Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
31.08.2021
Small Cap – Turbulensen fortsätter i Inzile

Small Cap – Turbulensen fortsätter i Inzile

Fragbite, en global koncern inom gaming och e-sport. rapporterade ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna aktier i Emotra
10.06.2021

Teckna aktier i Emotra

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt, EDOR test, är ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut.

Emotra grundades 2009 och börsnoterades 2013. Emotras produkt heter EDOR, , en metod som adderar biologisk information och utgör ett komplement till läkarens kliniska intervju med en deprimerad patient.

Bolaget gör en nyemission på 9,5 miljoner kronor och sista teckningsdag är den 11 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 maj - 11 juni 2021.
Teckningskurs: 30 öre per aktie.
Emissionsbelopp: 9,5 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: 100 procent.
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Memorandum

VD-brev

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Emissionssite

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Emotra
31.05.2021

Stockpicker intervjuar - Emotra

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt, EDOR test, är ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Förutom en kort avstickare till mjukvaror för statistik och matematik, så har jag arbetat uteslutande inom medicinteknik inom olika områden som diagnostik, dentala implantat, IVF och nu inom psykiatri. Fokus har varit inom product management, marknad och produktutveckling med globalt ansvar och det har varit inom både små och större bolag. 

daniel12

Daniel Poté, VD

Kan du beskriva Emotra och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Emotra är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter med stor risk för återfall i depression. Hyporeaktivitet fungerar som en biomarkör som är associerad till ökad risk för återfall i depression, information som kan användas till bättre och säkrare vård med sänkta kostnader som följd. Emotras produkt svarar upp till ett tydligt kliniskt behov och bolagets globala potential är mycket omfattande.

Emotra grundades 2009 och börsnoterades 2013. Emotras produkt heter EDOR, , en metod som adderar biologisk information och utgör ett komplement till läkarens kliniska intervju med en deprimerad patient.

Den långsiktiga visionen är att EDOR ska vara en självklar del av diagnostiken inom rutinvård, från primärvård till högspecialiserad psykiatrisk vård - lika naturligt som att ta ett blodprov.

Depression är vanligt förekommande inom alla delar av vården och hanteras av flera olika yrkesgrupper. Det finns en potential för användning av EDOR både i primärvård och specialiserad vård för användning bland psykiatrer, psykologer och terapeuter.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– EDOR består av två huvudsakliga delar; ett produktsystem med elektronik och datahantering och en tjänst som är analysen av de responsdata som man får in via produktsystemet. Produktsystemet säljs till engångskostnad och tanken är att det även skall stöttas av servicekontrakt. Ovanpå detta tar bolaget betalt för de analyser som görs med systemet som en tjänst, vilket är den återkommande intäktskällan och den tillväxdrivande komponenten i affärsmodellen.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Emotra har precis som många andra bolag påverkats av Covid-19, och det är inte bara en förändring i arbetssätt som för många andra. För bolaget är det särskilt de diskussioner om samarbeten med forskare eller andra typer av partners som hade pågått en längre tid innan pandemin slog till. Effekten inom vårt verksamhetsområde har varit mycket tydlig eftersom området psykologi och psykiatri ofta bygger på att man möter patienter fysiskt, särskilt i början av en kontakt. I tillägg till detta har flera större forskningsorganisationer stoppat pågående eller nya initiativ inom klinisk forskning vilket skrinlagt projekt.

Detta har inte spelat så stor roll för bolagets tekniska utveckling med fokus på maskininlärningsmetoder, då man har kunnat använda existerande data i arbetet.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 9,5 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Primärt skall likviden användas till finansiering av en multicenterstudie i syfte att bekräfta tidigare resultat som publicerades i februari i år. Data i publikationen visar att Bolagets metod, EDOR®, identifierar patienter med en nästan fem gånger högre  risk för återfall i depression, vilket nu behöver verifieras i en studie designad för ändamålet.

Sekundärt behöver finansieringen användas för fortsatt utveckling av AI-stöd för test-analyser, ett projekt som drivs i samarbete med RISE,  fortsatt utveckling av kvalitetssystem och regulatoriskt arbete.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det finns såklart flera olika risker med en verksamhet som Emotras, men om jag skall välja de största så skulle jag säga kapitalisering och att konceptet med EDOR är så pass nytt. Kapitaliseringen är mycket viktig för bolaget för att kunna realisera den kliniska och tekniska utvecklingen och förena det med regulatorisk efterlevnad. Gällande EDOR som koncept, så ser vi att frånvaron av teknologisk support för diagnostik, behandling och uppföljning innebär både en stor potential och en risk. Om det inte finns praxis och rutiner att patienter skall testas som en del av rutinvården inom psykiatrin idag, så är det även en risk som vi måste hantera framåt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– För prediktion av återfall i depression finns idag ingen godkänd metod med utbrett användande inom psykiatrin som skulle kunna konkurrera med EDOR-test. Bedömningen idag görs med stöd av patientens sjukdomshistoria och kartläggning av nuvarande situation under intervju. De verktyg eller skalor som används i intervjuer har visats sig inte ha en koppling till hyporeaktivitet, vilket pekar mot att de plockar upp olika faktorer som i bästa fall kompletterar varandra. På så vis lägger vårdgivaren ett pussel, som syftar till att kartlägga patientens kliniska situation.

Inom forskningen finns ett antal teknologier som används för att studera prediktion av återfall, där studier av hormoner och användning av magnetröntgenteknologi (MRI) dominerat de senaste åren. Längst har man kommit inom MRI, med vilken man kunnat studera storleksförändringar i delar av hjärnan liksom kopplingar mellan dess olika funktioner. Teknologin har emellertid utmaningar för användning i klinisk rutin  jämfört med EDOR Test:

* En MRI-undersökning kan påvisa strukturförändringar och lokal aktivitet i olika hjärnstrukturer medan EDOR är ett objektivt instrument för upptäckt av funktionella, sjukdoms- och livsrelaterade tillstånd

* Det är komplext och svårt att avgränsa olika delar av hjärnan och mäta förändringar jämfört med en normal eller frisk patient

* Det är en mycket kostsam undersökning och teknologi, både som investering för vården och per användning för de vårdenheter som remitterar patienter till undersökning

* Teknologin finns oftast på större sjukhus och är inte portabel som EDOR-systemet

Bland studier av hormoner har ökade nivåer av kortisol i blodet varit en möjlig markör, men den har visat sig ha liten prediktiv effekt i slutändan. Givet mängden av forskning som pågår om återfall i depression, så visar det att det är en central utmaning inom vården.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Marknadens storlek och utveckling är tätt sammanlänkad med andelen människor som har depression. Årligen drabbas 322 miljoner människor i världen av depression, en sjukdom som ökade med 18 procent mellan åren 2005 och 2015 - särskilt bland barn och unga. Enbart i Europa beräknas detta motsvara mer än 40 miljoner människor.

För EDOR® Test kan den långsiktiga potentialen kunna uppskattas genom att beräkna behovet av att testa samtliga deprimerade globalt, men då missar man ett antal begränsningar där ett väl utbyggt sjukvårdssystem för mental hälsa är en viktig förutsättning. Emotras ledning uppskattar att användning av EDOR för bedömning av risk för återfall i depression bör kunna nå cirka tio procent av den globala mängden deprimerade. Detta är en andel som är praktiskt, affärsmässigt och regulatoriskt åtkomlig för EDOR inom en överskådlig framtid.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Emotra?

– Depression är en stor global marknad som historiskt tyvärr har växt kraftigt, vilket betyder att det finns en stor potential kopplat till nya teknologier inom området. Vår primära kundgrupp är inom psykiatrin, ett område som trots all teknisk utveckling under många år har nästan inget teknikstöd för sitt kliniska arbete. Så det kvarstår stora omötta behov både för den enskilda klinikern, vårdorganisationer och arbetsgivare.

Den grundläggande produktutvecklingen för EDOR är redan gjord, vilken är en unik produkt där det just nu inte finns konkurrerande teknologier. Dock finns det mycket innovation som är på väg in i den sektorn som Emotra befinner sig i, så bolaget behöver inte själv skapa det förändringstryck som behövs för att nya arbetssätt skall tas upp i rutinvården.

Idag är användningen inom depression för individer från 18 år och uppåt. I ett längre eller vidare perspektiv, så finns det även möjligheter att expandera användningen av EDOR test till andra psykiatriska diagnoser och att lära sig om mer utfall som är associerat till hyporeaktivitet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Emotra ut då?

– Om fem år är min förhoppning att bolaget har växt på de resultat som genererats både från våra egna studier och i det samarbeten som sjösatts. Mer specifikt skulle jag gärna se att vi har fått ett första grepp på marknaden med god utveckling inom de tänkta segmenten inom psykiatrin. Beroende på vår situation i marknaden och hur de data som man har tillgång till ser utför EDOR, kan det vara dags för ytterligare expansion antingen geografiskt eller till nya indikationsområden på egen hand eller i samarbete med lämpliga partners.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 maj - 11 juni 2021.
Teckningskurs:
30 öre per aktie.
Emissionsbelopp:
9,5 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier:
100 procent.
Handelsplats:
Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Memorandum

VD-brev

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Emissionssite

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början