Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Kraftigt uppställ i Envirologic efter delårsrapport
19.05.2023

Kraftigt uppställ i Envirologic efter delårsrapport

Kraftigt lyft i Envirologic på rapport. Vi har ställt tre snabba frågor till bolagets CEO Martin Pamrin.

Beskriv först kort för Stockpickers läsare om vad Envirologic gör?

– Envirologic tillverkar och säljer en automatiserad lösning, en tvättrobot, för tvätt av djurstallar. Tvättroboten, som heter EVO Cleaner, säljs globalt via distributörer. Största marknaden är Europa men Envirologic har distributörer såväl i Japan, Australien, USA, Kanada samt på ett antal ytterligare marknader. Envirologic grundades 1999 och var då en pionjär inom automatiserad tvätt av djurstallar. Sedan företagets grundande har bolaget sålt en bit över 1 000 st tvättrobotar till kunder runt om i världen.

Tillgången till kvalificerad arbetskraft inom lantbruket är en stor utmaning globalt. EVO Cleaner säkerställs att djuruppfödares stallar kan rengöras kostnadseffektivt trots svårigheter att finna personal. Rengöringen är helt avgörande för en god djurhushållning och att förhindra smittspridning. EVO Cleaner löser också ett angeläget arbetsmiljöproblem då tvätt av djurstallar är ett fysiskt påfrestande och ohälsosamt arbete. Vi har på senare år sett en ökande efterfrågan och intresse av automatiserad tvätt av djurstallar hos grisuppfödare, kycklinguppfödare och inom äggproduktion men även från andra industrier utanför lantbruket.

Dagens pressmeddelande! Berätta mer varför du tror att marknaden tog emot rapporten positivt? 

– Orderingången i slutet på förra året samt under första kvartalet i år var stark, vilket resulterade i en fin nettoomsättning i det första kvartalet. Genom ökad kostnadskontroll och justering av priser mot kund lyckades vi upprätthålla marginaler trots hög inflation. Detta bidrog till ett starkt rörelseresultat i först kvartalet.

Är det något mer du vill skicka med till Stockpickers läsare?

– Vi märker av en tilltagande efterfrågan på EVO Cleaner och ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt på befintliga marknader, expansion geografiskt samt genom ökat fokus på kunder i nya segment av marknaden. Det finns därmed mycket goda möjligheter till tillväxt, vilket vi ska säkerställa att vi gör på ett lönsamt sätt.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Prostatype Genomics
04.05.2023

Stockpicker intervjuar - Prostatype Genomics

Prostatype Genomics är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro på den nordiska marknaden.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är civilekonom utbildad på Lunds Universitet och har varit verksam i mer än 30 år inom life science med både läkemedel och medicinteknik i olika ledande befattningar både i svenska och internationella bolag. De senaste 6 åren har jag haft den stora förmånen att arbeta som VD för Prostatype Genomics där jag tillsammans med styrelse och medarbetare utvecklat bolaget till den punkt vi nått idag. 

fredrik21

Fredrik Persson, VD

Kan du beskriva Prostatype Genomics och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Prostatype Genomics tillhandahåller Prostatype, ett prognostiskt gentest som ger ett säkrare beslutsunderlag när det gäller att bedöma hur aggressiv en patients prostatacancer är. Det är mycket viktigt för att ta rätt behandlingsbeslut då relativt få män avlider av konstaterad prostatacancer, framförallt i grupperna låg- och mellanrisk. Däremot är tyvärr biverkningar i form av impotents och inkontinens vanliga vid radikal behandling vilket påverkar en patients livskvalitet negativt, så kan rätt patienter mer korrekt klassificeras till rätt riskgrupp innebär det stora fördelar för patienter och sjukvård. Det är där Prostatype kommer in i bilden.

Testet togs fram av ett forskningsteam på Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget grundades 2007. Prostatype är en färdigutvecklad produkt som under 2022 har lanserats på ett antal marknader i Europa och som en förberedelse för detta så noterades vi på Nasdaq First North i november 2020. Förberedelser för lansering av Prostatype i USA pågår just nu där vi redan har etablerat ett helägt amerikanskt dotterbolag med en lokal VD på plats. Sammanfattningsvis så har vi alltså en färdigutvecklad produkt där huvudfokus ligger på den kommersiella delen även om vi kontinuerligt kommer fortsätta att genomföra validerings-/marknadsstudier för att löpande förstärka vårt vetenskapliga fotavtryck.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Prostatype Genomics är en liten och fokuserad organisation, och ska så förbli. För att inte behöva bygga upp en stor och kostsam kommersiell organisation har vi valt att arbeta med utvalda distributörer och partners på de olika marknaderna. Detta gör att vi snabbt kan etablera oss på nya marknader och snabbt nå ut till klinikerna som behandlar patienter med prostatacancer.

Affärsmodellen är mycket gynnsam för våra partners, vi vill att de ska tjäna pengar på Prostatype, och därigenom prioritera produkten i sina möten med kliniker och urologer. Men det är också mycket lönsamt för Prostatype Genomics; vår bruttomarginal ligger på en bra bit över 90 procent.

Vilken respons har ni fått från kliniker som har testat er produkt?

– Prostatacancer är en komplex och många gånger svårbedömd sjukdom. Tyvärr är det så att många män med diagnostiseras med prostatacancer hamnar i fel riskgrupp vilket har avgörande betydelse för om en patient ska behandlas radikalt eller inte. Så här långt så har ett 25-tal klinker i Europa utvärderat Prostatype® och ytterligare ett stort antal ska startas upp så fort vår kapacitet tillåter det. Det är tydligt att det kliniska behov som låg bakom utvecklingen av Prostatype kontinuerligt bekräftas när vi möter läkare och kliniker. Av de kliniker som hittills är färdiga med sina utvärderingar har samtliga valt att gå vidare med Prostatype® med avsikten att införa produkten i klinisk rutin vilket på ett tydligt sätt visar på det mervärde Prostatype ger till behandlande läkare och patienter vilket förstås gläder oss.

prosta

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 34,3 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Som jag nämnde ovan ser vi en ökad efterfrågan på våra europeiska marknader, och där kommer vi att fortsätta satsa och accelerera arbetet med våra distributörer samt naturligtvis de kliniker som kontaktat oss och vill genomföra lokala valideringsstudier. Utöver det kommer vi öka takten på den amerikanska marknaden för att säkerställa att vi har det vetenskapliga fotavtryck som behövs för att omfattas av ersättningssystemen hos Medicare och privata försäkringsbolag så fort som möjligt, men också för att komma igång med kommersialiseringen av Prostatype på den amerikanska marknaden så fort som möjligt.

Varför är USA en så viktig marknad? Finns det några ytterligare anledningar utöver storleken?

– Först och främst har amerikanska urologer och onkologer använt sig av liknande prognostiska biomarkörer vid konstaterad prostatacancer i ungefär 10 år, så när vi är i kontakt med amerikanska urologer och onkologer behöver vi inte förklara vad ett prognostiskt gentest för användning vid prostatacancer är. Marknaden är betydligt mer mogen i USA jämfört med Europa. Det innebär att vi kan gå direkt på att förklara varför Prostatype® är unikt och ger ytterligare mervärde i förhållande till andra liknande produkter, både kliniskt och ekonomiskt. Ytterligare en viktig faktor är naturligtvis också vår affärsmodell; amerikansk sjukvård innefattar ett stort mått av finansiella drivkrafter, och vår win-win modell gör Prostatype mycket attraktivt ur ett kommersiellt perspektiv. Det finns också liknande produkter på marknaden som redan idag som redan åtnjuter ersättning från Medicare och de stora försäkringsbolagen där prognostiska tester som Prostatype ersätts till ett värde av ungefär 40.000 SEK per genomfört test. Prostatype kommer också att ersättas på denna nivå vilket förstås är intressant för våra aktieägare framöver.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag finns det tre amerikanska bolag som tillhandahåller prognostiska gentester som avser att bedöma aggressiviteten vid prostatacancer. Prostatype är ensamt om att utvinna RNA från så kallade embryonala cancerstamceller vilket förenklar hela processen, inte minst för de laboratorier som genomför testet lokalt. Vidare så är vår affärsmodell annorlunda jämfört med våra konkurrenter vilket gör att vi kan erbjuda tydliga ekonomiska incitament för våra samarbetspartners vilket också skiljer sig från våra konkurrenter då de valt att enbart tillåta att deras tester genomförs i deras egna laboratorier.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Prostatype Genomics?

– Det finns ett uttalat och tydligt kliniskt behov av prognostiska biomarkörer för användning vid prostatacancer och det har våra aktiviteter under 2022 bevisat. Prostatacancer är tyvärr den näst vanligaste cancerformen bland män globalt och i många länder den allra vanligast förekommande cancerformen. Det innebär att vår adresserbara marknad är motsvarar 5-6 miljarder svenska kronor årligen. Till detta ska läggas alla de män som redan är diagnostiserade med prostatacancer men som inte behandlats radikalt (exempelvis genom operation) vilket mångdubblar vår marknadspotential.

Prostatype är en färdigutvecklad och marknadslanserad produkt i Europa och som dessutom redan är externt validerad med mycket goda resultat. Det minskar förstås risken avsevärt för de som väljer att investera i Prostatype Genomics då någon osäkerhet om produktens effekt inte föreligger. Ett flertal redan genomförda studier visar på att Prostatype har en mycket god prestanda.

Avslutningsvis är det också så att denna nyemission görs till en mycket attraktiv värdering i ett spännande läge i bolagets utveckling vilket förstås torde attrahera investerare, inte minst med tanke på den låga tekniska och kommersiella risk som föreligger.


Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar sedan till teckning av sex nyemitterade aktier.
Teckningsperiod: 27 april – 11 maj 2023
Teckningskurs: 0,25 kr
Volym: 34,3 Mkr
Utspädning: Vid full teckning uppgår utspädningen till totalt cirka 86,7 procent.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Enersize går vidare med sin energioptimeringslösning på den amerikanska marknaden
28.04.2023

Enersize går vidare med sin energioptimeringslösning på den amerikanska marknaden

Det First North listade energioptimeringsföretaget Enersize har i veckan förvandlat sitt LOI med CTRL Systems till ett konkret avtal. CTRL Systems kommer nu erbjuda Enersize lösningar till både befintliga och nya kunder i USA och Mexico. Stockpicker fick möjlighet att ställa några snabba frågor till CEO Johan Olson.

Berätta först kort för Stockpickers läsare om vad Enersize gör och tjänar pengar på.

– Vår affärsidé är att stödja industrin i energieffektivisering av deras tryckluftssystem och det är en mycket stor del av deras kostnader vilket gör att de både sparar energi, minskar sin miljöpåverkan och förbättrar resultatet på sista raden. 

Vår intjäning bygger på att vi tjänar pengar på att våra kunder sparar pengar. Vilket ger intäkter i flera steg där vi oftast börjar med en inledande analys och sedan stöd i förändringsprocessen och därefter löpande stöd för att på sikt optimera systemen. Det sker antingen genom avtal eller genom så kallad vinstdelning. I de fall vi erbjuder vinstdelning delar vi ofta 50/50 på den totala besparingen över 3-5 år initialt. Då har vi en kontinuerlig uppföljning och övervakning kombinerad med optimering så att vi gemensamt med kund ser till att hålla nere förbrukningen så mycket det går.

En typisk industri i EU kan spara runt 5-20% av sin totala energikostnad genom optimering av sina tryckluftssystem. Det ger en potential på mycket intressanta nivåer som överstiger bl.a. EUs mål och dessutom ger bättre resultat än många andra insatser som ett industriföretag kan göra. För den amerikanska marknaden är andelen något högre då de generellt använder mer tryckluft och enligt forskning och utredningar också har större förluster i sina system. Detta gäller även för den asiatiska marknaden och där har vi sedan tidigare en partner som vi arbetar med liksom i norra Afrika där vi också har en aktiv partner.   

Veckans nyhet! Berätta mer vad som hänt och varför marknaden tog emot nyheten positivt? 

– Nyheten handlar om att vi tecknat avtal med en representant i USA och Mexiko där vi sedan en tid haft en LOI som nu fastlagts. Kanske är det just potentialen som väckt intresset lite extra i och med att de amerikanska bolagen har en ännu större vinst att hämta från optimering som nämnt ovan… Avtalet med CTRL Systems ger oss en möjlighet att leverera våra lösningar i samarbete med dem till deras nya och befintliga kunder. Avtalet är inte exklusivt och det är ett spännande steg mot en ny och potentiellt mycket stor marknad. Partnern är inte ny som sagt och information om vårt LOI har gått ut tidigare. Men marknaden såg detta som en positiv nyhet som jag uppfattat det och det beror så klart på att amerikanska marknaden är intressant men också att vi är mitt i en strukturomvandling som gör att vi går från ett mer forsknings- och utvecklingsrelaterat bolag till mer försäljning, marknad och leveransinriktat bolag. Marknaden uppfattar säkert detta som ett tydligt steg i denna förändring, som visar att vi är på väg.

Energioptimering är ju så klart en het fråga på marknaden generellt och därför är vi sannolikt välbevakade av intresserade aktieägare som ser branschen som extra viktig och intressant precis som vi. Den amerikansk marknaden är ju som sagt också mer omfattande och med större företag och förbrukning än europeiska och kan därför bli en mycket intressant marknad för oss och vår partner. 

Är det något mer du vill skicka med till Stockpickers läsare? 

– Energioptimering är ett viktigt och intressant område som jag upplever kommer bli en allt intressantare del av marknaden i stort. Mycket fokus har riktats på denna sektor i och med krig och energikris och vår del kan spara motsvarande 8 kärnkraftsverk bara i Europa för att ta ett enkelt exempel. 

Det som är spännande är så klart att det förutom ”hajpen” just nu, är en växande bransch. Våra lösningar bidrar tydligt till miljön och företagens produktivitet utan att kräva stora insatser. Optimering av tryckluftssystem sparar stora mängder energi vilket annars bara går till spillo. Inget av detta används alltså i produktionen utan är orsakade av läckage, onödigt användande eller fel. Dessutom leder bristerna i systemen som inte är optimerade ofta till sämre resultat för produktionen. Genom att ha kontroll på detta sparar man alltså in stora summor i minskat slitage, ökad effektivitet etc. Forskningen säger att ca 30% av energipriset kan läggas till för denna del. Det är bra för företagen men också för hushållen som kommer få mindre konkurrens om elpriset och därmed lägre elpris!

Sen måste man ju lyfta fram de enorma miljövinster som detta leder till där vi har Co2 utsläppsminskningar som motsvarar stora delar av de mål som ställts ut. Vilket gör vår service till en verklig win-win-win.

Omställning tar tid och det vet de flesta av oss som arbetat i en organisation som ska omorganisera. Enersize är så klart inget undantag även om vi tror att vi ska kunna klarar av det både snabbare och effektivare än de flesta så får man ju ändå ha respekt för att ”Rom inte byggdes på en dag”. Således blir hela 2023 ett intressant år och mer liknande nyheter lär ju komma löpande under året. Vi ser att intresset är stort och dialogerna med såväl partners som med slutkunder är många och ökar.  

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals
18.04.2023

Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad, och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel. Inledningsvis fokuserar bolaget på utveckling mot avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Som en av grundarna till Lipigon Pharmaceuticals har jag varit verksam inom bolaget som vd på heltid sedan 2019. Min forskningsbakgrund ligger inom blodfettsområdet och jag disputerade som medicine doktor vid Umeå Universitet 2010. Min avhandling handlade bland annat om målproteinet i Lipisense-projektet, ANGPTL4, och dess roll i blodfettsomsättningen. 

stefanK

Stefan K. Nilsson, VD

Kan du beskriva Lipigon och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för att behandla sjukdomar som uppstår när kroppen inte kan bryta ner och lagra fetter på rätt sätt. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och förhöjda blodfetter. Vi identifierar i första hand mindre, nischade sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov men där vi samtidigt ser goda möjligheter att expandera mot bredare indikationer. Vårt föredragna tillvägagångssätt är att driva våra program från tidig upptäckt till klinisk fas, samtidigt som vi söker utlicensiering längs vägen. För nischindikationer är vi dock beredda att gå hela vägen till marknadsgodkännande.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Många andra bolag, som precis som vi har sitt ursprung i akademisk forskning, driver ett projekt baserat på en genombrottsupptäckt. Lipigon har i stället en kunskaps- och selektionsplattform som ger oss förmågan att initiera nya innovativa projekt genom egen eller andras forskning. Vi är ett projektportföljsbolag och vår avsikt är att bli ledande inom vårt sjukdomsområde. Därför är det viktigt för oss att ha en bred portfölj där vi genererar eller förvärvar program och driver dessa in i klinisk utveckling; här finns de stora värdehöjande utvecklingsstegen.

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 35,4 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Vårt huvudsakliga fokus när det gäller finansiering är att stödja fas II-utvecklingen av Lipisense. Vi har säkrat finansiering som räcker fram till 2024 och som gör det möjligt att slutföra fas II. Med företrädesemissionen följer teckningsoptioner som om de faller in kommer att hjälpa oss att accelerera övriga program och även möjliggöra förvärv om de nyttjas.

Hur ser er konkurrens ut och vad skiljer er från konkurrenterna?

– Inom triglyceridsänkning, som är den huvudsakliga indikationen i Lipisense-projektet, är konkurrensen hälsosamt stark. Det finns flera kandidater som befinner sig i sen klinisk utveckling. De flesta av konkurrenterna fokuserar på att rikta sig mot två huvudsakliga målproteiner, nämligen apoC3 och ANGPTL3. Lipisense-projektet skiljer sig från dessa genom att rikta in sig mot ANGPTL4. Det finns ett mycket starkare vetenskapligt stöd för ANGPTL4 som målprotein jämfört med konkurrenternas målproteiner. 

Vilka är de största riskerna för Lipigon?

– Läkemedelsutveckling är per definition högrisk, och de största riskerna är vanligtvis att läkemedelskandidaten inte visar önskad effekt vid behandling av sjukdomen eller att biverkningarna är alltför allvarliga.

Ett annat stort problem vid läkemedelsutveckling är att man ofta måste använda sig av surrogatmarkörer fram till klinisk fas III, och att man först då kan mäta direkteffekten på sjukdom. Detta innebär stor kvarstående risk framåt.

På Lipigon arbetar vi intensivt för att hantera dessa risker. För Lipisense-projektet kan man bland annat nämna den grundliga vetenskapen bakom läkemedelsmålet ANGPTL4. Genom genetiska studier på människor kan vi förutsäga de positiva effekterna av behandling med ANGPTL4-hämmande läkemedel för olika sjukdomar, och även undvika negativa effekter relaterade till målproteinet. Dessutom minskar vår läkemedelsteknologi riskerna för biverkningar genom att Lipisense är målsökande för levern och har en hög specificitet för att hämma bara ANGPTL4.

När det gäller den kliniska utvecklingen väljer Lipigon i första hand indikationer utan surrogatmarkör där man tidigt kan bekräfta behandlingseffekt. Ett exempel på detta är utvecklingen av Lipisense mot svår hypertriglyceridemi, där triglyceridnivåerna kan mätas tidigt i utvecklingsfasen och samtidigt fungera som en markör för marknadsgodkännande.  

lipi

Hur stor är er adresserbara marknad?

– Lipigons sjukdomsfält, fettrelaterade sjukdomar, innefattar upp mot 1,5 miljarder människor. Triglyceridsänkaren Lipisense utvecklas mot svår hypertriglyceridemi där det finns 5–6 miljoner patienter i de sju största marknaderna. Når vi fem procent av de patienterna räknar vi med en försäljningspotential på mer än 1,5 miljarder USD. En närliggande patientgrupp är de 150 miljoner patienter som lider av den mildare varianten av hypertriglyceridemi. Här är marknadspotentialen väsentligt högre, men mer omfattande kliniska studier krävs för att kunna utveckla en effektiv behandling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man ska investera i Lipigon?

– Lipigon har nått långt i framför allt det kliniska Lipisense-projektet men de kommande sex månaderna blir minst sagt händelserika. Under denna period kommer vi att både avsluta fas I och påbörja fas II. Trycket inom forskningsfältet är högre än någonsin tidigare när det gäller att utveckla nya och effektiva läkemedel. Lipigons Lipisense-projekt har first-in-class-potential och det intresse vi möttes av på höstens branschmässor har hållit i sig. Många väntar nu med spänning på resultat från fas I. Om rätt data erhålls kan det absolut finnas intressenter som skulle kunna leda till affärsdiskussioner redan då. Samtidigt planerar vi för en fas II i egen regi, eftersom den värdeskapande potentialen givetvis är större om vi kan visa resultat i relevanta patienter. Om fas II blir framgångsrikt kommer det sätta oss i en ännu bättre förhandlingsposition än efter fas I.

För att planera och genomföra fas II har vi beslutat genomföra en företrädesemission av units med händelsestyrda teckningsoptioner som initieras av den första och sista patienten i fas II. Att teckna sig för units i företrädesemissionen blir därför viktigt om man vill ha den extra krydda som dessa teckningsoptioner innebär. Likviden från nyemissionen kommer att säkra genomförandet av fas II, medan teckningsoptionerna ger oss möjlighet att öka takten i våra övriga utvecklingsprogram fram till kommande inflektionspunkter.

Avslutningsvis om du blickar framåt fem år, hur ser Lipigon ut då?

– Om fem år har Lipigon en mer utvecklad och balanserad projektportfölj. Vi kommer att ha fler tidiga projekt men också flera kliniska projekt i olika utvecklingsstadier. Lipigon kommer att anses som ett av de ledande forskningsbolagen inom fettrelaterade sjukdomar och den självklara samarbetspartnern för big pharma. Vi kommer fortfarande att ha en basverksamhet med fokus på innovation, tidig utveckling och validering, vilket fyller på projektportföljen från grunden med både interna och externa projekt.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 5 - 24 april 2023.
Teckningskurs: 3,50 SEK per unit motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Unit: 7 nya aktier och 6 teckningsoptioner av serie TO2 samt 3 teckningsoptioner av serie TO3.
Emissionsvolym: ca 35,4 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: 82,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
LL Lucky Games stiger på lanseringsnyhet
12.04.2023

LL Lucky Games stiger på lanseringsnyhet

LL Lucky Games är en av dagens börsvinnare efter att man meddelat partners för lanseringen av Popeye Slot Game. Vi ställde några frågor till CEO Mads Verner Jørgensen i samband med dagens pressmeddelande.

Berätta först kort för Stockpickers läsare om vad ni gör.

– We are game studio, developing and delivering innovative Videoslots to the booming gaming industry – we earn our money from revenue share models with the online gaming operators. We are pure BTB and hold licenses for providing our games in regulated marked in Europe.

Dagens nyhet! Berätta mer vad som hänt och varför marknaden tog emot nyheten positivt?

– We have just annonced a series of exclusive games launches with some of the largest operators in Europe, Betsson group, Novibet and today White Hat gaming in the UK. All related to our first games made on the world know Caracter Popeye, that for many years have amussed audience world wide. We have a exclusive license to use and build games on Popeye from the brand owner, the American branding company King Features LtD. I assume that the marked reaction is a reaction that shareholders now can see what we have invested in for years and can see that we now start to deliver according to the plan we have communicated

Är det något mer du vill skicka med till Stockpickers läsare?

– We are happy that we were able to attract very strong new majority investors from Asia, a group of investors that we are sure will contribute a lot to LLG business in the future.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
23.03.2023

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt radarteknikbolag som utvecklar radarsensorer för användning inom vård och industri. Bolagets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster baserade på sin egenutvecklade 60 GHz radarteknologi för övervakning av fall och rörelsemönster samt sensorer i tuffa industrimiljöer.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är teknisk licentiat i datorteknik vid Chalmers och Civilingenjör i maskinteknik ifrån LTH. Jag har arbetet med datorteknik, trådlös kommunikation och sensorer i hela mitt yrkesliv. Jag har grundat två bolag som i dag är listade på börsen. I dag är jag VD för Raytelligence AB. 

pelles

Pelle Viberg, VD

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Raytelligence är ett sensorföretag som bygger utvecklar och säljer radarsensorer för industrin och hälsobranschen. Bolaget har en stark kompetens inom radarteknik, både hårdvara och signalbehandling. Vi fokuserar på två marknader, industrin där det handlar om nivåmätning i besvärliga miljöer och hälsomarknaden där det handlar om falldetektion av äldre på boenden och i hemmet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi utvecklar och tillverkar sensorerna i Sverige och säljer dem direkt och via distributörer på en global marknad.

I höstas förvärvade Ni sensorföretaget Innowearable. Hur ser utvecklingen ut för Innowearable och har Ni uppnått förväntade synergier efter förvärvet?

– Innowearable har två produkter i sin portfölj: Inno-X och Inno-1. Inno-X har kommit längst i sin utveckling och finns i dag i koncept och har visats på ISPO (världen största sportmässa). Inno-X är en sensor som sätts på lårmuskeln hos en idrottare och mäter muskelaktivitet för att på så sätt optimera träningen och ger återkoppling till användaren för att undvika överträning och skador.

Inno-1 är en unik sensor som kan mäta laktatnivån i blodet utan blodprover. Detta har visats i en studie. Här finns algoritmer och hårdvara framme men produkten skall industrialiseras under året.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har tidigare sagt att vårt fokus nu ligger på försäljning och det är alltså hit det mesta av pengarna skall gå. Vi har i dag två mycket starka produkter och med en accelererad säljinsats tror vi på ett globalt genomslag.

rays

När räknar Ni med att nå positivt kassaflöde och lönsamhet?

– I tider som denna är det svårt att göra prognoser.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Marknaden för vår industrisensor är mycket stor. En speciell applikation för sensorn är nivåmätning i tankar och silos. Denna adresserbara marknad är upp emot 4.8 miljarder USD globalt. Detta ger en fingervisning om den totala marknadens storlek.

Kostnader för äldreomsorg i Sverige uppgick till 126 miljarder SEK 2018. Med tanke på personalsituationen inom hälsoområdet finns det stor potential för utrustning som underlättar omsorgen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

– Bolaget har två starka produkter som har introducerats på två marknader. Vårt fokus ligger nu på global försäljning och här kan investerare komma in till en mycket attraktiv kurs.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

– Raytelligence är då en internationell spelare på sensorområdet med nya unika sensorer baserade på bolagets egen radarteknik.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 16 mars- 30 mars 2023

Teckningspris: 0,08 SEK per unit motsvarande 0,04 SEK per aktie

Unit: 1 unit består av 2 aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO3

Emissionsbelopp: ca 12 MSEK

Garantiåtaganden och teckningsförbindelser: 60%


Dokument och filer

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Video Inno-X

Video EaZense

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures
13.03.2023

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner och vi får veta mer om satsningarna i norra Sverige.

2022 var ett utmanande år för många bolag i start up- och uppskalningsfas. Kan du inledningsvis berätta lite om dina egna iakttagelser från marknaden och hur era portföljbolag utvecklades i fjol?

– CapSek drabbades av det negativa risksentimentet och totalt gjorde vi nedvärderingar i portföljen på 11,5 MSEK under 2022. Största bidragande faktorn var att aktiekurserna för CapSeks fyra noterade innehav gick ner i snitt 68 procent under året. Jag märker att särskilt onoterade bolag i uppstartsfas får svårare att attrahera riskkapital. Samtidigt ser jag att riskaptiten börjar återkomma då aktiemarknaderna till viss del har stabiliserats och onoterade bolag som levererar på plan och växer kan fortsatt attrahera kapital. De av våra onoterade bolag i portföljen som sökt kapital under 2022 har lyckats med sina kapitalanskaffningar. Vi har absolut bidragit till finansieringarna, men det beror inte bara på oss, det beror mycket på att bolagen utvecklas väl, har stor potential samt att de har ett bra nätverk av andra befintliga ägare och nya investerare. De sex onoterade portföljbolagen i scale-up fas i CapSeks portfölj ökar också sin nettoomsättning i genomsnitt med ca 35 procent under perioden juli-december 2022 jämfört med samma period föregående år.

I början av januari kommunicerades att ni ska etablera er i Region Norr. Vad är det som gör Region Norr intressant och hur gick tankarna bakom beslutet?

– Satsningen är helt i linje med CapSeks strategi att genom lokal förankring identifiera tillväxtbolag i tillväxtregioner främst utanför Stockholm. I Region Norr, dvs norra Västerbotten och Norrbotten, råder en Klondyke-liknande situation där det finns ett stort framtida investeringsbehov i växande näringsgrenar inom bland annat gruvnäring, rymdindustri, elektrifiering och energi och regionen tillförs nu kapital från flertalet storbolag. Digitalisering inom dessa växande näringsgrenar skapar förutsättningar för expanderande techbolag. Här finns ett fungerande innovationssystem, men ingen investerare likt CapSek som tillför expansionskapital till bolag i tillväxtfas. Vi ser att CapSek kan fylla en tydlig lucka på marknaden som en lokalt etablerad investerare, med access till bolag som investerare utan lokal förankring inte uppnår.

I samband med etableringen i Region Norr rekryterades även Göran Carlson som Investment Manager. Hur kom ni i kontakt med honom och vad blir hans roll i CapSek?

– Vi kom i kontakt med Göran genom vårt befintliga nätverk av samarbetspartners, i det här fallet var det genom samarbetet med Piteåbaserade konsultfirman Tailorbird, som hjälper bolag med varumärkesbyggande. Göran är baserad i Piteå och har en gedigen investeringserfarenhet som ängelinvesterare i både Sverige och runt om i världen. Göran kommer som Investment Manager på CapSek att ansvara för våra investeringar i Region Norr samtidigt som han blir en viktig del av CapSeks ledningsgrupp och även blir engagerad i CapSeks övriga verksamhet. Vi tror att vi med vår plattform för sourcing och värdeskapande, tillsammans med Görans lokala förankring och etablerade nätverk av spännande potentiella målbolag, lägger grunden för bra investeringar i regionen.

Trots ett utmanande fjolår utvecklades många av era onoterade innehav bra. Finns det några särskilda portföljbolag du vill lyfta fram och där du ser hög potential till uppvärdering det närmsta året?

 - Av de sex onoterade bolagen i scale-up fas vill jag särskilt lyfta fram Noda och Arkimera. Noda förhandlar nu om nya större kundavtal samt har fått förfrågningar om tilläggsbeställningar från befintliga kunder. Arkimera har bevisat skalbarheten i sin affär där man nu passerat 10 000 aktiva kunder och uppnått positivt kassaflöde. Fokus är nu att utveckla kunderbjudandet och säljmodellen för att snabbare kunna nå fler segment och därmed accelerera kundtillväxten. Två av portföljbolagen i tidigare fas, AI Medical och E-Go E-Sports, når viktiga milstolpar i sina utvecklingsplaner, där AI Medical just genomfört en studie hos vårdcentraler med bra resultat och E-Go sluter samarbetsavtal som ger förutsättningar för skalbara intäkter.

I Q3/2022 nämnde du att ni fört diskussioner med finansiella- och industriella aktörer om förvärv av en del av era portföljbolag. Då var dialogerna ännu för prematura för att CapSek ska erhålla bud på attraktiva nivåer. Har dessa diskussioner fortsatt eller hur ser situationen ut idag?

– Vissa av dialogerna har fortsatt och det är just nu två bolag som har aktiva dialoger med industriella aktörer. Dock är det för tidigt att säga om värderingarna och övriga villkor hamnar på tillräckligt attraktiva nivåer för att vi tillsammans med övriga ägare i bolagen ska acceptera buden. Jag tror dock särskilt att affärer där man gör en sammanslagning av verksamheterna och där vi (och andra ägare) blir delägare i det sammanslagna bolaget har bäst förutsättningar för att genomföras. I dessa fall blir vi fortsatt delägare i bolaget och kan ta del av den fortsatta tillväxtresan.

Ni genomför för närvarande en företrädesemission. Kan du kort berätta vad likviden ska användas till?

– Vi gör nu en företrädesemission av stamaktier på ca 9,6 MSEK, där 30% är säkerställt genom teckningsåtaganden. Emissionen har dessutom föregåtts av en riktad nyemission på 4,5 MSEK på samma villkor till en grupp lokala investerare i Region Norr. Kapitalet ska användas för att växa verksamheten ytterligare, dvs investeringar i nya bolag samt följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. Cirka 70 procent av kapitalet kommer att gå till investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr. Utifrån en initial pipeline på ett 30-tal bolag i Norr utvärderar vi nu 10 bolag närmare som samtliga är den typ av bolag vi söker, dvs. lokala, grundarledda, innovativa techbolag med bevisad affärsmodell som söker kapital för att växa snabbare.


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB.

Emissionskurs: 1,01 SEK per ny stamaktie.

Teckningsperiod: 7 mars - 21 mars 2023.

Teckningsrätter: En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehades på avstämningsdagen den 3 mars 2023 berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Emissionslikvid: cirka 9,55 MSEK.

Teckningsförbindelser: cirka 30 procent av den maximala emissionslikviden.


Länkar och dokument

Läs mer här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Investor relations

Teaser

Memorandum

 

Stäng×
Stategisk affär ger lyft för Micro Systemation
08.03.2023

Stategisk affär ger lyft för Micro Systemation

En av tisdagens börsvinnare var Micro Systemation och aktien fortsatte högre även under onsdagen. Vi har ställt några frågor till bolagets VD, Joel Bollö.

Berätta först kort för Stockpickers läsare om vad ni gör. 

– Micro Systemation (MSAB) är involverad i Mobile Forensic industrin sedan 2003 och var det första bolaget i världen att 100% fokusera på Mobile Forensic. MSAB utvecklar, säljer och utbildar rättsvårdande myndigheter i hela världen så att de på ett snabbt och rättssäkert sätt kan säkra bevis i beslagtagna mobiltelefoner. Vår affärsmodell bygger på återkommande licensintäkter, MSAB har haft en oavbruten lönsam tillväxt sedan 2005 med positivt kassaflöde. En ökande andel av bolagets intäkter är licenser och under 2022 var 54% av bolagets omsättning licensavgifter.

Berätta mer vad som hänt och varför marknaden tog emot nyheten positivt? 

Joel Boll

VD, Joel Bollö

– Affären vi erhöll är relativt stor och det är en helt ny kund som efter noggrann utvärdering valt att investera i flera av MSAB:s lösningar. Affären är strategisk och vi är övertygade om att det här kommer leda till fler liknande affärer hos andra myndigheter med samma behov. Digital bevissäkring är idag ett av det viktigaste områdena. Vi har paketerat våra lösningar på ett sätt som gör att man inte behöver vara en expert för att klara av att hantera mobiltelefoner. För att rättsvårdande myndigheter ska klara av att möta framtida utmaningar med digital bevisföring kommer de behöva investera i samma system som den här affären.

Är det något mer du vill skicka med till Stockpickers läsare?

– Jag är stolt över att MSAB hjälper till att göra världen lite säkrare. MSAB är världsledande inom mobil forensic och det enda Europeiska bolaget i vår industri. Vi värdesätter integritet och säkerhet allra högst. MSAB är en ”thought leader” inom Mobil Forensic och vi är delaktiga i flera olika initiativ för att sätta standarder t.ex.  har vi precis avslutat ett EU finansierat projekt för att sätta en Europeisk standard för hur mobiltelefoner ska hanteras av rättsvårdande myndigheter (https://formobile-project.eu/).

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
06.03.2023

Stockpicker intervjuar Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB

Vi har intervjuat VibroSense Dynamics VD Hans Wallin med anledning av den pågående företrädesemissionen.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag är utbildad i ekonomi med inriktning mot internationell strategi, marknadsföring och försäljning. Jag har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i globala MedTech bolag där jag fokuserat på internationell marknadsföring och försäljning. Några av de organisationer som jag har varit verksam i är Beiersdorf, Smith & Nephew och senast innan VibroSense, 13 år inom ortopedi hos Zimmer Biomet Inc.

Kan du beskriva VibroSense och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– VibroSense är ett spännande entrepenörsdrivet bolag som säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter och händer orsakade av t.ex. diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Vi arbetar inom 3 kliniska indikationsområden (affärsområden): Diabetes, Onkologi samt HAVS (Hand Arm Vibration Syndrome). Vi har för närvarande starkt fokus på Diabetes där vi ser en mycket god tillväxtpotential både på kort och lite längre sikt.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Våra intäkter genereras genom att kunder antingen köper (ca 145.000kr) eller hyr (ca 40.000kr/år) vårt instrument, VibroSense Meter® II. I tillägg fakturerar vi en licensavgift för mjukvara och service till en kostnad om ca 20.000kr per år.

Intäktsmodellen är enkel men intressant för oss eftersom vi har årliga återkommande intäkter via licensavgifter, för varje instrument vi säljer eller hyr ut.

Bolagets bruttomarginal är dessutom väldigt gynnsam, i dagsläget över 75%.

Ni genomför just nu en företrädesemission som kan tillföra bolaget cirka 17,4 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– VibroSense kommer över en 5-årsperiod att expandera och öka omsättningen relativt kraftigt. Emissionslikviden ska till övervägande del, 68%, att användas till åtgärder inom försäljning och marknadsföring. Störst fokus kommer att läggas på Diabetes (53%) men vi styr även en del resurser till våra två andra affärsområden, Onkologi och HAVS (15%).

– Vid en fulltecknad emission räknar vi med att emissionslikviden kommer att ta oss till break-even inom ca 2 ½ år.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– VibroSense huvudsakliga utmaningar är i dagsläget förknippade med försäljningsutvecklingen i EU och den regulatoriska processen i Kina. I EU upplever vi stora möjligheter och förväntar oss en stark försäljnings-utveckling så snart de större tongivande klinikerna börjar användande VibroSense Meter® II. Vi fick nyligen en genombrottsorder i Tyskland där en topprankad diabetesklinik efter en genomförd utvärdering valde att upphandla vår produkt. I Kina har vår distributör och partner UMCARE ansvar för att genomföra den regulatoriska processen med de kinesiska myndigheterna. Detta har troligtvis en positiv påverkan på våra möjligheter att få tillgång till den kinesiska marknaden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi känner till dags dato inte till några teknologier som är likvärdiga VibroSense plattformsteknologi, MultiFrekvens Vibrametri, och som med samma precision i tidigt stadium kan upptäcka känselbortfall i händer och fötter. Det finns dock enklare diagnostikmetoder som upptäcker känselskador i senare stadier. Till exempel manuell mätning med mekaniska hjälpmedel som monofilament och stämgaffel. Det finns även några konkurrerande teknologier, t.ex. Impeto Medical som säljer produkten SudoScan vilken mäter svettförmåga och NeuroMetrix som säljer DPN Check vilken mäter nervernas elektriska ledningsförmåga (neurografi). Dessa båda är mindre tillförlitliga än VibroSense metod och teknologi. VibroSense äger alla rättigheter till åldersmatchade referensdata från friska personer mot vilka all mätdata jämförs. Detta är en stark konkurrensfördel för VibroSense. Referensdata och mätalgoritmer som är relevanta för VibroSense är krypterade i produktens mjukvara, vilket skapar ett starkt immateriellt skydd.

Hur stor är VibroSenses potentiella marknad?

– Vår adresserbara marknad i nordvästra Europa uppskattas till cirka 31 000 primärvårds- och specialist-mottagningar. Om vårt instrument VibroSense Meter® II når en marknadspenetration om i genomsnitt ett instrument per primärvårds- och specialistmottagning i nordvästra Europa, motsvarar det 31 000 sålda instrument, vilket innebär en potential om 4,5 miljarder SEK. Lägger vi till övriga Europa och Kina, som vi inom kort beräknar att starta försäljning i, är marknadspotentialen otroligt stor.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i VibroSense?

– Ur ett investerarperspektiv vill jag lyfta fram några faktorer där vi står starka och som medför att vi kommer att lyckas fortsätta i vårt positiva momentum.

  • Vi har en attraktiv affärsmodell med både försäljning av hårdvara och återkommande SaaS-intäkter
  • Vår produkt är CE-märkt enligt MDR vilket medför en låg regulatorisk risk.
  • Vi har befintlig försäljning och produkter som aktivt används både i klinisk vård och företagshälsovård. Vårt fokusområde framöver kommer vara Diabetes där vi ser stor tillväxtpotential på både kort och lång sikt. VibroSense intäkter förväntas accelerera kraftigt under de kommande fem åren med en förväntad nettoomsättningsökning om 133% CAGR.
  • Vi har en hög bruttovinstmarginal (>75%) och en attraktiv intäktsmodell med årligen återkommande licensintäkter.
  • Vår målsättning och förväntan är att vi tar VibroSense Dynamics till “break-even” vid en fulltecknad företrädesemission.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser VibroSense ut då?

– VibroSense vision är att vara: “The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”. Inom en femårsperiod har vi etablerad försäljning av vårt instrument VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening, på vår hemmamarknad Sverige, i ytterligare ett antal europeiska länder samt i Kina. Vi har en stabil försäljning med god lönsamhet  och är en erkänd marknadsaktör i dessa länder. Vi har dessutom påbörjat kommersiell etablering inom affärsområdet Onkologi.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 020 401 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsvärde före emissionen: Ca 87 MSEK.

Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.

Teckningsperiod: 28 februari 2023 – 14 mars 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas till 75 procent av tecknings- och garantiåtaganden. VibroSense har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 15 procent av erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK, motsvarande 60 procent av erbjudandet.

Lock-up: Största ägaren i bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Läs mer här

Memorandum

Teckna här

Bolagets hemsida

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Dicot
01.03.2023

Stockpicker intervjuar - Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Dicots strategi är att utveckla LIB-01 fram till kliniska fas 2a-studier och sedan i partnerskap med internationella läkemedelsbolag utveckla LIB-01 till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Stockpicker intervjuar Dicots vd Elin Trampe som just nu förbereder för att gå in i kliniska studier planerade till augusti.

Hur är marknadsläget för potensläkemedel?

- Den globala marknaden är mycket stor och värderad till 80 miljarder kronor om man räknar in både erektionsproblem och tidig utlösning. De marknadsstudier vi tagit del av anger att det kommer ske en tillväxt på runt 50 procent till år 2029. Men samtidigt menar experter att det finns en stor vilande marknad som är betydligt större än så.

Vad beror det på?

padma

Dr Harin Padma-Nathan

 - Dr Harin Padma-Nathan som är världsledande inom sexualmedicin har precis klivit in hos oss som konsult. Han har gedigen erfarenhet, bland annat som ansvarig studieläkare för Viagra och Cialis, och hävdar att endast cirka femtio procent av de män som använder dessa och andra potensläkemedel blir hjälpta. Vissa väljer att avsluta behandlingen på grund av biverkningar såsom illamående och synrubbningar, och preparatens korta verkningstid gör att spontaniteten försvinner. Enligt honom är det är ett misslyckande att ingen kommit upp med en ny sorts molekyl som bättre hjälper drabbade män. Och att en sådan molekyl skulle innebära ett paradigmskifte och öka marknaden exponentiellt.

Kan Dicot sitta på den molekylen?

- Ja, flera års studier tyder på att vår substans kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel som adresserar dessa utmaningar. Vi har till exempel i prekliniska studier kunnat påvisa effekt i minst sju dagar. Dessutom visar studier att vi har en annan verkningsmekanism än dagens preparat, vilket är viktigt eftersom det är den som styr i vilken utsträckning ett läkemedel ger biverkningar.

Ni genomför er första kliniska studie om ett par månader. Är allt klart?

- Ja, så långt vi kan förbereda. De sista prekliniska studierna är avslutade och gav positiva resultat. Vi har kontrakterade starka partners för tillverkning och genomförande av studien och har en bokad tid i augusti och studieläkemedlet är redan på plats. Nu väntar vi bara på grönt ljus från Läkemedelsverket på vår ansökan. 

elin11

Dicots vd, Elin Trampe

Är ni säkra på att få ett ja?

- Inom forskning kan man aldrig veta, men vi har haft två rådgivande möten med myndigheten där de ställt sig positiva till alla våra förslag, så vi känner att vi har ett gynnsamt läge.

Hur finansieras de här studierna?

- Vi har bland annat genomfört en emission av units i januari. Den gick mycket bra och tecknades till 110 procent. I juni följer vi upp med TO4, det första av de två optionsprogram som ingick i emissionen. Och i november gör vi TO5. Likviden ska täcka både fas 1-studien och även annat utvecklingsarbete parallellt. Till exempel förberedelser för fas 2 för att fortsätta hålla vår höga fart och kunna påbörja nästa steg snarast möjligt.


Dokument och filer

Folder TO4

Hemsida

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början