Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Inbjudan till teckning av aktier i Vindico Group
13.10.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Vindico Group

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound.

Vindico är ett nischat företag inom säkerhet där vi arbetar med fysiska säkerhetsprodukter. Sedan 1991 har vi byggt upp ett genomtänkt produktsortiment och därigenom skaffat oss en gedigen kompetens avseende kameraövervakning, DNA stöld- och rånskydd. Vi säljer egenutvecklade laddskåp för mobiler, surfplattor, datorer och elcykelbatterier samt har ett spännande sortiment av smarta säkerhetsprodukter för personligt bruk som går under varumärket Safe´n´Sound. Detta sortiment säljs genom återförsäljare såsom exempelvis NetonNet, Elon, Gekås etc. Vindico arbetar både med att sälja direkt till professionella slutkunder och genom återförsäljare.

Vindico genomför just nu en nyemission på cirka 4,5 miljoner kronor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 28 september – 14 oktober 2020.

Teckningskurs: Sextio öre (0,60 SEK) per aktie.

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 september – 12 oktober 2020.

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 28 september 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av november 2020.

Överteckningsoption: Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 2 383 730 aktier.

Antal aktier i erbjudandet: Högst antal aktier i företrädesemissionen uppgår till 7 616 270 aktier. Vid nyttjande av överteckningsoptionen uppgår erbjudandet till 10 000 000 aktier.

Emissionsvolym: Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Vindico Group 4,5 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK. Vid nyttjande av överteckningsoptionen kan Bolaget tillföras ytterligare 1,5 MSEK. 


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

 

Stäng×
Inbjudan att teckna aktier i Meltron AB
11.10.2020

Inbjudan att teckna aktier i Meltron AB

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning.

Meltron fokuserar främst på fyra strategiska kundsegment som alla ställer höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk. LED-belysning är dagens mest effektiva belysningsteknik. LED-teknikens design och effektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat underhåll samtidigt som LED-belysning har en betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor. Meltrons produktportfölj består av ett tiotal belysningslösningar fördelat på de ovan nämnda fyra kundsegmenten.

Meltron genomför just nu en nyemission på cirka 25 miljoner kronor.  


Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONSBELOPP: Företrädesemission av 100 069 720 st aktier motsvarande cirka 25,0 SEKm före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelse rätt att ge ut ytterligare 16 000 000 st aktier motsvarande 4,0 SEKm i en kompletterande riktad emission.

VILLKOR: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie.

TECKNINGSKURS: 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD: 28 september – 13 oktober 2020.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR): 28 september – 9 oktober 2020.

FÖRETRÄDE: Meltrons befintliga aktieägare kommer att via tilldelade teckningsrätter erhålla rätt att teckna aktier med företräde.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDE: Härutöver erbjuds aktieägare och andra att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier i Meltron.

EMISSIONSGARANTI: Föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 SEKm samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 SEKm, tillsammans uppgående till 25,0 SEKm, motsvarande 100 % av emissionen. Sedermera har det även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare cirka 5,5 SEKm, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Inbjudan till teckning av aktier i Zordix AB
09.10.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Zordix AB

Zordix är ett umeåbaserat spelutvecklingsföretag som grundades 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolagets affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter, satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten och förvärv av andra bolag är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi.

Zordix har det senaste året inlett en förvärvsdriven tillväxt som möjliggör skapandet av aktieägarvärde och spridning av affärsrisker. Idag producerar och marknadsför Zordix fler och större spel än någonsin tidigare. Vid bolagets notering för ett par år sedan, utvecklades ett spel vartannat år, idag har Zordix ett tiotal nya spel på väg ut på marknaden och över 60 släppta spel i koncernens gemensamma portfölj.

Zordix består av tre studios som kan producera AA-spel samt Zordix Publishing som är bolagets egen förlagsverksamhet. Zordix egenutvecklade spel är positionerade främst inom terrängfordonsracing och äventyrsspel där man ser goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden. Närheten till universiteten i Umeå och Linköping ger Zordix en extra vass udd i simulering av terräng, fordon, artificiell intelligens och visuellt berättande som är viktiga beståndsdelar i bolagets spel.

Företaget gör just nu en nyemission på cirka 45,5 miljoner kronor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 3 791 408 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 45,5 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen.

Teckningstid: 28 september – 13 oktober 2020.

Handel med teckningsrätter: 28 september – 9 oktober 2020.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 16 oktober 2020.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videointervju

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i Klimator
07.10.2020

Inbjudan att teckna units i Klimator

Klimator förutser vägväder med mycket hög precision. Bolaget är ett mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnät. Teknologin baseras på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet.

Klimator har tagit fram två innovationer: dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Dataplattformen kan ta in data från en mängd källor, beakta en vägs specifika karaktärsdrag såsom topografi, höjdskillnad, beskuggning m.m. och slutligen modellera vägväder längs hela vägnät, såväl i realtid som upp till 72 timmar fram i tiden. Sensorteknologin Ahead är en kombination av en lasersensor, kamera och mjukvara som monteras på ett fordon och kan i realtid läsa av framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier, t.ex. genom en heads-up-display i vindrutan.

Historiskt sett har bolaget aldrig tagit in externt kapital via nyemissioner och Klimators IPO är faktiskt den första nyemissionen i företagets snart 20-åriga historia. Klimator har tidigare tvingats anpassa sin utvecklingstakt baserat på föregående års intjäning. Klimator känner nu att man står inför ett fönster i marknaden där det händer oerhört mycket, särskilt inom fordonsindustrin, och bolaget vill vara med på den resan. Därför genomför Klimator nu en nyemission på cirka 21,1 miljoner kronor inför en notering på Spotlight Stock Market.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020.

Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering: 85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight: Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT TO1.

Optionsvillkor: Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Videopresentaion

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna aktier i Metacon
02.10.2020

Inbjudan att teckna aktier i Metacon

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

Metacon säljer i dagsläget enstaka system för demonstrations- och testsyften. Bolaget har en produktion i sitt grekiska dotterbolag för mindre volymer men i ett led av förestående kommersialisering ämnar Metacon etablera starka partnerskap för distribution och licenstillverkning. Företaget genomför just nu en nyemission på cirka 80 miljoner kronor. Pengarna skall främst användas till utbyggnad av organisationen och global tillverkning- och försäljningsinfrastruktur. Metacon avser också gå in mer aktivt i samarbeten och konsortier där deras produkter kan utgöra en stor del i projekten.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 september - 5 oktober 2020.

Teckningskurs: 2,06 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 80 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 21 september - 1 oktober 2020.

Handel i BTA.er: 21 september fram till omvandling till stamaktier vilket sker preliminärt under vecka 45.

Handelsplats: Nordic Growth Market SME.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
26.09.2020

Inbjudan att teckna aktier i Aino Health AB

Aino Health är en ledande leverantör av digitala Software as a Service-tjänster (SaaS) för företagsledningar inom Corporate Health Management. Bolaget har arbetat med över 160 organisationers ledningsgrupper inom olika branscher för att integrera digitaliserade tjänster avsedda för förebyggande av sjukfrånvaro i det dagliga arbetet.

En god arbetsmiljö är idag av högsta prioritet för företagsledningar över hela världen eftersom det leder till att företaget kan bli mer konkurrenskraftigt och effektivt. Utmaningen för många ledningsgrupper idag är att veta hur de kan gå tillväga för att lyckas med detta. Aino Healths digitaliserade lösningar är utformade för att förstå de underliggande orsakerna till sjukfrånvaro så att de kan identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede. Mätbara resultat visar att medarbetare har blivit friskare, mer motiverade och resultatdrivna. Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till respektive kund i enlighet med analys, målbild och bedömning av behov.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Erbjudandet är fullt säkerställt genom garantiåtaganden.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: 18 september - 2 oktober 2020.

Handel med teckningsrätter: 18 september - 30 september 2020.

Villkor: För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen två (2) teckningsrätter. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Anmälningssedel

Memorandum

Videopresentation

Hemsida

Stäng×
Inbjudan till teckning av units i Toleranzia
14.09.2020

Inbjudan till teckning av units i Toleranzia

Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör.

Toleranzia är ett bioteknikbolag med fokus på utveckling av nya läkemedel för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar, vilka är relativt sällsynta immunologiska sjukdomar, med ett stort medicinskt behov och en attraktiv marknadspotential. Autoimmuna sjukdomar är en stor grupp av sjukdomar där immunförsvaret felaktigt angriper den egna kroppens ämnen och vävnader.  Med bolagets teknologi som bas upptäcker och utvecklar vi nya läkemedelskandidater inom utvalda autoimmuna orphan-sjukdomar som vi experimentellt verifierar genom intern expertis och externa samarbetspartners fram till och med tidiga kliniska studier i patienter. Bolaget bedriver idag utveckling av två läkemedelskandidater; TOL2 för nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis och TOL3 för den inflammatoriska blodkärlssjukdomen anti-neutrofil cytoplasma antikropp (ANCA) vaskulit.

Bolaget fokuserar på upptäckt och verifiering av nya effektiva läkemedel fram till och med tidig klinisk utveckling med egen finansiering för att därefter etablera partnerskap med en global partner för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering av ett färdigt läkemedel.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 1 september – 15 september 2020.

Teckningskurs: 9,00 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Emissionsbelopp: 45,4 MSEK.

Avstämningsdag: 28 augusti 2020.

Indikativt datum för offentliggörande av utfall: 18 september 2020.

Beräknad likviddag: 23 september 2020.

Garanti: Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent.

Villkor teckningsoptioner: Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 27 augusti 2021, dock lägst kvotvärdet och högst 2,25 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 15 september 2021.


Dokument och filer

Erbjudandesida

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Inbjudan till teckning av aktier i JonDeTech
10.09.2020

Inbjudan till teckning av aktier i JonDeTech

JonDeTech är ett techbolag som utvecklar produkter och applikationer baserat på tillämpad forskning inom nanoteknologi. Genom bolagets unika teknologi, som kombinerar termoelektriska nanotrådar med elektronik i plast, ligger man i global framkant inom sitt område. Produkterna och applikationerna bolaget utvecklar är infraröda sensorelement för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöde samt närvarodetektion.

Bolaget har tre olika strategiska samarbeten med världens största modulhus, OFILM, har bolaget sensorelement erhållit en tydlig bekräftelse på så kallad ”product/market-fit”. Samarbetena som är inom områdena biometriska lås, temperaturmätning med mobil och närvarodetektion för laptops innebär var och en för sig och tillsammans stora möjligheter för JonDeTech att erhålla en stark position inom högvolymsmarknaden för konsumentelektronik.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 1 september - 15 september 2020.

Teckningskurs: 10 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 36,45 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 1 september - 10 september 2020.

Handel i BTA.er: 1 september - 18 september 2020.

Datum för offentliggörande av utfall: 17 september 2020.

Garanti: Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Videointervju

Hemsida

Stäng×
Inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals
09.07.2020

Inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag vars mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. Målet uppnås genom att tillhandahålla batterimineraler för batteritillverkning, som utgör grunden i värdekedjan och som slutligen används i elfordonstillverkning. Eurobattery är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Eurobattery bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa och bolaget har som strategi att hitta prospekteringsprojekt i tidigt skede där bolaget anser att det föreligger god potential. Bolaget fokuserar idag på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror, främst kobolt, nickel och koppar, som skapar en hävstång för tillväxten av användningen av batterier och elbilar mot bakgrund av den globala trenden som associeras med dessa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor.

Bolaget har för närvarande en gruv/bearbetningskoncession genom sitt Corcel-projekt och två ansökta undersökningstillstånd i Spanien samt sju undersökningstillstånd i Sverige. Därtill har Eurobattery i maj 2020 tecknat ett investerings- och aktieägaravtal inklusive en option om stegvist förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, som äger 100 procent Hautalampi-projektet, i östra Finland. Möjligheten att förvärva Vulcan Hautalampi Oy är ett ytterligare steg i att bygga ett högkvalitativt prospekterings- och produktionsföretag med flera projekt i olika utvecklingsstadier runtom Europa.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 24,00 SEK per unit. Courtage utgår ej

Teckningsperiod: 29 juni – 14 juli 2020

Handel med teckningsrätter: 29 juni – 10 juli 2020

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 969 071 units, motsvarande totalt 47,3 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 23,3 MSEK

Handelsplats: NGM Nordic SMEDokument och filer 

Emissionssite

Videointervju

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
12.06.2020
Inbjudan till teckning av aktier i OptiMobile

Inbjudan till teckning av aktier i OptiMobile

OptiMobile erbjuder telekomoperatörer och andra företag möjlighet att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden.

OptiMobile har utvecklat en unik plattform som kombinerar traditionella mobiltjänster med IP-telefoni. Vi erbjuder nya typer av tjänster och intäktsströmmar för mobiloperatörer och andra tjänstelevererande företag, vilket gör att de får nöjdare och mer lönsamma kunder. Som exempel på tjänster kan nämnas WiFi-samtal, möjlighet för fler telefonnummer i en telefon samt att kunna ringa med sitt nummer via dator och padda. OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar; ersättning för kundanpassning, supportintäkt och licensintäkt.

Bolaget genomför just nu en nyemission där man ska ta in cirka 8 miljoner kronor. Kapitalet är främst avsett att finansiera uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka OptiMobiles samarbete med befintliga kunder och nå ut till en bredare internationell marknad och möjliggöra expansion via nya kundaffärer.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2-16 juni 2020
Teckingskurs: 0,30 SEK per aktie
Emissionsbelopp: ca 7,9 MSEK
Antal emitterade aktier:  26 376 667
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer


Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

OptiMobile
Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början