Stockpicker intervjuar Fluicell
23.01.2024

Stockpicker intervjuar Fluicell

Fluicell är ett life sciencebolag beläget i Mölndal som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling.

Du tillträdde som VD för Fluicell i höstas, så vill du kort berätta om dig själv och din bakgrund?

– Min bana som forskare började när jag doktorerade i biofysikalisk kemi på Chalmers. Under tiden på Chalmers uppfann jag tillsammans med min handledare en helt ny teknik för att ta fram antikroppsbaserade läkemedel. Våra upptäckter ledde fram till att vi 2015 startade bolaget Oblique Therapeutics med visionen att utveckla läkemedel till sjukdomar som idag saknar effektiv behandling och göra skillnad för patienter.

Carolina Trkulja

VD Carolina Trkulja

På Oblique var vi många gånger i utvecklingens framkant och fick ofta utveckla nya tekniker för att lösa problem. Detta liknar mycket den situation som vi på Fluicell befinner oss i där vi hela tiden flyttar fram gränserna för vad som är möjligt inom vävnadskonstruktion.

Jag tar också med erfarenheter från att driva läkemedelsutveckling genom preklinisk fas och att kombinera bolagsbyggande med medicinsk forskning. Där har jag värdefulla kunskaper som kan tillämpas på den resa som Fluicell genomgår just nu.

Kan du beskriva Fluicell och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

- Fluicell är ett innovationsdrivet life sciecebolag som skapar vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling, med målsättning att möjliggöra behandling av allvarliga sjukdomar som idag drabbar miljontals patienter.

Kärnan i vårt erbjudande är plattformen Nexocyte som kombinerar Fluicells marknadsledande bioprintningsteknik med vårt know-how inom vävnadsdesign och biomaterial. Med Nexocyte kan vi kontrollera allt från vävnaders storlek och sammansättning på cellnivå till hur de inkapslas i olika former av implantat. Plattformen gör det därför möjligt för oss att skräddarsy vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

Plattformstekniken gör att vi inte är låsta vid ett specifikt sjukdomsområde, utan vi kan på ett brett sätt inrikta vår verksamhet mot allvarliga sjukdomar där vi ser att vår teknik kan medföra stora förbättringar och efterfrågan på nya behandlingslösningar är som störst.

Under hösten lanserades en ny strategisk inriktning i bolaget. Utveckla gärna bakgrunden till ert beslut och hur det påverkar bolaget i stort.

– Redan vid lanseringen av Fluicells bioprinter Biopixlar insåg vi att den stora långsiktiga potentialen ligger i att erbjuda de detaljerade vävnader som den unikt precisa tekniken kan producera, som produkter för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

Under hösten 2023 gjorde vi bedömningen att vi nått så pass långt inom båda dessa områden att vi var redo att ta steget fullt ut och helt inrikta bolagets verksamhet mot att erbjuda vävnader som produkt, med utgångspunkt i vår plattform Nexocyte.

Förändringen innebär att vi uppnår ett ännu skarpare fokus för verksamheten och en ännu tydligare positionering mot viktiga framtidsmarknader där vi bedömer att vi kan presentera ett mycket attraktivt erbjudande.

Ni har i dagarna tillkännagivit att ni har erhållit positiva resultat från era studier inom behandling av typ 1-diabetes. Berätta mer vad detta innebär.

– Fluicell utvecklar vävnadsbaserade läkemedel med den långsiktiga målsättningen att skapa en botande behandling av typ 1-diabetes. Trots de framsteg som gjorts sedan den första insulininjektionen för drygt hundra år sedan har diabetes fortfarande en mycket stor påverkan på hälsa och välbefinnande för de patienter som lever med sjukdomen. Typ 1-diabetes kan behandlas genom transplantation av insulinproducerande cellöar, men bristen på donatorer gör att den behandlingen alltid kommer vara begränsad till ett fåtal patienter. Vi ser att vi med vår teknik har förmågan att på konstgjord väg skapa transplanterbara cellöar som har potentialen att kunna återställa blodsockerregleringen hos patienter med typ 1-diabetes.

I slutet av december gick vi in i ett nytt steg i vårt utvecklingsarbete när vi inledde en in vivo-studie med målet att undersöka tolerabilitet gällande de biomaterial och den implantatskonstruktion som vi avser använda för att inkapsla våra bioprintade cellöar. En viktig komponent i studien var att säkerställa att de produktionsmetoder som Fluicell använder för att konstruera implantaten är tillräckligt säkra.

Vi är väldigt glada att kunna rapportera att resultaten inte visat på någon negativ hälsopåverkan inom några av de parametrar som undersökts, vilket är mycket glädjande. Det innebär att vi kan gå vidare i utvecklingsarbetet med de utvalda implantatskonstruktionerna och använda dem i framtida effektstudier in vivo. Att studien genomförts helt utan anmärkningar är dessutom en tydlig kvalitetsmarkör för de processer vi utvecklat som del av Nexocyte-plattformen.

Ni genomför just nu en företrädesemission som initialt kan tillföra bolaget ca 30 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden kommer att fördelas över tre huvudsakliga områden. I första hand kommer vi genomföra satsningar på att avancera programmet inom typ-1 diabetes. Här fokuserar vi på optimering av implantatet och in vivo-studier. Vi planerar också att optimera och validera vävnadsmodellen för hjärttoxicitet, samt att fortsätta plattformsoptimering med tonvikt på uppskalning av produktion.

Vilka är de största riskerna med i Er verksamhet?

– I likhet med all läkemedelsutveckling finns det alltid en risk att våra läkemedelskandidater inte uppnår önskad effekt och att utvecklingsprogrammet därför misslyckas. Vår strategi för att minimera dessa risker bygger på att etablera en förmåga att bedriva utvecklingsarbete inom många olika områden, något vi kan göra tack vara Nexocyteplattformen. Att vi specifikt riktar in oss mot att skapa partnerskap i tidigt utvecklingsskede innebär också en riskminimering eftersom de risker som är kopplade till klinisk utveckling då delas med vår projektpartner.

På lång sikt finns det också en viss risk som är relaterad just till läkemedelsprodukter inom cell och genterapi, dit Fluicells vävnadsterapier kan räknas. På grund av den inneboende komplexiteten hos dessa läkemedel är kostnaden per behandlad patient relativt hög, vilket gör att det finns en risk att de nya läkemedlen inte accepteras av sjukvården. Vi bedömer att de behandlingslösningar inom typ 1-diabetes som Fluicell utvecklar potentiellt medför så pass stora förbättringar avseende livslängd och livskvalitet att de ska kunna bedömas som hälsoekonomiskt kostnadseffektiva. JDRF, en internationellt ledande finansiär inom typ 1-dabetesforskning, anser även att den typ av som behandling som Fluicell utvecklar är den som har störst potential att resultera i både positiva effekter för patienter och samhällsekonomiska kostnadsbesparingar. Dessutom genomförs i nuläget omfattande satsningar både nationellt och internationell för att stärka infrastrukturen kopplad till cellterapier, vilket sannolikt på sikt kan leda till minskade produktionskostnader.

Hur stor är Fluicells potentiella marknad?

–Fluicells är i huvudsak verksam på marknaderna för regenerativ medicin och screeningprodukter. Detta är marknader med sammanlagt uppskattat värde på över 100 miljarder USD med tvåsiffrig CAGR. Starka drivkrafter på dessa marknader är bland annat en åldrade befolkning med en större andel allvarliga sjukdomar som saknar adekvat behandling samt svårigheten att ta nya läkemedel till marknaden med hög andel misslyckanden i klinisk fas, vilket genererar ökade läkemedelskostnader.

Tittar vi specifikt på typ 1-diabetes uppskattas värdet av den marknaden att värderas till 24 miljarder USD 2029. De åriga samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till sjukdomen uppskattas av JDRF till 90 miljarder USD och den typ av behandlingslösning som Fluicell utvecklar beräknas kunna medföra årliga kostnadsbesparingar på cirka 29 miljarder USD enbart i USA. Detta skapar ett starkt incitament att utveckla nya terapier.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Fluicell?

– Det finns flera starka skäl till att investera i Fluicell. Dels har vi en plattformsteknik med marknadsunik precision som är skyddad av 17 godkända patent. Vi har dessutom ett know-how som bygger på över 20 års forskning. Fluicells affärsmodell är linjerad mot läkemedelsbranchens utvecklingsbehov inom kritiska och starkt växande marknader som regenerativ medicin, humana screeningmodeller och precisionsmedicin och svarar upp mot ett omfattande växande vårdbehov.

Fluicell har två pågående flaggskeppsprogram inom typ 1-diabetes och hjärtsäkerhetsscreening med starka möjliga triggers under 2024. Vi har dessutom stort intresse för vår teknik från viktiga läkemedelsbolag och stark extern validering genom samarbete med top-tio farmabolag och genom forskningsfinansiering från EU.

Sammantaget ser jag att Fluicell är i en mycket god position för att nå framgång: vi har en unik teknikplattform, flera pågående projekt med hög potential och riktar oss mot en marknad som just nu utvecklas väldigt snabbt med många stora initiativ på såväl nationell som internationell nivå.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Fluicell ut då?

– Om fem år hoppas jag att vi befinner oss i klinisk utveckling med vårt diabetesprogram i samarbete med ett större läkemedelsbolag där Fluicell erhåller intäkter från kliniska och prekliniska milstolpar samt ersättning för utvecklingskostnader.

Vidare är min förhoppning att Fluicells humana vävnadsmodeller blivit en ny standard inom hjärtsäkerhetsscreening och att de läkemedelsbolag i stor skala där de resulterar i högre framgångsgrad och färre misslyckanden i sen utvecklingsfas.

Slutligen tror jag att de framgångar vi haft och den genomslag vår teknik fått gjort så att vi har haft möjlighet att utöka vår projektpipeline inom nya terapiområden och att vi utvecklar nya terapier mot exempelvis hjärtsvikt, njursvikt och makuladegeneration.

Fluicells vision är att skapa en ny framtid för patienter som lever med allvarlig sjukdom. Jag välkomnar både befintliga och nya aktieägare att delta i emissionen och följa med på vår resa mot att göra vävnadsterapier en verklighet.


Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande & emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 27 218 405 units motsvarande högst 272 184 050 aktier, högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO5 samt högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO6. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Fluicell cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 tillförs Fluicell högst cirka 47,6 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna units: Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen.

Villkor: En (1) befintlig aktie i Fluicell innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tio (10) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, vilket motsvarar 0,11 SEK per aktie och ett marknadsvärde om cirka 3 MSEK innan företrädesemissionen. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 15 januari – 29 januari 2024.

Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på First North efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 finns tillgängliga längre ned på sidan.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Fluicell har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,46 MSEK, motsvarande cirka 1,54 procent av företrädesemissionen. Fluicell även erhållit garantiåtaganden om cirka 24,0 MSEK, motsvarande cirka 80,19 procent av företrädesemissionen, varav cirka 14,5 MSEK motsvarande cirka 48,46 procent utgör en bottengaranti och cirka 9,5 MSEK motsvarande cirka 31,73 procent utgör en toppgaranti. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande cirka 81,73 procent av företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Disclaimer: Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fluicell AB kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 11 januari 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på https://www.fluicell.com/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.


Dokument och filer

Hemsida

Emissionssida

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Clavister
23.01.2024

Stockpicker intervjuar - Clavister

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som arbetar med samhällskritiska tillämpningar. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, är främst verksamt inom brandväggs- och identitetsteknik och producerar cybersäkerhetslösningar baserat på egenutvecklad mjukvara. Genom ett ekosystem av partners och återförsäljare levererar Clavister produkter till kunder framförallt inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– John Vestberg – var med och grundade Clavister 1997, och hade fram till 2017 rollen som bolagets CTO med ansvar för teknik- och produktutveckling. Har alltid varit engagerad i kunddialoger, inte minst mot bolagets större kunder, och även jobbat en hel del mot kapitalmarknaden. 

johan clav

John Vestberg, VD

Från 2017 innehar jag rollen som VD för Clavister.

Kan du beskriva Clavister och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Clavister är en svensk cybersäkerhetsleverantör som riktar sig mot kunder med samhällskritiska tillämpningar. Bolaget grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, samt finns med personal i Stockholm, Göteborg, Tyskland och Belgien.

Clavister var en pionjär inom brandväggsteknik och har sedan starten byggt upp en portfölj av robusta och flexibla cybersäkerhetsprodukter, där brandväggar och identitetslösningar är de bärande produkterna i verksamheten.

Clavister har ett växande ekosystem av partners och återförsäljare, genom vilka bolaget har levererat över 100 000 produkter till kunder i över 100 länder. Fokus är på kunder inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

clav2

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Majoriteten av bolagets intäkter (ca 70%) är återkommande licensintäkter som avser Clavisters egenutvecklade programvaror. Licensavtal tecknas typiskt sett på 1, 12 eller 36 månader (i vissa fall längre) med automatisk förlängning.

En andel av de totala intäkterna kommer från de hårdvaruplattformar som Clavister säljer där Clavisters programvara finns integrerad, i syfte att leverera nyckelfärdiga produkter till kunderna.

Ytterligare en andel av de totala intäkterna avser sk Professional Services – konsultverksamhet där Clavisters personal bistår kunder med avancerade tjänster inom ramen för Clavisters produkterbjudande.

Bruttomarginalen uppgår till ca 80%, med en positiv trend givet ökande volymer av återkommande intäkter med hög marginal.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 169 MSEK. Vad skall Ni använda pengarna till?

– Bolaget har positiva operationella kassaflöden i dagsläget, men behöver ytterligare en tid för att även finansiera hela utvecklingsverksamheten och finansnettot. En del av emissionslikviden kommer därför nyttjas som rörelsekapital för att finansiera bolaget fram till positiva kassaflöden.

En stor del av emissionslikviden kommer vidare att användas för att minska bolagets skuldsättning, där ett lån om ca 19 MEUR från Europeiska Investeringsbanken (EIB) är den största delen.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Clavister har företrädesvis större amerikanska konkurrenter, exempelvis Checkpoint, Palo Alto Networks, Fortinet etc. Clavister är dock en av väldigt få europeiska leverantörer som kan leverera den typ av cybersäkerhet som bolaget erbjuder.

Specifikt inom Clavister kundmålgrupp (kunder med samhällskritisk verksamhet), är det europeiska ursprunget en väldigt viktig nyckelfördel för Clavister, där kunderna i många fall av både regulatoriska och andra skäl behöver välja europeiska leverantörer.

Därtill kan Clavister stoltsera med produkter med extremt hög säkerhetsnivå, hög kapacitet och god driftssäkerhet. Detta är inte minst viktig hos exempelvis försvarskunder eller i andra, liknande, miljöer där driftsavbrott får långtgående konsekvenser.

Vilka är de största riskerna för Clavister?

– Clavister är fortfarande ett litet bolag som arbetar för att nå lönsamhet, vilket gör att det finns viss risk att potentiella kunder väljer andra leverantörer som har en stabilare balansräkning.

Teknikutvecklingen inom området går snabbt, och Clavister behöver som liten aktör kunna vara konkurrenskraftig som arbetsgivare för hela tiden attrahera rätt kompetens, vilket är en bristvara på arbetsmarknaden idag.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den adresserbara marknaden uppskattas år 2025 uppgå till ca 15 miljarder SEK. Detta avser då marknaden för brandväggar och identitetslösningar i kundsektorerna offentlig sektor, energibolag, telekom och försvar, avgränsat till Norden och Västeuropa.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Clavister?

– Clavister är verksamt i en högaktuell bransch, cybersäkerhet, där den geopolitiska situationen skapar väldigt goda förutsättningar för lönsam tillväxt för bolaget. Clavister har etablerade produkter med ett högt teknikinnehåll som redan attraherat många och betydande kunder.

 Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Clavister ut då?

– Om 5 år är Clavister en av de ledande Europeiska cybersäkerhetsleverantörerna, och skyddar en betydande del av Europas samhällskritiska verksamheter. Marknadsandelen är god, tillväxten är fortsatt stadig och lönsamheten är i paritet med de globala marknadsledarna.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 16 januari - 30 januari 2024.
Teckningskurs: 12 sek per unit.
Unit: Varje unit består av tolv aktier och tre teckningsoptioner av serie TO8 och tre teckningsoptioner av serie TO9.
Handel med uniträtter: 16 januari - 25 januari 2024.
Emissionsvolym: ca 170 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: ca 70,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Video

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
BC Partners - Din portal till fastighetsinvesteringar i Marbella
09.01.2024

BC Partners - Din portal till fastighetsinvesteringar i Marbella

Upptäck hur BC Partners, tidigare en renodlad fastighetsutvecklare, erbjuder en unik möjlighet att investera i Marbellas växande fastighetsmarknad. Vi öppnar dörrarna till exklusiva möjligheter som tidigare varit otillgängliga och erbjuder dig en idealisk plattform för att diversifiera din investeringsportfölj.

Vår Transformation

BC Partners har framgångsrikt genomgått en transformation från att vara enbart fastighetsutvecklare till att bli en fullfjädrad investerare och investmentbolag. Denna utveckling har möjliggjort att vi kan erbjuda vårt nätverk av investerare tillgång till en rad unika och strategiskt utvalda investeringsmöjligheter i Marbella. Vår djupgående kunskap och erfarenhet på marknaden ger våra investeringspartners förtur till möjligheter som annars skulle vara otillgängliga. 

Marbella: En Säker Hamn i En Ostadig Värld

Medan många fastighetsmarknader världen över är starkt sammanflätade med sina nationella ekonomier, har Marbella visat sig vara ovanligt motståndskraftig. Ortens unika position har skapat en fastighetsmarknad som till stora delar är oberoende av de svängningar som påverkar den svenska fastighetsmarknaden just nu. Detta gör investeringar i Marbella till ett perfekt verktyg för att sprida riskerna i din portfölj, samtidigt som du tar del av de fördelar som denna dynamiska marknad erbjuder.

BC Partners: Dina ögon och öron på plats

Som en etablerad aktör på marknaden är BC Partners unikt positionerade för att identifiera och utveckla de mest attraktiva investeringsmöjligheterna i Marbella. Vårt team av experter arbetar ständigt för att säkerställa att våra investeringsstrategier är optimerade för att maximera avkastningen samtidigt som riskerna minimeras. Vi är inte bara investerare; vi är strateger, analytiker och din guide till en framgångsrik investeringsresa.

Ta Steget Idag

Vänta inte med att upptäcka hur en investering med BC Partners kan förändra din portfölj. Marbellas fastighetsmarknad erbjuder inte bara en investeringsmarknad utan korrelation till svenska fastigheter, utan också exceptionella möjligheter till avkastning. Genom att klicka på "Läs mer" nedan, kan du ta det första steget mot att utöka din investeringshorisont. Jag ser fram emot att få kontakt med dig.

Läs mer 

Med Vänlig Hälsning,

victorBC

Viktor R Wandemar
Partner relations

Bernard Bashiri
Transaktionsansvarig

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - MTI Investment
07.12.2023

Stockpicker intervjuar - MTI Investment

MTI Investment är ett investeringsbolag verksamt i det expansiva Östafrika. Bolaget strävar att uppnå hög avkastning genom att vara en aktiv och långsiktig ägare i bolag som har potential till att öka i värde. MTI Investment har lång erfarenhet av att verka i Östafrika. Bolaget grundades 2014 av professor Trond Randøy från Norge, ekonomie doktor Pontus Engström från Sverige och ekonomie doktor Neema Mori från Tanzania. Både företagets VD och CFO har disputerat inom företagsekonomi och har lång erfarenhet från den privata sektorn för företag som till exempel Boston Consulting Group, Credit Suisse, DNB, UBS Investment Bank, Raiffeisen Investment, KPMG samt forskningsarbete om mindre snabbväxande företag.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är uppvuxen i både Stockholm och Härnösand och har en Master i finans och internationell business från Handelshögskolan i Stockholm. Karriärmässigt har jag arbetat på bl.a. Boston Consulting Group, Credit Suisse och DNB Asset Management. Som CFO för Svenska Missionskyrkan kom jag i kontakt med mikrofinans och imponerades av den sociala entreprenören Muhammud Yunus, som fick Nobels fredspris 2006. En resa till Tanzania 2011 utmanade dock min uppfattning om nyttan av mikrofinans och jag bestämde mig då för att forska på ämnet. Min forskning visade att små mikroföretag förblir små och att fokus därför istället bör ligga på lite större företag med välutbildade entreprenörer, istället för personer som ofta saknar kompetens. Den tidiga insikten ledde till att jag startade MTI investment 2014 ihop med Professor Trond Randøy och Dr. Neema Mori. 

Pontus Engstrom 2

Pontus Engström, VD

Kan du beskriva MTI Investment och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– MTI Investment grundades 2014 med en inriktning på investeringar och affärsutveckling i det växande Östafrika, med ett speciellt fokus på Tanzania och Kenya. Vi hämtar inspiration från Sveriges industrialisering och betydelsen av svenska investmentbolag, som t.ex. Investor eller Spiltan. Viss inspiration kommer också från Per Anders Fogelströms bokserie ”Mina Drömmars Stad”, med den skillnaden att det är utvecklingen i Östra Afrika som vi bevittnar.

MTI Investment har skapat en diversifierad portfölj av hållbara företag genom en kombination av investeringar, affärsutveckling och stöd. Våra fokusområden är avfallshantering, finansiella tjänster, bostadsbyggande, förädling av mejeri- och andra jordbruksprodukter, teknologi samt solenergi. Dessutom har MTI Investment aktivt främjat entreprenörskapsutbildning, både i Sverige och inom Östafrika.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– MTI Investment SEs affärsmodell fokuserar på att investera och att aktivt stödja tillväxtföretag med potential, där vi idag aktivit undviker gruvverksamhet eller verksamheter som negativt påverkar människan och vår miljö. Av erfarenhet vet vi att kontroll, även om det är tidskrävande, är nyckeln till framgång i Östra Afrika på grund av korruptionen. Det gör att vi på senare tid försöker ta ett lite större aktieägande samt vara med från början när ett bolag etableras.

Kan du berätta kort om Er investeringsmodell ser ut? Vilka sektorer Ni föredrar, hur Ni screenar på bolagsnivå och även vilka länder/regioner Ni föredrar?

– MTI Investments investeringsmodell är inriktad på att stödja tillväxtföretag som har kapacitet att generera både ekonomiskt välstånd och samhällsnytta, särskilt i Tanzania och Kenya. Vårt fokus ligger på sektorer som har en stark positiv påverkan på samhället och miljön, exempelvis hållbar energi, utbildning, finans, industri, teknologi och jordbruk.

När vi granskar företag bedömer vi deras ekonomiska hållbarhet, affärsmodell, tillväxtpotential och hur de påverkar samhället och miljön. Vi söker efter företag med tydliga och skalbara idéer, starka ledningsteam och potential att skapa positiv förändring, och inte minst ett omedelbart positivt kassaflöde. I dagens värld är vårt fokus på lönsamhet och svarta siffror starkare än någonsin.

Geografiskt fokuserar vi särskilt på Tanzania och Kenya, där vi ser både ekonomisk tillväxtpotential och behov för samhällsutveckling. Genom våra investeringar strävar MTI efter hållbar tillväxt och ekonomisk framgång samtidigt som vi aktivt bidrar till samhällets positiva utveckling.

Vad är de största riskerna för MTI Investment?

– Korruption utgör en av de stora riskerna vi möter, ofta med olika intressenter som försöker utnyttja sin position för personlig vinning. Denna utmaning kan bromsa ett portföljbolags framsteg avsevärt. Som ett börsnoterat bolag håller vi fast vid en strikt policy som förbjuder korruption, även om det ibland kan innebära att vi avstår från vissa affärschanser eller behöver avbryta vår inblandning. Genom att sprida våra investeringar minskar vi dock den totala risken. Historiskt sett har politisk osäkerhet också varit en väsentlig faktor där nya ledare kan driva förändringar som starkt påverkar regionens dynamik, både positivt och negativt. Finansiella risker som skuldsättning och valutavolatilitet utgör också en påtaglig oro. Att effektivt hantera dessa risker är avgörande för att säkra en långsiktig hållbarhet och stabilitet för både företaget och dess aktieägare.

MT2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 16,4 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till? 

– Motivet bakom företrädesemissionen är att skapa en mer självbärande verksamhet för MTI Investment. Cirka 65% av den nettoemitterade likviden planeras att användas för flera kassaflödesgenererande ändamål, inklusive investeringar i lönsamma företag, solenergiprojekt och företagsutlåning. Detta stärker kassaflödet och bidrar till att täcka driftskostnaderna för holdingbolaget. Ungefär 10% avsätts för investeringar i befintliga innehav, 20% för täckning av löpande driftskostnader och 5% till nya investeringar i noterade bolag i Östafrika.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i MTI Investment?

– Vi når en unik tillväxtmarknad - Östra Afrika är en av de snabbast växande regionerna i världen, och genom MTI får man diversifierad exponering mot denna tillväxt. Indien, Kina och Vietnam är länder som redan tagit enorma utvecklingskliv, och Östra Afrikas bnp per capita förbättras stadigt och ekonomierna växer med över 5 procent årligen.

Vi bidrar till hållbarhetsmålen – MTI Investment är ett bolag vars verksamhet möter upp de flesta av FNs hållbarhetsmål. Vi skapar jobb, producerar hälsosam mat, skapar nyttigt djurfoder, finansierar och möjliggör affärer mellan företag, bygger hus, utbildar entreprenörer, tar hand om sopor av alla de slag, utvecklar solenergiprojekt och driver innovation och företagande på många fronter, inte minst inom teknologi.

MTI integrerar framgångsrikt kommersiella och hållbara mål och agerar som en katalysator för positiv förändring i Östra Afrika. Vi är engagerade som en motkraft mot korruption och för att främja förbättrade arbetsvillkor.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser MTI Investment ut då?

– Min vision för MTI Investment om fem år är att ha ett stadigt positivt kassaflöde och en fortsatt varierad portfölj där ett eller två bolag möjligen har vuxit till mer dominerande positioner. Förväntningarna inkluderar en betydande tillväxt för vår företagsfinansieringsgren, Mtaji, samt en fortsatt stark utveckling inom bearbetning av olika jordbruksprodukter, såsom Tanswed samt vårt mejeri Shambani. Förhoppningen är att vi då även har finansierat flera större satsningar inom solenergi i regionen. En central del av visionen är att MTI om fem år har en robust och talangfull lokal organisation som nära samarbetar med alla portföljbolag och aktivt stöder entreprenörer genom acceleratorprogram och mentorskap för att stärka det entreprenöriella ekosystemet.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november 2023 – 15 december 2023.

Teckningskurs: 7,5 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,5 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Units: Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 29 november 2023 – 12 december 2023.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Videointervju

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Flowocean
06.12.2023

Stockpicker intervjuar - Flowocean

Flowocean AB är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklade och patenterade lösningar av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet. Tack vare användning av vajrar i bärande delar av konstruktionen har Flowoceans lösning betydligt lägre vikt än konkurrerande lösningar på marknaden. Då stålvikt är en av de största kostnadsdrivarna för flytande vindkraft möjliggör Flowoceans lösning stora kostnadsbesparingar. Mindre stål innebär dessutom mindre miljö- och klimatpåverkan. Flowoceans affärsidé är att via licenstagare erbjuda marknadsledande egenutvecklat och patenterat koncept för flytande vindkraft till Totalentreprenörer, vilka i sin tur säljer, bygger och levererar Flowoceans lösningar till slutkunder såsom i första hand europeiska energi-, olje- och gasbolag.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 31 år gammal, bor i Solna med sambo och två barn. Civilingenjör i energisystem, tog examen i Västerås 2017. Började arbeta på Flowocean deltid redan under studietiden 2015 och började sedan fulltid efter examen. Blev VD i Flowocean 2021 och var med om en större buy-out 2022 från dåvarande huvudägaren tillsammans med flera av de som idag sitter i styrelsen och ledningen. 

kos1

Cristoffer Kos, VD

Har ett brinnande intresse för teknik, affärsutveckling och strategi så jag trivs bra i VD-rollen. Jag känner stor passion för Flowocean och ser att vår lösning både är en bra affärsmöjlighet och kan vara med och hjälpa till att ställa om och bygga ut vårt energisystem.

Kan du beskriva Flowocean och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Flowocean AB är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklade och patenterade lösningar av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet.

Vi är ett team på 8 personer inklusive styrelse och har ungefär 120 ägare. Av dessa har många varit engagerade i bolaget i flera år. Bolaget sitter i Västerås och arbetar främst mot europeiska marknader inklusive Sverige.

Vårt mål är att bli en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har valt en skalbar affärsmodell som bygger på licensiering där en totalentreprenör får komplett ansvar för leverans mot slutkund. Denna affärsmodell innebär att vi kan skala upp försäljning utan stora investeringar och kapitalbindning i tillverkning och garantier. Med denna modell kan vi bli kassaflödes positiva i närtid och därefter få en snabb uppskalning likt ett SaaS-bolag snarare än ett traditionellt industribolag.  

flow4

Vi är en teknikutvecklare i grunden och ska därmed lägga all fokus på att maximera försäljningen av vår produkt som vi ser har en stor konkurrensmässig fördel. Därför har vi också valt att inte arbeta med projektutveckling som är resurskrävande och har långa tidshorisonter. Det finns redan massor av projektutvecklare som utvecklar många projekt globalt, genom att ha den bästa tekniska lösningen kan vi vinna många upphandlingar och sälja till flera projekt.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 5 MSEK samtidigt som Ni förbereder en notering under 2024. Kan du berätta kort vad skall Ni använda emissionslikviden till samt hur planerna för Er notering ser ut? 

– Det finns en starkt växande global marknad för flytande havsbaserad vindkraft. Bara i Sverige utvecklas projekt idag för över 200 TWh el där flytande fundament krävs eller övervägs på grund av vattendjupen, vilket är mer än hela Sveriges nuvarande totala elproduktion. EU vill fördubbla mängden vindkraft de kommande 7 år och har identifierat havsbaserad vindkraft som en mycket viktig strategisk del i utökningen och omställningen av vårt energisystem. 

I kontakt med potentiella slutkunder har vi förstått att de fundamentslösningar för flytande vindkraft som finns på marknaden idag inte är tillräckligt kostnadseffektiva och att det därmed finns ett stort behov för vårt unika innovativa koncept. De lösningar som är certifierade och testade i pilotprojekt på marknaden idag har ännu inte börjat produceras kommersiellt. Det finns därmed en stark ”window of opportunity” för oss på marknaden. Vi vill därför vara snabba i vår kommersialisering för att kunna nå stora marknadsandelar tidigt.

Nästa steg inför kommersialisering är att vi konceptcer­tifierar vårt flytande fundamentskoncept. Certifieringen är förutsättning för att få avtal på plats och samarbete med en totalentreprenör som säljer, tillverkar och levererar våra fundamentslösningar mot slutkund. Arbetet är inlett och både det interna teamet och nödvändiga externa resurser står redo för genomförande.

Syftet med denna emission är att intensifiera arbetet med certifieringen och förbereda bolaget inför en kommande IPO på Spotlight under våren 2024 där vi siktar på att ta in ytterligare 10-15 MSEK.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– De direkta konkurrenterna till Flowocean är andra leverantörer av fundament för flytande vindkraftsparker såsom bland andra Hywind, Principle Power, Stiesdal, BW Ideol, Hexicon och Seatwirl. 

Det som är unikt och patenterat i Flowoceans lösningar är användningen av vajrar och boj. Vajrar kan endast belastas i drag (när de sträcks), att jämföra med en solid stålkonstruktion som tar upp tryck, drag, skjuvning och böjning. Genom att använda vajrar undviks komplicerade belastningsmönster vilket möjliggör en väsentlig lägre vikt än för motsvarande solid stålkonstruktion.

Genom att fundamentet flyter fritt och kan rotera runt den boj som är förankrad på havsbotten kommer fundamentet med vindturbinerna att ställa in sig självt i optimal vindriktning för maximal elproduktion.

Genom att använda vajrar i stället för solida stålramar blir lösningen dessutom mjukare och mer transparent för påverkan av vågor och strömmar. Det innebär lägre accelerationer och påkänningar i strukturen och hela lösningen kräver betydligt mindre stål. Det resulterar i en stabil lösning även i hårda våg och vindförhållanden. Samtidigt kostar fundamenten mindre att bygga, installera och underhålla. Då en betydande del av en vindkraftsparks utsläpp är kopplade till produktion av stål, genererar bolagets koncept mindre utsläpp vid tillverkning tack vare en mindre stålmängd.

Lösningen är designad från grunden för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Installation kan utföras enkelt ute till havs genom en ”Plug&Play”-koppling mellan boj och fundament vilket minimerar dyra utföranden ute till havs. Konstruktionen består av delar som redan produceras i stor skala såsom fackverk, rör och turbintorn som kan sammanställas utan behov av skeppsvarv och torrdockor, vilket minskar kostnaden vid produktion och montering.

flow5

Vilka är de största riskerna för Flowocean?

– I styrelsen och ledningsgruppen arbetar vi löpande med riskhantering. Vi är ett ungt bolag i en kapitaltung och konkurrensutsatt marknad vilket förstås medför risker. Nedan är de risker vi arbetar främst med just nu: 

1. Finansiell risk. Vi har behov av riskkapital ett tag till och utan tillräckligt kapital blir det svårt att genomföra vår affärsplan såsom den ser ut nu. Detta hanterar vi dels genom att säkerställa att vårt behov av riskkapital minimeras och att vi kan bli kassaflödespositiva så snart som möjligt, dels genom att vi nu gjort bolaget publikt och planerar för en börsnotering.

2. Teknisk risk. Även om jag känner mig mycket trygg med vår tekniska lösning så kvarstår förstås en teknisk risk fram till att vi certifierat lösningen och i förlängningen börjat leverera i stor skala. Vi arbetar mycket systematiskt med teknisk mognad och genom att arbeta tillsammans med globalt välrenommerade tredjeparter löpande säkerställer vi att den tekniska risken vid utveckling och certifiering minimeras. Alla komponenter som används i vår lösning finns kommersiellt tillgängliga och är beprövade redan vilket också minskar den tekniska risken. Vi har även vågtanktestat vår lösning på samma sätt som man testar skepp inför certifiering med mycket goda resultat.

3. Kommersiell risk. När vi säkrat kapital och minskat den tekniska risken så kvarstår den kommersiella risken, alltså kommer vi kunna nå den försäljning på marknaden som vi tror och planerar för. Anledningen till att jag känner mig trygg i detta är att vi under åren haft nära kontakt med flera aktörer på marknaden som starkt indikerat behovet av att vår lösning blir kommersialiserad och att vi är på helt rätt spår. Vi arbetar löpande med detta och kommer intensifiera detta under 2024. 

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Enligt den marknadsdata vi köpt från analysföretag så finns det i Europa, projekt dedikerat för flytande vindkraft där upphandlingar av fundamenten kommande 7-årsperiod är värderat till över 70 miljarder SEK per år i snitt om alla projekt skulle genomföras. Med vår licensmodell skulle detta innebära mer än 3 miljarder SEK i årliga rörliga licensintäkter från den europeiska marknaden. Vårt mål är att ta betydande marknadsandelar här och vi ser att vi har mycket goda chanser med vår konkurrenskraftiga teknik.

I Sverige finns projekt under tidig utveckling idag där flytande fundament är aktuellt som skulle motsvara mer än hela Sveriges nuvarande elproduktion. Bakom utvecklingen står bland annat bolag som Vattenfall och OX2. Marknaden är alltså betydande, i Sverige som övriga Europa.

I förlängningen kan vi även expandera till USA och Asien som också förväntas bli betydande marknader längre fram.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Flowocean?

– Vår affärsmodell är lätt, skalbar och väl anpassad för den tid och marknad vi lever i. Vi har ett mycket starkt team på plats med erfarenhet och nätverk att lyckas med den affärsplan vi har. Vi har flera tydliga triggers i närtid såsom certifiering och samarbetsavtal. Vår tekniska lösning är i framkant och precis det branschen behöver för att kunna realisera den stora portfölj av projekt som utvecklas.

Vi agerar i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver stor tillgång till utsläppsfri el som därmed måste byggas ut i snabb takt. EU har identifierat havsbaserad vindkraft som strategiskt viktig för denna omställning. Detta skapar en gynnsam miljö för utveckling av flytande havsbaserad vindkraft och inte minst för Flowocean som är väl positionerade med en konkurrenskraftig lösning.

Sammantaget ser vi därför möjlighet till snabb tillväxt och därmed en bra avkastning för aktieägarna.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Flowocean ut då?

– Om 5 år är vi ett kassaflödespositivt bolag under stark tillväxt. Vi har säkrat organisationen för att kunna hantera tillväxten och vi satsar på R&D för nya lösningar som marknaden efterfrågar. Vi är på god väg mot vår ambition att bli en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar globalt.


VD-presentationer

Flowoceans VD kommer att presentera bolaget och dess planer i ett antal presentationer vid följande tillfällen: 

• Torsdag 7 december klockan 18:00
• Måndag 11 december klockan 10:00
• Måndag 11 december klockan 18:00 

Presentationerna hålls via Microsoft Teams.

Anmälan ditt deltagande nedan och ange datum och tid till info@foretagsfin.se 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 23 november - 14 december 2023

Teckningskurs: 12 kronor per aktie. Courtage utgår ej

Emissionsvolym: ca 5 MSEK

Värdering "pre-money": ca 19.9 MSEK


Dokument och filer

Emissionssida

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Insplorion
01.11.2023

Stockpicker intervjuar Insplorion

Vi har idag fått en intervju med Johan Rask, VD på Insplorion som är högaktuella med flera nya kommersiella avtal samt en pågående företrädesemission.

Kan du beskriva Insplorion och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Insplorion är ett svenskt miljöteknikföretag med en unik och patenterad sensorplattform kallad NPS (NanoPlasmonic Sensing). Tekniken används för att utveckla avancerade sensorer med fokus på vätgasdetektion. Den unika NPS-tekniken ger oss flera konkurrensfördelar, som till exempel snabbhet, specificitet, och möjligheten att fungera utan syrgas. Dessutom är sensortekniken optisk vilket gör den säker och kan utläsas via fiberoptik. Sammantaget ger allt detta oss möjligheter att möta kundernas behov i en mängd olika applikationer där konkurrenterna har utmaningar.

För att ställa om från fossilbaserade till hållbara energisystem med vätgas är det enormt viktigt med säkerhet och effektivitet, och det är just där Insplorions sensorer kommer in i bilden.

Insplorion grundades 2010 på Chalmers med ambitionen att utveckla och patentera unik sensorteknik för precisionsmätning inom en mängd områden. I fjol togs beslutet att helt fokusera på sensorer för vätgasdetektion. Sedan dess har det gått ganska snabbt. Vi har på mindre än ett år gått från det beslutet till att nu befinna oss i en kommersialiseringsfas med tre avtal på plats inom sjöfart-, flyg- och energisektorn.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har som huvudfokus att utveckla vätgassensorer. Vår strategi är att kommersialisera tekniken genom samarbeten med aktörer som snabbt kan integrera våra sensorer i sina egna system. Det innebär att vi inte bara erhåller tidiga intäkter, utan även ”proof of concept”, marknadsbevis och referenser, vilket kan komma att ha stor betydelse för såväl större volymer som ytterligare partnerskap.

Vi säljer även mätinstrument för forskning inom främst vätgasavkänning, batteriforskning, materialutveckling och Life Science. Den delen av verksamheten fungerar samtidigt som ett sätt att validera tekniken och identifiera nya potentiella applikationsområden.

Kan du dela med dig av några specifika framsteg inom er teknologi som särskiljer Insplorion från era konkurrenter? Hur bidrar dessa framsteg till er ledande position på marknaden?

– Våra sensorer skiljer sig från konkurrenter på flera sätt. I huvudsak handlar det om fem viktiga aspekter.

 1. Snabbhet. Vår teknik möjliggör mycket snabb mätning, och tid till handling är viktigt för både säkerhet och effektivitet.
 2. Specificitet. Sensorerna mäter vätgas specifikt, även i närvaro av andra gaser. Detta minskar tex risken för felaktiga larm.
 3. Oberoende av syrgas. Till skillnad mot många etablerade sensortekniker fungerar sensorn i såväl normal luft som i en omgivning utan syrgas. Detta möjliggör applikationer i tex syrefattiga miljöer.
 4. Optisk utläsning. Det ger möjlighet att separera sensorn från elektroniken – vilket dels har betydelse för säkerhet, dels för att med hjälp av optiska fibrer kunna placera sensorer på platser där det är ont om utrymme.
 5. Flexibilitet. Genom att variera nanostrukturen och tex ytskikt ges förutsättningar att kunna anpassa sensorer till olika behov och miljöer vilket ger sensorer som passar i många applikationer över värdekedjan.

De framsteg som Insplorion gjort sedan starten har genererat stort internationellt intresse och det finns över 100 publicerade vetenskapliga artiklar med våra instrument. Det vi ser nu är ett betydligt större kommersiellt intresse. Det visas tydligt i de tre avtal vi tecknade under september inom sjöfart-, flyg- och energisektorn.

Hur ser ni på den globala marknadspotentialen för Insplorions teknologi och hur planerar ni att utöka er närvaro internationellt? Vilka regioner eller marknader ser ni som mest lovande för er verksamhet och varför?

– Vätgasindustrin är på otroligt stark frammarsch. Enligt en rapport från BloombergNEF investerades det 72,6 miljarder dollar i vätgasindustrin globalt under 2022. Det är en ökning med 50 procent jämfört med 2021, men vi ser ytterligare stora investeringar inom vätgasindustrin. Häromveckan presenterade USA:s president, Biden, att sju regionala centrum för vätgas kommer att få 7 miljarder dollar i finansiering i syfte att påskynda produktionen av kostnadseffektiv och ren vätgas i USA.

USA tar helt klart en framträdande position i att främja användningen för vätgas vilket gör det till en mycket stor och lovande marknad för oss. Europa vill dock inte vara sämre och vi ser stora investeringar även här. Exempelvis ingår vi i spetsforskningsprogrammet TechForH2 som leds av Chalmers och där tex Volvo, Scania, Siemens Energy, GKN Aerospace, PowerCell och Rise ingår.

Ni genomför just nu en företrädesemission där ni tar in ca 19,6 MSEK. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

– Det stämmer, första steget avser en emission om knappt 20 MSEK och sedan ytterligare upp till knappt 40 MSEK med teckningsoptionen som vi ger ut i samband med denna emission. Vi har valt att erbjuda aktier till en i vårt tycke generöst rabatterad teckningskurs och med de teckningsoptioner man erhåller när man tecknar i denna emission får man möjlighet att teckna ytterligare aktier i mars nästa år till en rabatterad teckningskurs.

Vi har en väldigt stark tro på vår verksamhet och visar det även med att ledning och styrelse tecknar långt över sin pro rata andel i emissionen.

Emissionslikviden ska gå till att fortsatt kommersialisering av våra vätgassensorer, utöka våra pågående projektavtal och kundsamarbeten, skala upp produktionen av vätgassensorer och inte minst vidareutveckla vår sensorplattform.

Vilka är enligt er de främsta skälen till att investera i Insplorion?

– Jag tycker man ska överväga en investering i Insplorion av flera anledningar. Dels har vi en unik teknologi med flera konkurrensfördelar, dels verkar vi på en marknad i enorm tillväxt. Dessutom kommer vi med våra produkter kunna öka säkerheten och därmed påskynda övergången till en hållbar och fossilfri framtid.

Vi ser ett starkt intresse i marknaden från kunder och partners vilket de tre nya avtalen tydligt visar. Dessutom investerar vi som sagt själva i emissionen, vilket visar att vi tror starkt på vår potential.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Insplorion ut då?

– Om fem år ser jag Insplorion som en betydande global aktör inom mätning och detektion av vätgas, primärt inom de stora transport-, och energilagringssektorerna. Vi har en stark närvaro och marknadsposition inom flera regioner med lejonparten i USA och Europa. Jag ser att Insplorion då är erkänd som en pålitlig och säker teknikleverantör för att öka säkerheten och effektiviteten i vätgasekonomin och att hela industrin tagit stora kliv mot att göra världen en mer hållbar plats.

Stäng×
Intervju med Northern CapSek Ventures VD Henrik Jerner
01.11.2023

Intervju med Northern CapSek Ventures VD Henrik Jerner

Kan du beskriva CapSek och Er verksamhet kort?

– Vi är ett noterat investmentbolag med kontor i Göteborg och Piteå. Vi investerar i svenska snabbväxande techbolag, företrädesvis onoterade bolag samt bolag belägna utanför Stockholm. Vi är aktiva minoritetsägare som bidrar med expansionskapital, kompetens och nätverk.

I dagsläget består portföljen av innehav i 13 techbolag, varav 9 bolag är onoterade.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi investerar främst kontanta medel när målbolagen gör nyemission för att ta in expansionskapital. Vi kan också köpa aktier i målbolagen genom att betala med egna aktier. I takt med att målbolagen växer ökar de i värde och således även värdet på CapSeks innehav. CapSek har ingen tidsbegränsad ägarhorisont, men merparten av de målbolag CapSek investerar i kommer förr eller senare bli uppköpta av antingen en industriell eller finansiell aktör. När ett målbolag blir uppköpt avyttrar även CapSek sina aktier i målbolaget, målsättningen är att det då sker till en bra vinstmultipel på investerat kapital.

Ni har nyligen publicerat en tech-rapport där ni går igenom intressanta bolag som är etablerade i norra Sverige. Finns det några bolag i techrapporten som Ni finner extra intressanta?

– Det är många intressanta bolag, så svårt att välja. Men ska jag lyfta fram några bolag så är det de två scalup-bolagen Reclaimit i Piteå som hanterar returer/reklamationer och Blikk i Piteå som digitaliserar administration/affärsflöden. Båda bolagen har nått betydande omsättningsnivåer och Blikk uppvisar dessutom bra lönsamhet. Startup-bolaget Widefind i Luleå tycker jag också är intressant, de har en innovativ positioneringslösning för industrin som jag tror det finns stor potential för.

Ni genomför just nu en företrädesemission där Ni tar in ca 10 MSEK i första steget. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet går främst till investeringar i nya bolag, företrädesvis i Region Norr, samt till följdinvesteringar i den befintliga portföljen. Vad gäller följdinvesteringar kommer vi göra tydliga prioriteringar och satsa på de bolag som utvecklas bättre än plan. Det är särskilt tre bolag som utvecklas särskilt bra just nu, med stigande omsättning och förbättrad lönsamhet. Det är Arkimera Robotics (machine learning för bokföring), Noda Intelligent Systems (AI inom energieffektivisering) samt PubQ (digitalisering av restaurangverksamheter). Fortsätter de i denna takt kommer de vara väl positionerade att ta in expansionskapital i större omfattning nästa år till bra värderingar. Vi avser i sådana fall investera mer samt det skulle också påverka vår balansräkning positivt med ökade värderingar.

Vilka är enligt er de främsta skälen till att investera i CapSek?

– Jag skulle vilja lyfta fram fyra saker: Det finns nu en möjlighet att investera i en rabatterad aktieportfölj. CapSeks substansvärde uppgick per den 30 juni till 1,27 SEK per aktie. Emissionskursen om 0,45 SEK per aktie ger investerare möjligheten att bli delägare i CapSek till en rabatt om 65% i förhållande till substansvärdet. För det andra, konkurrensen från andra

investerare om målbolag är låg inom de geografiska regioner CapSek verkar. Det ökar sannolikheten att hitta innovativa techbolag med hög potential till attraktiva värderingar. För det tredje, genom en investering i CapSek erhålls en unik exponering mot snabbväxande, onoterade, techbolag vilket kan vara svårt att uppnå på andra sätt. Sist, men inte minst, så vill jag lyfta fram att en investering i CapSek skapar arbetstillfällen genom att det expansionskapital CapSek i sin tur investerar i målbolagen främst används för nyrekryteringar.

Vilka risker medför en investering i CapSek?

– Den främsta risken som förknippas med vår verksamhet är att portföljbolag inte utvecklas i den takt som är önskvärd för att CapSek ska generera avkastning. Det kan orsakas av att portföljbolagets erbjudande eller teknologi inte är tillräckligt konkurrenskraftigt eller att portföljbolaget inte lyckas attrahera tillräckligt tillväxtkapital. En sådan utveckling i portföljen skulle avspeglas genom att CapSeks substansvärde utvecklas negativt. CapSek hanterar denna risk bland annat genom att ha en diversifierad portfölj där inget innehav väger för tungt.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

– Då är vår målbild att vi ska ha en portfölj på runt 20-25 innehav. Jag tror att vi då också har geografisk närvaro på andra platser i Sverige och/eller Norden. Vi lär ha gjort några lyckosamma exits vid det laget och vårt mål är att då ha ett förvaltat kapital som överstiger 500 MSEK. Vår långsiktiga vision är att vara den aktör som de duktigaste techentreprenörerna vänder sig till för att få hjälp med kapital och kompetens för att växa. På så sätt kommer vi kunna investera i de bolag med störst potential vilket i sin tur genererar hög avkastning till våra aktieägare.

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Dicot
25.10.2023

Stockpicker intervjuar - Dicot

Dicot utvecklar ett nytt läkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Dicots affärsstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 till ett färdigt läkemedel.

Stockpicker intervjuar bolagets vd Elin Trampe.

Kan du beskriva Dicot och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Dicot utvecklar ett modernt och långtidsverkande potensläkemedel för världsmarknaden. Målet är att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. Våra studieresultat visar att LIB-01 har helt unika egenskaper och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel. Vi är ett engagerat team här i Sverige som samarbetar med världsledande partners för utveckling och tillverkning av LIB-01. 

elin2

Elin Trampe, VD

Hur ser marknaden ut för potensmedel?

– Var femte man mellan 20 och 40 år, samt så många som hälften av alla över 40 år, drabbas av erektionsproblem. Det finns ett väldigt stort behov av nya bättre behandlingar inom detta område. Dagens mest använda potensläkemedel, såsom Viagra, lanserades för 25 år sen och sedan dess har inga nya innovationer nått marknaden. Tittar man på försäljningssiffran så visar den cirka 75 miljarder svenska kronor för erektionssvikt och tidig utlösning. Men även om detta är en stor siffra så speglar den inte den egentliga marknaden.

Vad menar du med den egentliga marknaden? 

– Vi vet till exempel att 50% av alla som testar Viagra och den typen av potensläkemedel, avbryter behandlingen. Och det gör man bland annat för att man inte får önskad effekt eller på grund av biverkningar. Det är ett exempel som förklarar att dagens försäljningsvolymer inte speglar den verkliga marknaden och med att många män inte blir hjälpta av dagens preparat. Med en ny typ av förbättrad behandling som hjälper betydligt fler så kan marknaden öka markant.

Nu har klinisk fas 1 studie med Er läkemedelskandidat LIB-01 påbörjats. Berätta lite kort om studien och när resultaten kan komma att presenteras.

– Det är en placebokontrollerad studie vars huvudsyfte är att utvärdera LIB-01s säkerhetsprofil i människa vid successivt ökande doser av LIB-01, både som engångsdos och vid upprepad dosering. Studien sker på Akademiska Sjukhuset i Uppsala där vår partner CTC som genomför den har sin sjukhusklinik. Vi förväntas oss att resultat kan börja kommuniceras under våren 2024.

Kliniska studier

I november inleds teckningsperioden av TO5. Kan du kort beskriva Dicots finansiella ställning?

– I den senaste rapporten vi släppte, vilket är Q2 rapporten, så redovisades en kassa på 53,6 miljoner. Vi gjorde en företrädesemission i januari som övertecknades till 110 % och tillförde Dicot 50,1 miljoner kronor. I samband med den emitterades också två serier teckningsoptioner där TO4 gick i juni och gav ca 21 miljoner. Vi är väldigt glada över det förtroende som våra investerare visat för Dicot under året i samband med dessa kapitalanskaffningar. Och nu är det snart dags för TO5-optionerna som kan utnyttjas från 1 till 15 november och som kommer ge ytterligare likviditet.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Dicot?

– Jag vill verkligen lyfta fram den stora och omättade marknaden som ropar efter bättre behandlingar, och där vi utvecklar en helt ny typ av läkemedelssubstans som enligt experter kan bidra till ett paradigmskifte inom området. Vi arbetar aktivt med patentskyddet och alla andra bitar för att detta ska bli framgångsrikt, och att vi nu tagit klivet in i klinik med de första resultaten i antågande är ytterligare en anledning att investera.


 Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Scandinavian ChemoTech
24.10.2023

Stockpicker intervjuar Scandinavian ChemoTech

I dagens intervju träffar vi Mohan Frick som är vd på Scandinavian ChemoTech AB.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag började min medicintekniska karriär vid 15 -18 år som ett sommarjobb på ARJO. Som 27-åring blev jag internationell marknadschef för samma företag och blev medlem i ledningsgruppen fram tills jag lämnade 2004. Åren efter det jobbade jag som förmögenhetsrådgivare på bl.a Banque Invik (Jan Stenbecks Privatbank) fram till 2008 då jag återgick till Medicinteknik. 2011 gick jag över till Onkologi, ett område och en bransch där jag kan kombinera min drivkraft att tjäna pengar samtidigt som att hjälpa människor och bidra till bättre vård. 

Kan du beskriva Scandinavian Chemotech och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Scandinavian ChemoTech är specialiserat på utveckling och innovation av medicintekniska produkter för behandling av solida tumörer. Tumörspecifik elektroporation (TSE) är bolagets egenutvecklade teknologi. Det är en terapi som använder dynamiska och tumöranpassade elektriska pulser för att generera små öppningar i tumörceller genom vilka cancerläkemedel kan komma in och göra nytta samtidigt som vi hjälper immunförsvaret att skapa antikroppar som attackerar tumörerna. Upptaget av vissa läkemedel är mer än 1000 gånger högre med TSE, .

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– ChemoTech har två huvudprodukter, IQwave™ och vetIQure™. IQwave™ fokuserar på cancerbehandlingar inom humanvård och vetIQure™ inom veterinärvård. ChemoTech genererar intäkter från försäljning av såväl kapitalprodukter och av behandlingskit för engångsbruk, antingen via direktförsäljning eller partnerskap. Två till tre behandlingskit behövs för att behandla varje patient, vilket gör att de återkommande intäkterna växer i takt med att produkterna säljs.

– Utvecklingsländer står för 56 procent av nya cancerfall i världen och 65 procent av samtliga dödsfall i regionen är orsakade av cancer. Det är på dessa marknader men framför allt i Indien som ChemoTech valt att positionera sig, delvis som ett resultat av lägre konkurrens, men också som ett resultat av att det är här som produkterna kan skapa mest marginalnytta och i förlängningen även generera största intäktspotentialen i världen.

– Inom veterinärmedicin läggs ett stort fokus på försäljning i Europa, USA och Mellanöstern. Parallellt med försäljningsarbetet genomför Vetiqure AB kliniska studier för att påvisa konkurrensfördelarna med TSE.

*Probst Ute et al, Technology in Cancer Research & Treatment, 2018 Vol 17: 1-12

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Även om vi anser att TSE i mångt och mycket är en helt egen behandlingsmetod finns det olika konkurrerande behandlingar inom Human Care. Dock har de flesta av dessa metoder samma begränsning och biverkningar då de har till syfte att bryta ner tumörerna genom destruktion. Detta gäller även de tidiga och äldre generationerna av elektroporation.

Inom Animal Care kommer de flesta aktörer ursprungligen från laboratoriesegmentet och säljer därför även laboratorieutrustning och därför inte optimala att använda för elektrokemoterapi på levande djur.

Det som särskiljer ChemoTech från konkurrensen är att TSE är en behandling som motverar destruktion och nekroser. TSE har genom sin dynamiska och flerdimensionella behandling en förmåga att anpassa behandlingen till olika tumörer och på så vis minska biverkningar såsom stora inflammationer och nekroser. TSEs patenterade egenskaper minimerar även risken för obehandlade ytor utan att behöva fler än fyra elektroder.

TSEs unika egenskaper är skyddad av flera patent och är i grunden är utvecklad för att vara både tids- och kostnadseffektiv men även:

 • mer skonsam behandling genom minskad risk för ablation (bränd vävnad)
 • bättre fördelning av elektriskt fält, vilket minskar risken för obehandlade cancerceller
 • laptop-design för lätt distribution, installation och förflyttning inom och mellan sjukhusbyggnader
 • speciellt behandlingsprogram för huvud och halscancer
 • möjliggör även behandling av större och resistenta tumörer
 • hjälper immunförsvaret att skapa antikroppar

Vilka är de största riskerna för ChemoTech?

– Man måste ha respekt för att vi är ett litet företag som arbetar med stor kostnadsmedvetenhet. Det gör att vi inte alltid kan expandera i den takt vi skulle önska.Tiden det tar att nå marknaden med en ny teknik är också en utmaning, samt att kontinuerligt generera stödjande kliniska data, särskilt i Sverige där hundratals innovativa företag konkurrerar om de få befintliga patienterna. Det tar normalt mycket tid och är mycket kostsamt.

Sverige och Indien har ingått ett bilateralt samverkansavtal för vårdutbyte. ChemoTech har valts ut som teknikpartner till ett av initiativen där TSE nu ingår i en klinisk prövning sponsrad av ett innovationscenter vid AIIMS Jodhpur, ett av de större universitetssjukhusen i Indien. Deras målsättning är att upprätta ett TSE-protokoll som skall bli en del av standarden för behandling av huvud- och halscancer i Indien. (Möjlighet att behandla mer än 100 000 nya patienter per år).

Ni genomför just nu en företrädesemission där Ni tar in ca 14,85 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Genom emissionen kommer vi stärka vår balansräkning och rörelsekapital, samt minska skuldsättningen (outnyttjade krediter om 6 MSEK finns även efter emissionen) Kapitalet kommer vidare möjliggöra bolagets kommersiella aktiviteter i linje med strategin att fortsätta kommersialisera IQwave™ och vetIQure™ inom affärsområdena Human Care samt Animal Care. Som ett led av den finansiella konjunkturen kommer kapitalet från denna emission inte ge utrymme till nya studier som är finansierade av ChemoTech. Den pågående studien på AIIMS i Jodphur är finansierad av extern part och fortsätter oförändrat.

Vilka är enligt er de främsta skälen till att investera i ChemoTech?

 • Unik, patenterad, och certifierad teknologi som möjliggör effektivare och mer skonsamma cancerbehandlingar
 • Påvisade kliniska resultat med stor potential bortom ytligt sittande tumörer. Behandlingar på pancreas (bukspottskörtelcancer) har gett unik initial respons och indikerar banbrytande möjligheter framåt
 • Befinner sig i kommersialiseringsfas, vilket har potential att generera starka kassaflöden på kort sikt
 • Har två färdiga produktsystem inom såväl human- som veterinärmedicin, där veterinärmedicin kräver kortare utvärderingsperioder och därmed möjligheter till ordrar i närtid
 • ChemoTechs produkt inom humanmedicin, IQwave™, har potential att göra TSE till en standardbehandling i Indien. Bolagets produkt inom veterinärmedicin, vetIQure™, använda och utvärderas av världens största veterinärkedjor i både Europa och USA

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ChemoTech ut då?

– Då vi inom 12-18 månader siktar på att täcka dagens kassaflöde, så skall vi vid den tiden generera stora vinster. Når vi vårt mål om att TSE alltid skall vara ett komplement till kirurgiskt i syfte att reducera tumörstorleken eller minska risken metastaser för ca 400-500 tusen patienter per år ger det oss ungefär EUR 540 Miljoner per år enbart i intäkter från behandlings-kit. Vår målsättning är även att TSE skall finnas tillgängligt som en standard till laparoskopis och cancerterapi genom robotkirurgi för stor del av de djupsittande tumörerna, då även i Europa och USA. 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Free2Move
12.10.2023

Stockpicker intervjuar - Free2Move

Free2Move Holding är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning som hjälper kunderna att förbättra driftnettot genom digital övervakning och styrning i kombination med en ökad användning av egen förnybar energi. Detta resulterar i garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet för kunden. Free2Moves styrsystem är öppet i så måtto att det kan kopplas upp med samtliga styrsystem på marknaden, vilket reducerar kundens leverantörsberoende.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har arbetat med organisationer i förändring/utveckling i hela mitt vuxna liv med ledande befattningar i privata näringslivet samt offentligt ägd verksamhet och organisationer. Verksam inom affärs- och företagsutveckling, ledningsstöd, interim management som VD, affärsområdes- och personalchef i över 30 år. 

free2 vd

Leif Syrstad, VD

Kan du beskriva Free2Move och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Free2Move erbjuder en helhetslösning som med toppmodern teknik och förnybar energi levererar en mer effektiv och hållbar digital fastighetsförvaltning – med garanterade besparingar för fastighetsägaren.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Free2Move AB har två betalningsmodeller, en abonnemangsbaserad intäktsmodell för att tillhandahålla plattformen 2Connect och en värdebaserad betalningsmodell baserad på hur förvaltningskostnaderna minskar. Abonnemangsmodellen bygger på en uppstartskostnad för implementering av plattformen samt en löpande avgift som debiteras månatligen. Den värdebaserade betalningsmodellen appliceras när Free2Move anlitas för att lokalisera kostnadsbesparingar hos kunderna. Ju större kostnadsbesparingar Free2Move kan åstadkomma, desto högre ersättning kan bolaget fakturera.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 15,2 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

* Vi ser idag på möjligheter till ytterligare förvärv och att öka förutsättningar för organisk tillväxt och förvärv samt vidareutveckla organisationen 12%

* Rörelsekapital för nuvarande och framtida verksamhet 27%

* Projektfinansiera delar av särskilt utvalda affärer 15%

* Återbetalning av kortfristiga skulder 46%

free1

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns flera aktörer på marknaden som gör delar av det vi gör, som exempelvis mäter och sammanställer mätvärden – men vår styrka är bredden och djupet i 2Connect-plattformen. Med 2Connect kan bolagets kunder samla och hantera samtliga system i en fastighet genom en plattform. Kunderna kan koppla olika parametrar från tekniska system i fastigheten till att per automatik generera en arbetsorder för en servicetekniker.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Free2Move är verksamt på marknaden för förnybar energi och proptech-marknaden i Sverige. Med proptech-marknaden avses lösningar för effektivare drift av fastigheter. Tillväxten på båda dessa marknader drivs av omställningen mot förnybar energi. En övergripande trend som är prioriterad av såväl politiker, som det offentliga, näringsliv och slutkonsument.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Free2Move?

– Free2Move står i början av en kraftig tillväxtresa som beror dels på det strukturerade arbete bolaget utfört sedan den nya strategin antogs av styrelsen inför 2020, dels på rådande marknadstrender med ökat fokus och förståelse för energieffektiva samt gröna tjänster och teknik inom fastigheter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Free2Move då?

– Vi är säkert fortsatt verksamma på den svenska marknaden, men också utanför nationens gränser, med erbjudanden till fastighetsägare att på ett hållbart sätt utveckla sina fastigheter med en medveten syn på miljön och tydliga krav på att förbättra driftnettot. Säkert har också ytterligare möjligheter till digital förvaltning tillförts som exempelvis digitaliserad OVK-besiktning men och styrning och lagring av egenproducerad energi. Detta är områden där vi idag bara befinner oss i början på utvecklingen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 oktober – 17 oktober 2023
Emissionsbelopp: 15,2 MSEK
Teckningskurs: 0,086 SEK per aktie
Teckningsgarantier och garantiåtaganden: ca 75,8%
Handelsplats: NGM Nordic SME


Dokument och filer

Memorandum

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början