Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
LIDDS – Fyller kassan för att öka takten
30.06.2020

LIDDS – Fyller kassan för att öka takten

Drug-delivery bolaget har gjort viktiga framsteg hittills i år och målen är högt ställda.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 12,85 kr | KÖP

För att säkerställa att man kan starta och genomföra nya viktiga kliniska projekt annonserades nyligen en större kapitalanskaffning, bestående av en företrädes- och en riktad emission. I bästa fall kommer det sammanlagt tillföras en nettolikvid om drygt 52 Mkr till balansräkningen, som vid slutet av mars visade likvida medel på 8,5 Mkr.

Pengarna ska i huvudsak användas till det pågående NZ-TLR9 projektet där NanoZolid kombineras med en TLR9-agonist (40%), till NZ-IO projektet där NanoZolid kombineras med immunonkologiska kandidater i forskning och utvecklingfas (25%), samt till andra pågående projekt och allmänna företagsändamål (35%). Ledningen bedömer att nettolikviden av båda emissioner kommer vara tillräckligt för att täcka behovet av rörelsekapitalet under de kommande tolv månader.

Ladda ner hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
LIDDS – Gör viktiga framsteg
19.05.2020

LIDDS – Gör viktiga framsteg

Drug delivery-bolagets aktie har stått emot den turbulenta börsutvecklingen hittills i år ganska så väl.

Efter en dramatisk nedgång i samband med det allmänna raset i slutet av februari, har kursen återhämtat sig snabbt och noteras idag kring liknande nivåer som vid senaste analystillfälle i början av mars.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 16 kr | KÖP

Återhämtningen är i våra ögon välförtjänt, då bolaget hittills inte har påverkats av den pågående covid-19-pandemin.

Tvärtom så har man fortsatt att leverera enligt plan och bolaget annonserade nyligen att svenska Läkemedelsverket har ställt sig positivt mot förslaget till studieutformning av en fas 3-studie med läkemedelskandidaten Liproca Depot vid behandling av prostatacancer.

Det är en viktig milstolpe i planeringen av fas 3-studien, och Läkemedelsverket bekräftade dessutom att studien kan vid positivt utfall vara tillräckligt underlag för en marknadsregistrering.

 De senaste dagarnas största höjdpunkt var, emellertid, de slutliga resultaten från fas II-b studien med Liproca Depot som bekräftade potentialen som en säker och effektiv behandling av prostatacancerpatienter som idag inte behandlas utan står under aktiv övervakning .

Både de primära och sekundära målen med studien har uppnåtts och enligt bolaget visade MRI-data att prostatacancern inte hade utvecklats vidare hos någon av patienterna, och glädjande nog till och med en tillbakagång hos vissa. Samma lovande resultat visade en frivillig biopsi, där 5 av 6 patienter visade en stabilisering och 1 patient en förbättring.

 

Ladda ner hela analysen här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
Braincool – Fortsatt hög aktivitetsnivå
02.03.2020

Braincool – Fortsatt hög aktivitetsnivå

Året inleddes med positiva nyheter för det skånska medicinteknikbolaget när det sydkoreanska hälsoministeriet beslutade om försäkringsersättning om 1 260 usd per behandling för bolagets system för behandling av hjärtstillestånd och stroke. Den höga ersättningsnivån bekräftar att BrainCool System anses som ett av de mest avancerade systemen på marknaden och borde skapa goda förutsättningar för en framgångsrik lansering i Korea.

Detta är en betald analys på uppdrag av BrainCool

BRAIN / Spotlight / 4,7 kr

Redan utan stöd av försäkringsersättning har marknaden för hypotermi inom främst hjärtstopp och neurologi etablerats globalt och under hösten har flera internationella kliniska studier presenterats med statistiskt signifikanta resultat inom området. Som en viktig milstolpe har BrainCool under fjärde kvartalet i fjol lyckats säkra ett leveransavtal med en sjukhuskedja som omfattar över 20 sjukhus i västra USA, där man är aktiv under varumärket IQool System.

För bara några veckor sedan fick man dessutom en order på två IQool System, till ett ordervärde på cirka 600 000 kr. Anmärkningsvärd var att sjukhuset la ordern utan tidigare har testat eller utvärderat systemet, vilket är givetvis uppmuntrande för den vidare utrullningen. Vd Martin Waleij uppgav nyligen att ambitionen är att sälja runt 20 system i USA under 2020, baserad på utvärderingarna som har gjorts och fortfarande görs på olika sjukhus. Dessutom är man aktiv med att sprida kunskapen om IQool ytterligare, till exempel genom ett evenemang som man kommer anordna i New York i april, med flera ledande forskare och så kallade ”key opinion leaders”.

Även med de andra två produkterna, RhinoChill och Cooral System, har man under 2019 tagit flera viktiga steg i kommersialiseringen. Framförallt RhinoChill har skördat framgångar i både USA och Tyskland. Två studier vid American Heart-mötet i Philadelphia visade att ju tidigare kylning sätts in desto bättre resultat vid behandling av hjärtstopp - onekligen bra reklam för bolagets metod att kombinera tidig kylning med RhinoChill i ambulans och fortsatt kylbehandling med BrainCool System på sjukhus.

Någon som verkar vara redan övertygat om detta är tyska sjukhusen. Hypotermibehandling är standardbehandling i Tyskland och är liksom i USA etablerat utan försäkringsersättning. Nya riktlinjer förväntas publiceras under 2020 efter att ett antal positiva kliniska studier som presenterades under hösten inom hypotermibehandling. Positivt är även att man nyligen klarade en oannonserad revision av tyska certifieringsorganisationen TÜV Süd utan allvarliga anmärkningar, vilket är ett viktigt kvalitetstecken.

Ett litet bakslag kom i februari, då ansökan om ersättningen inom det så kallade NUB-programmet för nya innovationer från nio tyska universitetskliniker har avslagits. BrainCool fokuserar dock fortsatt på att etablera behandlingen inom dessa kliniker och under hösten har man tagit flera lovande ordrar. Som vi redan har skrivit om i förra analysen har universitetssjukhuset i Freiburg dessutom implementerat RhinoChill som standardbehandling.

Onkologiprodukten Cooral System fortsätter göra framsteg mot ett potentiellt godkännande och rekryteringen av 180 patienter i en klinisk studie har slutförts. Analysen av de kliniska resultaten förväntas vara klara under första kvartalet i år för att därefter publiceras. Nästa steg är sedan en ansökan om presentation på ett ledande vetenskapligt möte inom onkologi. Studieresultaten presenteras under konfidentialitet först för FDA, då studien ligger till grund för ett amerikanskt marknadsgodkännande, samt även presenteras för den japanska motsvarigheten, PMDA, för att bidra till den regulatoriska processen i Japan.

Inte helt enligt planer har utvecklingen varit i PolarCool, som tidigare var ett helägt dotterbolag till BrainCool, men som delades ut till ägarna hösten 2018. BrainCool har kvar en ägarandel i PolarCool och valde i januari att teckna en riktad nyemission om 0,8 Mkr och samtidigt verka för en nyemission om 4 Mkr för att stabilisera PolarCool. Ledningen är dock tydliga med att man inte se sig som rätt långsiktig ägare och kan tänka sig att sälja sina aktier till en strategisk ägare framöver.

Pengarna behöver man egentligen till den egna verksamheten. Att bygga upp organisationen och driva andra produktionsrelaterade projekt kostar pengar och rörelsekostnaderna har ökat till -62,4 Mkr under 2019, från -47,4 Mkr året innan. På översta raden är siffrorna fortfarande blygsamma, även om nettoomsättningen faktiskt ökade med 231% till 4,3 Mkr. Förlusten för helåret landade icke desto mindre på -57,3 Mkr (-38,9).

Tack vare den företrädesemissionen som avslutades i november hade man vid slutet av december 13,4 Mkr kvar i kassan. För några dagar sedan genomförde man dessutom en riktad emission om 15 Mkr till en kurs om 5,5 kr till tre industriella partners. De största investerarna var bolagets distributör i Sydkorea, KCP Med, samt Cardio som man samarbetar med för produkten Cooral System i den pågående regulatoriska processen för att erhålla marknadsgodkännande i Japan. Investeringarna från dessa aktörer ger inte bara pengar utan sänder även välkomna signaler kring deras framtidstro.

Än är det för tidigt att avgöra om och när nästa kapitaltillskott kommer behövas. Givet kostnadsbasen kommer man mest sannolikt gå med förlust även i år. Volymerna är helt enkelt fortfarande för klena hittills, trots att ordrarna har blivit flera. De aviserade 20 system i USA skulle generera 6 Mkr i intäkter om vi tar den senaste ordern från Utah som referens.

Vi saknar fortfarande nya detaljer kring de tre parter som, enligt tidigare information från bolaget, utvärderar olika samarbetsformer. I samband med bokslutskommunikén upprepar man endast att en strategisk översyn har initierats, där en utvärdering av flera samarbeten inom olika områden ingår för att öka tempot och stärka bolaget. Nyheter kring ämnet hade nog uppskattats av aktiemarknaden.

Sedan vår senaste analys i december har börsvärdet sjunkit med 8% till 240 Mkr (räknad på antalet aktier efter senaste riktade emissionen). Den pågående oron i samband med Coronaviruset har onekligen påverkat placerarnas allmänna riskvilja, men fundamentalt har den långsiktiga potentialen för bolaget knappast försämrats de senaste månader. Möjligtvis kommer vi se vissa fördröjningar när fokus inom sjukvården riktas på andra områden, åtminstone kortsiktig.

Slutsatsen blir därför tämligen oförändrad. Produktportföljen är bred och bolaget levererar kontinuerliga framsteg vilket bådar gott för att kommersialiseringen förr eller senare kommer ta fart ordentligt. Osäkerheten framstår samtidigt som mycket hög och fler nyemissioner kan inte uteslutas. Vi upprepar vår spekulativa köp-rekommendation och anpassar riktkursen till 7,6 kr (8 kr) till följd av den senaste utspädningen.  

 Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
FundedByMe – Jakten på lönsamhet fortsätter
19.02.2020

FundedByMe – Jakten på lönsamhet fortsätter

I linje med sina tidigare prognoser levererade fintechbolaget en tydlig förbättring i den underliggande kostnadskostymen under andra halvåret 2019. Framförallt på personalsidan lyckades man åstadkomma betydande effektiviseringar, samtidigt som integrationen av Laika Consulting verkar så småningom falla på plats. Som resultat minskade rörelsekostnaderna under perioden juli – december med 47%, jämfört med första halvåret, till strax under 16 Mkr.

Detta är en betald analys på uppdrag av FundedByMe

FBM MTF B / NGM / 2,82 kr

Icke desto mindre är det fortfarande en bra bit kvar till att bli lönsam, som rörelseförlusten på 5,4 Mkr förtydligar. Det var visserligen en klar förbättring mot de -20 Mkr som rapporterades under första halvåret, men det krävs en tilltagande tillväxt i omsättningen för att bli ”det första crowdfunding bolaget med svarta siffror”, som vd Daniel Daboczy uttryckte sin ambition vid en presentation i samband med bokslutskommunikén.

För att nå ditt måste trenden vända inom IR-konsultverksamheten Laika, som fortfarande ligger långt under sina tidigare nivåer från före förvärvet. Under andra halvåret i fjol sjönk omsättningen, emellertid, ytterligare med 13% (jämfört med H1) till 6,7 Mkr. Förhoppningsvis har vi sett bottnen nu, med tanke på att de största personella förändringar är genomförda. Marknadsläget borde för tillfället vara ganska fördelaktigt, givet en allmän hög aktivitet inom till exempel noteringar och emissioner.

Åtminstone crowdfunding-delen av FundedByMe visade en efterlängtad återhämtning de senaste månader, så att koncernens totala intäkter ökade till 10,6 Mkr, ett plus på 6,5% jämfört med första halvåret. Bolagets tidigare investeringar i den tekniska plattformen har underlättat för både FundedbyMe självt och för kundbolagen att genomföra mer kostnadseffektiva och framgångsrika finansieringsrundor. Det har samtidigt möjliggjort fler och säkrare transaktioner, vilket i sin tur har lett till att snittinvesteringen har ökat under 2019. Uppmuntrande är även att medlemsbasen av registrerade investerare ökade med 12%. Den positiva trenden verkar ha fortsatt in i 2020 och redan nu är 5 crowdfunding kampanjer framgångsrikt stängda (totalt 34 förra året).

Med ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på nästan 8 Mkr under de senaste sex månader fortsätter bolaget blöda pengarna, även om takten har minskat en aning. Med stöd av flera nyemissioner har man säkrat finansieringen än en gång och vid slutet av december fanns 2,7 Mkr i kassan. Det innebär dock samtidigt att utspädningen under det senaste året har varit enorm och antalet utestående aktier har nästan fördubblats. Det lär dessutom inte ha varit den sista nyemissionen vi har sett och vd Daniel Daboczy kommenterade vid presentationen att man inte utesluter att nytt kapital måste tas in under våren.

Han var dock optimistisk att bolaget kommer kunna visa vinst inom en snar framtid, utan att bli mer specifik. Som tidigare aviserat kommer man under 2020 lansera flera tjänster och funktioner för att utveckla plattformen. Senare i vår kommer man tillsammans med en partner introducera en tjänst för andrahandsmarknad för onoterade aktier. Dessutom för man en aktiv dialog med flera bolag och corporate finance-firmor för att lansera det första caset inom den nya produkten ”Crowdfunding för noterade bolag”.

Stora förhoppningar har ledningen på de nya EU-regleringar som offentliggjordes i januari. Efter många år av förhandlingar har man kommit fram till en enhetlig uppsättning regler för alla crowdfundingplattformar inom EU vid kapitalanskaffning upp till 5 Meuro. Detta väntas leda till bättre affärer och större samarbeten, samt en konsolideringsvåg inom branschen under de kommande åren.

Högsta prioritet är dock lönsamheten och den nya, lägre kostnadsbasen är onekligen en bra utgångspunkt. Även om vi räknar med en omsättningstillväxt om 5% för Laika och 15% för FundedByMe är det trots allt inte självklart i dagsläget att det kommer vara tillräckligt för att täcka rörelsekostnaderna 2020. Antaganden är i våra ögon dessutom ganska generösa, då de nya produkterna lär ge sina första bidrag tidigast under andra halvåret i år.

Sedan vår senaste analys i mitten av november har aktien haft en mycket stark utveckling och stigit med hela 90%. Börsvärdet är nu strax under 33 Mkr, vilket motsvarar 1,5 gånger den från oss förväntade omsättningen kring 22,4 Mkr i år (20,5). Vårt gamla problem kvarstår dock: Värderingsnivån är bara intressant, den dagen då vägen till lönsamheten är tydlig. Där är vi inte ännu, trots att ledningen har gjort ett bra jobb med att sänka kostnaderna. Nu är det dags att få fart på omsättningen. En investering är fortfarande enbart för den mycket riskvillige.

 

 Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
ZetaDisplay –  Nyförvärvet imponerar
07.02.2020

ZetaDisplay – Nyförvärvet imponerar

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 23,2 kr

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Å andra sidan landade rörelseresultatet något under våra prognoser, även om vi justerar för de jämförelsestörande poster på -1,6 Mkr som uppstod i samband med Gauddi-förvärvet. Justerad för dessa blev rörelseresultatet 14,4 Mkr, vilket motsvarade fortfarande en ökning om 31%. Avvikelsen var dock inte dramatisk och bruttomarginalen förbättrades sekventiellt, som vi hoppades på, till 52,3%.

Det verkar vara bra drag i det holländska nytillskottet Gauddi. Tittar vi på intäkterna inom segmentet Nederländerna, så ökade dessa med 97% till 37,2 Mkr, där bolaget uppger att ökningen förklaras i sin helhet av Gauddi-förvärvet. Det innebär att kvartalsbidraget måste ha varit runt 18 Mkr, vilket kan jämföras med en helårsomsättning på 48 Mkr under 2018.

Exkluderat för förvärvet har nettoomsättningen minskat, vilket är dock ingen överraskning och förklaras av lägre försäljning av hårdvara, då man hade den stora ATG-utrullningen under fjärde kvartalet föregående år. De repetitiva SaaS- intäkter ökade med 24% till 40 Mkr, och även om den organiska tillväxten var bara runt 3% var det ytterligare ett steg mot att nå målsättning om 200 Mkr i årsintäkter från SaaS år 2022. Dessutom steg de årligen återkommande intäkter (ARR) med 28% till 165,5 Mkr, vilket bådar gott för de repetitiva intäkterna framöver.

Upprampningen av organisationen fortlöper i full fart och personalkostnaderna uppgår numera till 36 Mkr på kvartalsbasis. För några veckor meddelades att man från och med mars kommer gå till en mer funktionsbaserad organisation, från den hittills geografiskt indelad varianten. Förändringen görs då kundprojekten har blivit alltmer internationella och komplexa, vilket ökar behovet av en bättre skalbarhet av bolagets resurser.

Beslutet framstår som en naturlig evolution givet den ökande internationaliseringen av verksamheten, som man har drivit fram med hjälp av ett flertal förvärv de senaste åren. Här är mer att vänta och ledningen letar fler expansionsmöjligheter på de stora europeiska marknader för Digital Signage. Dessutom fortsätter man att investera i mjukvara och konceptutveckling. Efter obligationsemissionen i september är den finansiella ställningen fortfarande stabil, trots att pengarna för Gauddi betalades under fjärde kvartalet. Vid slutet av december uppgick nettoskuldsättningsgraden till 75% och soliditeten till 34,8%.

Vi gillar bolagets underliggande utveckling och gör netto inga större förändringar till våra vinstestimat. Efterfrågan är stark och en ökande bas av återkommande intäkter ger planeringssäkerhet. Aktiekursen har varit volatil under hösten men står idag på liknande nivåer som efter förra kvartalsrapport. Följdriktig är även värderingen nästan densamma och p/e-talet på strax under 15 innebär i våra ögon en uppsida i aktien på 25% till vår oförändrad riktkurs på 29 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
ZetaDisplay – Bra kvartal
08.11.2019

ZetaDisplay – Bra kvartal

Leverans på alla fronter – så beskriver man bäst tjänste- och mjukvarubolagets utveckling i det tredje kvartalet. Inte bara att nettoomsättningen under perioden prickade våra förväntningar nästan exakt, man jobbade dessutom intensivt på ett större förvärv som sedan annonserades i början av oktober, och sist men inte minst har aktien tagit ett kliv på nästan 20% sedan vår senaste analys i augusti.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 23,2 kr

Med 101,1 Mkr landade nettoomsättningen förvisso 14% under nivån från Q3 2018, men då ingick hårdvaruleveranserna till ATG till ett värde på cirka 50 Mkr. Justerar man för denna leveransen så ökade nettomsättningen i kvartalet faktist med cirka 50%, tack vare nya avtal och till viss del förvärv och positiva valutaeffekter. Kontrakterade tjänster, som numera kallas för SaaS-intäkter, ökade organisk med 16% till 33 Mkr. Därmed har deras andel av nettoomsättningen under de senaste 12 månader ökat med 10 procentenheter till 33%. Ny är även att bolaget har börjat redovisa årligen återkommande intäkter (ARR), vilka ökade med 25% till 135,8 Mkr.

Framförallt segmentet Norge utvecklades starkt och ökade sina intäkter från externa kunder med 65% till 34 Mkr. Dessutom lyckades man teckna en ny order för Digital Signage-installationer med Hurtigruten AS, världens största kryssningsoperatör för expeditionsresor. Ordern har ett totalt kontraktsvärde om 22 Mkr under de kommande fem åren och avser det nya fartyget MS Fridtjof Nansen som beräknas att segla sin jungfruresa nästa år. Kontraktet är det tredje med Hurtigruten inom de senaste två åren, vilket måste ses som ett tecken av hög kundnöjdhet.

Till följd av den större andelen SaaS-intäkter fortsatte den positiva bruttomarginaltrenden, samtidigt som även marginalerna för hårdvara och installation återhämtade sig jämfört med förra året. Resultatet blev en marginalförbättring om 13,2 procentenheter till 50,8%. Rörelseresultatet (EBIT) belastades av en engångsnedskrivning om 20,9 Mkr relaterad till ett namnbyte av det holländska dotterbolaget QYN BV till ZetaDisplay BV. Justerad för nedskrivningen minskade EBIT till 6,4 Mkr (9,3), vilket bland annat förklaras av högre personalkostnader. Jämfört med första halvåret i år, innebar den justerade EBIT-marginalen på 6,3%, emellertid, en förbättring.

Värd att notera är även att det har skett en omvärdering av tilläggsköpeskillingar på förvärv som har resulterat i en positiv effekt om 26 Mkr. Sammanlagt hade alla engångseffekter inklusive skatt en positiv effekt om 10,4 Mkr på nettoresultatet under tredje kvartalet, som således ökade till 14,1 Mkr (7,5).

Händelserikt var det även på finansieringssidan de senaste månaderna. Bolaget emitterade sin första obligation om 300 Mkr, men löptid på 3,5 år och en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 4,75%. Genom emissionen vill man få mer flexibilitet till den aviserade internationella expansionen och det dröjde inte länge tills man annonserade förvärvet av Gauddi BV i början av oktober. Gauddi är den näst största leverantören av Digital Signage lösningar i Benelux och omsatte 49 Mkr i fjol. Andelen SaaS-intäkter är med över 40% högre än ZetaDisplays, liksom lönsamheten med en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) på 16,7%.

Förvärvet framstår som ett bra drag, då båda bolag delar liknande mjukvara och har en kompletterande kundbas. Köpeskillingen uppgick till totalt 71,1 Mkr, varav 52,7 Mkr betalades kontant vid tillträdet och resten är villkorade tilläggsköpeskillingar. Vd Per Mandorf är tydligt med att han planerar stärka bolagets position på den europeiska marknaden ytterligare, inte minst med hjälp av förvärv. Förutom obligationsemissionen tillfördes bolaget även 6 Mkr före kostnader genom nyttjandet av teckningsoptioner, vilket ledde till en utspädningseffekt om 2%.

Summa summarum känner vi oss bekräftad i vårt positiva syn till bolaget. Den underliggande efterfrågan fortsätter vara stark, och enligt ledningen har man påbörjat leveranser inom de internationella ramavtalen som tecknades under året. Samtidigt ökar andelen SaaS-intäkter gradvis och mycket talar därför för stigande marginaler framöver. Vi justerar våra modeller för de senaste tidens händelser vilket sammanlagt leder till en höjning av omsättningsprognosen för 2020 från tidigare 450 Mkr till numera strax under 500 Mkr. På sista raden räknar vi med en vinst per aktie på 1,6 kr.

Efter den starka kursutvecklingen på sistone har värderingen ökat från ett p/e-tal på under 14 i augusti, till omkring 16 idag. Det är dock fortfarande attraktiv, inte minst med tanke på förvärvsagendan och den välfyllda krigskassan. I linje med våra prognoshöjningar lyfter vi även vår syn på ett motiverad värde för aktien på 6-12 månaders sikt från tidigare 25 kr till 29 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
ZetaDisplay – Ljusa utsikter
16.08.2019

ZetaDisplay – Ljusa utsikter

Tjänste- och mjukvarukoncernens rapport för det andra kvartalet i år bjöd på en blandad kompott. Dels överträffade nettoomsättningen på 97,4 Mkr våra förväntningar något, samtidigt som rörelseresultatet på 3,3 Mkr var en bra bit under det vi hade räknat med.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 19,45 kr

Tillväxten på översta raden uppgick till 7%, jämfört med samma period ett år tidigare, drivet framförallt av positiva förvärvs- och växelkurseffekter. Den organiska tillväxten uppgick till 0%, då ökningen av kontrakterade tjänster om 35% (organisk), motverkades av lägre intäkter från hårdvara och installation. Som andel av nettoomsättningen har betydelsen av kontrakterade tjänster ökat till 33%, jämfört med 24% för ett år sedan.

Den positiva bieffekten är den starkare bruttomarginalen som nådde 53,8%, motsvarande en förbättringen på hela 3,6 procentenheter. Däremot ökade rörelsekostnaderna med 9%, jämfört med andra kvartalet ifjol, till följd av bolagets diverse tillväxtsatsningar, såsom nyanställningar och nyttjandet av externa resurser. Rörelseresultatet halverades därför till 3,3 Mkr. Justerat för förvärvsrelaterade kostnader som uppstod under andra kvartalet 2018, sjönk marginalen med 4,6 procentenheter till 3,4%.

Det positiva är att uppgraderingen av organisationen bär frukt, som de två större internationella avtal visar som man lyckades teckna under kvartalet. För det första har man slutet ett femårigt ramavtal för Digital Signage lösningar med den norska möbelkoncernen Ekornes, angående shop-in-shop-lösningar för norrmännens globala återförsäljningsnätverk av cirka 3 500 försäljningsställen. Som ett första steg är det planerad att rulla ut lösningarna till cirka 450 försäljningsställen under 2019, till ett värde av cirka 15 Mkr i år. Ambitionen är att sedan hålla en ökande takt de kommande åren.

För det andra tecknades ett femårig ramavtalet med världens största möbelföretag, Ingka Group, omfattande  uppgradering av befintliga Digital Signage installationer vid 80 IKEA varuhus. Dessvärre offentliggjordes hittills ingen information kring tidsplanen för utrullningen eller värdet, men givet storleken av ett IKEA varuhus borde ramavtalet kunna ha ett betydande potential. Kontraktet inleds den 1:a juli, så förhoppningen är att vi snart kommer höra fler detaljer.

Ytterligare en merit fick bolaget under sommaren i form av en utmärkelse på den årliga branschkonferensen i Tyskland som Nordens ledande Digital Signage-bolag, samt pris som andra största aktör i Europa. Det är inte minst en förtjänst av det kontinuerliga utvecklingsarbete man investerar i. Bland annat har man nyligen uppgraderat sitt Content Management System med utökad funktionalitet och ett nytt användargränssnitt.

Den finansiella ställningen är oförändrat stabil och soliditeten stärktes till och med något till 50% vid slutet av juni. Den riktade nyemissionen om 30 Mkr som genomfördes i början av april, gjordes för att delfinansiera inlösen av bolagets samtliga utestående preferensaktier. Nettoskulden ökade till 81,5 Mkr, bland att på grund av en utbetald tilläggsköpeskilling om nästan 21 Mkr. Skuldsättningsgraden på 25% är, emellertid, låg och bolaget har fortfarande cirka 75 Mkr i likvida medel.

Vd Leif Liljebrunn lämnar alltså ett välskött bolag efter sig, när han ger stafettpinnen vidare till Per Mandorf den 1:a september. Liljebrunn stannar dock, som tidigare annonserats, kvar som ansvarig för Merger and Acquisitions, vilket vi ser som ett tydligt tecken att man kommer bli aktiv på denna fronten inom inte alltför lång framtid. I dagsläget är koncernen representerad i sex länder i Europa, där marknaden för Digital Signage förväntas fortsätta att växa, då många företag fokuserar mer och mer på digital kommunikation med sina kunder.

Utsikterna är därmed goda för såväl organisk som förvärvsdriven expansion. Dessutom gillar vi det underliggande skiftet mot en större andel återkommande intäkter från kontrakterade tjänster, vilket kommer gynna lönsamheten på sikt. Då spelar det mindre roll att marginalerna dämpas i det korta perspektivet på grund av bolagets framtidssatsningar.

Den operationella hävstången framöver borde vara bra, så vi räknar med en tydlig förbättring av rörelseresultatet under andra halvåret. För nästa år räknar vi nu med en omsättning omkring 450 Mkr och en vinst per aktie på 1,4 kr. Givet verksamhetens natur med långa ramavtal, är det svårt att göra exakta estimat,  så prognososäkerheten är högre än vanligt.

Riktningen är dock klart positivt och givet aktiens nuvarande värdering på under p/e 14, framstår relationen mellan risk och potentiell avkastning som klart attraktivt. Infrias våra förväntningar, ser vi en kurs omkring 25 kr som motiverat på 6-12 månaders sikt, vilket innebär en uppsida på nästan 30% från nuvarande nivåer. 

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Stark trend i ZetaDisplay
25.06.2019

Stark trend i ZetaDisplay

Även om handeln i ZetaDisplay stundtals varit väldigt volatil de senaste åren, har aktien handlats i en positiv grundtrend. Inget pekar i nuläget heller på en trendvändning, snarare är det ett fortsatt fokus på högre kursnivåer. Här kan finnas en rejäl potential i ett längre perspektiv.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 22,7 kr

Efter dagens nyhet att ZetaDisplay tecknat ett globalt ramavtal med Ingka Group, som ingår i Ikea-koncernen, lockar aktien in köpflöden. Här kan det finnas ytterligare uppsida.


Stark trend i ZetaDisplay


Vi ser hur en stor konsolideringsformation bildats de senaste åren i ZetaDisplay, idag stämmer faktiskt aktien av motstånd i formationen. Ett utbrott förbi 23,5 kronor skulle ge positiva signaler och då ser vi ett kursscenario med en uppgång mot cirka 34 kronor på sikt.

Blickar vi nedåt är det omkring 17,6 – 18,4 kronor som ZetaDisplay har ett viktigt tekniskt stödområde. Skulle detta ge vika riskerar aktien att falla ner i en negativ trend. Då sätts fokus ner mot 12 kronor. Nu har vi dock en positiv grundtrend vilket bör innebära en högre sannolikhet för ett positivt kursscenario och rent tekniskt ser vi alltså noteringar upp mot 34 kronor som möjliga på sikt. Detta förutsätter naturligtvis att den stigande trenden håller i sig.

Analytiker: Mats Ahlskog

Läs mera om ZetaDisplay

ZetaDisplay – Mer än bara skärmar
Stockpicker intervjuar ZetaDisplay

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
ZetaDisplay – Mer än bara skärmar
22.05.2019

ZetaDisplay – Mer än bara skärmar

2018 blev något av ett genombrottsår för tjänste- och mjukvarukoncernen och nettoomsättningen ökade kraftigt med 103%, jämfört med året innan, till 404 Mkr. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) mellan 2014 och 2018 har därmed varit imponerande 62%. Ett stort avtal med spelbolaget ATG bidrog inte bara till den kraftiga tillväxten, men medför också en ökad volym av kontrakterade tjänster, vilket i sin tur innebär repetitiva intäkter. Dessa ökade med 80% under fjolåret till 102 Mkr.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 22,6 kr

Den positiva utvecklingen har inte undgått aktiemarknaden och som ägare har man kunnat glädja sig åt en uppgång på drygt 30% hittills i år. Börsvärdet uppgår i skrivande stund till cirka 590 Mkr.

ZetaDisplay hjälper sina kunder att nå ut till konsumenten och framförallt att påverka deras beteende i beslutssituationer, till exempel i en butik. Som totalleverantör av kommunikationslösningar använder man sig av en smart teknisk plattform för att generera engagerande digitala skärmlösningar. Gränssnittet mot slutkonsumenten är en mjukvarustyrd digital display som styrs via en molnbaserad mjukvara.

Branschen man är aktiv i kallas för ”Digital Signage”, ett begrepp som förenklat betecknar all form av kommunikation där elektroniska skärmar används för att förmedla ett budskap digitalt. Denna typ av kommunikation används idag flitigt inom detaljhandeln, såväl som i tjänstesektorn och på bolagets kundlista hittar man välkända namn såsom Mercedes-Benz, Tele2, McDonald's, 7-Eleven, Stadium mm.

Mycket uppmärksamhet genererade ATG-avtalet som tecknades i maj förra året, med ett totalt värde på cirka 100 Mkr. ATG:s 2 000 butiker runt om i Sverige utrustades med ett digitalt skärmsystem med 7 500 enheter, för att introducera en ny standard i kundbemötandet i samband med avregleringen av den svenska spelmarknaden. Denna Digital Signage-utrullningen var den hittills största av sitt slag i Norden.

Ett annat exempel av ett intressant användningsområde är nederländska telekomjätten KPN, som har varit kund i över tio år och som använder Digital Signage bland annat för den interna kommunikationen med sina medarbetare. Den digital skyltningen placeras där medarbetarna rör sig mest, till exempel i receptionen, för att sprida de senaste nyheterna.

Totalt värderades världsmarknaden för Digital Signage till cirka 135 miljarder kr år 2018. Tillväxttakten är hög och uppgick till 18% i fjol. Enligt konsultfirman Invidis utgör den europeiska marknaden lite mindre än en fjärdedel av världsmarknaden och just Norden är en förhållandevis starkt utvecklad marknad, till följd av en välutbyggd teknisk infrastruktur, en stark mottaglighet för förändringar i konsumentbeteendet och konsolideringen i handeln.

Den europeiska marknaden för Digital Signage förväntas fortsätta att växa i takt med att mognaden tilltar och kunder satsar en ökande andel av sina marknadsföringsbudgetar på digital kommunikation, inte minst till följd av den kraftigt ökande e-handeln. Detta innebär också att kunderna blir mer sofistikerade och därmed ställer ökade krav på sina leverantörer.

ZetaDisplay själv räknar med ett tillväxtscenario där andelen kontrakterade tjänster, såsom programvarulicenser och annan service, ökar som andel av försäljningen. Det skulle vara mycket fördelaktig för marginalerna, då programvara och tjänster typiskt uppvisar högre bruttomarginaler än hårdvara.

Förutom den organiska tillväxten har bolaget historiskt även vuxit genom förvärv, till exempel i Finland, Norge och Nederländerna. Förra året blev något lugnare i detta avseende, men man utvärderar kontinuerligt olika typer av allianser med företag och organisationer som ägnar sig åt Digital Signage för att gemensamt driva och bygga ut marknaden.

Generellt ökar dessutom försäljningen av tjänster som viktig del av affären efter den första installationen, vilket ger stabila, repetitiva intäkter. Dessutom tilltar mognaden bland befintliga kunder som vill ta nästa steg och utveckla och bredda sin satsning. Dessa trender har fortsatt även i början av året.

Totalt ökade omsättningen under första kvartalet 2019 med 43%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 93 Mkr. De repetitiva intäkterna ökade med 49% till 32 Mkr och utgör därmed kring 34% av det totala, bland annat drivet av att storkunden ATG har övergått till daglig drift. Samtidigt fortsatte man i Sverige att öka antalet driftsatta installationer och implementationen av 44 CityGross butiker genomfördes under kvartalet.

Efterfrågan beskrivs som god på alla marknader, och ett nytt avtal har vunnits med norska kommunaltrafiksbolaget Ruter med en löptid på tio år och ett värde på cirka 20 miljoner nok. Den höga aktiviteten fortsatte även i början av andra kvartalet och bolaget lyckades sluta ett femårigt ramavtal med möbelkoncernen Ekornes, där utrullningen i år uppskattas att ha ett försäljningsvärde på cirka 15 Mkr.

Baksidan av den snabba tillväxten är att även organisationen måste förstärkas, vilket man gjorde inom både försäljning och projektleverans. Dessutom har koncernövergripande funktioner utökats, så att personalkostnaderna ökade med 22% till 30 Mkr. I kombination med en lägre bruttomarginal, till följd av en större mängd implementationsprojekt, gjorde att det justerade rörelseresultatet minskade från 3 Mkr till 1,9 Mkr.

Den underliggande lönsamhetstrenden framstår, emellertid, som positiv och vi ser goda möjligheter att man kommer kunna lyfta rörelsemarginalen från fjolårets 7,3%, tack vare en allt större installerad bas och en stigande andel tjänsteintäkter.

Redan i samband med presentationen av bokslutskommunikén för 2018 uppdaterade bolaget sina finansiella mål, bland annat eftersom det tidigare omsättningsmålet om 350 Mkr år 2020 hade uppnåtts i förtid. Fokus framöver riktas nu ännu mer på repetitiva intäkter och ambitionen är att intäkter från kontrakterade tjänster ska överstiga 200 Mkr vid utgången av 2022. Det innebär alltså en fördubbling från dagens nivå.

I och med den positiva effekten på lönsamheten från en högre tjänsteandel, siktar man dessutom på ett rörelseresultat på 100 Mkr inom samma tidshorisont, vilket motsvarar en tredubbling. Det ger en fingervisning om hur stor hävstången är i affärsmodellen, när hårdvaran väl har installerats och de kontrakterade tjänster under driftperioden kan sedan öka intäkterna på ett kostnadseffektivt sätt.  

Vad gäller balansräkningen, eftersträvar ledningen en soliditet på mellan 30 och 50%, vilket kan jämföras med 46% vid slutet av mars. Vid samma tidpunkt hade bolaget likvida medel på 51 Mkr och trots ett något negativt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1 på -1,3 Mkr, är den finansiella ställningen stabil. Att man i början av april ändå genomförde en riktad nyemission om 30 Mkr, var för att delfinansiera inlösen av bolagets preferensaktier, vilket kommer resultera i en likviditetsförbättring om netto 4,9 Mkr på årsbasis.

Det är svårt att göra exakta prognoser, då nya kontrakt och avtal kan ha stor påverkan. Vi kan dock konstatera att om man lyckas nå sina mål, så ser aktien onekligen intressant ut. På våra estimat för i år handlas aktien kring p/e 37, men den förväntade tillväxttakten framöver är hög. Därtill kommer bidraget från eventuella nya förvärv, någonting som framstår som ganska sannolikt, inte minst med tanke på övergången av den nuvarande vd:n Leif Liljebrunn till rollen som M&A ansvarig.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.


 

Stäng×
Relaterade ämnen
ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.
13.06.2018

ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.

Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är ekonom och har jobbat i mjukvarubranschen i många år. Jag har lång erfarenhet kring att utveckla verksamheter i tillväxt. Senast var jag på Visma Software som vVD och jag kom till ZetaDisplay när man påbörjat utvecklingen av teknisk plattform, mjukvara och tillhörande tjänster. Mina erfarenheter med skalbar programvaru-utveckling och utveckling av tillhörande tjänster kom väl till plats för bolaget, i det stadie man befann sig.

Vänligen beskriv ZetaDisplay och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Vi hjälper retail att digitalt kommunicera med konsumenten oavsett var kunden befinner sig och i vilken kanal man vill möta honom i. Vi erbjuder en teknisk plattform för att förenkla och anpassa kommunikationen till den unika konsumenten i butik, sociala medier, hemsidor etc. Och vi gör det genom allt mer avancerade och förfinade lösningar, inte minst sedan trenden att butikerna parallellt väljer att flytta in e-handeln i fysiska butiker.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi levererar en komplett medieplattform till våra kunder innehållande programvara, licenser, tjänster och hårdvara. Genom att agera som en helhetsleverantör skapas en långsiktig relation till kunden. Vi vidareutvecklar och anpassar sedan deras digitala kundkommunikation över tiden.
Men framförallt bygger vi en installerad bas hos våra kunder som ger oss repetitiva intäkter - i huvudsak i form av licenser. Dessa återspeglar den underliggande tillväxten i vår verksamhet och stärker dessutom vår bruttomarginal. Under Q1 i år ökade de repetitiva intäkterna med 91 procent jämfört med samma period föregående år och motsvarande drygt 32 procent av första kvartalets nettoomsättning.

zetadisplay2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 74,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Emissionen är i huvudsak ämnat till förvärvet av WebPro, men även för att stärka kassan och till att göra ett antal mindre förvärv i närtid. Vi vill vara med att konsolidera branschen i Europa. Därför har vi också många långsiktiga ägare i bolaget som vill vara med på vår resa. 30 procent av bolaget innehas av institutionella ägare som AMF, Nordea Småbolagsfond, finska Virala och Stenakoncernen. 

Berätta lite kort om WebPro AS.

Webpro, är ett norskt bolag som utvecklar och säljer kundanpassade lösningar inom digital signage med installationer runt om i världen. Bolagets kunder utgörs av stora internationella kedjor med hög potential. Bolagets omsättning 2017 uppgick till 24 MNOK varav kontrakterade och repetitiva intäkter utgjorde ca 6,5 MNOK. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MNOK.

Vad är den största risken i Er verksamhet som du ser det?

Att finna synergier i de förvärv vi gör är viktigt och det kan vara utmanande. Vi har dock utvecklat en bra modell för detta och vi har i samtliga förvärv kunnat påvisa att vår modell fungerar och har gett önskad effekt.

Kan du säga något om hur stor Er potentiella marknad är?

Framtidens butiker kommer bli mindre till ytan och färre till antalet - samtidigt som allt fler processer måste automatiseras för att frigöra mer arbetskraft till att förbättra kundernas köpupplevelse. Butikerna vill fortfarande visa ett brett erbjudande och inspirera konsumenten med anpassad kommunikation till den unika kunden i butiken. För att lyckas måste retail använda tekniken mer än man gör idag. Då finns vi där som en lämplig partner. Våra kunder har bara påbörjat denna resa och mycket är fortfarande ogjort. 


Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ZetaDisplay?

Vi är en av de största i vår bransch i Europa. Vi har en internationell närvaro och hanterar leveranser i mer än 50 länder i världen. Våra lösningar ligger i teknikens framkant och tillsammans med bra referenser, så är vi väl positionerade på marknaden - förberedda för fler förvärv och tillväxt. Med ökad volym skapas också än bättre förutsättningar för ökad lönsamhet. Och tillsammans vår starka ägarbild så finns det goda skäl i att investera i ZetaDisplay. 

Hur ser ZetaDisplay ut om 5 år?

Vi är fortfarande marknadsledare i Europa och vi har påbörjat en ytterligare expansion. 
Vi har nått våra kommunicerade mål för 2020 och satt nya mål inför 2022. 
Vi har gått från Stockholm Small Cap till Mid Cap.

Information om emissionen

  • Teckningskurs: 15,50 SEK/aktie
  • Teckningsperiod: 7 juni- 21 juni 2018
  • Erbjudandets storlek: 74,5 MSEK
  • Handelsplats: Nasdaq Stockholm Small Cap

Läs mer och teckna aktier

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början