Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Investera i gruvbolag med starka framtidsutsikter
04.01.2021

Investera i gruvbolag med starka framtidsutsikter

NGM-listade gruvbolaget Grängesberg Exploration Holding AB (publ) genomför en nyemission på 42 miljoner kronor.

Bolaget ska arbeta med återvinning av sällsynta jordartsmetaller och brytning av högförädlad järnmalm i Dannenora-gruvan. Nyemissionen är fullt garanterad av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Grängesberg Exploration är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med undersökningstillstånd för järn, fosfor och sällsynta jordartsmetaller i Grängesberg och omnejd som har beviljats av Bergsstaten.

”Vår första ambition är att efter genomförd feasibility-studie bearbeta sandmagasinet Jan Mattsdammen vid den gamla Grängesbergsgruvan och bland annat utvinna apatit. Apatiten är rik på fosfor och sällsynta jordartsmetaller, och apatitprojektet har förutsättningar att bli mycket lönsamt”, säger Christer Lindqvist, vd för Grängesberg Exploration.

Bolaget genomför i dagsläget tekniska och ekonomiska genomförbarhetsstudier för framtida brytning av mineralbeståndet – i form av så kallade feasability-studier

Emissionslikviden ska främst användas för att säkra finansieringen av dessa feasbility-studier inför framtida utvinning av apatit i Grängesberg och malmbrytning i Dannemora.

Diversifierad verksamhet

Grängesberg Exploration kom till NGM-börsen genom att verksamheten apporterades in i Metallvärden.

Efter sammanslagning omvandlades verksamheten med inriktning på att utvinna apatit ur Grängesbergruvan och järnmalm från bolagets gruva i Dannemora.

”Det är stor efterfrågan på höganrikad järnmalm runt om i världen – inte minst i Kina – och aktörer som höganrikar järnmalm är mycket lönsamma. LKAB och Kaunis Iron är två företag som bryter höganrikad järnmalm och som är mycket lönsamma”, konstaterar Christer Lindqvist.

Mellan 1975 och 1990 utvanns årligen runt 125 000 ton apatit från Grängesbergsgruvan och uppskattades historiskt att innehålla 17 procent fosfor och 0,7 procent sällsynta jordmineraler.

I nuläget uppskattas cirka 4 – 5 miljoner apatit finnas lagrad i sandmagasinet i Grängesberggruvan.

”När det kommer till apatiten är utvinningen väldigt strömlinjeformad – och där har vi den bästa logistiken vi kan tänka oss”, säger Christer Lindqvist.

granges2

Potential med låga investeringskostnader

Dannemoraprojektet består av att återuppta järnmalmsproduktion i gruvan – som stängdes ner 2015. Grängesberg Exploration planerar nu för feasbility-studier i detta syfte.

Den tidigare ägaren av Dannemora investerade 500 - 600 miljoner kronor för att få gruvan i drift 2012. Detta leder till ett avsevärt lägre investeringsbehov för att få produktionen i drift på nytt jämfört med att starta upp en ny gruva.

”Vi behöver inte göra några större investeringar av gruvan – utan de är redan gjorda och vi kan nyttja dem”, säger Christer Lindqvist.

Under den senaste produktionsperioden fram till 2015 producerades årligen 3 miljoner ton råmalm ur gruvan och det beräknas att återstå upp mot 30 miljoner ton järnmalm i beståndet.

Christer Lindqvist uppger att 2024 är en realistisk tidpunkt för att åter sätta igång utvinningen av järnmalm i Dannemora.

”Förutsättningarna för oss nu är att göra om och göra rätt”, fortsätter han.


Erbjudandet i korthet

Erbjudandet avser en nyemission av units om 42 MSEK i Grängesberg Exploration Holding AB (publ). En unit består av en aktie och en vederlagsfri option. En unit innehåller 100 aktier och 100 teckningsoptioner.

Teckningstid: 28 december 2020 - 15 januari 2021

Teckningskurs: 4 SEK per unit, vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.

Emissionsbelopp vid full teckning: 42 MSEK.

Antal nyemitterade units vid full teckning: 10 442 230


Dokument och filer

Teckna med BankID

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Anmälmingssedel

Prospekt

Teaser

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Spago Nanomedical
31.12.2020

Stockpicker intervjuar - Spago Nanomedical

Spago Nanomedical utvecklar nanomedicinska produkter för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad på utvecklingen av SpagoPix, ett tumörselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt Tumorad vilket möjliggör invärtes strålbehandling av cancer, så kallad radionuklidbehandling. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är uppvuxen i Skåne och har alltid haft ett starkt naturintresse vilket ledde mig till biologistudier vid Lunds Universitet. Parallellt med studierna arbetade jag i växtförädlingsindustrin med genetisk analys, något som senare ledde till forskarutbildning med placering på ett företag. Efter avlagd doktorsexamen har jag de senaste 20 åren via olika roller varit involverad i angelägen läkemedelsutveckling. Jag drivs av att se goda idéer komma till nytta i samhället och har ett industriellt fokus när det kommer till utveckling av medicinska innovationer. 

mats1

Mats Hansen, VD

Kan du beskriva Spago Nanomedical och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk fas. Vi driver två mycket intressanta projekt, inom diagnostik och läkemedel som båda utgår från en teknikplattform som gör det möjligt att fysikaliskt ansamla makromolekyler i cancertumörer – vilket kan användas på flera sätt.

I det första projektet vill vi skapa ett kontrastmedel för bättre bilder av tumörer med magnetkamera (MR). MR är ett bra verktyg men har fortsatt stark förbättringspotential, framförallt när det gäller precision vid cancerdiagnostik, vilket vi adresserar med vårt projekt SpagoPix . I en pågående klinisk studie har vi nyligen visat att vi kan få bilder av bröstcancertumörer utan den bakgrund som man ser med vanliga kontrastmedel. Detta validerar också principen för båda våra projekt - att vårt nanomaterial faktiskt ansamlas i tumörer i människa.

Det andra projektet, Tumorad®, syftar till att skapa en generell behandling mot spridd och aggressiv cancer vilket är mycket angeläget. Vi gör det genom att sätta en radionuklid i vårt material. När materialet kommer in i blodbanan ansamlas det i tumörer där radionukliden sedan strålar tumören inifrån kroppen. Det finns idag en handfull radionuklidterapier på marknaden men inget som likt Tumorad® har förutsättningar att fungera mot flera olika cancertyper med solida tumörer. Projektet kan därmed bli ett mycket värdefullt, och för patienter avgörande, tillskott i behandlingsarsenalen för svårbehandlad och spridd cancer, en mångmiljardmarknad.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har som mål att fokusera på utveckling av nya läkemedel och driva dem till en fas där vi genom licensavtal med större bolag kan optimera vägen till marknad och säkra aktieägarvärde med den organisation och kompetens vi har byggt. Närmast vill vi hitta en licenspartner för diagnostikprojektet SpagoPix.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har framförallt påverkats genom att sjukhusen tvingats nedprioritera kliniska studier. För oss har det påverkat rekryteringen av bröstcancerpatienter till vår kliniska studie med SpagoPix. Under sommaren adderade vi ytterligare ett center och har sedan dess kunnat genomföra en andra interimsanalys med positivt utfall.

spaga2

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 59,1 MSEK, med möjlighet till ytterligare 10 MSEK i övertilldelning, varefter ni tänker byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market. Vad skall ni använda emissionslikviden till och varför väljer ni att byta marknadsplats?

– Vi gör kapitalanskaffningen för att kunna driva utvecklingen av vår radionuklidterapi, Tumorad® framåt med full kraft. Vi vill göra det mot bakgrund av positiva interimsdata från den kliniska studien med SpagoPix som stödjer den centrala behandlingsprincipen som bygger på ansamling av våra nanopartiklar i tumörer. Företrädesemissionen ska finansiera de sista stegen före kliniska fas I/II-studier.

Bytet av handelsplats gör vi för att förbättra våra långsiktiga finansieringsmöjligheter och öka synligheten internationellt. Det blir förstås också en markering av att bolaget kommit längre.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Att vi nu har visat att materialet ansamlas i tumörer i människa sänker risken i båda våra projekt dramatiskt. Jag menar att vi därmed har eliminerat mycket risk för båda våra projekt. Nu handlar det om att exekvera och då är det just nu främst pandemin som kan utgöra en risk för fördröjningar.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– I SpagoPix har vi ett på flera sätt markant bättre kontrastmedel för MR av tumörer, men vi är förstås oetablerade på den kommersiella marknaden. Sedan länge domineras kontrastmedelsmarknaden av ett fåtal större aktörer med liknande preparat som nyligen drabbats av myndighetsrestriktioner och tillbakadraganden från marknaden baserat på risk för biverkningar. Vi ser också en ökande generikakonkurrens mellan dessa bolag. SpagoPix har inte samma riskprofil och kan ge möjlighet att ta en stark position inom cancerdiagnostiken.

Behandling med radioaktivitet är effektivt och utgör sedan länge en hörnsten i cancerbehandling. De senaste åren har intresset ökat för invärtes behandling med radioisotoper, s.k. radionuklidterapi, i och med lanseringen av nya produkter som riktar sig specifikt mot vissa typer av cancer. Med Tumorad® kan vi få möjlighet att komma åt olika typer av tumörer som spritt sig i kroppen. Det kan öppna för en generell behandlingsapproach och är skälet till att projektet har så stor potential.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Vi bedömer att den möjliga marknaden för SpagoPix inom bröstcancer är cirka 5 miljarder kronor, medan marknaden för Tumorad® i aggressiv cancer kan uppskattas vara många gånger större.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Spago Nanomedical?

– Våra projekt har potential att lösa viktiga medicinska problem och nå miljardmarknader. De uppnådda milstolparna under senaste året har signifikant reducerat risken och öppnar vägen för båda våra projekt på ett helt nytt sätt.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Spago Nanomedical ut då?

– Då har vi befäst vår position som ett ledande bolag inom utveckling av nanomedicin för behandling av allvarliga sjukdomar. Bill Gates säger att “Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years.” Den resa vi är på startade 2016 när vi valde produktkandidat för SpagoPix. Nu börjar vi få se resultaten av denna milstolpe.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 9 februari - 23 februari 2021.
Handel i teckningsrätter: 9 februari - 19 februari 2021.
Erbjudandets storlek: 7 886 129 aktier vilket motsvarar ca 59,1 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 100% av emissionen.


Dokument och länkar

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
30.12.2020
Innovativt fordonsbolag till börsen

Innovativt fordonsbolag till börsen

Ellwee AB – som tillverkar eldrivna fyrhjulingar – ska börsnoteras på First North.

Teckningstiden löper från 28 december 2020 till 11 januari 2021 med en planerad första handelsdag 19 januari 2021.

Emissionslikviden ska användas till att säkerställa leverans av bolagets ordrar samt produktutveckling och nya marknadssatsningar.

Eldriven fyrhjuling med breda användningsområden

Ellwee utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjulingar med designlösningen att skapa ett fordon som har en bils stabilitet och samma flexibilitet som en cykel.

Bolaget startade sin försäljningsverksamhet i slutet av sommaren 2020. Sedan dess har bolaget levererat 20 elfordon och har över 160 kontrakterade ordrar för leverans.

Den eldrivna fyrhjulingen är strategiskt utvecklad för att enkelt kunna anpassas till en uppsjö av olika syften och verksamheter.

Ellwee har främst blivit känt som ett hållbart och effektivt alternativ till golfbilar. Men målsättningen är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter och kommersiell rörlighet

Siktar på vägtillstånd

Bolaget siktar på att deras fordon ska få tillstånd att köras på allmänna vägar under 2021 och därigenom ta sig in på den större marknaden för mindre elfordon – som totalt värderas till 3 584 miljoner dollar.

”Den största möjligheten för bolaget att växa rejält är när vi kommer in till det som kallas business to consumer och när vi tillverkar fordon som har tillstånd att köra på allmänna vägar”, säger Håkan Kjellqvist, vd för Ellwee.

Bearbetar golfsegmentet

I nuläget fokuserar bolaget specifikt på att bearbeta marknaden inom golfbilssegmentet och amerikanska grindsamhällen – så kallade gated communities.

Marknaden för golfbilar värderades år 2019 till cirka 1 405 miljoner dollar och väntas att växa till över 2 400 miljoner kronor innan 2029.

En av Elwees konkurrensfördelar inom golfsegmentet utgörs just av det är ett ensitsigt fordon.

Jämfört med en traditionell golfbil innebär detta att tiden det tar att gå 18 hål kan minska kraftigt då varje enskild spelare alltid kan köra till sin egen boll.

”Det finns en uppsida att man kan spela snabbare golfrundor och det är en av anledning till att vi är en GPA Corporate Tour Partner”, säger Håkan Kjellqvist.


Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet består av en nyemission av units för 45 Mkr i ELLWEE AB (publ). En unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.  

Teckningskurs per unit: Pris per unit har fastställts till 20 SEK, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Courtage utgår ej. 
Teckningsperiod: 28 december 2020 – 11 januari 2021. 
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas dels av teckningsåtaganden i form av redan inbetalda föremissionslån uppgående till 25,0 MSEK, dels av kontanta teckningsåtaganden uppgående till 10,3 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av erbjudandet.
Likviddag: 14 januari 2021.
Värdering: ELLWEE värderas till cirka 63,2 MSEK före emissionen.
Preliminär första handelsdag: 19 januari 2021.
Minsta teckning: Minsta teckningspost är 275 units, motsvarande 5 500 SEK.


Dokument och filer 

Teckna med BankID

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Anmälningssedel

Prospekt

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Stäng×
Relaterade ämnen
21.12.2020
Inbjudan att teckna aktier i Conax Group

Inbjudan att teckna aktier i Conax Group

Conax utvecklar verktyg och tjänster för framtidens neobanker. Conax verktyg är baserade på egna patent, blockchain och AI.

Conax är ett fintechbolag som utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade på blockchainteknik. Företaget har tagit fram en portfölj med olika applikationer och produkter för att bygga digitala finansiella tjänster. Lösningarna används av neobanker och andra finansiella aktörer. Conax säkerställer blockkedjebaserade transaktioner snabbare och till lägre kostnad än någon annan.

Bolaget bygger applikationer och programvaror och erbjuder dessa produkter till finansiella aktörer som white label. Tekniken bygger på ett antal patent som säkerställer både transaktionshastighet samt den säkerhetsnivå som krävs inom den finansiella sektorn - nu och i framtiden. Affärsmodellen genererar intäkter främst baserat på transaktionsvolymer.

Conax genomför en nyemission på cirka 15 miljoner kronor och sista teckningsdag är den 30 december. 


Erbjudandet i sammandrag 

Emissionen tecknas i units där en unit innehåller 10 000 aktier.

Varje unit kostar 15 000 kronor.

Emissionsvolym: Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra bolaget 15 MSEK.

Garantier: Erbjudandet är garanterad upp till 10 MSEK genom garantiåtaganden.

Teckningsperiod: Sista teckningsdag 30 december.

Teckningskurs: 1,5 kr

Aktier per unit: 10 000.

Pris per enhet: 15 000 SEK.


Dokument och filer

Investerarpresentation

Teckna units här

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna aktier i ECOMB AB (publ)
14.12.2020

Inbjudan att teckna aktier i ECOMB AB (publ)

ECOMB är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag arbetar bolaget med att effektivisera förbränningsprocesser inom industrisektorn.

Kort om ECOMB

ECOMBs affärsidé är att erbjuda marknaden tekniska lösningar och servicetjänster i syfte att minska utsläppen från pannor inom kraftvärme- och industrisektorn samt via dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB syresätta övergödda sjöar och hav där döda bottnar brett ut sig.

Bolagets affärsmodell bygger på direktkontakter och projektförsäljning till slutkunder inom kraftvärme- och industrisektorn samt kommuner och annan offentlig verksamhet. Detta sker i samarbete med bolagets internationella partners på de mest intressanta geografiska marknaderna. 

vdecomb

Ulf Hagström, VD

VD har ordet

Energisystemen måste ställas om fundamentalt och utsläppen måste minska radikalt! De flesta är överens om att det krävs rejäla krafttag för att kunna klara Parisavtalets mål om nollutsläpp av växthusgaser 2050 och lindra uppvärmningen av vår planet.

En otydlig trend har växt till en trend som idag är på väg mot en Megatrend. Vår marknad har hittills styrts av relativt milda miljökrav – ingen kund har investerat i miljöteknik och minskade utsläpp om det inte handlat om absoluta och tvingande krav. Nu ser vi en förändrad marknad i antågande, där företag utan hållbarhetsplaner och minimal klimatpåverkan riskerar att hamna på efterkälken. En klart positiv förändring för våra verksamheter som öppnar dörren till nya affärsmöjligheter.

Privata investerare har kontaktat oss om att få vara med på denna resa, det visar att Bolagets produkter och position på marknaden ligger rätt i tiden. Därför genomför vi nu även en riktad nyemission till två av de privata investerarna, parallellt med företrädesemissionen och på samma villkor. Ett starkare ECOMB - såväl finansiellt som marknadsmässigt!

ECOMB befinner sig idag i ett spännande läge med stora kommersiella möjligheter för båda våra två ben; syre till pannor och sjöar. Nyemissionen ger oss resurserna som krävs för att fullfölja våra planer och ta nästa steg. 

Jag vill också passa på att tacka våra medarbetare och våra internationella partners för ett stort engagemang samt alla våra aktieägare och finansiärer för stödet sedan starten. Samtidigt vill jag hälsa såväl gamla som nya aktieägare varmt välkomna att delta i våra spännande projekt och utveckla Bolaget vidare till nästa nivå. 

Välkommen att delta i vår expansion!


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie.

Teckningstid: 4 december - 18 december 2020.

Handel med TR: 4 december - 16 december 2020.

Emissionsvolym: 6,8MSEK, motsvarande 15 076 800 nya aktier.

Teckningsförbindelser: 100% av emissionsbeloppet.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Analys: Foodtech-aktie med stor potential
11.12.2020

Analys: Foodtech-aktie med stor potential

Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på om högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat den enda fabriken i Sverige – och en av Nordens två – där råris förädlas.

Det finns en betydande uppsida i Nordic Rice foodtech-aktie. I en uppdragsanalys gör Emergers i sin grundbedömning att aktiekursen kommer att öka med 220 procent när den listas. I ett mer positivt scenario kan uppsidan överskrida 300 procent. 

Nordic Rice anskaffar nu kapital för att direktimportera större mängder ris och därigenom bygga upp ett lager och accelerera produktionen.

Risfabriken, som är den enda i Sverige, har en kapacitet som kan tillgodose hälften av svenskarnas årliga riskonsumtion och bolaget siktar in sig på hyllorna i de stora matvarukedjorna.

”Även om det inte är närodlat så blir det inte mycket mer närprocessat än så. Dessutom innebär den inhemska produktionen också en ökad leveranssäkerhet för dessa storköpare, vilket ökat markant i betydelse för inköparna i och med covid-19”, skriver Emergers.

Starka utsikter

”Trots en relativt lågförädlad produkt ser vi goda skäl att räkna med att bolaget ska nå framgång med sin framryckning mot de stora matkedjorna, men även få en god utväxling på marginalen vid större volymer”.

Jämfört med andra noterade leverantörer till dagligvaruhandeln i Norden är en viss rabatt för Nordic Rice motiverad med hänsyn till lägre storlek, förväntad omsättning, och bristen på historik. En rimlig multipel bedöms ligga runt 10-13x EBITA, justerat för ett ytterligare kapitaltillskott vid noteringen så motsvarar det en kurs på 20 – 25 kronor inom 2022 – 2023. Det är dock förknippat med osäkerhets- och riskfaktorer.

I pågående emission går det att teckna för 6 kronor per aktie.

”Då bolaget ännu är helt obelånat och inte har några avskrivningar så kan man räkna med en stor del av rörelsevinsterna också rinner ner i kassan. Sett till värderingen så räknar man med att notera bolaget under 2021, då man siktar på en värdering på 75 MSEK pre-money, vilket inte är orealistiskt om man följer planen”, heter det.

noris

En måttlig värdering

Riskfaktorerna motverkas delvis av en koncentrerad konkurrensbild med få liknande spelare i Norden. Dessutom påpekar Emergers att det finns goda bolagsspecfika skäl att Nordic Rice kan lyckas att nå sina mål, inte minst vd och huvudägaren Haider Al-Kaizhwans breda kontaktnät och djupa förankringar i branschen.

Genom att importera råris från Asien kan Nordic Rice undvika EU-tullar samt påbörja verksamheten med att förse dagslivskedjornas egna varumärken, så kallade private label, med polerat ris. I nuläget processar bolaget ris åt kunder på beställning. Men med ett högre rörelsekapital kan Nordic Rice börja leverera större beställningar – och kraftigt höja marginalerna.

”Den marginal bolaget i dag kan ta ut som kontraktsproducent uppgår till knappt 700 SEK per ton och med tillräckligt rörelsekapital för att självt kunna direktimportera råris från Asien räknar bolaget med att lyfta bruttomarginalen till drygt 2000 SEK per ton”, konstaterar Emergers.


Erbjudandet i sammandrag 

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 18 december 2020.
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Bank ID

Stäng×
Relaterade ämnen
08.12.2020
Conax– New kid on the block(chain)

Conax– New kid on the block(chain)

Få har nog undgått Bitcoins framfart de senaste åren.

pre-IPO / 1,50 kr

Nära förknippad med Bitcoin och kryptovalutor är blockchain, en relativ ny teknik som utvecklas i hög takt. Blockchain är själva grunden till de digitala valutorna, men används även på många andra områden såsom kapitalmarknader, försäkringar, myndigheter, logistik, hälsa och utbildning. Tekniken gör det möjligt att privatpersoner och företag kan dela information över hela världen i realtid och till en minimal kostnad.

Ambitionen är att ersätta dagens infrastruktur genom att skapa en digital och distribuerad datakedja, där transaktioner registreras och genomförs i en så kallad digital huvudbok. Alla parter har en kopia av samma digitala huvudbok och när någon genomför en transaktion i datakedjan så uppdateras samtliga kopior av huvudboken. Många experter ser blockchain som den potentiellt mest transformativa tekniska innovationen sedan internet, och det ansedda World Economic Forum tror att 10% av den globala BNP:n kan komma finnas lagrad på en blockchain år 2025.

Läs mer om Conax här

Föga förvånande är många stora IT-drakar såsom IBM redan på bollen, men som placerare finns det hittills få möjligheter till en renodlad exponering mot blockchain. Någon som vill ändra på det är Conax Group AB, ett bolag som utvecklar högteknologiska programvaror inom blockchain och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockchain som klarar mycket höga transaktionshastigheter på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras med den vanligaste förekommande blockchainbaserade plattformen Ethereum, som har en hastighet på ca 10-15 sekunder.

Conax är för tillfället aktuell med en pre-IPO kapitalanskaffningsrunda där man emitterar totalt 10 miljoner aktier till ett värde av 15 Mkr, vilket innebär en pre-money värdering på 116 Mkr. Emissionen är garanterad upp till 10 Mkr och pengarna ska användas till att finansiera fortsatt produktutveckling, samt uppbyggnad av organisationen och marknadsföring. För nästa år planerar man sedan en börsnotering, där man vill ta in ytterligare 25 Mkr till en pre-money värdering på 350 Mkr.

Conax blockchain är inriktad på clearing och stamping av finansiella transaktioner och har potentialen att ersätta resurskrävande manuella rutiner. Fördelarna är att transaktionerna blir både snabbare och säkrare, då blockchain gör det enkelt att skapa säkra certifikat för att identifiera alla som är inblandade i en process. På så sett kan man bli av med onödiga mellanhänder och alla kan dela på samma information. Den höga transaktionshastigheten i Conax blockchain innebär dessutom att bolaget är ett av få som uppfyller de krav Mastercard, Visa och American Express ställer på aktörer för att hantera kontaktlösa kortbetalningar.

Conax banner 700x300 High Quality

Bolagets teknik stödjer även smarta kontrakt, dvs applikationer som kombinerar förmågan att specificera, registrera och utföra avtalsförpliktelser. Smarta kontrakt är ett utbyte av pengar, egendom, aktier, eller värdesaker utan behovet av mellanhänder som advokater, banker eller notarier. Conax erbjuder effektiva programmeringsgränssnitt (SDK/API) mot sin blockchain så att andra mjukvaruleverantörer kan använda den i sina egna applikationer. Därutöver bygger man färdiga applikationer som kan levereras som "white-label" lösning till olika aktörer.

Konkurrensen är givetvis tuff och teknikutvecklingen en avgörande faktor. I detta avseende är det viktigt att poängtera att Conax har ett godkänt patent inom diagnostik och IOT (internet of things), samt ytterligare tre patentansökningar som inväntar ett slutligt godkännande (patent pending) inom blockchain och positionsbaserad autentisering av transaktioner i realtid.

Nyligen fick man dessutom patentansökan för två ytterligare patent godkända i totalt 153 länder. Det första rör ”Trusted Zone”, en säkerhetsfunktion som förhindrar bedrägerier vid kontaktlösa kortbetalningar. Conax kommer initialt att leverera säkerhetsfunktionen till Vopy Technology AS som integrerar funktionen i sin neobank och därmed ger samtliga sina kunder tillgång till en utökad säkerhet vid kortbetalningar. Det andra patentet rör ”Stemmed Blockchain” och definierar hur man kombinerar flera privata och/eller publika blockchain till en enda publik master blockchain.

Hittills har Convax enbart minimala intäkter men ledningen ser en stor tillväxtpotential och har dialog om samarbete med flera internationella aktörer inom traditionell finans, fintech samt bank där man förväntar sig att de första lösningarna når marknad under hösten 2020. Ambitionen är att snabbt öka omsättningen till 12 Mkr år 2021, 70 Mkr året därefter och 280 Mkr år 2023.

En viktig del av den förväntade tillväxten är ovannämnda Vopy Technology, som inte bara ska använda Trusted Zone, men även Conax marknadsplats för P2P-lån. Vopy är en fullskalig neobank med fokus på finansiella tjänster och kreditgivning i hela Europa och möjliggör dessutom andra bolag att skapa egna neobanker under deras eget varumärke. Fokusgrupp är större telekombolag och andra stora bolag som är ute efter nya, innovativa intäktskällor från sina redan etablerade kundgrupper.

Conax framstår som ett spännande fintechbolag med en skalbar affärsmodell som tillåter snabb intäktsökning och mycket goda marginaler. År 2022 förväntar sig bolaget att kunna visa svarta siffror på sista raden, trots en gradvis upprampning av kostnadskostymen. Lyckas man leverera på sina prognoser framstår värderingen i den pågående kapitalanskaffningen (post-money) på 1,9 gånger den förväntade omsättningen år 2022 som lockande, inte ens den tänkta IPO-värderingen (post-money) på drygt 5 gånger den förväntade omsättningen 2022 ser utmanande ut.

Fintechsektorn är het och värderingarna därefter. Svenska Klarna avslutade nyligen en kapitalanskaffning som värderar bolaget till drygt 95 miljarder kr, vilket kan ställas i relation till bolagets omsättning på 4,5 miljarder kr under första halvåret i år, med en förlust på drygt 550 Mkr under samma period. Det innebär alltså en värdering på uppskattningsvis omkring 10 gånger omsättningen 2020. Den börsnoterade betalningsplattformen Adyen handlas i skrivande stund till hisnande 50 gånger den förväntade omsättningen 2021. Dessutom är M&A-aktiviteten i sektorn hög och tex betaljätten Paypal sägs bland annat leta efter uppköpsobjekt som är relaterade till kryptovalutor.

En investering i ett ”pre-revenue” bolag innebär alltid en större risk. I Conax fall kommer risken, emellertid, med en mycket attraktiv prislapp. Vi ser ett bra tillfälle att komma tidigt in i ett bolag som både har en spännande patenterad teknik och en snabbt växande marknad framför sig.

Mer om Conax

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
03.12.2020
Thunderful Group – Mer spel åt folket

Thunderful Group – Mer spel åt folket

Spelbranschen går på högvarv och få sektorer har presterat bättre i år.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Höglönsam svensk risfabrik gör nyemission
25.11.2020

Höglönsam svensk risfabrik gör nyemission

Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på om högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat den enda fabriken i Sverige – och en av Nordens två – där råris förädlas.

Nordic Rice genomför nu en anskaffning av rörelsekapital för att klara av att möta en betydande och växande efterfrågan på företages ris. Inom 12 månader planeras sedan en listning av bolagets aktie på en lämplig marknadsplats.

De höga tullar och avgifter som EU införde 1995 har gjort att ristillverkning i Europa sker med god lönsamhet. Genom att importera råris från framför allt Asien undgår man höga pålagor och framställer det ris som möter europeiska konsumenter.

Med regelverket som grund har det skett en lönsam tillverkning av ris i anläggningen i Eskilstuna av tidigare ägare sedan 1998. Nordic Rice har under året förvärvat verksamheten genom en så kallad inkråmsaffär.

Fram till i dag har fabrikens tidigare ägare köpt råris från europeiska importörer, vilket skett till ett relativt högt pris. Genom kapitaltillskottet ska bolaget köpa ris direkt från ursprungslandet, vilket innebär att distributionsled kapas. Därmed kan marginalen öka med cirka 200 procent. Något som skapar möjlighet för en bra och tilltagande lönsamhet.

”Fabriken i Eskilstuna är i mycket bra skick, även om den har några år på nacken. Vi fick möjligheten att köpa den i samband med ett grundaren var redo för en generationsväxling. Bolaget har inga lån och produktionsapparaten är förvär­vad för cirka 10 miljoner kronor, vilket gör att avkastningen på produktionen i Eskilstuna blir hög jämfört med om man skulle bygga en anläggning från grunden i dag”, berättar Haider Al-Kaizhwan, Nordic Rice huvudägare och VD, och fortsätter:

”Vi behöver ytterligare rörelsekapital för att kunna snabba på vår lönsamma expansion. För i dag kan vi sälja mer än vad vi har finansiell kapacitet att tillverka. Och ju mer vi tillverkar desto lönsammare blir tillverkningen, eftersom vi kan slå ut de fasta kostnaderna på en högre volym”.

Nordic Rice har kapacitet att i grossistledet produ­cera ris till ett värde av cirka 500 miljoner kronor, eller 36 000 ton.

Haider Al-Kaizhwan har ett lång förflutet och inom livsmedelsbranschen. Han har sedan tidigare byggt upp livsmedelsföretaget Hot Chilly, som omsätter cirka 100 Mkr på årsbasis.


Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 9 december 2020.
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.


Dokument och filer

Anmälningssedel

Memorandum

Teckna med BankID

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna aktier i Alltainer
23.11.2020

Inbjudan att teckna aktier i Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och vidaresäljer containrar som bostäder, barer och sanitetsanläggningar. Bolagets kundgrupp omfattar uthyrare som i sin tur hyr ut containrarna till byggbolag, större events, och RV parks. Försäljning sker huvudsakligen via distributörer. USA är bolagets största marknad, och bearbetning av Europa och Oceanien pågår. Alltainer tillverkar alla sina standardlösningar i sin egen fabriksanläggning i Asien.

Alltainer är ett produktionsbolag som tillverkar modifierade containerlösninger till olika marknadssegment. Bolaget produktportfölj kan uppdelas i lösningar till Boende; Sanitet och Events. Med ett utbyggt distributörsnät i främst USA genom Alltainers generalåterförsäljare för USA, har Alltainer en utfästelse på 400 enheter över de närmsta 2 åren i form av ett ”letter of intent”. Det är främst det orderunderlag som är bakgrunden för Alltainers fokus på att utbygga bolagets produktionskapacitet i företagets Vietnamesiska produktionsenhet. Alltainer förväntar att utöka sin kapacitet från dagens 5-7 enheter i månaden till 25 enheter för att uppfylla bolagets nuvarande kunders förväntningar på oss inom de närmsta 2 åren och sedan växa till 75 enheter per månad om 3 år. Då erbjuder sig Alltainer som leverantör till större kunder som önskar beställa 100-200 enheter med rimliga leveranstider. Det rör sig om stora uthyrningsbolag, internationella organisationer, militära kunder och myndigheter. I det läget är leveransförmåga och leveranstid viktigare än pris.

Alltainer  fokus är att utöka produktionen, och för att göra detta effektivt och snabbt behöver bolaget rörelsekapital, så de kan effektivisera sina inköp och produktionsprocess. Sedan kommer Alltainer behöva hyra ytterligare produktionsyta under 2021, så företaget kan utöka produktionen till 2000+ enheter per år. Detta kommer kräva investeringar i maskiner och verktyg, samt optimering av produktionslokalerna.

Bolaget genomför just nu en IPO på cirka 8 miljoner kronor. Sista teckningsdag är onsdagen den 25 november.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 8 kronor per aktie.

Teckningsperiod: 9 november - 25 november 2020.

Emissionsvolym: 8 MSEK, 1 miljon aktier.

Värdering: 42,5 MSEK "pre-money"

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Videointervju

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början