Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Välkommen att investera i Fluicell
10.10.2022

Välkommen att investera i Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin.

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom bioprinting, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.


VD Victoire Viannay har ordet:

”Under 2022 har Fluicell tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag med verksamhet inom affärsområdena biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier och humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning. Dessa tre områden är alla sektorer som utgör snabbt växande marknader där Fluicells teknik och expertis har potential att medföra betydande framsteg inom forskning och utveckling.

Med de tre affärsområdena på plats utnyttjar vi den inneboende potentialen i Fluicells unika teknik och kunnande på bästa möjliga sätt och lägger grunden för fortsatt tillväxt. Jag vill nu välkomna er att följa med på vår resa, där vi fortsätter att tänja på vetenskapens gränser och bana väg för bättre hälsa.”

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att investera i framtidens techbolag!
07.10.2022

Välkommen att investera i framtidens techbolag!

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag som investerar, förvaltar och utvecklar tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Innehaven är både onoterade och noterade bolag, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificiel Intelligence (AI).

Kännetecknande för Bolagets investeringar är att Målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att Målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella Målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att Målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. Bolaget deltar i en A-finansiering när kapitalstorleken omfattar mellan 10–30 MSEK, företrädesvis deltar flera olika investerare.

Bolaget etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger Bolaget tillgång till ytterligare Målbolag att investera i. Bolaget är primärt verksamt i regionerna kring Göteborg och Malmö. Genom samarbetena får Bolaget även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i Målbolag som är av intresse för Bolaget.

Bolaget avser använda nettolikviden från Erbjudandet i den prioritetsordning som anges nedan:

 1. Investeringar i målbolag (20 procent)
 2. Investeringar i befintliga portföljbolag (75 procent)
 3. Övrigt rörelsekapital (5 procent)

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


 Intervju med Henrik Jerner, VD Northern CapSek


VD-ord

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. Vi är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, vi började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

Vår omvärld förändras av megatrender, exempel på megatrender är lösningar för hållbar energi och energieffektivisering, konsumtionsmönster som förändras och digitalisering som möjliggör produktivitetsökningar i befintliga industrier samt nya sätt att arbeta. Det är i dessa trender CapSek investerar, våra befintliga bolag är verksamma inom olika områden som exempelvis energieffektivisering, digital mediabevakning,
plattform för appar samt machine learning.

Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är om och när bolagen köps upp. Vi på CapSek fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar runt sju år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta.

Läs hela VD-ordet här


Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden


Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

 

Stäng×
Annons
Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping
22.09.2022

Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping

Streamify AB (”Streamify” och ”Bolaget”) lanserade 2019 plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. SaaS- tjänsten gör det möjligt för små och medelstora e-handlare inom flera branschsegment att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Streamify erbjuder idag kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och andra e-handelsmöjligheter för att nå nya intäktsströmmar.

VD Johan Klitkou har ordet

Vid årsskiftet 2021/2022 drog vi i gång vår satsning för Live Video Shopping och utvecklingen under det senaste halvåret bekräftar tesen att det är rätt väg för Streamify att ta. Avståndet till konsumenten har ökat vilket gör att företagen letar efter nya möjligheter att skapa personlig kontakt. Streamifys Live Video Shopping erbjuderJohan Klitko personlig interaktion och hjälper till att överbrygga glappet mellan den fysiska butiken och e-handel. Jag är övertygad om att Live Video Shopping kommer att bli en massmarknadsprodukt vilket mängden rapporter och globala event kring Live Video Shopping också visar på. Fenomenet med Live Video Shopping är på kraftig frammarsch i Europa och USA och väntas förändra e-handelslandskapet och driva på tillväxten inom e-handel framöver.

Vårt marknadserbjudande har haft en flygande start sedan lanseringen och jag upplever att den svenska marknaden uppfattar Streamify som det enda konkurrenskraftiga alternativet till branschkollegan Bambuser. Detta märks dels på de etablerade kunder som valt oss som leverantör, dels genom de många upphandlingsdialoger som vi är aktuella i. Vi ser också positiva signaler från marknaden att fler etablerade e-handlare letar sig till videobaserad shopping i realtid för att erhålla merförsäljning. Den framtida förväntade tillväxten återfinns inte bara i Sverige, utan vi ser också en spännande utveckling utomlands. Streamify har sedan lansering genomfört sina första affärer på lukrativa marknader som Tyskland och USA. Utifrån min analys av alternativen, ser jag Streamify som en av de mest attraktiva tjänsterna på den globala marknaden för Live Video Shopping, både sett från affärsmodell och teknisk plattform.


Investment Highlights

Attraktiv bruttomarginal
Plattformens enkla gör-det-själv lösning tillsammans med den automatiska onboarding processen har resulterat i en attraktiv bruttomarginal på 98 procent

Kraftig historisk tillväxt
Nettoomsättningstillväxten för första halvåret 2022 uppgick till 386 procent jämfört med samma period föregående år.

Skalbarhet
Streamify har en egenutvecklad skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.

Marknad i tidig fas
Live Shopping segmentet är fortfarande i en tidig fas både i Europa och USA vilket innebär stor potential till framtida tillväxt för Streamify.Företrädesemissionen i korthet

Streamify planerar en kapitalanskaffning upp till 5,95 MSEK med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner i två serier, som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 11,5 MSEK och 7,5 MSEK från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 respektive. Likviden avses användas till att växa Bolagets återkommande intäktsströmmar genom vidareutveckling av plattformen för Live Video Shopping samt inrikta sig mot medelstora e-handlare för att utöka marknadsandelar inom segmentet. Med denna kapitalanskaffning finansieras Bolaget till nästa milstolpe som involverar en ökning av antalet betalande kunder samt införande av säljdialoger med medelstora företag vilka möjliggör för Bolaget att verkställa sina framtida visionsplaner att bli en av de ledande aktörerna inom segmentet för Live Video Shopping.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: 5,9 MSEK

Villkor: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 22 september till och med 3 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 36 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 34 procent).


Dokument och länkar

Teckna här

Investeringsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Anna Linton, VD Pharmiva
16.09.2022

Stockpicker intervjuar Anna Linton, VD Pharmiva

Pharmiva är ett medicinteknikbolag inom femtech som utvecklar innovativa antibiotikafria medicinska produkter i syfte att förbättra den vaginala hälsan.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har över 20 års erfarenhet från utveckling, kommersialisering och distribution av läkemedel. Under de senaste tio åren har jag ansvarat för life science-bolag i expansiv fas, erfarenheter som jag ser är betydelsefulla vid den internationella expansionen som Pharmiva nu står inför. Närmast kommer jag från en roll som CEO på Unimedic Group, ett specialistläkemedelsbolag och kontraktstillverkare av läkemedel (dotterbolag till MedCap, noterade på Nasdaq). Tidigare uppdrag innefattar roller som nordisk chef för Recordati och nordisk CEO på Grünenthal, såväl som ledande roller inom kommersialisering och försäljning på Abbott, Pfizer och Wyeth.

Kan du beskriva Pharmiva och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolaget har utvecklat en patenterad mousseteknologi, Venerol, som stabiliserar och möjliggör administration av aktiva substanser som normalt sätt hade brutits ner vid lokal administration på huden eller i kroppskaviteter.

Baserat på Venerol-teknologin har vi tagit fram och lanserat vår första produkt, Vernivia. Vernivia en receptfri, antibiotikafri egenvårdsbehandling för bakteriell vaginos. På kort tid har Vernivia fått stort genomslag i Sverige.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell i Sverige är att Vernivia distribueras och säljs via apotekskedjorna. Vi avser bedriva den nordiska verksamheten i egen regi.

För lansering av Vernivia på marknader utanför Norden har vi landat i att arbeta med partners, och en kombination av distributionsavtal och licensavtal beroende av geografisk marknad. I Europa äger vi CE-märkningen för Vernivia vilket ger flera fördelar att teckna distributionsavtal kring lansering på dessa marknader.  Utanför Europa ser vi istället att lanseringen är effektivare om vi tecknar licensavtal dvs att vår partner till fullo tar ansvar över både registreringsprocess, lansering mm. Ett licensavtal medför även finansiella fördelar då det är kopplat till att vi erhåller licensintäkter vilket snabbare kan ta oss till lönsamhet och minskar vårt långsiktiga kapitalbehov.

Ni genomför just nu en emission som kan tillföra bolaget netto drygt 13 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet kommer bland annat understödja bolagets globala expansion av Pharmiva och den internationella lanseringen av Vernivia.  Vi avser även slutföra den pågående studien PIVA-01 vars syfte är att ytterligare förstärka den kliniska evidensen för Vernivia.

Utöver det fortsätter vi att investera i initiativ som breddar bolagets portfölj. Här fokuserar vi framför allt på att utöka antalet indikationer för Vernivia, och att utveckla nya produkter eller läkemedel baserat på mousseteknologin Venerol.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi arbetar kontinuerligt med är att hantera regelverken för Medical Device som skiljer sig mellan länder. Vernivia är idag godkänt inom EES och EU där ett nytt regelverk införs som vi anpassar oss till. Det är viktigt att vi är varse det viktiga och tidskrävande arbete som följer förändringar i befintliga regelverk.

Som bolag befinner vi oss i expansiv fas där det är centralt att vi gör korrekta prognoser kring försäljningsutvecklingen av Vernivia på var marknad. Prognoserna styr vår produktion, samtidigt som vi inte vill överproducera då det binder kapital och kan leda till s.k. scrappig, alltså att man måste kassera en produkt om hållbarhetstiden hinner gå ut, så vill vi inte heller underproducera och orsaka en out of stock.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vernivia är en vaginal mousse. Mousseformuleringen i sig och dess egenskaper att behandla hela den infekterade ytan gör Vernivia unik. Behandlingen är en receptfri egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring inom 12 timmar. Vernivia stärker samtidigt vaginans eget försvar och återställer den normala vaginala bakteriefloran. En behandling med samtliga dessa egenskaper finns inte idag på marknaden. Behandlingen leder heller inte till efterföljande svampinfektioner som ofta är förknippade med antibiotika- eller antiseptikabehandling.

Hur stor är Pharmivas potentiella marknad?

– Om vi bortser från bolagets pipeline och enkom ser till den produkt som vi idag har på marknaden, Vernivia, är marknaden för bakteriell vaginos värderad till 1,3 miljarder euro med en förväntad tillväxt på 5% årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Pharmiva?

– Pharmiva har utvecklat och patenterat en unik drug delivery platform, Venerol, en mousseformulering som fungerar som bärare för aktiva substanser. Venerol-teknologin kan i sig eller i kombinationen med läkemedelssubstanser erbjuda effektiva lokala behandlingsmöjligheter för medicinska problem inom kvinnohälsa, utan att ge upphov till oönskade bieffekter som en systemisk behandling medför. Här ges således en uppsjö av möjligheter att utforma nya innovativa lokala behandlingar, Pharmiva har även pågående samarbetsprojekt med läkemedelsföretag för utveckling av nya produkter/läkemedel baserat på Venerol.

Pharmivas resa har bara börjat och jag hoppas att befintliga och nya aktieägare ser värdet och möjligheten att vara med från början, så även följa oss när vi tar steget ut på den globala marknaden med siktet inställt på internationell expansion i Europa och USA i ett första led.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Pharmiva ut då?

– Om fem år är Phamiva ett vinstdrivande bolag med positivt kassaflöde. Bolaget har en bred portfölj inom vaginal hälsa och finns närvarande genom partners på merparten av de internationella marknaderna där vi bedömt att potential finns.

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att investera i Pharmiva
12.09.2022

Välkommen att investera i Pharmiva

Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.


Investment highlights:

Marknadslanserad produkt

Pharmivas första produkt Vernivia® vaginal mousse är en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad behandling mot bakteriell vaginos som har lanserats i Sverige och finns tillgänglig på majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas vision om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Antibiotikafria behandlingar inom vaginal hälsa

Den gängse behandlingen av bakteriell vaginos är idag antibiotika. Med Vernivia® bidrar Pharmiva med en antibiotikafri behandling och därmed till att motverka den global ökningen av antibiotikaresistens. Pharmivas ambition är att expandera produktportföljen av produkter inom vaginal hälsa genom att bredda indikationsområden för Vernivia® samt genom samarbeten utveckla nya produkter baserat på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol.

Unik formulering och kliniskt dokumenterad effekt

Vernivia, som är baserad på mousseteknologin Venerol täcker hela vaginans slemhinna och behandlar hela den infekterade ytan. Vernivia® har kliniskt dokumenterad effekt både vad det gäller utläkning av bakteriell vaginos och symtomlindring. Samtidigt stärker behandlingen vaginans eget försvar genom att den stimulerar den naturliga produktionen av mjölksyrebakterier (laktobaciller) vilka är väsentliga för en god vaginal hälsa.

Stort intresse från professionen

Utöver positiva omdömen från kunder, har även barnmorskor och gynekologer visat ett stort engagemang och välkomnar att det nu finns en effektiv, antibiotikafri och receptfri egenvårdsprodukt mot bakteriell vaginos. Professionen har länge efterlyst lättillgängliga produkter, som effektivt både lindrar symptom och läker ut bakteriell vaginos. På så sätt ska kvinnor kunna behandlas utan att behöva träffa läkare och få antibiotika förskrivet.

Världens vanligaste underlivsinfektion och en växande global marknad

Bakteriell vaginos är den vanligast förekommande vaginala infektionen och drabbar cirka 1 av 3 kvinnor i åldern 14–49 år. Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd cirka 1,7 miljarder USD. Därmed ser styrelsen stora intäktspotentialer med att lansera Pharmivas produkter på den internationella marknaden.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lockup motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Läs mer hos Sedermera

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i CLS
23.08.2022

Inbjudan att teckna units i CLS

Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingsystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation.

Bolagets nya generation av behandlingssystem integreras med sjukvårds och klinikers genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022.

Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units, bestående av 69 306 550 nya B-aktier och 34 653 275 nya teckningsoptioner av serie TO 5 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan Bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 augusti – 1 september 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fr.o.m. den 23 augusti 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 28 september 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till 80 procent (motsvarande cirka 55,4 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella- samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 5 B: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B har under nyttjandeperioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Dokument och länkar

Teckna aktier via Avanza

Teckna aktier via Nordnet

Prospekt

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av uniträtter

Anmälningssedel utan stöd av uniträtter

Stäng×
Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units
30.03.2022

Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units

Sensor Alarms nya plattform erbjuder en komplett smartahem-teknik där kunden via mobilappen själv kan bygga ut sina larm med ytterligare add-on tjänster.

Investment Highlights

Nästa generations hemsäkerhet – ett hemlarm för alla

SecTech-bolaget Sensor Alarm har utvecklat en ny generation hemlarm, baserat på avancerad lufttrycksteknik. Bolaget har en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Kunden erbjuds låg månadskostnad, helt utan komplicerade installationer och start- och underhållskostnader.

Lansering av ny larmplattform

Bolagets nya plattform stärker totalerbjudandet med fler egenskaper som komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer – målsättningen är att kunder ska ha möjlighet att bygga ut sina larm med add-on tjänster som enkelt kopplas på direkt via mobilappen.

Ökat fokus på partnersamarbeten

Sensor Alarm har i dagsläget en kundbas med nästan 5 000 ackumulerade kunder. I väntan på lansering av nya larmplattformen har försäljningen varit outsourcad till externa telemarketing-bolag som arbetat direkt mot slutkund. I och med lanseringen av den nya plattformen har Bolaget nu ökat fokus på partnerlösningar och white labels för att snabbare öka kundvolymen och minska säljkostnaderna.

Skalbar teknologi och nya intäktsmodeller

Bolaget ser stora möjlighet att bryta ut delar av tekniken och använda för mer specifika säkerhetsändamål utanför hemmet. Sensor Alarm har identifierat möjligheter inom bland annat industrilarm, billarm, camping- och husvagnslarm samt IDskydd, vilket öppnar upp för alternativa intäktsmodeller.

Gynnsamma trender

 • Ökad medvetenhet om och efterfrågan av smarta säkerhetslösningar
 • Markant ökning av molnbaserade tjänster och IOT (Internet of Things)
 • Fokus på produkter och tjänster utan installation eller med remote installation
 • Design av hårdvara för att smälta in i hemmet och bli en del av inredningen
 • Partnerskap mellan säkerhetsbolag och fastighets- samt nyproduktionsbolag, integrerade samarbeten

Accelererad expansion i Norden

Minskade kostnader och en förbättrad logistiksituation och produktion väntas lösa de

MartinNorseback

Martin Norsebäck

stora utmaningar Bolaget såg under 2021. Marknaden för ”smarta hemlarm” präglas av stark tillväxt, och Sensor Alarm står nu inför ökad expansion i både Sverige och Norge.

- Sedan föregående räkenskapsår har Sensor Alarm ökat både omsättning och kunder med cirka 100 procent. Vi närmar oss nu vårt delmål om 5 000 kunder säger Martin Norsebäck, VD Sensorm Alarm Norden AB.

Läs mer och teckna units här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.
 • Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.
 • Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.
 • Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.
   

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

 • Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.
 • Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

Detaljinfo och filer

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Stäng×
Relaterade ämnen
Invitation to participate in the SMART VALOR IPO at Nasdaq First North
31.01.2022

Invitation to participate in the SMART VALOR IPO at Nasdaq First North

SMART VALOR is a reliable entry into blockchain technology for investors and institutions

SHORT ABOUT SMART VALOR

The company was founded in 2017 in Switzerland, where it has been part of the Thomson Reuters incubator. It is the first complete platform for investment in digital assets under the Swiss regulation, where the company is licensed to operate as a financial intermediary since 2018, and under the Liechtenstein regulation, where the company is licensed to operate crypto exchanges and to act as a blockchain depository (custody). the law since 2020.

On the B2C page (Business-to-Consumer), SMART VALOR offers trade, brokerage, storage and discretionary asset management to its customers from over 130 countries. The digital assets on the platform include over 170 trading pairs of cryptocurrencies, blockchain protocols, DeFi and metaverse assets.

On the B2B (Business-to-Business) page, SMART VALOR's API-based Crypto-as-a-Service offering aims to enable banks and fintech companies to offer digital assets to their customers by using SMART VALOR's technology and its regulatory coverage.

As an extension of its platform infrastructure, SMART VALOR has created an NFT marketplace that was launched in a beta version recently, under the name VALOR Prime. The marketplace is available at www.valorprime.com.

In recognition of its technical leadership, the Swiss government nominated SMART VALOR for an innovation contribution through Innosuisse and Forbes, in which the company was nominated for one of the ten most exciting SME technologies in Europe.

BACKGROUND AND MOTIVES

Digital assets and blockchain technology are a rapidly growing area and SMART VALOR's investment platform is currently in the upscaling phase. The transaction volume on the platform grew over 1.000% per year, as of December 2021. The expansion of the company's product portfolio, with the emphasis on DeFi (Decentralized Finance), Yield products and NFT (Non-Fungible Tokens), is currently underway. SMART VALOR also sees great potential for its recently launched Crypto-as-a-Service (“CaaS”) solution for traditional financial institutions and fintech companies that are facing a growing demand from customers to offer digital assets.

To support SMART VALOR's momentum, the proceeds from the offering in connection with the listing on Nasdaq First North will be used for the purpose of scaling up SMART VALOR's B2C and B2B SaaS business and strengthening the balance sheet.

In addition, the Nasdaq-listed status will increase SMART VALOR's credibility and strengthen its position as a trusted gateway to blockchain technology. This is particularly important to facilitate the expansion of SMART VALOR's B2B SaaS business targeting traditional banks, fintech companies and other institutions. Additionally, It also opens up the possibility of even faster development through inorganic growth alternatives.

The VISION

Today it becomes clear to more and more investors that the cryptocurrencies and blockchain technology is not just about speculation. It is about the financial infrastructure of the next iteration of the internet, the metaverse. The blockchain technology is also key in digitalization of assets, record and exchange of the ownership. What is known today as NFT (non-fungible token) will be the preferred way to digitise and trade assets in the near future in the metaverse. SMART VALOR stands here as the first mover and native technology company, which in combination with its regulatory expertise build a strong foundation for building a leading position in this industry.

The TEAM and investors

The Team of SMART VALOR stands out with great track record of regulatory achievements and successful exists. One of the co-founders, Olga Feldmeier, has been working in this industry for the last 8 years. Back in 2016 she enabled the first bitcoin custody licence in Switzerland for Xapo, the Silicon Valley company Olga was Managing Partner with before Smart VAlor. The company was later partially acquired by Coinbase. Due to this achievement  Olga received a title of Crypto Queen. The leading Swiss business magazine nominated Olga in top 10 blockchainers of the country. She regularly gives interviews to the top press and is seen on television such as CNN and other local TV channels. Building on her influencer status, Olga and SMART VALOR team has build the largest international crypto conference series conducted in Switzerland, the crypto summit visited by over 50.000 people.

The co-founders Thomas Felber and Oliver Feldmeier, both from Germany have a track record in delivering complex technology projects. Thomas Fleber, SMART VALOR CTO with over 16 years of experience in creating custom software products and solutions for multiple industries, was the co-founder and IT Director of BeeZero, The Linde Group's hydrogen-powered car project in Germany. Oliver Feldmeier is an expert in blockchain technology and has a strong track record in running large-scale technology projects in the financial sector. Oliver Feldmeier founded his first company, Verto Advisory, in 2010 and ran IT implementation projects for large Swiss insurance companies.

In Switzerland, the team is backed by very big names from investor space. In 2019 they become the first crypto company in the portfolio of one of the largest corporate venture capital companies in Switzerland, Venture Incubator funded by Swiss banks such as Credit suisse and global Swiss companies such as Nestle and Novartis. To the early investors in SMART VALOR belong the well-known award-winning investor Daniel Gutenberg, Stephane Pictet, of the oldest bank family Pictet and famous crypto investor Mathew Roszak.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 januari - 3 februari 2022

Teckningspris: 57,50 SEK per depåbevis

Emissionslikvid: 21,7 MSEK

Övertilldelningsoption: 3,3 MSEK

Pre-money värdering: 741,2 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Bolagsbeskrivning

Anmälningssedel

Hemsida

Emissionssite


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv
30.09.2021

Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv

Blick Global Group är ett bolag med målsättning att bli en utav de ledande aktörerna inom iGaming genom förvärv och integrering av nya bolag till koncernen, med fokus på entreprenörerna bakom de förvärvade bolagen.

Bolagets fokus har fram tills nu varit riktat mot digital marknadsföring, men genom det aktuella förvärvet av Oregon Main Interactive AB (“OMI”), en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online, utvidgas verksamheten med spelutveckling. Förvärvet av OMI innebär att Blick Global Group är väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar inom det nya affärsområdet ”Spelutveckling” och samtidigt bibehålla en organisk tillväxt genom det lönsamma dotterbolaget Wigets marknadsföringslösningar inom ”Digital marknadsföring”.

Analyst Group har intervjuat Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group, där han bland annat går igenom förvärvet av spelstudion OMI Gaming och den pågående företrädesemissionen.

Hemsida

Emissionssite

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1
16.09.2021

Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1

Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.

Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.


Investment higlights

 • Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.
 • Curasight bygger på mer än ett decennium av forskning vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet, Danmarks universitetssjukhus. Under de senaste åren har professor Andreas Kjaer tillsammans med ett vetenskapligt team utvecklat konceptet PET-avbildning av receptorn (uPAR), en känd biomarkör för cancer aggressivitet, som ska användas för förbättrad diagnos, riskstratifiering och behandlingsplanering/ övervakning vid flera typer av cancer. PET-avbildningstekniken har revolutionerat modern cancermedicin och för närvarande utförs mer än två miljoner PET-skanningar varje år. Genom att injicera ett radioaktivt märkt spårämne kommer spårsändaren att bindas till vävnaderna, varefter radioaktivitet kan lokaliseras med hjälp av PET-skannern.
 • Curasights teknologi studeras i en bred pipeline med sex pågående kliniska fas ll-studier (prövarinitierade) och två fas ll-studier på prostata- och bröstcancer.
 • uTRACE® avbildar uPAR och därmed tumörinvasionen och bildandet av cancermetastaser. Genom att avbilda detta, kan Curasights teknologi diagnostisera och avgöra vilken terapeutiska strategi som bör eftersträvas.
 • Curasight utvecklar en teknisk ligand, uTREAT®, som binder till alla cancerceller i kroppen (uttrycker uPAR, som bryter ner den normala vävnaden runt tumören) och lokalt bestrålar cancer med begränsad bestrålning av frisk vävnad. Detta koncept bidrar till en mer skonsam form av strålbehandling jämfört med traditionell extern strålbehandling.
 • Kombinationen av strålbehandling mot cancer, uTREAT® (terapi), med uTRACE® (diagnostik), en teknologi som är känd som Theranostics, förväntas att upptäcka och behandla cancer och metastaser. Den theranostiska principen väljer rätt terapi till rätt patient vid rätt tidpunkt, vilket skapar betydande fördelar för både patienter och sjukvården.

Viktiga milstolpar och händelser sedan IPO

 • Under första kvartalet 2021 uppnådde Curasight en betydande milstolpe genom att deras licensierade teknik uTREAT® beviljades två nya patent, ett i USA och ett i Kanada. Denna milstolpe är avgörande för att Bolaget ska kunna träda in på den nordamerikanska marknaden och förbättra möjligheten att vidareutveckla uTREAT® som ett terapeutiskt alternativ för flera cancerindikationer. Curasight har sedan tidigare beviljade patent i Europa, Japan, Kina och Hong Kong.
 • Curasights teknologi har visat lovande resultat i en prövarinitierad fas ll-studie av prostatacancer. Journal of Nuclear Medicine, den högst rankade vetenskapliga tidskriften inom nuklearmedicinen, uppmärksammade de positiva resultaten från fas ll-studien på prostatacancerpatienter och artikeln lyftes fram som den bästa kliniska artikeln i marsnumret.
 • Curasight har uppnått ett positivt utfall av biodistributionsstudien i Glioblastom med uTREAT®. Resultatet ger ett ”grönt ljus” för att gå vidare med ytterligare utveckling och tester.
 • Curasight tilldelades två priser av Affärsvärldens IPO Guide. En för utmärkt aktiekursutveckling sedan börsintroduktionen och den andra i kvalitetskategorin.

Film


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021.

Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.

Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK.

Emissionsvolym: Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 48,8 miljoner DKK före emissionskostnader.


Länkar

Bolagets hemsida

Teaser

Teckningsblankett

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början