Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Twiik
14.06.2022

Stockpicker intervjuar - Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och Bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning. Twiiks affärsidé består i att låta tränare och gym skapa träningsupplägg som sedan kan distribueras digitalt på flera sätt. Bolaget tar betalt av tränare och gym dels genom licens för plattformen, dels genom intäktsdelning av den försäljning som tränare och gym har gentemot sina konsumenter eller enterprisekunder.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min bakgrund är inom tech och affärsutveckling. Jag har bland annat arbetat med app-strategi på Sony Mobile och varit Vice VD på en av Sveriges ledande byråer för apputveckling där vi jobbade med kunder som BMW, H&M med flera. 

anders wiiik

Anders Gran, vd Twiik

Kan du beskriva Twiik och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Twiik är en SaaS-plattform för onlineträning, ett ekosystem som kopplar samman gym, tränare och konsumenter. Vi gör det möjligt för tränare och gym att erbjuda sina kunder – både företag och konsumenter - onlineträning via vår plattform, antingen i Twiik-appen, på webben eller i en egen app. Att Twiik fungerar som ett ekosystem gör det också möjligt för kreatörerna att erbjuda sin onlineträning i fler appar och hemsidor – och omvänt kan till exempel gym förstärka sitt utbud med träningsinnehåll från duktiga tränare och koncept som är anslutna till Twiik.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi kombinerar en licensaffär – Software as a service / SaaS - med en transaktionell affär där vi har del i våra kunders försäljning av onlineträning och utmaningar.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Det handlar mycket om tillväxt. Dels kommer vi att fortsätta utveckla vår plattform med ny, viktig funktionalitet som ska främja SaaS-affären, dels kommer vi att investera ytterligare i marknadsföring mot kreatörer. Vi kommer också att utveckla onboardingen för både tränare och slutkonsumenter ytterligare.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Å ena sidan är många av de etablerade digitala träningstjänsterna konkurrenter, å andra sidan är de också potentiella kunder. Samma sak gäller flera av de digitala system som gym och tränare använder i olika delar av sin verksamhet – alltifrån rena tränarverktyg till affärssystem. Vi integrerar med flera av dessa och till exempel genom vårt API kan de förstärka sin produkt med hjälp av vår teknik. Igen, konkurrent blir kund. Vi upplever oss som ganska unika i sättet vi skär igenom marknaden.

tweeikHur stor är Er adresserbara marknad?

– I och med att vi kan leverera både helhetslösningar och erbjuda specifika funktioner via vårt API som lanserades nyligen så blir vår TAM stor. I praktiken kan vi potentiellt leverera teknik till alla delar av den digitala träningsbranschen – från konsumenttjänster till gymkedjor och bakomliggande affärssystem. Marknaden för onlineträning värderades globalt till över 11 miljarder dollar 2021 och väntas vara värd närmare 80 miljarder dollar 2026

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Twiik?

– Främst vår position som ekosystem och faktumet att vi gynnas av att fler aktörer kliver in i den digitala träningsbranschen – snarare än tvärtom. Detta i kombination med en på sikt väldigt skalbar licensaffär skapar goda förutsättningar för framtiden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Twiik ut då?

– Twiik är en ledande plattform och ekosystem för digital träning med kunder över hela världen. Ett naturligt val för alla träningskreatörer – oavsett om det är enskilda tränare, företagshälsor eller gymkedjor - som vill hjälpa fler människor att leva hälsosammare aktiva liv.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals
13.06.2022

Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag finns bristande behandling för. Bolaget fokuserar i dagsläget på ovanliga sjukdomar där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed minskad utvecklingsrisk.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Stefan K. Nilsson och är vd och medgrundare av Lipigon. Jag började som doktorand hos Gunilla Olivecrona som tillsammans med maken Thomas Olivecrona under många år lett framgångsrik forskning inom blodfettsområdet vid Umeå universitet. Efter att ha disputerat på blodfetters omsättning 2010, bildade jag, tillsammans med Gunilla och ett antal medgrundare från universitetet, Lipigon. Idén var att behandla skadliga blodfetter genom aktivering av det fettnedbrytande enzymet lipoproteinlipas (LPL). Vi nådde tidiga framgångar och ett samarbetsavtal med AstraZeneca vilket validerade Lipigons expertis och attraherade de första externa investerarna. Ambitionen har sedan starten varit att bygga ett läkemedelsbolag med en rik och diversifierad projektportfölj inom vårt sjukdomsområde så under de kommande åren växte vår produktportfölj. 

steffe

Stefan K. Nilsson, vd

Kan du beskriva Lipigon och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Lipigon är ett forskningsbolag som utvecklar läkemedelskandidater inom lipidrelaterade sjukdomar. Det är sjukdomar där kroppens förmåga att hantera blodfetter rubbats. Vår längst gångna kandidat, Lipisense, har precis gått in i klinisk fas I. Vi fokuserar i dagsläget på nischade sjukdomar för att på ett mer kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt kunna ta läkemedel till marknad. Lipisense-projektet är inriktat på att ta fram ett läkemedel för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider för sjukdomarna svår hypertriglyceridemi (SHTG) och familjär kylomikronemi (FCS). Vår forskning ligger i framkant och vi kombinerar vår kunskap om lipidbiologi med den senaste spetsteknologin, t ex RNA-läkemedel och genterapi, för att skapa innovativa läkemedelskandidater med first-in-class potential.

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar. Vad är det ni hoppas kunna förändra med era läkemedel? 

– Vårt primära fokus idag är nischade blodfettssjukdomar då det går betydligt snabbare och dessutom mer kostnadseffektivt att gå igenom de kliniska faserna då det behövs avsevärt färre patienter.

Hjärt-kärlsjukdom är dock en ett långsiktigt mål för oss. Trots att man når behandlingsmålen för LDL-kolesterol så kvarstår en stor risk, bara av 30 % av alla sjukdomsfall förhindras. Andra blodfetter där bra behandlingsalternativ saknas är en starkt bidragande orsak till denna stora kvarstående risk. Vi tror att våra produktkandidater kan bli framgångsrika behandlingar i kampen mot hjärt-kärlsjukdom men vi behöver en stor partner som klarar av de enorma kliniska studierna som krävs. Fram till dess fokuserar vi på mindre sjukdomsområden.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi är experter inom lipidbiologi och baserat på den kunskapen väljer vi ut målprotein och den läkemedelsteknologi som passar bäst för vårt syfte. Här söker vi gärna samarbeten med teknologiexperter för att minska utvecklingskostnaderna och korta utvecklingstiden – kunskapsmaximering helt enkelt. Vi är beredda att driva våra utvecklingsprogram så långt att attraktiva licensaffärer kan ingås och i vissa fall kan vi tänka oss eget marknadsgodkännande. Tidpunkten för en eventuell licensaffär varierar beroende på program men genomgången fas I/II innebär ofta en stor värdeutveckling och därmed en attraktiv tidpunkt att söka licenspartners. En typisk licensaffär innebär förskottsbetalning, milstolpsbetalningar, intäktsdelning och royalties på försäljning.  Idag har vi bland annat utlicensierat Lipodystrofi-projektet till Combigene och har ett nära samarbete med kinesiska HitGen avseende dyslipidemi-projektet.

Bild5

Ni genomför just nu en nyemission på ca 25 MSEK. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

– Merparten ska användas till den så kallade MAD-studien (multipel dosering) i den pågående fas I-studien som vi gör med Lipisense. Därutöver ska vi investera i förberedelser inför fas II med samma indikation. En mindre del går till investeringar i de övriga projekten och till att stärka rörelsekapitalet.

Vilka milstolpar anser du att man som investerare ska hålla koll på framåt?

– Redan till hösten ser vi framför oss att vi ska kunna få de första värdehöjande resultaten från fas I-studien med Lipisense. Det blir såklart en nyckel för den framtida utvecklingen. Men med våra många projekt så händer det saker hela tiden, framför allt nu i början då genombrotten är svåra att förutse.

Läkemedelsforskning är ju förenat med hög risk, vilka risker ser du som mest betydande med Lipigons forskning?

– Läkemedelsutveckling är hög risk, utan tvekan, men vi har gjort allt vi kan för att minimera riskerna. Hittills har vi genomfört säkerhetsstudier och effektstudier i djurmodeller. Här har vi visat att vår behandlingsmetod är säker och effektiv. Vi har vidare stärk vårt case genom genetiska studier på patienter. En mindre aktiv ANGPTL4-gen har en kraftig koppling till minskad risk för bland annat diabetes och åderförfettning. Vidare visar studier av cirkulerande ANGPTL4-protein liknande resultat. Då levern är kroppens största producent av ANGPTL4 och vår molekyl effektivt tas upp och verkar i leverceller så har vi en mycket god chans att lyckas.

Nu går vi in i människa med förhoppning om goda resultat. Vi förväntar oss tidiga effektmått, dvs blodfettssänkning, och såklart en god tolerabilitet med få biverkningar. Alla jämförbara läkemedelskandidater i klinisk utveckling har visat effekt i samma läge så det talar starkt för att vi också skall se effektmått. Att tidigt i fas I kunna utläsa behandlingseffekt minimerar framtida utvecklingsrisk och bygger värde tidigt i bolaget.

Hur ser konkurrensen ut för Lipisense och hur särskiljer ni er?

– Konkurrens är hård med många andra blodfettssänkare i klinisk utvecklingsfas. De flesta konkurrenterna har dock valt att satsa på ANGPTL3 och ApoC-III. Lipigons är än så länge ensamma med ANGPTL4 som målprotein; vi är first-in-class. ANGPTL4 har flera fördelar gentemot de etablera målproteinerna; det starka genetiska stödet; det starka proteomstödet och kopplingen till fettrelaterade sjukdomar t ex typ 2 diabetes och fettlever.

Hur stor är er adresserbara marknad?

– Tittar man bara på de nischade sjukdomar som vi nu adresserar så finns redan där en mångmiljardpotential mätt i kronor. Men hela dyslipidemimarknaden beräknas vara värd cirka 14 miljarder USD år 2027.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Lipigon?

– Vi har flera spännande läkemedelskandidater, inte bara Lipisense även om den ligger längst fram. Vi har även en enorm potentiell marknad med ett konstant stort behov. Dessutom har vi en attraktiv klinisk utveckling med tidiga effektmått och relativt små kliniska studier som möjliggör snabb intäktsgenerering. Som tidigare nämnt, tidig riskminimering som innebär tidiga värdestegrande utvecklingssteg är ett starkt skäl att investera i Lipigon.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 - 17 juni 2022

Teckningspris: 2,15 SEK per aktie

Emissionsvolym: 25,1 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden: 90%


Dokument och filer

Läs mer och teckna aktier här

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Intervju med Wirteks VD Michael Aaen
09.06.2022

Intervju med Wirteks VD Michael Aaen

Först vill vi tacka för att du tar dig tid att göra denna intervju med oss, Michael. Kan du börja med att ge oss en kort introduktion om dig själv och varför du grundade Wirtek redan 2001?

– Jag skulle nog beskrivas som en passionerad IT-nörd, som har jobbat i IT-branschen i snart 30 år.

Redan år 2001 grundade jag Wirtek som en spin-off från Nokia. Eftersom Nokia genomförde betydande förändringar i organisationen vid den tidpunkten tog jag tillfället i akt att ingå ett avtal med Nokia som skapade grunden för uppbyggnaden av Wirtek.

När det gäller min utbildningsbakgrund har jag en MSc. i Computer Science från Aalborg University i Danmark och ett Diploma i Management från Henley Business School i UK.

IT-outsourcingmarknaden har förmodligen förändrats mycket under 20 år. Vad har enligt din erfarenhet förändrats mest?

– Idag finns det en betydligt bredare förståelse och acceptans för värdet av vad ett IT-outsourcingföretag kan bidra med förutom att bara tillhandahålla "brains and hands". Att tillföra flexibilitet och kompetens är idag lika, om inte mer, viktigt.

För 20 år sedan var kostnaden den viktigaste faktorn för outsourcing, men så är inte längre fallet. Idag ser vi ofta att kostnaden bara är en av många faktorer som påverkar beslutsprocessen – i allt större utsträckning handlar det om att dra ner risken genom att ha tillgång till kunnig personal och erfarna anställda.

Ge din syn på Wirtek här

I genomsnitt stannar Wirteks klienter i mer än sex år och många kunder har stannat hos er i över ett decennium. Vad är det som Wirtek gör så bra att kunderna aldrig lämnar er?

– Den främsta anledningen till att kunderna har valt att stanna hos Wirtek är att vi överträffar förväntningarna - vi uppfyller och ofta till och med överträffar den servicenivå som kunderna förväntar sig. Och eftersom vi ofta blir en integrerad och kritisk del av bolagens egna utvecklings- och testavdelningar är det mycket svårt för kunden att byta till en annan partner. Och vi ser förstås till att inte ge dem någon anledning att göra det heller. Idag har vi flera kunder som varit hos Wirtek i mer än 10 år.

Wirtek har under de senaste åren levererat hög tillväxt och förbättrat lönsamheten avsevärt. Vilka är de främsta orsakerna bakom denna utveckling?

– Vi har levererat lönsam tvåsiffrig organisk intäktstillväxt under flera år och i januari 2021 lanserade vi vår strategi framtill år 2025, med fokus på att accelerera tillväxten genom att förvärva väldrivna bolag som redan bevisat sig och där företagskulturen är sund. CoreBuild-förvärvet i april 2021 är ett bra exempel på detta.

Vår affärsmodell gör det möjligt för oss att öka våra intäkter snabbare än vår kostnadsbas, vilket resulterar i en bättre lönsamhet. Vår operativa effektivitet har ökat markant och andelen billable colleagues har ökat från 82% år 2020 till 87% under Q1 i år. Detta har en starkt positiv effekt på Wirteks lönsamhet.

Wirtek siktar på 130 MDKK i intäkter år 2025 och förvärv är en viktig del av er tillväxtstrategi. Hur skulle du beskriva den typiska förvärvskandidaten?

– Vi söker först och främst förvärvskandidater som passar väl in i Wirteks företagskultur. Dessutom har vi ett antal förvärvskriterier som en förvärvskandidat måste uppfylla för att anses vara en relevant kandidat. De faktiska kriterierna är inte offentlig information, utan är relaterade till att stödja målen i Wirteks Accelerate25XL-strategi.

Anser du att bristen på IT-resurser för närvarande är det största problemet för IT-outsourcingföretag som Wirtek?

– Absolut. Det pågår så mycket digitalisering att det råder en stor brist på IT-resurser. Personalretention är faktiskt ett av våra operativa mål i Accelerate25XL-strategin. Vi fokuserar på att bygga en stark HR-organisation och har anställt en mycket erfaren HR-direktör för att leda rekryteringen och få anställda att stanna kvar. Vi arbetar hårt för att säkerställa att vi kan uppfylla de finansiella målen i Accelerate25XL-strategin trots den rådande bristen på IT-resurser och har haft turen att urskilja oss genom våra incitamentsprogram – att tilldela anställda Wirtek-aktier. Lyckligtvis har vi många kollegor som har varit en del av Wirtek i mer än 10 år.

Ett av era operativa mål är att ha en outsourcingfacilitet utanför Rumänien senast år 2025. Finns det några specifika länder som ni finner intressanta?

– Vissa platser är mer intressanta än andra. Detta är dock inte information som vi kan dela med oss av just nu, men det jag kan berätta är att anledningen till att vi vill expandera med outsourcingfaciliteter utanför Rumänien – det är förankrat i en riskreducerande strategi att förbättra möjligheterna till att rekrytera IT-resurser.

Var ser du att Wirtek är om 5 år?

– Jag ser Wirtek som ett mycket större och väldigt lönsamt IT-outsourcingföretag som har gjort sig ett namn på marknaden genom att våra kunder lyckats med sina produkter och tjänster på sina respektive marknader. Om vi kan uppnå den positionen och få den imagen, finns det verkligen ingen gräns för vår potentiella tillväxt. Och förstås ser jag Wirtek som ett noterat bolag på Nasdaq Main Market.

Stäng×
Relaterade ämnen
Interview with Wirtek CEO Michael Aaen
09.06.2022

Interview with Wirtek CEO Michael Aaen

Thank you for taking the time to do this interview with us, Michael. Can you start off by giving us a short introduction about yourself and why you founded Wirtek back in 2001?

– I would probably be described as a passionate IT nerd, who has been working in the IT industry for almost 30 years.

Back in 2001 I founded Wirtek as a spin-off from Nokia. Since Nokia was going through significant organizational changes at that time, I seized the opportunity to make a deal with Nokia that created the foundation for building up Wirtek.

As for my educational background, I have a MSc. in Computer Science from Aalborg University in Denmark and a Diploma in Management from Henley Business School in UK.

The IT outsourcing market has probably changed a lot over the course of 20 years. In your experience, what have been the biggest changes?

– Today there is a significantly wider understanding and acceptance of the value of an IT outsourcing company can contribute with besides just providing “brains and hands”. Adding flexibility and competencies are equally, if not more, important today.

And while cost was the main factor for outsourcing 20 years ago, this is no longer the case. Today we often see that it cost is only one of many factors that impact the decision process – to a greater extent it is a question about de-risking the access to talent and experienced employees.

On average, Wirtek has a client seniority of more than six years and many clients have stayed with you for over a decade. What is Wirtek doing so well that clients never leave?

– The main reason clients have chosen to stay with Wirtek is overdelivering on expectations - that we meet and often even exceed the level of service that they expect. And since we often become an integral and critical part of their own development and test departments, it is very difficult for the client to change to a different partner. And we just make sure not to give them any reason to do so. Today we have several clients that been with Wirtek for more than 10 years.

During the last few years, Wirtek has delivered rapid growth and increased profitability substantially. What are the main reasons behind this development?

– We have delivered profitable double-digit organic revenue growth for several years and in January 2021 we launched our 2025 strategy also focusing on accelerating growth by acquiring well driven companies with a proven track record and a healthy corporate culture. The CoreBuild acquisition in April 2021 is a good example of this.

Our business model allows us to increase our revenue faster than our cost base which results in increasing profitability. Our operational efficiency has increased markedly, with the percentage of billable personnel increasing from 82% in 2020 to 87% during Q1 this year. This has a strong positive effect on the profitability of Wirtek.

Ge din syn på Wirtek här

Wirtek is aiming for 130 MDKK in revenues by 2025 and acquisitions is an essential element of your growth strategy. How would you describe the typical target firm?

– We are looking for acquisition candidates that first of all will be a cultural fit for Wirtek. In addition, we have a number of acquisition criteria which an acquisition candidate must satisfy to be considered a relevant candidate. The actual criteria are not public information but are related to supporting the goals of Wirtek’s Accelerate25XL strategy.

As of today, do you consider shortage of IT talent to be the biggest issue for an IT outsourcing company such as Wirtek?

– Absolutely. There is so much digitalization going on that there is a significant shortage of IT talent. Employee retention rate is actually one of the operational goals of our Accelerate25XL strategy. We are focusing on building a strong HR organization and have hired a very experienced HR Director to head our recruitment and retention efforts. We are working hard to ensure that we can meet the Accelerate25XL financial goals despite the current shortage of IT talent and have been lucky to differentiate with our incentive schemes – awarding employees with Wirtek shares. And, fortunately, we have many colleagues that have been with Wirtek more than 10 years.

One of your operational goals is to have one source location outside Romania by 2025. Are there any specific countries that you find interesting?

– Certain locations are more interesting than others. However, this is not information we can share at this point, but what I can explain is the reason why we wish to expand with sourcing locations outside Romania – it is anchored in a risk mitigation approach of improved opportunities to recruit talent.

Where do you see Wirtek in 5 years?

– I see Wirtek as a much larger and very profitable IT outsourcing company that is known in the market as a key enabler for our clients to succeed with their products and services in their markets. If we can achieve this position and gain that image, then there really is no limit to our potential growth. And then of course I see Wirtek listed on Nasdaq Main Market.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
24.05.2022

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt radarteknikbolag som utvecklar radarsensorer för användning inom vård och industri. Bolagets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster baserade på sin egenutvecklade 60 GHz radarteknologi för övervakning av fall och rörelsemönster samt sensorer i tuffa industrimiljöer.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Pelle Viberg, Civilingenjör inom Maskinteknik och Teknisk licentiat inom datorteknik. Grundare av Raytelligence tillsammans med Peter Martinson. 

pelles

Pelle Viberg, VD

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Raytelligence är ett radarföretag som tillverkar egenutvecklade sensorer för världsmarknaden. Bolaget har hittills sålt sensorer för e-hälsomarknaden globalt men breddar nu erbjudandet till att omfatta sensorer för industriella applikationer. Det finns ett stort behov av sensorer som kan köra i tuffa miljöer för att möjliggöra planerat underhåll av maskinutrustningen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer sensorerna på en global marknad som vi når via egen marknadsföring och partners. För hälsomarknaden tillkommer en viss försäljning av tjänster relaterade till sensorn eazens.

I spåren av pandemin har det varit minst sagt stökiga leveranskedjor globalt med många logistiska prövningar för många bolag. Hur ser det ut för Raytelligences del?

– Vi drabbas naturligtvis precis som andra men vi har jobbat hårt med vår supply chain och det ser ganska bra ut för Radsenz. För eazens del finns ett lager som gör att vi klarar oss under året i alla fall.

ez

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20,4 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionen syftar till att stärka expansionstakten i försäljning, framför allt på industrisidan. Vi kommer även att fullfölja utvecklingen fler sensorer i familjen Radsenz.

bil33

Er produkt EaZense certifierades nyligen av Federal Communications Commission, FCC, vilket är den myndighet i USA som ansvarar för all certifiering av elektroniska produkter. Några dagar senare annonserade Ni att Ni tecknat ett återförsäljaravtal med australiensiska bolaget Caretaq, berätta mer!

– Vår partner i Australien, Careteq gör en kraftig satsning på USA där vi är en viktig spelare. Det finns i dagsläget ett antal pilotinstallationer i gång i flera delstater och förhandlingar med rikstäckande amerikanska vårdgivare. Vi ser med spänning på vad som händer där.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi vet att hälsomarknaden är mycket stor men försäljningsprocessen långsam. Vi har ett starkt erbjudande med en sensor som erbjuder unika funktioner. Det är svårt att estimera den adresserbara marknaden men den är absolut mycket stor.

När det gäller industrisegmentet är situationen lite annorlunda. Den totala marknaden är även här mycket stor men vi ser betydligt större marginaler och snabbare försäljningscykler. Med den radarteknik vi bygger in i våra sensorer erbjuder vi kunderna funktioner som inte finns på marknaden i dag så vi räknar med en kraftig försäljningstillväxt på detta segment.

Kan du kommentera uppgifterna om att Raytelligence skulle kunna komma att förvärva Innowearable samt vilka synergier och effekter en sådan affär skulle innebära för Raytelligence?

– Innowearable är ett annat sensorföretag som jobbar på en helt annan marknad. Det bolaget är fokuserat på sportelektronik. Vi ser stora synergier i utnyttjande av utvecklingsresurser. Det kan även finnas kopplingar mellan de teknologiområden som finns på så sätt att Innowearable kan gränsa till hälsoområdet och att radarteknik kan vara en intressant teknik för sportmarknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

– Raytelligence är i dag i ett läge där genombrottet ser ut att vara nära. Det är ett typiskt turn-around case med en mycket attraktiv värdering.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

– Då förväntar jag mig att Raytelligence är en global aktör på industrisensor- och hälsomarknaden med omsättning på 100 KSEK +. Eftersom vi sitter på unik kompetens och IP i företaget ser jag det inte som osannolikt att en av de stora sensorbolagen i världen har förvärvat Bolaget.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 20,5 MSEK.
Teckningsperiod: 18 maj – 1 juni 2022.
Teckningskurs: 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.


Dokument och filer

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Nicoccinos VD, Fredrik Laurell
23.05.2022

Stockpicker intervjuar Nicoccinos VD, Fredrik Laurell

Antalet olika nikotinprodukter ökar och den kategori som haft kraftigast tillväxt de senaste åren är tobaksfria nikotinportioner. Nikotinportionerna säljs främst i USA och Europa, där de snabbt tagit marknadsandelar av snus och cigaretter. Konsumenterna attraheras av en renare och fräschare produkt med snabb nikotinleverans. Nicoccino har utvecklat nicotine strips, som erbjuder konsumenter ett snabbare och diskretare sätt att njuta av nikotin.

Först, berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har arbetat med snus och nikotinportioner i snart 15 år med storbolag som Swedish Match, Philip Morris och Imperial Brands och även tillsammans med upphovsmannen till nikotinportionerna. Jag har också varit med och genomfört konsumentundersökningar och testförsäljningar på ett dussintal marknader i alla delar av världen. Under den här tiden har konsumtionsmönstren av tobak och nikotin ändrats radikalt.

Fredrik Laurell

Fredrik Laurell, VD

De internationella tobaksbolagen är nu inriktade på att driva en transformation från cigaretter till andra, mindre skadliga produkter. Det är otroligt stimulerande att arbeta i den omvandling som sker och med produkter som jag verkligen kan och gillar. När jag kom i kontakt med Nicoccino 2019 kändes det på många sätt som den perfekta kombinationen. Vi är ett litet team som kompletterar varandra väl och som delar en vision och ambition att göra våra nicotine strips till nästa generations nikotinprodukt. 

Nicotine strips

Vad gör Nicoccino?

– Nicoccino har utvecklat nicotine strips, en innovativ och patenterad produkt som erbjuder konsumenter ett snabbt och diskret sätt att njuta av nikotin. Produkten är endast 0,07 mm tunn och upplöses efter några minuter, utan att lämna några rester i munnen.

Vilken potential ser du för nicotine strips?

– Vår ambition är att göra nicotine strips till nästa generations nikotinprodukt. Just nu sker en snabb tillväxt för orala tobaksfria nikotinportioner, framförallt i Europa och USA, drivet av de internationella tobaksföretagen. Det är främst rökare som uppskattar att nikotinportioner kan användas i situationer där rökning inte är tillåtet. Konsumenter uppskattar också det enkla sättet att få nikotin som nikotinportioner erbjuder. Den utvecklingen är perfekt för oss eftersom den utbildar konsumenter i hur man konsumerar nikotin oralt. Våra nicotine strips erbjuder en ännu snabbare och diskretare nikotinleverans och vi vet att det är många rökare som uppskattar det. Det har vi fått bekräftat i konsumentstudier som vi har genomfört i både Storbritannien och Sverige.

Philip Morris nyligen lagda bud på Swedish Match bekräftar att framtidens sätt att konsumera nikotin är via orala, rökfria, produkter.

Nicotine strips har även fördelar ur ett producentperspektiv. Förpackningen är liten och väger nästan ingenting vilket gör dem billiga och enkla att frakta och förvara. Produktens låga vikt innebär också låga kostnader för ingredienser och låg nikotinbeskattning. Dessutom har nicotine strips en exceptionell hållbarhetstid på minst två år.

Det finns mycket som talar för nicotine strips och vi är övertygade om att nicotine strips har potential att bli nästa generations nikotinprodukt.

Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Huvudmålet är att bygga upp en automatiserad process för produktion av nicotine strips med syfte att möjliggöra vår bredare kommersialisering.

Emissionslikviden ska användas till att investera i en coatingmaskin som används för produktion av filmråvaran samt till anpassning av produktionsanläggningen. Den planerade produktionsanläggningen kommer att ha kapacitet att producera drygt två miljoner konsumentförpackningar per år från och med det första kvartalet 2023.

Vår produktionsprocess sker i tre steg: produktion av filmråvara, tillskärning och paketering. Investeringarna i tillskärning och paketering är redan genomförda, och paketeringsmaskinen används redan.

Vad ser du fram emot kommande året?

– Fokus är helt inställt på att få produktionsanläggningen på plats och att på bredare front kommersialisera nicotine strips. Redan nu i maj kommer vi genomföra en testförsäljning av nicotine strips med Haypp Group, den största e-handelsplattformen för orala nikotinportioner. I september deltar vi på den internationella tobaksmässan InterTabac i Tyskland och i februari 2023 är vi med på Tobacco Plus Expo i Las Vegas. Det ska bli otroligt kul att för den samlade branschen sprida ytterligare kännedom om nicotine strips.

Det ska bli otroligt roligt att äntligen kunna realisera den potential som vi vet finns i nicotine strips!


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 16 maj - 30 maj 2022.

Teckningspris: 18 SEK per unit motsvarande 3 SEK per aktie.

Unit: 6 aktier samt 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsvolym: 24,9 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 65%.

Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save
18.05.2022

Stockpicker intervjuar Fredrik Sävenstrand, CEO Energy Save

Vi har satt oss ner för en pratstund med Fredrik Sävenstrand, CEO på Energy Save. Fredrik berättar mera om bolagets lösningar och vilka målsättningar man har.

00:00:18 | Q1 - Inledningsvis skulle vi gärna veta mer om dig. Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund?

00:00:45 | Q2 - Vad är bakgrunden till att Energy Save grundades år 2009?

00:03:00 | Q3 - Energiomställningen är förmodligen mer aktuell än någonsin. Vilka produkter erbjuder Energy Save redan idag som leder till ett lägre klimatavtryck?

Ge din syn på Energy Save här

00:05:27 | Q4 - Ni har även flera intressanta produkter under utveckling. Kan du redan i det här skedet berätta om några av dessa och på vilket vis de kan gynna klimatet?

00:07:54 | Q5 - Vad är det som gör Energy Saves lösningar unika?

00:10:45 | Q6 - Ni använder er av ert eget verktyg (ES Konfigurator) för bl.a. design och dimensionering av system. Kan du berätta lite mer om hur detta verktyg fungerar?

00:12:55 | Q7 - Energy Save har ett brutet räkenskapsår som avslutades den sista april. Siffrorna för det sista kvartalet är förstås inte publika än, men kan du kortfattat beskriva de största händelserna under förra räkenskapsperioden?

00:14:58 | Q8 - Vad har ni för målsättningar inför kommande räkenskapsperiod 22/23?

00:16:32 | Q9 - Slutligen vill vi veta var du tror att Energy Save är om 5 år?

Stäng×
Relaterade ämnen
Intervju med noteringsaktuella International Gaming Systems
17.05.2022

Intervju med noteringsaktuella International Gaming Systems

International Gaming Systems (IGS) är ett svenskbaserat bolag som är verksamt inom gaming- och esportbranschen.

Marknadens underliggande tillväxt har varit stark under de senaste åren och framtidsprognoserna pekar på en fortsatt hög tillväxttakt. För att ta vara på denna möjlighet så driver International Gaming Systems sin operationella verksamhet i Sverige och England. Bolaget avser att notera sig under Q2/Q3 och vi har fått möjligheten att intervjua Anders Holmstedt, VD för International Gaming Systems som just nu bjuder in nya potentiella investerare genom sitt emissionserbjudande.

Kan du beskriva IGS affärsidé och strategi?

- Den huvudsakliga strategin grundar sig i att skapa ett ekosystem i form av företagsägda SPV:s som utnyttjar varandras styrkor för att realisera individuell och kollektiv lönsamhet. Tillsammans struktureras en Communityplattform där användarna kan ta del av ett brett tjänsteutbud samtidigt som de engagerar sig genom interaktiva aktiviteter. Användarbasen anskaffas främst genom Enabledware Limited som har stora internationella fotbollsklubbar som kunder, exempelvis Paris Saint Germain FC, Besiktas JK och vissa Premier League-klubbar. Genom Enabledware kan vi marknadsföra oss mot en stor massa och erhålla en låg kundanskaffningskostnad (CAC).

På plattformen kommer tävlingar arrangeras i samband med e-sportturneringar som sänds live. På den digitala plattformen finns det stora möjligheter för vidare monetärisering. Exempelvis planerar vi att under 2022 förvärva en NFT-studio som tillverkar NFT-spel, Crypto Pay and Play (P2P) samt fotbollsrelaterade NFT:s som kommer finnas till försäljning för medlemmarna på plattformen. Vi kommer även utvecklas till en tredjepartsleverantör av CS:GO-skins och merch för internationella E-sportlag. Alla köp- och säljtransaktioner kommer ske genom en egen kryptotoken.

IGS står inför spännande tider, kan du berätta om de kortsiktiga framtidsutsikterna?

- Det stämmer, bolaget står inför en intressant och intensiv period som karaktäriseras av betydelsefulla operationella aktiviteter som eventuellt kan stärka vår marknadsposition ytterligare. Vi avser att notera oss under Q2/Q3 där syftet är att främja den utarbetade förvärvsstrategin samtidigt som det öppnar upp för nya affärsmässiga möjligheter, slutligen ser jag även det som en viktig del av bolagets varumärkesbyggande. IGS i ett noterat klimat innebär nya förutsättningarna som tillåter oss att arbeta ännu flexiblare. Jag ser det som ett naturligt steg för oss då vi i större utsträckning kommer att kunna kapitalisera på en marknad där framtidsutsikterna är attraktiva.

Varför väljer ni att notera er?

- Idag driver IGS sin operationella verksamhet i Sverige och England, denna struktur kommer att bestå eftersom vi tydligt identifierat en rad fördelar på båda marknaderna. Exempelvis är esport stort och accepterat i Sverige, man kan kalla det en väl bearbetad marknad och självklart skall vi utnyttja den lägesbilden. I ett noterat klimat kommer vi få ökad flexibilitet i allt vi gör, framför allt i termer av att genomföra förvärv som kan integreras i vår koncern på ett betydligt effektivare sätt. Under dessa förutsättningar kan vi trimma ner overheadkostnaderna vilket resulterar i en potentiellt starkare marginalexpansion. Avslutningsvis vill jag bara påminna om att denna marknad är global och affärsmöjligheter finns överallt om man vill, när vi är noterade är jag övertygad om att det kommer främja vår internationella expansion.

Ni siktar på att resa 15 MSEK nu, hur kommer emissionslikviden att användas?

- Först och främst kommer cirka 50 procent av det intagna kapitalet gå till finansiering av förvärv som skall skapa ett mervärde för vår befintliga Communityplattform. Vi har en väldiversifierad pipeline som består av förvärvsobjekt i olika storlekar. Objekten öppnar huvudsakligen upp för nya intäktsströmmar genom nya tjänsteerbjudanden men även för nya marknader och målgrupper. Den andra halvan av det intagna kapitalet kommer att gå till vidareutveckling av interna mjukvarusystem som återfinns i våra dotterbolag. Den digitala infrastrukturen kräver löpande underhåll och med alla nya projekt som vi kommer sjösätta under de kommande åren så är det av vikt att allt fungerar optimalt.

Läs mer om bolaget och deras emission här!

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - LC-Tec
16.05.2022

Stockpicker intervjuar - LC-Tec

LC-Tec utvecklar och tillverkar olika typer av optiska slutare, varierbara filter och polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp. LC-Tec har också produkter för mikroskop och lasersvetsar.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Paula Bergman och är VD för LC-Tec. Jag har erfarenhet från flera ledande och strategiska befattningar i små och medelstora företag, samt från större koncerner som Siemens, Fortum och Scania. 

LCTEC

Paula Bergman, VD

Kan du beskriva LC Tec och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är specialiserade på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (”LC- liquid crystal”). Vi har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer med mera. Produkterna anpassas efter kundernas behov och används bland annat för visning av 3D-film på biografer, i professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Den korta versionen är att vi köper material, tillverkar, levererar till kund och tar betalt. Men egentligen är den lite längre. Det börjar ofta med en kundförfrågan, kunderna tester våra standardprodukter och återkommer sedan med några kundanpassade önskemål, därefter gör vi prototyptillverkning som testas igen av kund för att så småningom övergår till volymleveranser för nästa generations produkter. 

Nyligen framkom det uppgifter att det förts förvärvsdiskussioner mellan ett amerikanskt teknikbolag och LC Tecs majoritetsägare, där det amerikanska bolaget visat intresse att förvärva aktierna i LC Tec. Vad är din kommentar?

– Jag hänvisar till Styrelseordförande Ingvar Andersson.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 19 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– För att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad vi har idag. Vi har därför i avsikt att fullgöra en satsning på ny produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för våra kunder. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan framöver.

lc2

I spåren av pandemin har det varit minst sagt stökiga leveranskedjor globalt med många logistiska prövningar för många bolag. Hur ser det ut för LC Tecs del?

– Det vi märkt av är långa frakttider och till viss del långa leveranstider.  

 Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har produkter med unik funktionalitet, bästa prestanda, och är mycket duktiga på att kundanpassa efter kundernas önskemål.    

Vi är ett specialiserat bolag som har väldigt få direkta konkurrenter. Vi behöver då titta på konkurrenssituationen per affärsområde.

Inom kamera konkurrerar vi bland annat mot mekaniska lösningar. Utöver ett filter som kameratillverkaren Sony har i sina avancerade videokameror och som motsvarar vårt PolarView®-filter, så finns det oss veterligen ingen annan fristående leverantör av sådant filter. Detta har medfört att vi har kontakt med de flesta andra kameratillverkare.

När det gäller smarta glasögon finns det än så länge ett antal konkurrenter. Men marknaden har inte satt sig avseende tekniska lösningar som kommer att vara dominerande. 

Inom 3D ser vi en tydlig konkurrens där vi har vår del av världsmarknaden, men det finns det stort amerikanskt företag RealD och ett antal kinesiska tillverkare. Vi konkurrerar med god kvalitet och god hållbarhet.  

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi agerar på olika tillväxtmarknader.

Om vi tar kameraområdet, så sägs den prognostiserade tillväxten mellan 2021 och 2027, för avancerade kameratillverkare, uppskattas till att gå från 37 mdkr till 63mdkr, med en CAGR på 10%.

På samma sätt kan man se på marknaden för smarta glasögon. Enligt McKinsey & Co är tillväxtprognosen för AR-glasögon att marknaden, mellan 2021 och 2025, kommer att växa med 51 mdkr till 97 mdkr, motsvarande en CAGR på 17%.   

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i LC Tec?

– Vi står just nu inför en omställning där vi väg att gå från småskalig produktion till betydligt större volymer, vilket kommer att innebära väsentligt högre omsättning för bolaget. 

Det är vår övertygelse att potentialen för LC-Tec är mycket stor, vilket ger förutsättningar för ökat kundvärde och aktieägarvärde framöver. Jag önskar både befintliga och nya ägare varmt välkomna att delta i emissionen.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser LC Tec ut då?

– Om 5 år är vi det självklara valet för tillverkare av avancerade kameror och smarta glasögon som behöver elektroniskt varierbar optik baserad på flytande kristaller. Våra tillverkningsvolymer har ökat markant vilket leder till att omsättning har flerdubblats och vi har god lönsamhet i verksamheten. Fortsatt tillväxt är säkerställd genom att flera nya affärsområden är etablerade.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie.

Unit: två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckningsperiod: 6 maj 2022 – 20 maj 2022.

Handel med uniträtter: 6 maj 2022 – 17 maj 2022.

Emissionsvolym: ca 19 MSEK.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier: 100%.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Läs mer

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hisspitch

Bolagsbeskrivning

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar My Beats VD Fredrik Horn-Berlin
12.05.2022

Stockpicker intervjuar My Beats VD Fredrik Horn-Berlin

My Beat har etablerat sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående, virtuell, mobiloperatör där man främst erbjuder privatpersoner mobiltelefoni och mobil datatrafik till konkurrenskraftiga priser och hög personlig service. Anmälningsperioden i bolagets emission inför planerad notering på Spotlight pågår nu, fram till och med den 17 maj.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag är snart 50 år och har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS innan jag flyttade tillbaka till Sverige för att starta My Beat. Idag så är jag vd för bolaget, och innan det så har jag varit i ett antal olika ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin – bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS i Norge.

När vi byggde upp telekombolaget Hello i Norge så var personlig service en av våra framgångsfaktorer, vilket även är ett av våra fokusområde i My Beat.

Kan du beskriva My Beat och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt oss begränsas av två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. När vi startade My Beat så var det i syfte att ändra detta. Därför är vår främsta fokus att göra våra kunder nöjda, både genom personlig service när det behövs och enkla tjänster med litet behov för kundtjänst.

Genom konkurrenskraftiga priser och personlig service på våra mobila tjänster så har vi etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. Denna kärna av abonnenter har under tiden belönat oss med 4,6 i betyg på TrustPilot, högst betyg bland alla operatörer på den svenska marknaden, vilket vi såklart är väldigt glada för.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi erbjuder mobilabonnemang till låga priser men med hög personlig service. Våra tjänster är utan bindningstid samt utan start- och faktureringsavgifter. Därtill erbjuder vi även mobila bredband där våra kunder har möjlighet att koppla sitt fasttelefonnummer till mobilabonnemanget, så att de kan slippa ha ett dyrt fasttelefonabonnemang men ändå ha kvar numret. Vi säljer även fabriksåterställda begagnade iPhones.

Kunderna i segmentet vi arbetar mot, 45 +, tenderar att vara lojala om de är nöjda med de tjänster de erhåller och om de upplever att de får en god service. Det gör att vi kan behålla kunder länge, och värdet av en kund således blir högre. Vår affärsmodell är att få så många abonnenter som möjligt, och ha system och rutiner som både göra att kostnaderna hålls nere och vi samtidigt ger bra service till våra kunder.

Ni genomför just nu en nyemission av units som kan tillföra bolaget cirka 24,8 MSEK och går mot en notering på Spotlight Stock Market. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– I dag är My Beat det bolag som ligger i topp på kundbetyg på TrustPilot, och vi har en effektiv hantering av abonnemang och inkörda rutiner. Vi är redo att ta emot många fler kunder och önskar således att accelerera de marknadsföringsinsatser som krävs för att göra så Mer exakt så planerar vi att genomföra en mer omfattande satsning på digital marknadsföring. Pengarna kommer också användas till att successivt stärka upp och utöka vår bemanning.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– I alla sådana här bolag så är så klart konkurrensen den mest betydande risken. Däremot så ser vi att de flesta lågprisaktörerna riktar in sig på den yngre delen av befolkningen. Om vi också hade fokuserat på dessa så hade det krävts betydligt mer resurser för att kunna slå igenom det brus som övriga aktörer skapat genom sin konkurrens gentemot varandra. Istället har vi på My Beat identifierat den äldre delen av befolkningen som vår målgrupp.

Traditionellt sätt har den äldre delen av befolkningen inte lagt för stor vikt vilken operatör de haft eller vilket pris de betalat för sina mobila tjänster. Men, i takt med digitaliseringen, som tagit ett massivt kliv i skuggan av den pandemi som varit, och således det faktum att den äldre delen av befolkningen använder smartphones i allt högre utsträckning, så blir även de alltmer selektiva och prismedvetna på de tjänster som de erhåller. För dessa kunder vill vi vara det självklara valet som deras mobiloperatör.

Hur stor är My Beats potentiella marknad?

– Teoretiskt sätt är alla personer i Sverige en potentiell kund till My Beats tjänster. Men för att bryta ner det så beräknas antalet mobilabonnemang i Sverige till cirka 14,3 miljoner den 31 december 2020.

Antalet mobilabonnemang innehållande både samtal och data (vilka främst nyttjas genom så kallade smartphones) uppgick samtidigt till 11,5 miljoner, varav cirka 10,4 miljoner avser abonnemang för privatpersoner.

Enligt den rapport som görs av Post- och Telestyrelsen varje halvår, vilken kartlägger den svenska telekommarknaden, så porterades (d.v.s. att ett abonnemang flyttats från en operatör till ett annat) under 2020 till cirka 1,5 miljoner, en ökning med 36 procent gentemot 2019. Ökningen härleds dels till digitaliseringen som jag nämnt tidigare, men även p.g.a. det faktum att kopparnätet, som tidigare utgjort stommen för fast telefoni och bredband i Sverige, ersätts med fiber och mobil teknik.

Men, med anledning av att vi främst fokuserar på personer som är 45 år eller äldre med vår marknadsföring, vilket motsvarar cirka 4,6 miljoner människor i Sverige (46% av den totala befolkningen) så gör vi den snabba bedömningen att cirka 46% av de cirka 1,5 miljoner abonnemang som byter operatör varje år är en potentiell kund till My Beat.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i My Beat?

– My Beat har en kostnadseffektiv organisation och ägs inte av någon stor operatör vilket ger både frihet och marginal att utmana prisbilden. Därav kan My Beat erbjuda kvalitet och service i nivå med högprisaktörerna, fast till ett pris i nivå med lågprisoperatörerna. Vi möter kundernas behov för service, men har också väldigt bra täckning som når 99 % av Sveriges befolkning och snabb surf. Kombination med bäst kundbetyg, stabila tjänster och tillgång till supersnabba mobilabonnemang, ger My Beat ett lysande utgångsläge för att fortsätta konkurrera om telekommarknadens mest lönsamma kunder.

My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med vårt konkurrenskraftiga erbjudande, ”social proof” i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat ett bra läge att växa kraftigt.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser My Beat ut då?

– My Beat har en ambitiös expansionsplan och avser öka sin kundbas till cirka 70 000 per april 2024. Det motsvarar en uppnådd marknadsandel på cirka 0,7 procent i Sverige. De närmaste 5 åren önskar vi ha utökat produktbredden och så klart blivit det självklara valet för alla som vill känna sig värdesatta som kund. Det är något som telebranschen generellt varit dålig på, och det speglas också i kundbetygen de större och mer väletablerade aktörerna har.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början