Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Intervju med CapSeks senaste följdinvestering AI Medicals VD Christoffer Ekström
30.01.2023

Intervju med CapSeks senaste följdinvestering AI Medicals VD Christoffer Ekström

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Dicot
23.01.2023

Stockpicker intervjuar - Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat. Läkemedelskandidaten LIB-01 består av en molekyl som är en halvsyntetisk version av en aktiv substans från naturen. Dicots strategi är att utveckla LIB-01 fram till kliniska fas 2a-studier och sedan i partnerskap med internationella läkemedelsbolag utveckla LIB-01 till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min utbildningsbakgrund är civilingenjör i Industriell Ekonomi. Jag har haft flera chefs- och internationella roller i olika typer av bolag och branscher, däribland de globala storföretagen Mondelez International och GE Global Operations samt läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical, Har en bred erfarenhet inom både affärs- och verksamhetsutveckling och operationell excellens. Började på Dicot 2021 och tog över VD-rollen våren 2022. 

elin

Elin Trampe, VD

Kan du beskriva Dicot och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar ett modernt och långtidsverkande potensläkemedel för världsmarknaden. Vår kandidat LIB-01 ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än dagens preparat och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel, med bland annat lång effekttid. De drabbade slipper därmed planera sexlivet och får ett mer normalt vardagsliv och förhöjd livskvalité.

Det finns ett väldigt stort behov av nya bättre behandlingar inom detta område. Dagens mest använda läkemedel, såsom Viagra, lanserades för 25 år sen och sedan dess har innovationer inom potensläkemedel lyst med sin frånvaro trots det stora behovet av nya bättre behandlingar. Det råder en slags tystnadskultur kring dessa problem men studier visar att så många som hälften av alla män över 40 år drabbas av erektionsproblem i någon grad.

Vi är i preklinisk fas med vår läkemedelskandidat och planerar för att starta kliniska studier under mitten av 2023.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie för att därefter, i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag, finansiera och utveckla LIB-01 vidare till global lansering. Det här ger Dicot möjlighet att relativt tidigt nå positiva kassaflöden genom s.k. upfront-betalning vid signering av avtal samt därefter genom milstolpe-betalningar vid uppnådda delmål och royalty på framtida försäljning. För att optimera det affärsmässiga utfallet kommer vi att överväga möjligheterna att segmentera marknaden baserat på regioner.

manNi genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 54,8 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Ja vi gör en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Pengarna ska finansiera vårt kliv in i klinik och framför allt säkerställa kapital för genomförandet av fas 1-studierna. Viss del går också till att parallellt med dessa studier förbereda inför fas 2a-studier så att vi kan starta dessa så fort som möjligt. På vår hemsida finns mer detaljerad information och redogörelse över hur likviden som tas in kommer fördelas på olika aktiviteter.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den totala marknaden för erektionssvikt och tidig utlösning är värderad till cirka 75 miljarder svenska kronor. Och det är en marknad där efterfrågan växer kraftigt och förutspås fortsätta växa de kommande åren. Antalet sålda läkemedel inom erektionssvikt har till exempel ökat med runt 40% de senaste fyra åren på huvudmarknader som bland annat USA. En av faktorerna bakom denna trend är en större andel äldre i befolkningen. Studier visar också att dagens 70-åringar har samma fysiska och mentala hälsa som 50-åringar för 30 år sedan. Med det kommer en förväntan på ett fungerande sexliv.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag domineras marknaden av typen PDE5-hämmare som Viagra. De har hjälpt många sedan de kom i slutet av 1990-talet men de har sina begränsningar. Hälften av alla män som testar väljer att avbryta behandlingen. Många upplever biverkningar och över en tredjedel får inte önskad effekt. Dessutom kräver de planering då PDE5-hämmare används vid behov och ska tas cirka 30-60 minuter före sexuell aktivitet. På marknaden för tidig utlösning finns idag väldigt få behandlingar tillgängliga. Det finns alltså ett tydligt behov av nya läkemedel inom dessa områden, med längre effekt, färre biverkningar och som fungerar för betydligt fler.

Dicots läkemedelskandidat har i prekliniska studier hittills påvisat en god säkerhetsprofil och vi har verifierat den långa verkningstiden. Ett säkert och effektivt läkemedel som kan tas t.ex. en gång i veckan skulle vara ett total game changer inom detta område och drastiskt förbättra behandlingen för de drabbade. LIB-01 avses marknadsföras för behandling av både erektionsproblem och tidig utlösning, såväl var för sig som i kombination. En sådan be­handling av båda tillstånden samtidigt skulle vara helt unik.

Hur ser patentskyddet ut för LIB-01?

– Dicot har en global och långsiktigt IP-strategi med bevilja­de patent och patentansökningar inom tre patentfamiljer. Under hösten 2022 lämnade vi in en ny patentansökan som kan förlänga skyddet till minst 2042. Vi meddelade förra året att vi identifierat nya patentmöjligheter som skyddas som företagshemligheter till dess rätt tidpunkt uppstår för att investera i omvandling till patenträttigheter. Målet med strategin är att säkerställa längsta möjliga marknadsexklusivitet och intäktsmöjlighet för LIB-01 och därigenom ökat bolagsvärde för aktieägarna.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Dicot?

– Vi har sikte på en global mångmiljardmarknad utan innovationer de senaste 25 åren och med en tydligt differentierad läkemedelskandidat och fina prekliniska studieresultat. Vi har stora värdeskapande milstolpar framför oss och förbereder nu för att ta steget in i klinik med LIB-01. Vi arbetar med världsledande expertis inom området såsom t.ex. det CRO som gör våra effektstudier och som var med i utvecklandet av Viagra, samt med branschledande Thermo Fisher Scientific för GMP-tillverkning. Vårt mål är att skapa en helt ny generation potensläkemedel och jag hoppas många vill vara med och förverkliga detta.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 januari - 27 januari 2023

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Ca 54,8 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: 63,5%

Marknadsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Video

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Peptonic Medical
18.01.2023

Stockpicker intervjuar - Peptonic Medical

Peptonic Medical grundades 2009 och är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers. Jag har arbetat inom medtech i drygt 20 år och dessförinnan var jag verksam inom livsmedelssektorn under 5 år. Bodde bland annat 10 år i Hong Kong och byggde upp affär och organisation för dåvarande svenska Q-Med i Asien. Flyttade hem med familjen för några år sedan och arbetade då bland annat som deltidskonsult till Peptonic innan jag i april 2021 gick in som VD. 

sund

Erik Sundquist, VD

Kan du beskriva Peptonic Medical och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Vi har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av våra produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Vårt andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer. Vi säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av vår försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument, vi lär oss där mycket om slutanvändaren, vilket är en kunskap vi kan stödja partneraffärer med. Under 2022 tecknades ett avtal som leverantör till FN gällande våra menskoppar under varumärket till FN’s hygienkit.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 68 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi skall fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det finns för en start up risker med försenade regulatoriska godkännanden samt eventuell felbedömning av någon produkts potential.  

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vad gäller affärsområde Medical Consumer är det ca 25 miljarder USD på konsumentnivå globalt. Vi skattar att ca 30% av detta utgörs av egenvård där konsumenten själv betalar. För affärsområde Lifestyle Consumer, med kärnaffären hållbara mensprodukter, är världsmarknaden ca 1.5 miljarder USD men växer snabbt. 

lunette

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– När det gäller affärsområde Medical Consumer är det Peptonics avsikt att bygga marknadens mest kompletta produktportfölj inom kliniskt bevisad intim egenvård efter konceptet diagnostisera, behandla, förebygga. På individuell basis är ett flertal av produkterna också patentskyddade.

Vad gäller hållbara mensprodukter har vi ett mönsterskydd på våra menskoppar. Att under 2022 ha blivit vald som leverantör till FN är också en unik kvalitetsstämpel som vi nyttjar i marknadsföringen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Peptonic Medical?      

– Riktning. Skall jag välja ett ord är det riktning. Sedan säljstarten i juli 2018 har Peptonics försäljning vuxit snabbt. Parallellt har Peptonic haft ett växande negativt resultat. Under 2022 har ett trendskifte inträffat där försäljningen fortsatt växer snabbt men där resultatet förbättras. Trendskiftet är ett resultat av det strategiskifte bolaget beslutade 2022.

Position. Vill också nämna position. Bolagets produktportföljsbygge med kliniskt bevisad intim egenvård svarar upp mot ett tydligt behov och en tydlig samhällstrend, Peptonic är bra positionerade och växer.

Kredibilitet. FN har valt ut Peptonic. Allt fler partners väljer Peptonics produkter. Resultatet blir ett växande förtroende, ökad kredibilitet och en fortsatt växande affär.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Peptonic Medical ut då?

– Vi är lönsamma. Vi har skapat en bred portfölj med en kärnaffär som erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård efter principen att diagnostisera, förebygga och behandla. Vi expanderar modellen allt bredare internationellt och befäster vår position som en ledande innovativ aktör inom intim egenvård.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Move About Group
01.01.2023

Stockpicker intervjuar - Move About Group

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech-plattform som ger digital tillgång till bland annat elbilar och parkeringar via en och samma app - dygnet runt. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en bakgrund i finansmarknaden, dels som aktieanalytiker men framförallt som aktieförvaltare, senast som chef för aktieförvaltningen på Första AP-fonden där jag jobbade i 17 år. I november 2021 blev jag invald i styrelsen i Move About Group AB och jag tillträdde som VD i april 2022 då styrelsen insåg behovet av ny ledning och genomförandet av en lönsam tillväxtstrategi istället för tillväxt först och lönsamhet sen.  

OlofjonaOlof Jonasson, vd

Kan du beskriva Move About Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi erbjuder fossilfri, delad mobilitet, enklare beskrivet elfordon i bilpooler, men även en del elcyklar där de efterfrågas av kunden. Vi har ca 1000 elbilar i 65 städer i Norge, Sverige och Tyskland. Merparten av våra pooler har en större kund i bakgrunden med ett mobilitetsbehov som vi löser åt dom. Exempel på det kan vara ett företag, en kommun eller en bostadsrättsförening. Sen bjuder vi in allmänheten att använda fordonen utanför arbetstid, en intäkt som vi sedan delar med initiativtagaren till poolen. Att boka våra bilar är lika enkelt som att boka en elscooter via vår app. Vi har även helt publika pooler där vi står för all risk. Denna modell har vi fått svårare att gå bra, rent ekonomiskt, och vi ser över dessa pooler ordentligt i år.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Genom att dela på en bil så sänker man inte bara co2-utsläppen vid produktion av fordon, eftersom en delad elbil ersätter 7-10 ”vanliga”,  man reducerar dessutom samhällets behov av parkeringsplatser etc. När bilpoolen används över ett viss kapacitetsutnyttjande uppstår det ett överskott, trots att kostnaden per timma för kunden är låg. I vissa fall och i vissa kontrakt delar vi detta överskott med kunden som på så sätt får sitt transportbehov billigare, och vi gör vinst.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 35,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Bolaget expanderade kraftigt inom publika pooler under perioden 2021-2022 Q1 vilket vi nu, med facit i hand, ser var ett väldigt stort risktagande då det tar tid innan en publik pool går med vinst. Denna affärsmodellen byggde på extern finansiering, via börsen. I och med det skifte i sentiment vi såg under våren 2022 på finansmarknaderna så fick vi ta ett steg tillbaka och har kommit fram till att skapa tillväxt med lönsamhet istället för tillväxt först och lönsamhet sedan. Att göra detta skifte tar ett tag och emissionen styrker vår balansräkning så att vi kan omförhandla leasingavtal etc till det bättre, men också för att styrka rörelsekapitalet tills dess vi exekverat förändringen där vi går tillbaka till att fokusera på de bra affärssegmenten vi har inom business to business. Det är för övrigt segment som växer starkt.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– En pandemi eller liknande, som kraftigt reducerar mobiliteten i samhället och vilket vi upplevde under början av 2022 (Omikron), slår såklart direkt negativt på oss. I övrigt är den löpande driften stabil, utan något enskilt beroende av ett par större kunder eller liknande. IT-säkerhet är såklart också viktigt för oss, då vår verksamhet bygger på IT-system för bokning av bilar och betalning för enskilda resor.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den är väldigt svårt att beräkna. Vi har uppskattningar på den totala marknaden, men än så länge är marknaden i sin linda. Det var först med smartphones som det blev enkelt att boka, och potentialen är enorm. Vårt segment, stationsbaserad mobilitet, vänder sig till alla företag, kommuner och boende i flerfamiljshus och än så länge har vi tex bara 145 elbilspooler i Sverige.

move2

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har konkurrenter i olika segment. Först och främst måste man skilja på sk flytande bilpooler, det är där man kan ta ett fordon på gatan och lämna den någon annanstans, där opererar inte vi alls – men GreenMobility i Danmark och tyska Miles är stora i det segmentet. Vi jobbar med stationsbaserade pooler, och det innebär att vi servar kunder som tar och lämnar fordonet på samma plats, där vi också har vår laddinfrastruktur (i ett garage eller parkeringsplats). Här finns det flera etablerade norska konkurrenter som Hyre, Bilkollektivet eller Otto. I Sverige finns andra mindre lokala aktörer, tex Elbilio, och Volvo on Demand eller Toyota Kinto Share som konkurrerar med oss ibland.

Det som gör oss unika är att vi är helt fristående från fordonsdistributörer eller biltillverkare och är 100 procent fokuserad på vår affär. Genom detta är vi också helt agnostiska beträffande vilka bilar vi erbjuder i vår service, vi kan välja den bil som kunden efterfrågar bäst.  

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Move About Group?

– Vi har en lång erfarenhet, längst i marknaden, att erbjuda helt fossilfria delade mobilitetstjänster och har genom det byggt upp den största affären inom business to business. Denna affär är lönsam och tar lång tid att etablera. Genom den satsning vi gjorde inom publika pooler uppstod stora förluster, det rättar vi nu till och utvecklar vår kärnaffär igen. Vår turnaround har kommit en bit på vägen, från Q1 2022 till Q3 2022 halverade vi våra förluster genom kraftigt sänkta OH-kostnader, under 2023 rättar vi till våran drift och våra pooler vilket kommer ta oss till lönsamhet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Move About Group ut då?

– Då fortsätter vi att aggregera bra pooler för företag, fastighetsbolag och kommuner i Tyskland, Norge och Sverige. I takt med att poolerna blir väletablerade ökar vårt bruttoresultat och de tillkommande poolerna står för tillväxten. På sikt kan vi tänka oss öppna fler publika pooler, men först när vi har avskrivna fordon att placera i dessa och inte alls i samma takt som vi gjorde de senaste åren. Om politikerna inser att det här är en bra lösning för samhället, och tex gör vår tjänst momsfri, eller låter upplåta fria parkeringar, såsom man gör i flera andra europeriska grannländer, så kan det gå fortare.

Om 5 till 10 år tror jag dessutom att vårt segment etablerat sig som en naturlig del i mobilitetsinfrastrukturen. Delad fossilfri mobilitet är helt enkelt en av flera avgörande komponenter om samhället skall kunna lyckas ställa om och reducera utsläppen av växthusgaser, och allt transportbehov kommer inte kunna lösas av kollektivtrafik eller på cykel. Därmed är det inte sagt att vår tjänst kommer ersätta allt behov av privatägda fordon, men en väsentligt större andel jämfört med idag. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 1 februari 2023 – 15 februari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 1 februari 2023 – 10 februari 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 30 januari 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 21,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varav representanter från styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK motsvarande cirka 15,24 procent av den totala emissionslikviden.


Dokument och filer

Emissionssida

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Secits
16.12.2022

Stockpicker intervjuar - Secits

Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag startade min karriär på Electrolux i Stockholm där jag sedan arbetade i cirka 17 år i olika positioner. Jag har även drivit egna bolag bland annat i säkerhetsbranschen. Över de senaste 15 åren har jag arbetat med att utbilda cirka 5 000 personer i olika branscher och i olika befattningar. 

paulVD

Paul Trygger, vd

Kan du beskriva Secits och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Vi har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem samt traditionell kameraövervakning.

I vårt värdeerbjudande ingår även tjänster som larmcentralsuppkoppling, väktartjänst, videoanalys, service och egenutvecklade mjukvarulösningar med artificiell intelligens. Secits är en helhetsleverantör av säkerhet med alla de certifieringar och branschkrav som marknaden kräver. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av säkerhetstjänster som kan addera innovation och ny teknik för våra kunder genom våra säkerhetslösningar. När bolaget noterades 2017 förvärvades samtidigt MKS Sverige, specialister inom kameraleverans, och därmed skapades SECITS Holding. Bolaget har sedan dess genomfört ytterligare två förvärv, Säkra Larm 2021 och Westra Security 2022, som både utökar och kompletterar det befintliga erbjudandet.

Hur ser Secits organisation ut?

– Verksamheten kan delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Larmcentral.

Dotterbolaget Säkra Larm står för merparten av B2C-segmentet och riktar sig främst mot svenska privatkunder, där vi skräddarsyr säkra och moderna trygghetslösningar i abonnemangsform som exempelvis kameraövervakning, hemlarm och brandlarm. Affärsområdet B2B är uppdelat inom två segment; Enterprise solutions, där vi erbjuder kundspecifika säkerhetslösningar mot större företag – och Small and Medium Businesses, med ett fokus på standardiserade produkter till mindre företag. Genom affärsområdet larmcentral erbjuder Westra Security en larmcentralslösning till koncernens affärsområden, samt till externa kunder för att öka intäktströmmarna.passare

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 34 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket innebär att bolaget kommer att få in 34 MSEK i emissionen. Secits har under de senaste två åren genomfört förvärv av Säkra Larm och Westra Security. Förvärven har genomförts i syftet att uppnå större skala i koncernen och för att diversifiera våra intäktsströmmar. Emissionslikviden ska användas för att ytterligare konsolidera förvärven i koncernen, vilket kommer att öka synergier och bidra med lönsamhet. Delar av emissionslikviden ska även användas för slutbetalningar av dessa förvärv. Bolaget har även upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses återbetalas med emissionslikviden. Majoriteten av aktieägarlånen ska dock kvittas i företrädesemissionen.

Vi har även beslutat om ett åtgärdsprogram med flertalet strategiska förändringar i koncernen med syfte att förbättra lönsamhet och operationellt kassaflöde. Dessa förändringar inkluderar bland annat brytningsavgift för avslut av larmuppkopplingar som framöver kommer att gå till Secits egen larmcentral. Vidare så ser vi även löpande över nya förvärvsmöjligheter och emissionslikviden bidrar med en nettokassa för detta.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Bolagets kunder ställer höga krav på en väl fungerande IT-infrastruktur och support. Därmed skulle IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftstörningar eller bristfälliga leveranser av säkerhetstjänster kunna innebära förlorade kunder och minskade marknadsandelar. Som ett bolag i framkant av den tekniska utvecklingen gäller att vi fortsätter hålla bra kontakt med våra leverantörer, så att vi kan fortsätta gå i bräschen vad gäller högteknologisk utveckling. Vi ser även hittills att vi svarat bra på marknadens höga krav på säkerheten genom att flertalet aktörer med dessa höga krav fortsatt väljer oss som leverantör.

Hur ser ni på Sverige som marknad för era tjänster?

– Den globala marknaden för säkerhetstjänster förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt om 10,5 procent över de kommande åren. Den svenska säkerhetsbranschen omsatte 90 miljarder SEK år 2021, och marknaden fortsätter växa även i Sverige. Secits är den tredje största leverantören av säkerhetstjänster i Sverige, där de två större aktörerna är väsentligt större. I undersökningar är det även tydligt att Sveriges trygghetsbild upplevs ha försämrats samtidigt som EU-snittet förbättrats. Mellan 2019 och 2020 ökade brottsanmälningar med 6,2 procent, vilket placerade Sverige på den sjätte lägsta rankningen i EU. På grund av denna ökade osäkerhet i samhället ser vi ett stort behov av säkerhetstjänster de kommande åren vilket skapar förutsättningar för en växande marknad.

Under valet 2022 var lag och ordning den näst viktigaste valfrågan, där 50 procent av deltagarna i en undersökning ansåg frågan vara en av de viktigaste för dem. Detta tycker vi visar ytterligare på att ökade satsningar på säkerhetslösningar i Sverige väntas framgent.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi vill gärna tro, och upplever oss få den återkopplingen från våra kunder, att vi är lite mer flexibla och snabba avseende att ta fram kundspecifika lösningar och samtidigt kunna leverera bra teknologi och service.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SECITS?

– För det första, Secits verksamhet gynnas starkt av ökad befolkningsmängd, urbanisering, digitalisering och en ökad mängd enheter uppkopplade till IoT, därmed väntas Secits verksamhet växa de kommande åren.

För det andra, vi har ett stort behov av säkerhetstjänster i Sverige. Secits kan ta tillvara på detta genom att vara en helhetsleverantör av säkerhetslösningar med samtliga certifieringar och branschkrav på plats.

För det tredje, genom företrädesemissionen skapar vi förutsättningar för en bättre konsoliderad och lägre skuldsatt koncern – vilket ger oss möjlighet att dra nytta av marknadstrender för att växa lönsamt. Då säkerhetstjänster är väsentliga för företag har vi även historiskt klarat oss bra i sämre konjunkturer.

Slutligen, till skillnad från andra leverantörer av helhetslösningar är vi snabbfotade och flexibla i våra lösningar till kunderna vilket ger oss ett vassare erbjudande än övriga aktörer på marknaden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SECITS ut då?

– Vi har om fem år tillfullo integrerat våra nyare affärsområden och vuxit tillsammans med våra fantastiska medarbetare och partners, till att bli det självklara valet för de kunder som kräver större helhetslösningar, de mindre lokala affärsdrivarna och till alla de privatkunder som vi dagligen hjälper att skapa en trygghet i sina liv. Vi har dessutom uppnått att våra aktieägare kan blicka tillbaka på de gångna fem åren och känna sig nöjda med avkastningen från bolaget samt att vi är den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.


Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 december 2022 - 27 december 2022
Handel med teckningsrätter: 12 december 2022 - 21 december 2022
Emissionsstorlek: Cirka 34 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Euroafrica Digital Ventures
01.12.2022

Stockpicker intervjuar - Euroafrica Digital Ventures

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom IT och marknadsföring. Bolaget bedriver tre verksamheter genom dotterbolagen Socialmedialab AB, Social Content AB (under registrering) och Kupatana AB.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är en entreprenör som drivs av att skapa värden och bygga bolag. Det är något som jag sysslat med de senaste 20 åren i olika branscher däribland försäkring, media, resor och IT. 

peterafrica

Peter Persson, VD

Kan du beskriva Euroafrica Digital Ventures och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget äger och driver tjänster och plattformar i Sverige och Tanzania. I Sverige driver vi dels en traditionell digital mediabyrå, Socialmedialab, och dels en Saas-plattform via vårt nystartade dotterbolag Social Content. I Tanzania så äger och driver vi landets största köp-och säljsida.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har vi intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster. På kort sikt kommer vi i Tanzania att utöka intäkterna genom försäljning på kommission. Det kommer att handla om intäkter från telekombolag, elleverantörer, och resor genom vår super-app.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,7 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer dels at använda pengarna för att vidareutveckla vår SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. Vi kommer även att stärka upp organisationen vi har med fler medarbetare. Vidare kommer vi också att återbetala bryggfinansieringen från i somras, och slutligen används likviden för att stärka upp befintligt rörelsekapital.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Jag skulle säga att omvärldsfaktorerna är de som främst påverkar oss, i Sverige så har vi en kraftig inbromsning i ekonomin vilket leder till att företagen blir mer återhållsamma med sin marknadsföring. I Tanzania så är tillväxten fortsatt god vilket den även i fortsättningen bedöms vara, om än något lägre.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– I Tanzania bor det ca 60 miljoner invånare där ca 30 miljoner har pålitlig tillgång till internet och på så vis kan använda våra tjänster. För den svenska verksamheten behöver vi räkna in Norden som marknad – då vi har kunder verksamma i samtliga dessa länder.

mus

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det är skillnad om vi talar om den svenska, mogna, marknaden eller om vi pratar om den tanzaniska. I Sverige är konkurrensen relativt hård då marknaden är utvecklad och mogen, men vi har ett starkt varumärke som har en hög attraktionskraft vilket ger oss många intressanta affärsmöjligheter. I Tanzania så är vi den största aktören och konkurrensen är för stunden relativt låg så här har vi väldigt goda möjligheter för stark tillväxt.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Euroafrica Digital Ventures?

– Vi agerar på flera marknader och är inte lika utsatta som många konkurrenter för en lågkonjunktur. Våra dotterbolag går mot lönsamhet med bibehållen tillväxt. Som aktieägare eller potentiell aktieägare ges möjligheten att komma in i bolaget på en mycket attraktiv nivå.  

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Euroafrica Digital Ventures ut då?

– Om 5 år så har vi expanderat vår verksamhet till en större del av Östafrika, i länder som Kenya, Rwanda och Uganda. Vi är förhoppningsvis marknadsdominanta i hela regionen och har även tagit steg ut i flera andra intressanta digitala verksamheter som tydligt ger synergier till vår kärnverksamhet. Jag ser också framför mig att vi driver koncernen med en tydlig lönsamhet med fortsatta utsikter för tillväxt.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Zeptagram
24.11.2022

Stockpicker intervjuar - Zeptagram

Zeptagram såg tidigt möjligheterna med blockkedjetekniken och hur de kunde lösa vanliga utmaningar för artister. Bolaget såg en möjlighet att skapa en investeringsmarknad där både artister och investerare kan enas om villkor som möter varandras behov.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har arbetat som entreprenör i 30 år inom mode och musikindustrin, med ett stort intresse för omvärldsbevakning, teknik, ekonomi och trendanalys. Jag har varit en av pionjärerna inom blockchain och musik NFTer i Sverige. 

Christina2

Christina Löwenström, VD

Kan du beskriva Zeptagram och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Zeptagram är ett bolag som vill demokratisera musikbranschen. Vi är ett blockchainbaserat bolag som skapar NFTer av musikrättigheter, konst, bilder och videoklipp, bl.a. Zeptagram har varit ledande i att använda musikrättigheter och blockchain för att göra musikrättighetsägandet mer decentaliserat.

På vår musikmarknadsplats kan man köpa rättigheter i hits som framförs av bl.a. Britney Spears, Justin Bieber och Eros Ramazzotti. På vår NFT-plattform kan man köpa och skapa NFTer av digital konst, bilder, videoklipp, biljetter, böcker, autografer, m.m.

Vi har en egen kryptovaluta Zeptacoin (ZPTC), som kan köpas på Bitmart, Bittrex, Lbank, Lobstr och Pancake.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell är plattformsbaserad och bygger på att vi tar kommission på försäljningar av musikrättigheter och andra NFTer.

Zeptagram har skapat två handelsplatser för musikrättigheter och andra NFTer. Vi tar kommission, courtage och erbjuder förlagstjänster till artister. Plattformarna kan användas till att andra användningsområden som varumärken, patent och andra IP-rättigheter. Det kan ske i egen regi, med samarbetspartners eller via white label.

Hur ser er marknad ut?

– Vår marknad växer snabbt. Marknaden för musikrättigheter befinner sig bara i sin linda eftersom royaltyintäkter inom musikbranschen förväntas visa upp en stadig tillväxt. Analysfirmor som MIDiA och Goldman Sachs förutspår en snabb ökning av intäkter inom musikbranschen som drivs av ökad streaming. MIDiA förutspår att intäkterna inom musikbranschen ökar till 89,1 miljarder dollar under 2030 från 51,8 miljarder dollar under 2021. Goldman Sachs förutspår en ökning till 1,28 miljarder streaminganvändare till år 2030 från 443 miljoner under 2020.

rec2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 24 MSEK varefter aktien noteras. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer att investera i musikrättigheter, marknadsföring, produktutveckling, samt stärka vår organisation och vara redo att fortsätta leda utvecklingen inom musik och NFTer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zeptagram?

– Zeptagram är ett framtidsbolag i framkant av en helt ny digital era inom ägandet av musikrättigheter som positionerats sig väl inför detta.

Vi har en snabbrörlig organisation som lätt kan anpassas efter marknaden vilket är viktigt i en bransch som är i förändring.

Zeptagram har ett unikt erbjudande för artister där de kan bli partners med sina fans, få sin musik distribuerad till streamingtjänster samt erbjuds förlagstjänst.

Vi har visat att vi är bra på att förvalta investerade pengar och skapa utveckling.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Zeptagram ut då?

– Zeptagram är väl etablerat och precis som man googlar saker idag, så ska man Zepta-it som artist när man säljer sina andelar och ingår partnerskap med sina fans.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 november 2022 – 15 december 2022.
Teckningskurs: 13 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier (motsvarande 5 200 SEK). Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 850 000 aktier, motsvarande 24,05 MSEK.
Antal aktier innan nyemission: 7 425 000 aktier.
Värdering (pre-money): 96,5 MSEK.
Notering: Bolaget planerar en notering under 2023.


Dokument och filer

Emissionssida

Memorandum

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Vopy
25.10.2022

Stockpicker intervjuar - Vopy

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopy embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

 – Glad själ med höga krav på mig själv och omgivningen. Har jobbat i mjukvarubranschen i princip hela mitt yrkesliv med fokus på sälj, affärsutveckling, produktutveckling och viss kodning. Har genom åren skaffat mig både bred och djup kunskap i hur mjukvara ska produceras, förpackas och levereras. Har de senaste 6 åren i olika roller och bolag arbetat med fokus på fintechrelaterad verksamhet samt kapitalanskaffning, styrelsearbete och noteringsinriktat arbete. 

sven copy

Sven Hattenhauer, styrelseordförande

Kan du beskriva Vopy och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

 – Vopy är ett mjukvarubolag som bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Våra kunder lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, våra finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

 – Våra intäkter baseras på en SaaS modell där man hyr vår mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att vi levererar genom våra kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder vi levererar kundnyttan, medan vi aktivt hjälper våra kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar vi i samarbete med våra bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Vi arbetar med vinstdelning vilket innebär att vi delar med oss av våra intäkter till våra kunder. I de flesta fall baserar våra intäkter på antalet användare oavsett hur mycket de använder våra tjänster. I vissa fall erhåller vi även intäkter baserat på transaktionsvolym eller lånevolym, det varierar med typ av kund och vilken affärssituation kunden har.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 25 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

 – Vi har precis påbörjat integrationen till våra första kunders system, ett arbete som tar ca 3 månader per kund. Så fort integrationen är slutförd kan kunden börja leverera sitt erbjudande (baserat på vår leverans) till sina kunder varpå vi börjar få intäkter.

Integration och sedan driftsättning av kunderna kräver resurser av oss. De pengar vi tar in nu kommer användas för att täcka upp de löpande kostnader vi redan har, samt finansiera de försiktiga investeringar vi behöver göra för att få igång våra kunder.

Efter dessa driftstarter ser vi en relativt snabb tillväxt i antal användare då våra kunder i vissa fall har mycket stora användarbaser och aktivt hjälper till att marknadsföra våra gemensamma lösningar till sina kunder. Men trots hälsosam tillväxt så kommer det dröja till slutet av 2023 innan intäkterna är ikapp kostnaderna, varför denna emission är nödvändig för oss.

Hur ser Era planer för notering av aktien ut?

 – Vi har sedan tidigare gett löften till våra aktieägare att notera bolaget och dom planerna kvarstår. För att kunna ge våra aktieägare bästa möjliga avkastning tror vi att en notering ska göras i ett läge när vi visar vinster, har haft en ökande tillväxt över tid samt när investeringsklimatet rent allmänt är bättre än i nuläget. Vi tror att dessa faktorer sammanfaller under 2024 och planerar för en notering då.

vop1

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

 – Kortsiktigt är en stor uppenbar risk att vi inte lyckas finansiera verksamheten fram tills vi visar vinster.

Vi ser inga regulatoriska risker så vi tillsammans med våra bankpartners har arbetat fram en helhetslösning som väl fyller dagens regulatoriska krav.

Våra tillväxtprognoser bygger på dialog med våra kunder samt deras antaganden. Även om vi har gjort kraftiga minskningar av dessa antaganden så kvarstår en risk att våra kunder inte lyckas introducera tillräckligt många av sina kunder i den takt de tror. Därmed kan våra intäkter bli lägre än prognostiserat. För att minska effekterna av en sådan risk har vi valt att till stor del arbeta med konsulter. Detta ger oss en bättre flexibilitet och gör det lättare att anpassa resurser och kostnader efter den faktiska tillväxt vi får. Vi har på detta sätt möjlighet att leverera vinster på månadsbasis i slutet av 2023 även om omsättningen skulle blir lägre än förväntat.

Eftersom vi är ett litet team så finns det alltid ett beroende av nyckelkompetenser där många medarbetare är svåra att ersätta på kort sikt om de skulle välja att lämna oss. Vi arbetar självklart aktivt med flera åtgärder för att minska denna risk.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

 – Oj. Vår största kund har över 20 miljoner kunder idag, dvs aktiva abonnenter. När det gäller affärsområdet Remit Home har vi 3 olika företag där vi står inför att skriva kontrakt. Dessa 3 har tillsammans över 100 miljoner användare med bas i Indien, Bangladesh, Filippinerna och Nepal.

Vi gjorde ett överslag på alla företag i vår prospektlista. Om alla företag i listan skulle handla av oss (inkl de som redan skrivit avtal med oss), och om 15% av deras kunder skulle börja använda vår lösning, då skulle vi ha ca 70 miljoner aktiva användare. Baserat på en prospektlista där vi knappt har hunnit börja sälja än.

Vi erbjuder i första hand våra lösningar till företag med mycket stort antal egna kunder, det är deras kunder som utgör vår adresserbara marknad i främst Sydostasien och Europa.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

 – Alla som erbjuder någon typ av digitala finansiella tjänster är ju i viss mån konkurrenter. T ex olika neobanker men även BNPL företag som t ex Klarna. Det finns många aktörer som erbjuder B2C lösningar, dvs säljer direkt till slutkonsument. Andra arbetar B2B och säljer olika företagslösningar. Hittills har vi inte stött på något annat företag som levererar B2B2C lösningar på det sätt vi gör. Därmed har vi just nu inte någon direkt konkurrent men vi tror att det kommer ändra sig fort, därför har vi bråttom att nå marknaden.

 Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Vopy?

 – Tidpunkten. Vi är precis på målsnöret att börja leverera och skapa intäkter, det ger helt enkelt en lägre investerarrisk

Priset. Fintech-sektorn har utsatts för kraftiga nedvärderingar under 2022, det har förstås drabbat oss med. Jämfört med närmast föregående emission årsskiftet 2021/2022 så är bolagsvärdet nu 75% lägre än det var då – trots att vi tillfört stort värde operativt och nu är i leveransprocess

Tekniken. Embedded finance förpackad i B2B2C kommer för alltid förändra sättet på vilket finansiella tjänster produceras och konsumeras. Genom att nå marknaden via företag med stora egna kundbaser, har vi möjlighet att stärka våra kunders erbjudande och samtidigt nå mycket stora användarvolymer på kort tid, till en förhållandevis mycket låg kostnad.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Vopy ut då?

 – Om 5 år är vårt uttalade mål att vara en globalt ledande aktör inom embedded finance. Vi tror det är möjligt att då ha närmare 70 miljoner aktiva användare i vårt system, kunder som troligen inte vet om att Vopy existerar då de blir erbjudna lösningen av en leverantör de redan har en affärsrelation med. I många länder (även i Europa) har vi tillsammans med våra kunder då lyckats etablera en de facto standard för peer-to-peer överföringar, dvs en modern form av internationell Swish, baserat på vår wallet med kringliggande tjänster för överföringar, krediter och betalningar.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 15 november 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Victoire Viannay, VD Fluicell
17.10.2022

Stockpicker intervjuar Victoire Viannay, VD Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin. Vi har intervjuat bolagets VD, Victoire Viannay.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag kommer ursprungligen från Frankrike och har en doktorsexamen i juridik från Université Paris-Panthéon-Assas, ansett som Frankrikes främsta lärosäte inom juridik. Från min tid i Paris har jag även ledningserfarenhet från det världsledande cancerforskningsinstitutet Institut Curie och som chefsjurist och personalansvarig vid Université PSL där jag var del av universitetets mycket framgångsrika start-up team. Jag inledde min bana inom Fluicell 2015 som Chief Operating Officer och titträdde rollen som VD 2017. Innan dess var jag även verksam vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Utöver Sverige och Frankrike har jag även varit bosatt i Indien och även tillbringat mycket tid på resande fot, i synnerhet inom USA. Mina internationella erfarenheter har hjälpt mig förstå världen från olika perspektiv, något jag tror är en mycket viktig erfarenhet för en VD i ett företag med globala ambitioner.

Fluicells team är sammansatt av personer med en mångfald av bakgrunder och erfarenheter som arbetar mot våra gemensamma mål. I min roll som VD strävar jag efter att fungera som en ledstjärna för att främja personlig utveckling och kanalisera all den kreativitet och idérikedom som finns i bolaget mot att skapa ett framgångsrikt Fluicell.

Kan du beskriva Fluicell och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin. Fluicell grundades 2012 i syfte att göra det möjligt för forskare att enkelt kunna studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö.

Genom lanseringen av bioprinting-plattformen Biopixlar i november 2019 har Fluicell utvecklats till ett mångsidigt life sciencebolag med verksamhet i de tre affärsområdena forskningsteknik, vävnadsbaserade forskningsmodeller och vävnadsbaserade avancerade terapiläkemedel.

Fluicell tillhandahåller idag fem olika plattformsprodukter inom områdena encellsbiologi och bioprinting och erbjuder utöver det även en rad olika tillbehör och förbrukningsartiklar. Sedan lanseringen 2019 har Biopixlar-plattformen vunnit stort erkännande som en ledande teknik på marknaden. Detta år har vi även lanserat uppföljaren Biopixlar AER som erbjuder samma högprecisionsteknik, men i ett kompakt format. Lanseringen av Biopixlar AER var en viktig anledning till att vi tidigare i år blev utnämnt som ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing av tidskriften All3DP.

Inom affärsområdet vävnadsbaserade sjukdomsmodeller bedriver vi utveckling av in vitro-modeller för läkemedelsutveckling. Vårt utvecklingsarbete inom detta område drivs av Biopixlars förmåga att generera funktionella biologiska vävnader med hög precision och är inriktade mot modeller för njursjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Modellerna är avsedda att användas både för att ersätta djurmodeller i forskning och läkemedelsutveckling samt att generera translationell information tidigt i utvecklingsprocessen.

Vårt program inom regenerativ är inriktat mot att skapa biokompositer för behandling av allvarliga sjukdomar där det i dag saknas adekvata behandlingsalternativ. I dagsläget bedriver vi utvecklingsarbete inom sjukdomsområdena typ 1-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar med den närmsta målsättningen att ta fram kirurgiskt implanterbara biokompositer som är redo att testas i djurmodeller.

Fluicell har en unik position genom kombinationen av marknadsledande forskningsprodukter och framåtsyftande utvecklingsprogram inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin som gör möjliggör framtida expansion och uppskalning. Detta tillsammans med ett ambitiöst och kreativt team gör Fluicell till ett otroligt inspirerande bolag att vara en del av.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Fluicells verksamhet är inriktad mot att tillgodose life science-branschens behov av precisionsverktyg för biologisk och medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Bland våra kunder återfinns några av världens främsta universitet och forskningsinstitutioner och globala läkemedelsbolag.

Fluicell tillhandahåller heltäckande forskningslösningar inom bioprinting och läkemedelsscreening som generar intäkter genom instrumentförsäljning, försäljning av förbrukningsvaror, leasingavtal samt forsknings- och utvecklingstjänster.

Affärsområdet humana vävnadsbaserade sjukdomsmodeller bygger på kapaciteten hos Biopixlar att skapa detaljerade funktionella vävnader och är anpassat för att generera intäkter genom utlicensiering till större läkemedelsbolag.

Fluicells utvecklingsprogram för regenerativ medicin bygger på Biopixlar-genererade biokompositer och är konstruerat för att ge långsiktiga intäkter genom avtal med större läkemedelsbolag.

Fluicells samtliga affärsområden är riktade mot snabbt växande marknader med starka synergier sinsemellan. Vår verksamhet är inriktad mot innovationsdriven organisk tillväxt och kombinerar snabbfotad anpassning till befintliga marknader och långsiktiga utvecklingsperspektiv.

Ni genomför just nu en emission som initialt kan tillföra bolaget ca 30,5 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Syftet med förträdesemissionen och med de teckningsoptioner som kan tillföra Fluicell ytterligare ca 20 MSEK under 2023, är att understödja Fluicells avancemang inom samtliga tre affärsområden: forskningsinstrument, regenerativ medicin och in vitromodeller för läkemedelsutveckling. Den satsning vi genomför nu sträcker sig fram till och med första halvan av 2024 och har som målsättning att Fluicell ska ta avgörande kliv framåt i våra pågående utvecklingsprogram samt att vi ska öka försäljningstakten för vårt befintliga produktutbud.

Inom området forskningsinstrument kommer vårt huvudsakliga fokus den närmsta tiden vara att utveckla Biopixlar-relaterade biologiska applikationer, tex bioskrivna modeller för hjärtfibros, med syfte att öka plattformens användarbarhet ytterligare och accelerera försäljningen. Parallellt med detta kommer vi att förstärka Fluicells försäljningsteam för att bättre kunna ta tillvara de förfrågningar vi får från intresserade forskare.

Inom området vävnadsbaserade sjukdomsmodeller kommer vi att fokusera våra insatser mot modeller för njursjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar. I första fallet sker satsningen i första hand genom vårt EU-finansierade innovationsprojekt BIRDIE och i det andra fallet som resultat av den kunskap och erfarenhet vi erhållit genom samarbeten i området. Vår målsättning är att lansera licensierbara modeller inom dessa områden under 2024.

Vi gör även framsteg inom vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin, där vi nu fokuserar på områdena diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. För närvarande fortlöper in vitro utveckling internt, men vi är i färd med att diskutera samarbeten kring att inleda in vivo-testning och vår målsättning är att påbörja preklinisk in vivo-fas 2024.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det prospekt vi offentliggjorde tredje oktober innehåller en genomgripande analys av de risker som påverkar Fluicell i dagsläget. Utöver det rådande världsläget med stigande råvarupriser, kriget i Ukraina och en pandemi som fortfarande påverkar marknaden vill jag lyfta fram risker kopplade till leverantörskedjor och kring vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin.

Likt många andra aktörer på marknaden medför svårigheter kring att få tag på rätt komponenter i rätt tid utmaningar för Fluicell. Vår instrumentleverantör har varit väldigt framgångsrik med att hitta lösningar för att runda problemet, men om situationen skulle förvärras ytterligare och vi skulle få svårt att hitta nödvändiga komponenter till våra instrument skull detta resultera i ökade kostnader och ledtider. I dagsläget bedömer vi risken att detta inträffar som medelhög, men vi är övertygade att vi skulle ha förmågan att hitta ytterligare lösningar om så skulle vara fallet.

När det gäller vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin är det en del av vår verksamhet med en hög inbyggd risk, men även med en väldigt hög potentiell förtjänst. Som alla läkemedelsutvecklingsprojekt tar utveckling av avancerade terapiläkemedel lång tid och är förknippat med risker. Vi har dock stort förtroende i vår teknik och har, till skillnad från många andra små biotechbolag, flera olika verksamhetsområden som vi har möjlighet att falla tillbaka på om vårt utvecklingsprogram skulle stöta på förseningar eller misslyckas.

Överlag vill jag säga att Fluicell har en stark förmåga att fokusera och att finna kreativa lösningar för att möta utmaningar och att vi har utarbetade planer för att mildra effekten av de risker vi står in för.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom produktsegmentet encellsteknik har vi en marknadsunik teknik och saknar i princip direkta konkurrenter. Många av våra kunder är forskare som kommit direkt till oss med ett problem som de inte kunnat lösa med andra befintliga forskningstekniker i marknaden.

Inom bioprinting är vi något av en marknadsutmanare. Vår Biopixlar-plattform har vunnit betydande erkännande som en nästa generations bioprintingteknik med klara fördelar framför de tekniker som idag dominerar på marknaden. Genom det teknikförsprång vi jag jämtemot konkurrerande aktörer ser vi stora möjligheter att inte bara växa i takt med bioprintingmarknaden, utan också öka vår marknadsandel.

Inom såväl in vitro-forskningsmodeller och regenerativ medicin verkar vi på en marknad med både små och stora aktörer där det också råder en stor mångfald av potentiella tekniska lösningar. Vi ser att Fluicell genom Biopixlar-teknikens förmåga att generera funktionella vävnader med hög precision har goda möjligheter att stå starkt i konkurrensen. Här är det viktigt för Fluicell att bilda partnerskap med aktörer med möjlighet att avancera och skala upp projekten i den takt vi önskar, något vi visat att vi är kapabla till genom våra tidigare forsknings och utvecklingsprojekt tillsammans med ledande aktörer på marknaden.

Hur stor är Fluicells potentiella marknad?

– Fluicell är i dagsläget i huvudsak verksamt på marknaderna för encellsteknik och bioprinting, bestående av framförallt bolag inom läkemedel och life science samt universitet och forskningsinstitut. Marknaderna har ett uppskattat sammanlagt värde på ca sju miljarder USD med en tvåsiffrig årlig tillväxttakt.

Fluicell har genom bolagets utvecklingsprogram och planerade produktlanseringar målsättningen att expandera till marknaderna för 3d-cellkulktur, tissue engineering och avancerade terapier. Fluicell inriktar sin verksamhet inom dessa marknader i första hand mot större läkemedelsbolag, med hälso- och sjukvården som slutkonsument. Expansion till dessa områden skulle medföra att Fluicells marknadspotential mer än dubbleras.

Vi ser just nu flera viktiga trender på de marknader vi verkar inom. Värt att nämna är inte minst den ökade efterfrågan på alternativ till djurmodeller för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, en utveckling som gynnar både våra bioprintingprodukter och våra kommande produkter inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller. Den ökade efterfrågan på alternativa forskningsmodeller kommer dels från läkemedelsbolagen själva, som ser stora besparingsmöjligheter i att ersätta djurmodeller, och från lagstiftare i EU och USA. I USA antog kongressen nyligen FDA Modernisation Act, en viktig milstolpe för möjligheten att ersätta djurmodeller inom forskning och läkemedelsutveckling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Fluicell?

– Fluicell är ett innovativt bolag med stark IP-portfölj och en bred kundkrets bestående av key opinion leaders och ledande universitet och läkemedelsbolag.

Fluicell tillhandahåller marknadsledande produkter inriktade mot snabbväxande marknader inom forskning och läkemedelsutveckling och har en mycket stark utvecklingspotential genom våra program för vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin.

Vi har flera viktiga inflection points liggande framför oss genom möjlighet till utlicensiering och partnerskap inom regenerativ medicin och vävnadsbaserade sjukdomsmodeller för läkemedelsutveckling.

Inom de närmsta tolv månaderna ser vi flera potentiella händelser av betydelse. Dels ser vi goda möjligheter att vår ökade försäljningskapacitet kommer att resultera i flera betydande produktrelaterade försäljningsavtal.

Vi ser också goda möjligheter till att teckna betydelsefulla avtal kring utveckling av vävnadsbaserade sjukdomsmodeller, inte minst inom området kardiovaskulära sjukdomar.

Slutligen har vi möjligheten till partnerskap inom regenerativ medicin som en viktig möjlighet. Där har vi satt som målsättning att bilda partnerskap 2024, men om vi ser snabba framsteg på det området är en tidigare utveckling inte uteslutet.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Fluicell ut då?

– Fluicell är ett bolag i en otroligt spännande fas där bolaget inlett en transformation från ett nischat techbolag till ett fullfjädrat life sciencebolag aktivt på flera olika marknader med flera olika produktkategorier. En transformation som vi, enligt vår bedömning, kommer se allt större effekter av inom de kommande åren.

Min bild är att vi om fem år ser ett Fluicell som ökat sin ställning på marknaden för forskningsinstrument, mycket tack vare framgångarna för Biopixlartekniken som då kommit att bli en ny standard för bioprinitng. Jag ser också framför mig ett Fluicell som laserat vävandsbaserade sjukdomsmodeller som genererar intäkter till bolaget genom licensavtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. Slutligen möter vi om fem år ett Fluicell som tagit avgörande kliv framåt i utvecklingen av vävnadsbaserade avancerade terapiläkemedel och som bedriver den vidare utvecklingen mot en färdig produkt i partnerskap med ett större läkemedelsbolag.

Vår ambition är att Fluicell ska bli en ledande kraft för bättre hälsa som genom nya typer av avancerade terapier och innovativa lösningar för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling som leder till bättre behandlingsmöjligheter för svåra sjukdomar och bättre och mer kostnadseffektiv läkemedelsutveckling. Det är målet vi strävar mot, och vi är övertygade att de satsningar vi nu gör innebär viktiga steg framåt längs vägen för att nå det.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - ABAS Protect
12.10.2022

Stockpicker intervjuar - ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Arbetat bland annat på Autoliv Sverige AB och Camfil Power Systems med olika befattningar inom Projekt och Försäljning. Anställdes 2018 som VD i ABAS Protect. Röd tråd i min karriär är att verka i tillverkande företag med egna produkter. 

Abas Tomas Karlsson skjorta 4 5

Tomas Karlsson, VD

Kan du beskriva ABAS Protect och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Med områdesskydd menas framförallt stängsel av olika slag och grindar såväl manuella som motoriserade, samt service på dessa. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo. ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell är att bygga det egna varumärket och att ta fram egenutvecklade produkter, som designmässig och funktionsmässigt ligger i framkant på marknaden. ABAS adderar nu även i allt större utsträckning intelligenta system för styrning, kontroll samt kommunikation med produkterna, vilket även ger kontroll över trafiken på ett helt nytt sätt. Därigenom har ABAS bättre kontroll över systemen och äger affären, vilket möjliggör en allt större möjlighet till ökad eftermarknad med nya typer av produkter och tjänster, så som serviceavtal på motoriserade grindar.

Företaget genererar sina intäkter genom försäljning av produkter och tjänster direkt till slutkund alternativt till entreprenörer inom bygg och entreprenad som säljer och monterar produkterna hos slutkund. Bolaget har ett stort antal kunder, allt ifrån privatpersoner till byggföretag och större stängselentreprenörer, vilket innebär att vi inte är beroende av någon enskild kund.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 12,5 MSEK varefter Ni noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till och varför väljer Ni att notera Er?

– Föreliggande emission om 12 500 000 SEK genomförs för att ha expansionskapital för att kunna möta den ökande efterfrågan bolaget ser på sina produkter i Sverige, men även för att kunna expandera till nya marknader i Norden och norra Europa.

Kapitalet som tillförs i emissionen ska i första hand användas till utbyggnad av produktionsanläggningarna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Dessutom ska bolaget bygga upp en försäljningsavdelning i Polen för att expandera försäljningen till den polska marknaden och även på sikt till Tyskland. För det krävs att den slutmontering av produkterna som nu sker i Ambjörnarp även kan göras i Polen för att minska transportkostnaderna för de produkter som säljs på den marknaden.

Dessutom behöver rörelsekapitalet förstärkas för att klara den starka tillväxten vi har. Med de problem som finns i olika leveranskedjor numera behövs relativt stora materiallager för att kunna ha en bra leveranssäkerhet mot kund, vilket har varit en stor framgångsfaktor för oss de senaste åren.

Montage Alfred

Till skillnad från många mindre bolag som noteras uppvisar Ni en stabil lönsamhet. Kan du kort beskriva Er resultatutveckling och hur Era prognoser för framtiden ser ut?

– Med små medel och ett hängivet lagarbete har vi effektiviserat vår verksamhet och samtidigt satsat resurser på produktutveckling. Vi var våren 2021 redo att växla upp försäljningen vilket vi gjorde genom ökad närvaro och bearbetning av befintliga kunder, Med strukturerad nykundsbearbetning och genom att börja penetrera ett nytt kundsegment, mobila grindar för byggmarknaden, har vi hittat ett nytt segment som vi räknar med att växa ordentligt inom den närmaste tiden.

ABAS Protect hade kunnat fortsätta växa på egen hand, men vi hade då fått göra det I betydligt långsammare takt med eget genererat kapital. Vi är i en situation där vi ser att vi kan växa betydligt med våra nya produkter och på nya marknader då efterfrågan finns. För att lyckas måste vi dock växla upp produktionen ordentligt, vilket kräver kapital. Det senaste året har vi köpt fastigheten där vi bedriver verksamheten i Polen, och köpt grannfastigheten i Ambjörnarp. Detta möjliggör att vi både kan öka kapaciteten och samtidigt förbättra effektiviteten genom att arbeta i visuella flöden.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– I Sverige bedömer vi att marknaden för vårt befintliga produktsegment är ca 1 miljard, där vi har en marknadsandel om 8-10%. Min vi planerar också att penetrera nya marknader, såsom Norge, Polen och Tyskland så marknaden är betydligt mycket större än så.

Hur har Ni påverkats av stigande råvarupriser?

– Vi har försökt att minimera effekterna av prishöjningarna genom en aktiv sourcing men givetvis har vi påverkats av prishöjningar. Det har dock funnits en förståelse bland våra kunder att vi som är i en materialintensiv bransch måste få höja priserna. Vi har också sett till att ha korta giltighetstider på våra offerter och undvika ramavtal med fasta priser, allt för att minska risken i bolaget och kunna ge kunderna rätt pris.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Marknaden är växande, behovet av trygghet ökar vilket vi förser marknaden med så allt ser positivt ut. I en instabil omvärld blir våra materialförsörjningskedjor påverkade och det gäller att stå på tå för att undvika brister. Under pandemin har vi bevisat för våra kunder att vi genom proaktiva beslut och kreativt inköpsarbete i princip har gått opåverkade av materialbrister och det är ett kvitto att vi har en stabil organisation.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns ett antal svenska aktörer som agerar i ungefär samma del av värdekedjan som ABAS. Av dessa är ABAS en medelstor aktör. Skillnaden är att vi har hållit på sedan 1925 och vi har en stor kunskapsbank och ett starkt varumärke. Våra kunder förknippar ABAS med kvalitet, alltså vårt varumärke förknippas med kvalitet. Vi har en innovationskraft som gett en attraktiv produktmix på marknaden och vi ligger i framkant av teknisk utveckling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ABAS Protect?

– ABAS skapar trygghet, ligger rätt i tiden då behovet av områdesskydd ökar. Vi är ett innovativt företag och har en målmedveten organisation. Vi är ett lönsamt bolag med bra tillväxt därmed behöver vi inte konkurrera med priset på våra produkter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ABAS Protect ut då?

– Då är vi en etablerad aktör med en god lönsamhet och tillväxt på den Europeiska marknaden. ABAS varumärke står fortsatt för kvalitet men förknippas också med design och innovativa digitala lösningar. ABAS har även positionerat om begreppet ”områdesskydd” från att vara ett skydd till att istället ses som något som ger en trygg och välkomnande entré.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 september – 18 oktober 2022.

Pris per Unit: 12,50 SEK per Unit, där varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption, TO 1, med rätt att teckna ytterligare en aktie under hösten 2023.

Erbjudandet: 1 000 000 Units, motsvarande 12,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,4 MSEK från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare, motsvarande cirka 43,2 procent av erbjudandet.

Värdering i erbjudandet: ABAS Protect AB värderas till 70 MSEK innan emissionens genomförande.

Beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market: 1 november 2022.


Dokument och filer 

Hemsida

Memorandum

Teckna online

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början