PROJEKTENGAGEMANG – Tillfällig svacka? 

Det har hittills varit en ganska sorglig resa för den som tecknade aktien till 47 kr styck i nyemissionen när teknikkonsulten noterades i juni 2018. Kursen har nästan halverats och börsvärdet har sjunkit till 460 Mkr. För det får man ett bolag som omsatte 1 224 Mkr förra året, med en justerad EBITA-marginal på 6,6%.
Aktieanalys
2019.08.27

PROJEKTENGAGEMANG – Tillfällig svacka? 

Från Stockpicker Newsletter (25 aug 2019)

Analytiker: Sebastian Lang

PROJEKTENGAGEMANG – Tillfällig svacka?           PENG B | Small Cap | 24,1 kr

Projektengagemang grundades 2006 och är fokuserat på kvalificerade konsulttjänster som man erbjuder genom sina fyra divisioner Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Industri & Energi och Installation. Den historiska tillväxten har varit hög och sedan 2014 har omsättningen ökat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 19%.

Störst är divisionen Installation, där man genererar omkring 36% av omsättningen genom att tillhandahålla installationstekniska tjänster i alla skeden av byggprocessen, med fokus på VVS-design, el- och teleteknik, säkerhet, brandskydd samt sprinkler. Inom Arkitektur & Management (32% av omsättningen) erbjuder man tjänster inom stadsplanering, arkitektur, landskaps- och inredningsarkitektur samt projektledning och managementkonsulting.

Bygg & Anläggning (20%) gynnas av allt mer komplexa krav på teknisk standard och energianvändning. Det driver efterfrågan på bolagets tjänster inom bland annat konstruktion, akustik, geoteknik, energi, miljö och hållbarhet, bro- och anläggningskonstruktion, järnvägar, vägar, vattenrening och omgivningspåverkan. De resterande 15% av bolagets omsättning kommer från Industri & Energi med tjänster som riktas mot industrisektorn (tex Volvo, Atlas Copco) inom strategisk rådgivning, automation, produktutveckling, mekanisk konstruktion, process- och beräkningstjänster.

Huvudregionen är Sverige där utvecklingen för teknikkonsulterna har varit stark under en längre period och alla aktörers sammanlagda omsättning har ökat från 46 miljarder kr år 2010 till 86 miljarder år 2017. Marknaden är mycket fragmenterad med över 12 000 tekniska konsultbolag, samtidigt som de 10 största aktörer utgör nästan hälften av marknaden. Drivkrafterna bakom tillväxten har varit en historiskt stark befolkningstillväxt, en snabb teknisk utveckling och en stark hållbarhetstrend. Idag finns det ett stort behov av ny-, till- eller ombyggnationer av exempelvis sjukhus, skolor och kontor samt stora infrastrukturprojekt.

Efterfrågan påverkas dock också av kortsiktiga svängningar i byggkonjunkturen och förra årets inbromsning av nybyggnationsprojekt, framförallt i Stockholmsregionen, har skapat en osäkerhet på marknaden. Denna utveckling har fortsatt i år, så att den organiska tillväxten under de första sex månaderna uppgick till -7%.

Inom Industri & Energi kämpar man dessutom med ett omställningsarbete som initierades redan 2017, till följd av ökande konkurrens och bristande lönsamhet. Översynen av verksamheten förväntas fortsätta under hösten, men det står redan klart att fokus framöver ska vara mer på digitalisering och automation.

Att koncernens totala omsättning trots allt ökade med 16% under första halvåret, jämfört med samma period ett år tidigare, är ett resultat av de sju förvärven som gjordes under 2018. Dessa integreras enligt plan, vilket har redan skapat synergieffekter. Generellt är det mycket fokus på interna åtgärder, däribland en minskning av antalet kontor. Totalt förväntar man sig en årlig effekt om 15 Mkr från och med 2022, varav 5 Mkr ska realiseras under andra halvåret i år.

Besparingarna är välbehövda om man tittar på resultatutvecklingen. Rörelseresultatet (EBITA) sjönk nämligen till 29,6 Mkr, från 59 Mkr under första halvåret 2018. Ledningen tror trots allt att EBITA-resultatet för helåret 2019 kommer att vara i linje eller till och med något bättre än föregående års siffra om 70,8 Mkr. Det kräver en ganska markant förbättring de kommande månaderna. Optimismen grundar sig på en välfylld orderbok inför hösten och vintern, tack vare en framgångsrik upptrappning av säljarbetet. Beläggningen för den största divisionen Installation är i hög grad redan säkerställd för resten av året.

Med stor sannolikhet kommer det dock dröja tills man kommer nå sitt EBITA-marginalmål på över 8%. Ett bättre marknadsläge är en grundförutsättning för det. Med en underliggande bostadsbrist i landet, där Boverket bedömer att det krävs ytterligare 600 000 bostäder fram till år 2025, har vi svårt att se att krisen inom nybyggnation kommer vara för evigt.

Tack vare en låg kapitalbindning, som är typisk för en konsult, är kassaflödet bra, Detta vill man även framöver använda till förvärv och utdelningar. Ledningen bedömer att merparten av den aviserade nettoomsättningstillväxten på 15% per år kommer komma från förvärv. 30-50% av vinsten ska delas ut till ägarna, vilket motsvarade en direktavkastning på 3,8% för 2018.

Justerar man nuvarande börsvärde med nettoskulden på 391 Mkr, värderas bolaget till strax under 12x det förväntade rörelseresultatet i år. Det motsvarar en rabatt om 35-40% i förhållande till de betydligt större branschkollegorna Sweco och ÅF Pöyry. Eftersom vi ser Projektengagemangs nuvarande svacka som övergående blir rekommendationen att utnyttja läget som den har skapat i aktien. Det gjorde även vd:n och finanschefen som båda köpte större poster för några veckor sedan. Observera dock att handeln i aktien är skral. Det gäller därför att limitera sina köporder. Vi ser uppsida mot 30 kr.