uppvisa två påföljande kvartal med försäljning överstigande en kvarts miljard kronor. Det är onekligen uppmuntrande inte minst som det bygger på flera mindre leveranser spridda på flera olika marknader. Som läget är nu växer man snabbare än den underliggande marknaden vars tillväxt uppskattas av branschbedömare till 15-20% de närmaste åren. Även om Pricers försäljning är och förblir ryckig år till år har man ändå lyckats växa med 20% i genomsnitt (CAGR) från 2010.

Även om vi låter omsättningsprognosen ligga fast tills vidare så justerar vi nu vår lönsamhetsprognos i spåren av den överraskande starka Q2-rapporten. Rörelseresultatet som vi tidigare trodde skulle minska något mot ifjol ser tvärtom inte bara kunna matcha fjolårets utfall utan rent av bli högre om den starka bruttomarginalsutvecklingen bibehålls (33,2% i Q2). Mot bakgrund av detta räknar vi med att bolaget lär bibehålla sin utdelningsnivå (0,60 kr).

Redan nästa år tror vi att bolaget återgår till tillväxt i takt som fler pilotinstallationer går i skarpt läge. Antaget att man då också lyckas uppvisa tvåsiffrig procentuell lönsamhet kan rörelseresultatet landa kring 120-125 Mkr vilket torde innebära en schablonbeskattad vinst på nära 0,90 kr per aktie (skattesatsen blir med största sannolikhet lägre i verkligheten tack vare tidigare underskottsavdrag). Det skulle innebära en värdering motsvarande ett p/e tal på ca 14 för ett bolag som växer, är lönsamt samt bjuder på god direktavkastning. Klart attraktivt som vi ser det.

Vore det inte för de tuffa jämförelsesiffrorna i närtid (Q3 och Q4) hade rekommendationen kunnat bli köp redan nu. Men eftersom marknaden tenderar att fokusera på den kvartalsvisa utvecklingen misstänker vi att aktien kan förbli sval ytterligare ett tag vilket förhoppningsvis kan bjuda på ett nytt fint köpläge till vintern. Givet att den operationella medvinden består och sannolikheten för att våra prognoser nås successivt ökar, är vi inte på något sätt främmande för kurser uppåt 16 kr om 9-12 månader. Men eftersom vi i regel skyndar långsamt håller vi oss tills vidare på mattan vad höjd rekommendation beträffar.