Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals
09.07.2020

Inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag vars mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. Målet uppnås genom att tillhandahålla batterimineraler för batteritillverkning, som utgör grunden i värdekedjan och som slutligen används i elfordonstillverkning. Eurobattery är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Eurobattery bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa och bolaget har som strategi att hitta prospekteringsprojekt i tidigt skede där bolaget anser att det föreligger god potential. Bolaget fokuserar idag på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror, främst kobolt, nickel och koppar, som skapar en hävstång för tillväxten av användningen av batterier och elbilar mot bakgrund av den globala trenden som associeras med dessa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor.

Bolaget har för närvarande en gruv/bearbetningskoncession genom sitt Corcel-projekt och två ansökta undersökningstillstånd i Spanien samt sju undersökningstillstånd i Sverige. Därtill har Eurobattery i maj 2020 tecknat ett investerings- och aktieägaravtal inklusive en option om stegvist förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, som äger 100 procent Hautalampi-projektet, i östra Finland. Möjligheten att förvärva Vulcan Hautalampi Oy är ett ytterligare steg i att bygga ett högkvalitativt prospekterings- och produktionsföretag med flera projekt i olika utvecklingsstadier runtom Europa.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 24,00 SEK per unit. Courtage utgår ej

Teckningsperiod: 29 juni – 14 juli 2020

Handel med teckningsrätter: 29 juni – 10 juli 2020

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 969 071 units, motsvarande totalt 47,3 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 23,3 MSEK

Handelsplats: NGM Nordic SMEDokument och filer 

Emissionssite

Videointervju

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
12.06.2020
Inbjudan till teckning av aktier i OptiMobile

Inbjudan till teckning av aktier i OptiMobile

OptiMobile erbjuder telekomoperatörer och andra företag möjlighet att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden.

OptiMobile har utvecklat en unik plattform som kombinerar traditionella mobiltjänster med IP-telefoni. Vi erbjuder nya typer av tjänster och intäktsströmmar för mobiloperatörer och andra tjänstelevererande företag, vilket gör att de får nöjdare och mer lönsamma kunder. Som exempel på tjänster kan nämnas WiFi-samtal, möjlighet för fler telefonnummer i en telefon samt att kunna ringa med sitt nummer via dator och padda. OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar; ersättning för kundanpassning, supportintäkt och licensintäkt.

Bolaget genomför just nu en nyemission där man ska ta in cirka 8 miljoner kronor. Kapitalet är främst avsett att finansiera uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka OptiMobiles samarbete med befintliga kunder och nå ut till en bredare internationell marknad och möjliggöra expansion via nya kundaffärer.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2-16 juni 2020
Teckingskurs: 0,30 SEK per aktie
Emissionsbelopp: ca 7,9 MSEK
Antal emitterade aktier:  26 376 667
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer


Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

OptiMobile
Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
11.06.2020
Inbjudan till teckning av aktier i Savosolar

Inbjudan till teckning av aktier i Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi.

Savosolar är ett finskt bolag som producerar och levererar storskaliga solvärmesystem till industriella kunder med primärt två affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme som är tillämpliga inom bland annat fjärrvärme, gruvindustri, jordbruksindustrin och energirenoveringar av stora byggnadskomplex. Dessa solvärmesystem är baserade på bolagets egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen.

Savosolar levererar kompletta system som möjliggör för sina kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Sedan juni 2011 har bolaget levererat över 100 000 m2 solfångare till kunder i nästan 20 länder utspridda över fyra kontinenter. Savosolar genomför just nu en nyemission på cirka 4,3 miljoner euro. Nettolikviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna ska gå till att upprätthålla bolagets rörelsekapital och öka Savosolars finansiella kapacitet i en växande marknadsmiljö för att göra det möjligt att leverera undertecknade och framtida orders och möta den ökande efterfrågan på marknaden, i både industriella process- samt fjärrvärmesegmentet.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,58 SEK.

Teckningsperiod: 1 juni – 15 juni 2020.

Emissionsvolym: 45,8 MSEK, varav cirka 80 % säkerställt på förhand.

Pre-money värdering: 30,5 MSEK.

Företrädesrätt: Savosolar kommer att ge alla aktieägare en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på företrädesemissionens avstämningsdag 27 maj 2020. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) aktier.

Antal aktier i företrädesemissionen: 28 999 557 stycken vid full teckning.

Handel med teckningsrätter: 1 juni – 11 juni 2020.

Teckningsoptioner: Tecknaren kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5, en (1) teckningsoption av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7 per två (2) tecknade aktier.

Teckningsperioder med teckningsoptionerna: 9 – 20 november 2020 (TO5); 8 – 19 mars 2021 (TO6); och 6 – 17 september 2021 (TO7).

Teckningskurs med teckningsoptioner: Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med teckningsoptionerna bestäms av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie reducerat med 30 procent i First North Finland tio (10) handelsdagar före teckningsperioden. Teckningskursen kan dock inte överstiga EUR 0,30 per aktie.


Dokument och filer 

Teaser

Prospekt

Teckna aktier Avanza

Teckna aktier Nordnet

IR-sida

Hemsida

 

savsolar
Stäng×
Relaterade ämnen
Tamturbo noteras på Nasdaq First North
27.05.2020

Tamturbo noteras på Nasdaq First North

Tamturbo är ett industriellt tillväxtföretag inom cleantech som erbjuder en ekologisk och hållbar lösning för tryckluftsproduktion som avsevärt kan minska miljöpåverkan av industriell tryckluftsproduktion.

Tamturbo grundades i Tammerfors 2010 för att utveckla en ny, mer energieffektiv och miljövänlig industriell kompressorteknologi. Idag består Tamturbo-koncernen av moderbolaget Tamturbo Abp och dess helägda amerikanska dotterbolag Tamturbo Inc.

Tamturbo har utvecklat en familj av kompressorprodukter som överträffar traditionell teknologi samt innehar betydligt lägre livscykelkostnader. Bättre prestanda innebär energibesparingar i tryckluftsproduktion vilket innebär ekonomiska fördelar för kunden. Både samhället och naturen kommer också att dra nytta av minskningen i energiförbrukningen. Tamturbos Touch-Free™-teknologi är i princip slitagefri så ingen traditionell eftermarknad eller underhåll krävs. Därigenom sparar kunden onödig tid och pengar, samt förlänger enhetens tekniska livslängd vilket i sin tur minskar miljöbördan.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 3,00 EUR (~31,83 SEK)
Emissionsvolym: 6,0 MEUR
Pre-money värdering: 19,2 MEUR
Teckningsperioden för Erbjudandet till allmänheten avslutas (svensk tid): 28 maj 2020 kl 15.00
Teckningsperioden för Erbjudandet till institutionella investerare avslutas (svensk tid): 29 maj 2020 kl 11.00
Resultatet från Erbjudandet publiceras (estimat): 1 juni 2020
Första dag för handel på First North Helsingfors (estimat): 9 juni 2020
Kortnamn för aktien: TURBO
Ankarinvesterare: Vissa fonder förvaltade av OP-Fondbolaget Ab, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna med BANK-ID

Tamturbos IR-sida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av units i Appspotr
15.05.2020

Inbjudan till teckning av units i Appspotr

Appspotr erbjuder en unik plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling, publicering och underhåll av professionella appar till iOS, Android och webben.

Appspotr är ett IT-bolag inriktat mot mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar. Visionen är att erbjuda ett verktyg där användaren kan formatera appen utan större förkunskaper inom kodning. Via Bolagets plattform erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation. Kunderna återfinns huvudsakligen bland PR- och kommunikationsbyråer, webbdesigners samt övriga webbutvecklare, digitala kommunikatörer och affärschefer generellt inom företag och organisationer.

Under 2019 har version 3 av plattformen lanserats och Bolaget har påbörjat en kommersialiseringsfas av att börja sälja licenser till nya och befintliga kunder. Den nya plattformen skapar förutsättningar för innovation, skapande och livscykelhantering av appar och Bolagets användare bidrar med, affärsbehov, kreativitet och drivkraft. Tillsammans förändrar och bygger Appspotr upp världen av apputveckling för nutid och framtida generationer.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 4 maj - 18 maj 2020.

En unit: Består av 4 aktier och 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021. 

Emissionsvolym: 27,73 MSEK.

Handelsplats: Spotlight Stockmarket.


Dokument och filer 

Anmälningssedel 

Teaser

Prospekt

Hemsida

Teckna med BankID

Stäng×
07.05.2020
Inbjudan till teckning av units i Realtid Media

Inbjudan till teckning av units i Realtid Media

Realtid, som inledde sin verksamhet 2012, levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden.

Realtid har genom sitt starka redaktionella erbjudande och sin positionering mot finansmarknaden attraherat Sveriges mest köpstarka målgrupp. I mars lanserade Bolaget en ny version av Realtid.se och sajten nådde över 300 000 unika besökare per månad. Som en av landets ledande ekonomisajter är kommersialiseringspotentialen av Realtid.se omfattande. Genom att anskaffa 20 MSEK före emissionskostnader och i anslutning notera Realtids aktier på lämplig marknadsplats förväntas Realtid kunna utnyttja sin starka marknadsposition för att från och med fjärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på Bolagets expansionsstrategi. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv.

”På kort sikt ligger fokus på lönsamhet i dagens kärnaffär som är ekonomisajten Realtid.se. Men idén bakom Realtid Media har aldrig varit en enskild tidningsverksamhet, utan att genom Realtid.se samla målgruppen på en digital kanal, och bygga närvaro och förtroende under ett seriöst och relevant varumärke. I nästa steg skall Realtid.se fungera som marknadsförings- och distributionskanal vid lanseringar av nya affärsområden. Time-to-market blir momentan då vi redan har den presumtiva kundstocken på vår sajt.”, säger Jonas Wiwen-Nilsson VD på Realtid. 


Sammanfattande villkor i emissionen:

Erbjudandet avser en nyemission av Units och riktar sig till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella professionella investerare. Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Antal aktier: 6 666 666 nyemitterade aktier

Antal teckningsoptioner TO1: 6 666 666 teckningsoptioner TO1 (det krävs 5 TO1 för att teckna 1 aktie)

Teckningskurs: 3,00 SEK per Unit

Emissionslikvid: 20,0 MSEK Bolagsvärde: 16,9 MSEK innan Erbjudandet

Övertilldelning: Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om 1 666 666 Units (uppgående till 5,0 MSEK) komma att utnyttjas

Teckningsperiod: 16 april - 12 maj 2020


Dokument och filer
 

Video

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BANKID

Hemsida

Stäng×
06.05.2020
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, d.v.s.

Raytelligences vision är att med sin unika kompetens inom radarteknologi och AI kunna bidra till en bättre, tryggare och smartare värld. Målmarknaden för bolagets teknologi är primärt hälsovårdssektorn, där, t.ex. övervakning av äldre i hemmet kan bidra till en effektivisering av hemvården för beröringsfri övervakning samt industrier där övervakning av vitalparametrar på personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter kan bidra till en tryggare arbetsplats. Dessa marknader har stora behov av innovation för att möta morgondagens utmaning där bolagets sensorteknologi kan vara en viktig del i denna utveckling. Hälsovårdssektorn växer särskilt starkt och det finns ett stort behov av bättre lösningar inom Health Devices.

Raytelligences unika innovativa teknik har inneburit många förfrågningar från större globala bolag under senare tid och bolaget rustar nu för att kunna leverera under 2020. För att ta tillvara på bolagets positiva momentum har styrelsen beslutat att genomföra den offensiva företrädesemissionen om cirka 5,4 MSEK i syfte att tillföra ytterligare medel för utökade marknadsföringsaktiviteter internationellt


Erbjudande i sammandrag

Emissionsvolym: Cirka 5,4 MSEK, varav 3,25 MSEK (cirka 60 %) säkerställt på förhand.

Villkor: Varje befintlig aktie i Raytelligence berättigar ägaren till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny Raytelligence-aktie.

Teckningskurs: 2,60 SEK per ny Raytelligence-aktie, courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 21 april 2020.

Teckningsperiod: 24 april – 8 maj 2020.

Handel med teckningsrätter: 24 april – 6 maj 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Papilly
07.04.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Papilly

Papilly utvecklar och tillhandahåller forskningsbaserade lösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad ohälsa.

Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet.

Papilly har en produkt som ligger helt rätt i tiden, ett digitalt träningsprogram för tanken. Vi människor har lärt oss att fysisk träning är avgörande för god hälsa, liksom att det vi väljer att äta påverkar vårt mående. Nu står vi inför ett nytt paradigm, där vi inser att den tid vi lever i också kräver att vi tränar vår hjärna och våra tankar för att nå ett långt och hälsosamt liv.

I Sverige är nu stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och psykisk ohälsa beräknas kosta samhället drygt 30 miljarder årligen (Skandia). Och det är inte bara samhället i stort som får betala, företagen tappar upp till 38% i produktivitet (Arbetsmiljöverket) och individer och dess anhöriga får lida, både ekonomiskt, fysiskt och psykiskt.

Papillys digitala Stressprogram är tillgängligt för privatpersoner och företag. Bolaget arbetar kontinuerligt med dessa segment men har nu ett särskilt fokus på företag. I mars 2016 infördes nya föreskrifter på arbetsmiljöområdet som skärper arbetsgivarens ansvar ytterligare gällande psykosocial arbetsmiljö. Papillys digitala Stressprogram svarar upp mot många av de krav som Arbetsmiljöverkets AFS2015:4 föreskriver vad gäller det förebyggande arbetet inom den psykosociala arbetsmiljön.

Under 2020 har Papilly för avsikt att bearbeta B2C marknaden ytterligare främst via digital försäljning och annonsering för att hitta försäljning med kortare ledtider samt öka spridning.

Stressprogrammet är skalbart och kombineras i Papillys utbud även med olika tjänster inom stresshantering.

Aldrig har stress varit så närvarande och behovet av effektiva verktyg för självledarskap till bättre hälsa varit så nödvändigt. Välkommen att investera i en friskare framtid.

Teckna med Bank-ID


Papilly video


Sammanfattade villkor i emissionen:

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 april 2020 erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Avstämningsdag: 3 april 2020

Teckningstid: 7 april – 22 april 2020

Handel med teckningsrätter: 7 april – 20 april 2020

Handel med BTA: 7 april 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota


Dokument och filer:

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB
02.04.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB

Luxbright kommersialiserar röntgenteknik i världsklass.

Luxbright utvecklar och kommersialiserar en ny generations röntgenrör, baserat på patenterad teknik, vilken löser de långvariga begräsningarna inom röntgen såsom låg bildupplösning och överflödig värme. Den första produktserien, ett mikrofokusrör med ”plug-n-play” funktionalitet, skapar hög bildupplösning till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vidare sluttestar Luxbright ett röntgenrör baserat på en kallkatod, vilken bedöms kunna bli röntgens motsvarighet till LED-lampan.

Arbetstemperaturen för dagens röntgenrör är omkring 2000 grader C. Luxbrights kallkatod skapar röntgenstrålar genom användandet av nanostavar av zinkoxid. ”Luxbright tar röntgen till nya nivåer. Vi utvecklar banbrytande produkter och bedriver ambitiös forskning. Våra teknologier skapar bestående värde för röntgenindustrin” – säger bolagets grundare och CSO, Qiu-Hong Hu, med över 30 års forskning och utveckling bakom sig.

Det går knappast att bortse de senaste månadernas marknadsutveckling, vilken har dominerats av den globala spridningen av Covid-19. Luxbright, med produktion i Kina, har påverkats av denna utveckling. ” Svåra tider föder möjligheter. Vi var antagligen ett av de sista företag att temporärt stänga ner vår produktion i Kina. Vi var också för några veckor sedan sannolikt ett av de första svenska företag att vara tillbaka i Kina.” säger Luxbrights VD, Mats Alm, med över 30 års branscherfarenhet är positiv. Luxbright har gynnats av de senaste veckornas positiva utveckling i Kina och produktionen har åter varit igång sedan mitten på mars.

Följaktligen kan Luxbright, med en back-log av produktorder motsvarande cirka 1 miljon kronor, blicka framåt. Dr. Qiu-Hong Hu ser möjligheterna. ”Vi befinner oss i en unik position att kapitalisera på vår banbrytande teknik och kunskap och kunna påskynda kommersialiseringen av våra produkter. Luxbrights ”plug-n-play” funktionalitet ger oss en omedelbar tillgång till marknaden och vi har redan flera ledande röntgenföretag som kunder.” 

Luxbrights strategi är att prioritera marknadssegment med direkt försäljningspotential med en begränsad utvecklingskostnad. I kombination med produktion i Kina förväntas bolaget på så sätt uppnå en hög framtida tillväxt med goda bruttomarginaler.

Teckna aktier här


Investment Highlights

  • Luxbright på väg att bli ledande i en nisch inom högpresterande röntgenrör som är värd ca 250 MEUR per år.
  • Luxbright har en stark IP portfölj bestående av patent och ​”know-how”.
  • Inledningsvis order på 1 MSEK från befintliga kunder vilka bedöms köpa större delen av produktionen 2020 och 2021.
  • Bruttomarginal på högpresterande röntgenrör 50-70 procent i dagsläget.
  • Stark laguppställning: VD Mats Alm har arbetat 30 år inom röntgen, Dr. Qiu-Hong Hu, PhD i materialteknik från Chalmers med >15 beviljade patent, ordförande Anders Brännström har varit VD på Volvo Technology Transfer.
  • Priset på aktien i Pre-IPO halverat (MCAP 20 MSEK) med anledning av marknadsläget.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars - 10 april 2020

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 10,1 MSEK

Handelsplats: Notering på Nasdaq First North förbereds under hösten 2020


Dokument och filer

 Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Hemsida


SKILLS

Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med emissionen.

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Crunchfish AB
30.03.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Crunchfish AB

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö.

Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag.

Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.

Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.

Nyemission på 25,5 miljoner
Från 30 mars till och med 14 april är det teckningsperiod i en emission som tillför Crunchfish 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet är att kunna gå med full kraft mot den indiska marknaden med bolagets innovativa interaktionslösningar aBubbl, Blippit och Offline. Företrädesemissionen 10:1 är garanterad till 100% av sex av Crunchfish större ägare, bl. a av Joachim Samuelssons bolag som är Crunchfish största aktieägare med en andel på 26%.

Teckna aktier här

Mer info på vår Youtube-kanal


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 9,90 SEK per aktie.

Teckningstid: 30 mars - 14 april 2020.

Handel med teckningsrätter: 30 mars – 9 april 2020.

Emissionsvolym: 2 577 108 aktier. Cirka SEK 25,5 miljoner.

Emissiongaranti: Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden till 100%.

Marknadsplats: NASDAQ First North Growth Market.


Mer om bolaget

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början