Bactiguard Holding – Nytt omtag
07.12.2023

Bactiguard Holding – Nytt omtag

När vi införde säljrekommendationen för Bactiguard menade vi att bolaget har mycket att bevisa de kommande åren.

Fram till jul bjuder Stockpicker på en daglig aktieanalys av ett svenskt börsbolag. Analysen har tidigare publicerats exklusivt till prenumeranter på aktietidningen Newsletter. Är du intresserad av att veta mer om Newsletter och få analyserna direkt när de publicerats kan du läsa mer här: https://www.stockpicker.se/produkter/stockpicker-newsletter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2086 (3 december 2023)

BACTI B | Mid Cap | 63,70 kr | SÄLJ

Vidare bedömde vi att de kunde få svårt att nå sina långsiktiga finansiella mål för 2026. Därför är det för oss föga förvånande att bolaget för ett par månader sedan meddelade en förtydligad strategi med fullt fokus på licensaffären samt inledde en översyn av de finansiella målen.

Bakgrunden till den förtydligade strategi är dels den tidigare vinstvarningen i juli, dels utmaningarna kring lönsamhet inom BIP-portföljen (bolagets ytskiktsbelagda medicintekniska produkter). Den nya strategin innebär nu fullt fokus på licensaffären. Därför kommer BIP-portföljen att fasas ut. Bolaget bedömer sedan tidigare att den största potentialen för Bactiguard och dess infektionsförebyggande ytskiktsteknologi ligger inom licensverksamheten, både ur ett lönsamhets- och impactperspektiv. Den nya strategin ska ge både lönsamhet och långsiktigt hållbar tillväxt.

Insatserna med att förstärka och ytterligare investera i licensorganisationen fortsätter och omfattar både omplaceringar av resurser från BIP-teamet och externa rekryteringar av seniora medarbetare. Fokuset på USA, världens största medtechmarknad och med ett starkt engagemang för att förhindra vårdrelaterade infektioner, kvarstår. BIP-portföljen kommer att fasas ut genom en kombination av outsourcinginitiativ och samarbeten med nuvarande eller nya licenspartners för att minimera leveransstörningar. Den nya strategin kommer samtidigt att leda till en minskning av personalstyrkan med cirka en femtedel.

BIP:s affärsmodell har visserligen inte varit framgångsrik, men bolaget framhåller att den kliniska evidens man över tid investerat i avseende produkterna blir viktig även framöver. Den finansiella effekten av den nya licensfokuserade strategin kommer över tid att påverka BIP-intäkterna negativt med 25 Mkr medan de årliga besparingarna förväntas bli större än så. Resurserna kommer nu således att fokuseras fullt ut på licensaffären och bolaget kommer att stötta ledande globala medtechföretag med att lansera sina medicintekniska produkter med Bactiguards unika ytskiktsteknologi.

Annons

De nya finansiella målen som presenterats innebär en nettoomsättning som överstiger 1 Mdr kr och ett EBITDA-resultat på 500 Mkr, vilket ska uppnås vid utgången av 2028. Bactiguard är dock tydliga med att de uppdaterade finansiella målen inte ska ses som en prognos. Bolagets föregående finansiella mål var att nå en årlig försäljning på minst 1 Mdr kr och ha ett EBITDA på minst 400 Mkr under 2026. Det tidigare strategiska målet att växa med 1-2 nya licensaffärer per år ersätts samtidigt med målet att ha minst 10 applikationsområden som licenspartnerskap med produkter i marknaden vid utgången av 2028. De uppdaterade finansiella målen förväntas uppnås efter kapacitets- och kompetensuppbyggnad inom Bactiguards licensverksamhet och med antagandet att licensverksamheten och partnerskapen utvecklas enligt plan. Omvandlingen av Bactiguard bedöms samtidigt påverka resultaträkningen under de kommande nio månaderna, men lönsamhet förväntas uppnås under nästa år.

Under Q3 föll de totala intäkterna med 25% till 49,5 Mkr (66,2). Intäkterna från BD uppgick till 9,2 Mkr (34,8), ett tapp på 74%. Minskningen beror på den lagerjustering BD genomför av både koncentrat och ytskiktsbelagda katetrar, vilket medfört att deras behov av koncentrat minskat. Intäkten från BD består av två delar, dels en koncentratdel och dels en royaltydel vid försäljning till slutkund, där koncentratdelen normalt är den större delen. Royaltydelen är stabil. Bactiguard förväntar att koncentratförsäljningen kommer stabiliseras på en pre-covidnivå när BD nått de nya lägre lagernivåerna.

EBITDA-resultatet för kvartalet sjönk till -9,5 Mkr (2,5) medan rörelseresultatet tappade till -21,6 Mkr (-11,0). Nettoresultatet kom in på -24,6 Mkr (-8,5), motsvarande -0,70 kr per aktie (-0,24). Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till -35,0 Mkr (9,9). Vid utgången av Q3 uppgick likvida medel till 124,4 Mkr (204,8). Soliditeten föll till 54,8% (61,9), ned från 61,4% vid årsskiftet. Nettoskulden ökade samtidigt till 111,5 Mkr (36,9) från 75,8 Mkr vid utgången av Q2 och 41,0 Mkr vid årsskiftet. Bactiguard har en kreditfacilitet i SEB med löptid till december 2024. Det totala utestående beloppet uppgick vid kvartalets utgång till oförändrade 171 Mkr (171). Samtidigt var inget av checkkrediten på 30,0 Mkr från SEB utnyttjad.

Att Bactiguard nu fullt ut väljer att fokusera på licensaffären är positivt. Stockpicker bedömer att det på sikt kommer att tydliggöra potentiella värden i verksamheten bättre. Vidare bedömer vi att bolaget härigenom snabbare kommer att kunna nå lönsamhet. På den negativa sidan ligger samtidigt det faktum, att nödvändigheten att förändra strategin samt de nya finansiella målen trots allt understryker det som tidigare gjort oss tveksamma till aktien. Potentiella vinster och kassaflöden som ger stöd för aktiekursen ligger mest sannolikt många år fram i tiden, och närmast väntar nu alltså ännu en period med negativ resultatpåverkan från bolagets ytterligare omvandling, vilket kan lägga sordin på stämningen. I kombination med en nettoskuld som successivt ökat och kan förväntas fortsätta göra så ett bra tag till, finns en uppenbar risk att aktien kan komma under press tills bolaget lyckas leverera på ett sätt som stärker tilltron till att målen någon gång kan komma inom räckhåll. Sker det senare kan aktien dock få sig ett mycket kraftigt lyft därifrån.

Tills vi ser tydligare signaler om att Bactiguard är på väg åt rätt håll väljer vi att justera ned riktkursen ytterligare till 62 kr (72) medan säljrekommendationen kvarstår.

Bactiguard analysgraf

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Bactiguard Holding – Uppförsbacke
17.08.2023

Bactiguard Holding – Uppförsbacke

Det var i mitten av mars vi senast tittade till Bactiguard Holding när senast betalt var 80,40 kr.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Bactiguard Holding – Ökar farten
23.03.2023

Bactiguard Holding – Ökar farten

Sist det begav sig sänkte vi rekommendationen för Bactiguard Holding till Neutral från tidigare Köp då den återstående potentialen var för tunn.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
10.01.2023
Small Cap – Real Heart når ny milstolpe

Small Cap – Real Heart når ny milstolpe

Scandinavian Real Heart, som utvecklar världens första konstgjorda hjärta med fyra kamrar (TAH),...

... har under höstens studier visat att djur som fått Realheart TAH implanterat överlever under längre tid. Sedan serien av djurförsök med den kliniska versionen av bolagets konstgjorda hjärta inleddes under 2022 har Realheart successivt kunnat öka överlevnadstiden från den tidigare milstolpen på en dag till fyra dagar. Dessutom bekräftades ett flertal viktiga prestandakriterier. Bolaget planerar att inleda kliniska prövningar på människa, vilket beräknas ske under 2024. Aktien förbättrades 1 procent till 3,10 kronor.

Tcecur får en ny storägare i samband med att SEC Management säljer samtliga sina aktier, 7,5 procent, till NEA Partners (NEA PV). NEA PV är en fond som investerar i mindre börsnoterade företag och som tar en aktiv del i företagens utveckling. Vid kommande ordinarie bolagsstämma kommer en styrelseledamot att föreslås från NEA PV. Samtidigt säljer ledande befattningshavare i koncernen inklusive vd Klas Zetterman 50 000 av sina aktier. Personer i den operativa ledningen av Tcecur kommer efter transaktionen att äga cirka 19 procent av antalet aktier i Tcecur. Bolaget är specialiserade inom utveckling av helhetslösningar för säkerhetssystem och övervakning. Tjänsterna erbjuds via mobila lösningar samt molnbaserade system och inkluderar huvudsakligen larmsystem och kameraövervakning. Aktien ökade 0,2 procent.

Bactiguard tillkännagav på tisdagen sitt första produktgodkännande enligt det europeiska medicintekniska regelverket MDR. Godkännandet har föregåtts av en omfattande auktoriseringsprocess och avser latex-katetern BIP Foley Catheter, en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards unika infektionsförebyggande ytskikt. Anders Göransson, VD på Bactiguard, säger i ett pressmeddelande att få MDR-godkännande för BIP Foley-katetern är ett första men viktigt steg för bolaget. Det kommer att bana väg även för framtida produktgodkännanden. BIP Foley-katetern är en av Bactiguards produkter som bekämpar VRI och bolagets ambition är att ligga i framkant både när det gäller att följa de högt ställda regulatoriska kraven och fortsätta att erbjuda trygga infektionslösningar och produkter till marknaden. Aktien backade 0,2 procent till 105 kronor.

Unibap har erhållit en order på rymddatorer för en satellitkonstellation från en mindre europeisk satellitintegratör, beställd av en europeisk myndighet. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud iX5-familj. Ordervärdet är på 1,7 miljoner euro, med leveranser under 2023 och fram till andra kvartalet 2024. Ordern är en första del av ett tecknat avtal om totalt 6,2 miljoner euro. Efterföljande volym kan avropas i två delar under 2023 och 2024, med leveranser under 2024 och 2025, baserat på avrop från slutkunden. Aktien handlades upp 22,7 procent till 23,20 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Bactiguard Holding – Tillväxtlyftet intakt
14.11.2022

Bactiguard Holding – Tillväxtlyftet intakt

Bactiguard Holding är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar, vilka minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Bactiguard Holding – Dags att slå till?
11.10.2022

Bactiguard Holding – Dags att slå till?

I snart 20 månader i sträck har vi förhållit oss neutrala till Bactiguard Holding.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Bactiguard Holding – Högt och lågt
10.08.2022

Bactiguard Holding – Högt och lågt

Det har varit ömsom vin, ömsom vatten i kursutvecklingen för Bactiguard Holding sedan vår föregående analys i slutet av juni när aktien noterades till 110,60 kr.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Bactiguard Holding vädrar morgonluft
30.06.2022

Bactiguard Holding vädrar morgonluft

När vi sist kikade på Bactiguard Holding i april 2021, var rubriken ”Nosar på ATH”.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1963 (26 juni 2022)

BACTI B | Mid Cap | 110,60 kr | NEUTRAL

Senaste ATH-notering var vid det laget den på 198,50 kr från i juli 2020. Mycket riktigt nådde aktien också en ny, något högre rekordnotering på 209 kr endast en dryg månad efter analysen, i maj månad förra året. I vår bedömning ställde vi oss dock för andra gången på kort tid neutrala till aktien som vid analystillfället kostade 193,40 kr.

Tittar vi på utvecklingen sedan den nya ATH-noteringen är det dock en oavbruten utförslöpa, vars lägsta punkt hittills är strax under 80 kr i maj i år. Uppgången sedan dess kan troligen till stor del tillskrivas insynsköp under såväl maj som juni månad. I veckan som gick nådde aktien som bäst dryga 124 kr innan en rekyl ned till dryga 110 kr avslutade veckan. Ingen dålig rekyl i nedtrenden. Är det en första signal om kommande trendbrott och vändning uppåt?

Efter stark tillväxt och ett kraftigt resultatlyft 2019, blev det ett visst intäktstapp och mycket kraftig resultatförsämring 2020. 2021 bjöd sedan på ett liknande intäktstapp och samtidigt ytterligare kraftig resultatförsämring. Rapporten för Q1 i år blev dock ett fall framåt, i alla fall intäktsmässigt och insynspersoner alltså har varit på köpjakt.

Kvartalet gav intäkter på 55,2 Mkr (41,8), dvs en ökning med 32% eller 23 justerat för valuta. Ett välkommet lyft där Licensintäkter stod för lejonparten av ökningen med ett lyft från 25,8 Mkr till 33,6 Mkr medan Nya licensintäkter ökade procentuellt mest från 0,6 Mkr till 2,8 Mkr. Försäljning av BIP-produkter ökade från 13,0 Mkr till 15,4 Mkr och Övriga intäkter steg från 2,4 Mkr till 3,4 Mkr. EBITDA-resultatet för kvartalet tappade emellertid till -4,0 Mkr (1,9) medan rörelseresultatet minskade till -16,6 Mkr (-9,7). Nettoresultatet slutade på -16,5 Mkr (-10,5), motsvarande -0,47 kr per aktie (-0,32). Kassaflödet från löpande verksamheten kom in på -11,9 Mkr (-0,9).

Likvida medel uppgick till 202,3 Mkr mot 217,6 Mkr vid årsskiftet. Omsättningstillgångarna summerade totalt till 319,0 Mkr mot 320,3 Mkr vid årsskiftet, medan kortfristiga skulder uppgick till 75,0 Mkr mot 62,2 Mkr vid årsskiftet. Långfristiga skulder var 239,7 Mkr, att jämföra med årsskiftets 245,6 Mkr. Soliditeten låg på 63%, något ned från 64% vid årsskiftet. Nettoskulden ökade en aning till 42,9 Mkr från 30,4 Mkr vid årsskiftet. Bactiguard har en kreditfacilitet i SEB med löptid till december 2024. Det totala utestående beloppet uppgick den 31 december 2021 till 170,9 Mkr (170,9). Vid utgången av Q1 var samtidigt 0,0 Mkr (14,4) av checkkrediten på 30,0 Mkr (45,0) utnyttjad.

Bactiguard har sedan analysen i april förra året ännu inte lyckats växla upp tillväxten så som vi såg i den mer långsiktiga kristallkulan. Q1 var dock ett trevligt fall framåt och där syntes även begynnande effekter av att pandemin börjat släppa det järngrepp som påverkat den normala sjukvården världen över. Detta är positivt och kan komma att förstärkas framöver om pandemin inte blossar upp igen. Samtidigt fortsätter bolagets oförtrutna arbete på alla fronter vare sig det gäller egna produkter eller licensverksamheten. Det kostar på och betydande vinster ligger i nuläget sannolikt en bra bit in i framtiden. Men den finansiella ställningen är stark liksom ägarsidan och bolaget har gott om manöverutrymme för att framtidssatsa.

I nuläget är emellertid värderingsklimatet för tillväxtcase som ännu bränner rejält med kapital mycket långt ifrån så bra som tidigare i och med kraftigt höjda räntor och riskpremier, samtidigt som utsikterna för världskonjunkturen drastiskt försämrats. Med andra ord är ATH-nivåerna med rätta avlägsna i aktien och den stora frågan är egentligen om det var kursbotten vi såg i maj? Q1-rapporten i kombination med vägvisande insynsköp talar för det.

Den dag bolaget kan visa upp stadigvarande hög tillväxt och på allvar närmar sig positiva siffror för resultat och kassaflöde, är värderingen sannolikt markant högre än idag. I nuläget förhåller vi oss dock neutrala till aktien med en riktkurs på 120 kr. Blir det inte mer aktivitet på nyhetsfronten den närmaste tiden bör det finnas chans till lite bättre köplägen framöver. För den långsiktige är aktien väl värd att bevaka. Det kommer även vi göra.

Bactiguard analysgraf

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Traton vinstvarnar på grund av komponentbrist
22.09.2021

Traton vinstvarnar på grund av komponentbrist

Stockholmsbörsen noterades högre på onsdagen med fokus på kvällens räntebesked från den amerikanska centralbanken.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Bactiguard Holding – Nosar på ATH
19.04.2021

Bactiguard Holding – Nosar på ATH

Det är endast lite drygt tre månader sedan vi i mitten av januari initierade en spekulativ köprekommendation för Bactiguard Holding när kursen låg på 140 kr blankt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början