Personuppgiftspolicy

Stockpickers personuppgiftsbehandling

Som kund hos Stockpicker lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du har.

Mer specifik information kan vid behov tillhandahållas i respektive produktvillkor. Informationen i sådana produktvillkor utgör ett komplement till, och i förekommande fall ändring av, denna information.

Vilka personuppgifter behandlas?

Stockpicker behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter samt betalningsinformation.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som Stockpicker behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du köper en tjänst eller beställer produkter från Stockpicker. Stockpicker inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med oss i t ex e-postkorrespondens, genom cookies på Stockpickers hemsida eller på sociala medier.

Varför behandlar Stockpicker dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och administrera den tjänst du begärt. Ändamålen med behandlingen är att Stockpicker ska kunna tillhandahålla av dig önskade produkter, hantera kundförhållandet – inklusive betalningar och kundtjänst –skicka dig relevanta erbjudanden och genomföra produktutveckling.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Stockpicker efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal kan Stockpicker tyvärr inte tillhandahålla önskad tjänst eller produkt.

Vilken rätt har Stockpicker att behandla dina personuppgifter?

Stockpicker behöver behandla personuppgifter för att uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats.

Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vad avser marknadsföring har Stockpicker ett berättigat intresse att marknadsföra och synliggöra sina produkter och tjänster.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Stockpicker sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från alla våra tjänster, tar vi bort personuppgifterna så snart vi kan. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att fylla olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?

Stockpicker skickar dina uppgifter utanför bolaget endast då det är absolut nödvändigt för uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina uppgifter är Stockpickers samarbetspartners inom områdena IT-utveckling, marknadsföring, kundanalyser, redovisning och fakturering samt, om det skulle krävas, myndigheter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Stockpicker använder sig av s k profilering för att förbättra de erbjudanden som riktas till dig. Profileringen består i en analys av din befintliga produktportfölj och syftar till att komplettera densamma.

Tillgång och rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information om pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och sådan behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Klagomål

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen, som kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem är ansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Stockpicker AB, organisationsnummer 556538-3659

Adress: Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm

Telefonnummer: 08-662 06 69

Webbadress: www.stockpicker.se