Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
09.11.2020

Veckans affärscase - Green Landscaping

En stark trend har präglat höstens handel i Green Landscaping.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Green Landscaping – Har inte levererat
14.05.2020

Green Landscaping – Har inte levererat

Det vill inte riktigt lossna för specialisten för utemiljöskötsel.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Annons
09.06.2019

Green Landscaping – Tagit plats i finrummet

Under sitt första år på börsen har specialisten för utemiljöskötsel dubblat sin storlek och visat att man menar allvar med ambitionen att konsolidera den svenska marknaden. Fjolårets omsättning landade på 1 180 Mkr, motsvarande en ökning om 48% jämfört med året innan, men ledningens expansionsplaner stannar inte där.

Från Stockpicker Newsletter (9 juni 2019)

GREEN | Small Cap | 38,6 kr

Förvärven betalas inte sällan, åtminstone delvis, med egna aktier och för att ytterligare stärka bolagets ställning som attraktiv köpare flyttade man nyligen sin notering från First North till Small Cap. I samband med listbytet uppdaterades även de finansiella målen. Från att tidigare ha siktat på en organiskt tillväxt på 5% per år, plus ytterligare 15% från förvärv, är det nya målet nu att öka omsättningen med 10% i genomsnitt per år. Samtidigt reviderades lönsamhetsmålet från att uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) om 11%, till en rörelsemarginal före nedskrivningar (EBITA) om 8%. Det kan jämföras med fjolårets justerade EBITA-marginal på 5,1%.

Eftersom avskrivning av materiella tillgångar uppgår till cirka 3% av omsättningen, utgör det nya lönsamhetsmålet ingen större förändring jämfört med tidigare. Faktumet kvarstår att ledningen kring vd Johan Nordström måste fokusera på att lyfta effektiviteten, till exempel genom synergieffekter från integrationen av fjolårets storförvärv Svensk Markservice. Integrationsarbetet påbörjades i december och har redan under Q1 visat första resultat. Dessutom låg den organiska tillväxten under perioden på höga 6%, eller till och med 13% om vi inkluderar säsongsvariationer. Totalt ökade omsättningen med 110%, jämfört med Q1 2018, till 461 Mkr. Den justerade EBITA-marginalen förbättrades med två (2) procentenheter till 0,3%.

Vintermånaderna är alltid lågsäsong för verksamheten som sedan januari dels in i fem segment: region Syd, region Väst, region Öst, region Mitt och region Norr. Den negativa effekten från mindre snöröjning och halkbekämpning i år, jämfört med den ovanligt snörika vintern 2018, kompenserades mer än väl av en högre aktivitet inom landscapingtjänster. Dessutom möjliggjorde den relativ begränsade snömängden att specialtjänster relaterade till sport- och fritidsanläggningar har kunnat påbörja fler arbeten i kvartalet än planerat.

Efter 40% i förvärvat tillväxt under 2018, ser vi det nya tillväxtmålet inte som ett steg tillbaka, men snarare som en naturlig anpassning till den nya storleken. Den underliggande efterfrågan på bolagets tjänster är stabil och dessutom ganska så oberoende av konjunkturen. Den adresserbara marknaden förväntas växa med 4,7% i snitt per år, framförallt drivet av storstadsregionerna som gynnas av demografiska trender. En årlig tillväxt på 10% framstår därför som realistiskt, då organisk tillväxt i linje med marknaden kan kombineras med tilläggsförvärv.

Vd Johan Nordström är tydlig med att man vill fortsätta konsolidera utemiljöbranschen i Sverige, samtidigt som man på längre sikt även ser potential utomlands. Som ett brev på posten kom för några dagar sedan förvärv av Mark & Trädgård Skottorp med fokus på Halland och Skåne och en omsättning på cirka 48 Mkr. En del av köpeskillingen kommer att återinvesteras i aktier i Green Landscaping via en riktad emission till säljarna, vilket både binder dem till bolaget och underlättar finansieringen av förvärvet, eftersom nettoskulden motsvarar ganska höga 3,4x det justerade pro-forma EBITDA (12 månader rullande). Målet här är att komma ner till högst 2,5x.

Efter den positiva starten på året höjer vi våra estimat för 2019 något och räknar nu med en omsättning omkring 2 200 Mkr. Vi tror att bolaget kan tjäna upp emot 2 kr per aktie i år om man justerar för engångskostnader relaterade till listbytet och förvärvsintegration. Detta skulle innebära ett p/e-tal kring 19 i kombination med dagens aktiekurs. Då räknar vi dock med en ganska modest marginalförbättring, men vi ser ytterligare förbättringspotential i detta avseende framöver. Vinsttillväxten lär därför bli hög även 2020, samtidigt som orderstocken är hög och transparensen därmed god. Vi gillar mixen och höjer vår riktkurs från tidigare 36 kr till 44 kr. Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
07.04.2019

Green Landscaping – Mer att hämta

Det har gått nästan exakt ett år sedan Green Landscaping - specialisten för utemiljöskötsel - noterades på börsen. Vi uppmärksammade tidigt potentialen i den konjunkturstabila verksamheten med långa kontraktstider, kombinerad med en uttalad förvärvsagenda. Aktien har därför funnits bland våra Top Picks sedan september (Newsletter 1638).

GREEN | First North | 31,6 kr      

Inte minst efter storförvärvet av Svensk Markservice har fler och fler fått ögonen upp för bolaget, och aktien har sakta men säkert rört sig uppåt under de senaste månaderna. Vi nöjer oss emellertid inte med uppgången om knappa 10% sedan vår första köprekommendation utan ser ytterligare potential.

Ur ett operationellt perspektiv blev det första året som börsnoterat bolag en stor succé. Omsättningen landade på 1 180 Mkr, motsvarande en ökning om 48% jämfört med året innan, varav åtta (8) procentenheter var organisk och 40 procentenheter förvärvad tillväxt. Det var till och med bättre än de redan höga ambitionerna som siktar på 5% organisk och 15% förvärvad tillväxt per år.

Det största affärsområdet Grönyteskötsel & Landscaping kunde under fjolåret glädja sig åt ett flertal nya kontrakt och hög efterfråga hos befintliga kunder, samtidigt som Svensk Markservice har bidragit markant till omsättningsökningen om 41% under fjolårets sista kvartal. Även inom de betydligt mindre affärsområden  - Sports Landscaping och Träd- och skogsvård - var det bra fart under 2018 och båda visade stark tillväxt.

Något som stör den annars så positiva bilden är att lönsamheten inte riktigt har förmått att hänga med den kraftiga tillväxten. Den justerade EBITDA-marginalen på 8,2% låg på samma nivå som under 2017. Inkluderat kostnader för notering och planerat listbyte, förvärvskostnader för Svensk Markservice, och diverse integrationskostnader på sammanlagt 42 Mkr, hamnade rörelseresultatet (EBIT) därför på ynka 3,7 Mkr.

Bortsett från de nämnda engångskostnaderna, hittar vi förklaringen i faktumet att en större andel nya projekt har startats upp, vilket på kort sikt påverkar marginalen negativt. Ledningen är dock tydlig med att man fokuserar på just lönsamhetsförbättring i år, bland annat genom synergivinster och ökad effektivitet, samt ett utökat tjänsteerbjudande.

Utöver förvärvet av Svensk Markservice, hann bolaget även med en ytterligare, lite mindre, affär under Q4 2018. Med en årsomsättning på omkring 55 Mkr, fokuserar det senaste tillskottet Mark & Miljö på bostadsgårdar i Skåne. En del av köpeskillingen finansierades genom en riktad nyemission till säljarna, vilket lättar lite på trycket på balansräkningen, som visade en nettoskuldsättningsgrad på 167% vid slutet av december. Ovanstående begränsar givetvis förvärvsutrymmet något, och rimligtvis borde ett grundligt integrationsarbete prioriteras på kort sikt. Vd Johan Nordström är emellertid tydlig med att han vill fortsätta konsolidera branschen i framtiden.

De redan förvärvade enheterna kommer under 2019 addera cirka 800 Mkr i omsättning. I linje med våra tidigare prognoser, är vårt huvudscenario fortfarande en organisk tillväxt om 5% under 2019, så att helårsomsättning borde landa omkring 2 150 Mkr. På våra estimat värderas bolaget i skrivande stund till p/e-tal om ca 18. Våra argument är desamma som tidigare: bra visibilitet, ocyklisk verksamhet, fortsatt goda förvärvsmöjligheter och allt det till ett överkomlig pris vilket gör aktien köpvärd. Vår riktkurs om 36 kr förblir oförändrad. Det man ska vara beredd på är att Q1 vanligtvis innebär lågsäsong för Green Landscaping, vilket innebär att omsättningen är lägre och effekten på resultatet negativ.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
25.11.2018

Green Landscaping – Storleken spelar roll

Bolaget med fokus på utemiljöskötsel kommunicerade tydliga expansionsambitioner i samband med sin börsnotering i mars. I snitt vill man växa med inte mindre än 15% per år, enbart via förvärv. Därtill kommer, enligt målsättningen, ytterligare 5% i organisk tillväxt. Tack vare en välfylld krigskassa och många objekt på den fragmenterade svenska marknaden, såg vi redan i vår senaste analys i början av september (Newsletter 1638) goda förutsättningar för en händelserik utveckling.

GREEN | First North | 29 kr

Efter två mindre förvärv i juni respektive september, annonserades i mitten av oktober en affär modell större. I och med övertagandet av Svensk Markservice, fördubblar bolaget nämligen sin storlek i ett slag. För de senaste 12 månaderna till och med augusti 2018, rapporterade Svensk Markservice justerade totala rörelseintäkter om cirka 879 Mkr, vilket kan jämföras med Green Landscapes helårsförsäljning om 800 Mkr ifjol.

Lönsamhetsmässigt ligger Svensk Markservice cirka två procentenheter under Green Landscapes nivåer, med en justerad EBITDA-marginal på 6%, men man har redan identifierat kostnadssynergier om cirka 25 Mkr, bland annat genom förbättrade inköpsrutiner, resursoptimering och ökad effektivitet. Förvärvet förväntas slutföras under Q4 och kommer att stärka marknadspositionen inom grönyteskötsel och landscaping. 

Operationellt fortsatte tillväxttrenden från första halvåret även under Q3 om än i något lägre takt. Omsättningen ökade dock fortfarande organiskt med 8%, jämfört med samma kvartal ett år tidigare, till 267 Mkr. Efterfrågan hos befintliga kunder inom avtalsverksamheten beskrivs som hög, och ett flertal nya kontrakt adderades. Det motverkades något av negativa effekter från den varma sommaren, som påverkade serviceprojekten inom affärsområdet Sports Landscaping.

Framförallt inom Grönyteskötsel & Landscaping var det ett flertal nya projekt som startades under året, vilket på kort sikt tynger marginalerna. Som en konsekvens sjönk den justerade EBITDA-marginalen med 1,9 procentenheter till 8,9%, en bra bit under målnivån på 11%. Marginalen kommer på kort sikt sannolikt få ytterligare press, i och med konsolideringen av Svensk Markservice. På medellång till lång sikt räknar vi dock fortfarande med en uppåttrend, inte minst på grund av ökande skalfördelar.

Vid slutet av september motsvarade bolagets nettoskuld 1,5 gånger det 12-månaders rullande rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA, proforma). Det kommer visserligen förändras avsevärt när förvärvet av Svensk Markservice är klart. Köpeskillingen uppgår till 398 Mkr på kassa- och skuldfri basis, och finansieras helt genom nyupptagna kreditfaciliteter. Värderingsmässigt innebär priset ett EV/EBITDA-multipel på 7,5, vilket kan jämförs med Green Landscaping egen värdering på 13,5 (rullande 12-månader).

Q4 brukar vara den säsongmässigt starkaste perioden på året för bolaget, och vi tror fortfarande att omsättningen borde kunna landa på omkring 1 150 Mkr i år. Om vi, för enkelhetens skull, inkluderar Svensk Markservice från och med januari 2019, får vi rent mekaniskt en förväntad omsättning på över 2 miljarder kr för nästa år. Räknar vi sedan med en organisk tillväxt på 5% för den nya kombinerade verksamheten, borde en siffra omkring 2 150 Mkr vara möjlig att uppnå.

Svårare blir det att räkna på resultatet. Lönsamheten har utvecklats lite svagare än vad vi hade räknat med tidigare, och Svensk Markservice kommer initialt medföra en ytterligare negativ effekt. Dessutom tillkommer integrationskostnader om cirka 20 Mkr, innan synergierna förväntas vara fullt realiserade först i slutet av 2020. På sista raden räknar vi nu med en vinst per aktie omkring 1,70 kr år 2019, upp från vårt tidigare estimat på 1,50 kr.

Aktiekursen har inte reagerat nämnvärt, varken på storförvärvet, börsturbulensen eller den senaste kvartalsrapporten, och står fortfarande på samma nivå som vid vårt senaste analystillfälle. Det betyder samtidigt att värderingen har kommit ner något, och p/e-talet uppgår i skrivande stund till 17 på nästa års förväntade vinst.

Rimligtvis borde huvudfokus i närtid ligga på integrationsarbetet, men det är ingen långsökt tanke att man även fortsätter att leta efter nya förvärv. Den underliggande efterfrågetrenden är god, och borde inte påverkas alltför mycket av en eventuell avmattning i den makroekonomiska bilden. Vi höjer därför vår riktkurs från tidigare 34 kr till 36 kr och anser fortfarande att aktien vara köpvärd. En som verkar ha samma syn som vi är störägaren, tillika styrelseledamot Staffan Salén, som de senaste dagarna har köpt sammanlagt 300 000 aktier. Efter affärerna motsvarar hans innehav 19% av kapital och röster i bolaget.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början