14.03.2023
Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Elbilpoolsbolaget Move Abouts intäkter ökade till 20,5 miljoner kronor (15,8) under fjärde kvartalet. Jämfört med tredje kvartal var omsättningen stabil, trots ett säsongsmässigt svagare vinterhalvår, enligt bolaget. Rörelseresultatet försämrades till-23,6 miljoner kronor (-20,0). Resultatet påverkades negativt av stora omställningskostnader under kvartalet. En stor del av det segment som riktar sig till privata kunder i så kallade publika pooler, vilket representerar ungefär en femtedel av gruppens omsättning, har åtgärdats eller lagts ned och kostnader relaterat till dessa aktiviteter har varit betydande. Move About kommer fortfarande att ha kvar vissa publika pooler, men huvudfokus är bolagets så kallade business to business-affär där bolaget delar risken med en eller flera partner. Aktien sjönk 6,9 procent.

Säkerhetsbolaget Transfer Group föll 21,2 procent efter morgonens nyemissionsbesked. Styrelsen har beslutat om en företrädesemission på 23,6 miljoner kronor för att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital. Teckningskursen på 0,21 kronor per aktie är 35 procent lägre än måndagens stängningskurs. De nya pengarna som tas in ska hjälpa Transfer att nå en organisk tillväxt om 20 procent och uppvisa ett positivt ebitda-resultat innevarande år. Under fjolåret omsattes 352 miljoner kronor med ett ebitda-resultatet på - 15 miljoner kronor.

SolidX har tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar. Aktien klättrade 13,7 procent och slutkursen skrevs till 6,14 kronor.

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat B.V. och WAGMI Ltd kommer att migrera web3-spelet Panzerdogs och dess NFT-kollektion till blockkedjan Sui, och utökar därmed ytterligare sitt strategiska partnerskap med web3-infrastrukturföretaget Mysten Labs, initiativtagare till Sui. Aktien lyfte 9,8 procent till 3,185 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sista chansen att teckna units i Move About Group
10.02.2023

Sista chansen att teckna units i Move About Group

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech-plattform som ger digital tillgång till bland annat elbilar och parkeringar via en och samma app - dygnet runt. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Bolaget erbjuder fossilfri, delad mobilitet, enklare beskrivet elfordon i bilpooler, men även en del elcyklar där de efterfrågas av kunden. Move About har ca 1000 elbilar i 65 städer i Norge, Sverige och Tyskland. Merparten av bolagets pooler har en större kund i bakgrunden med ett mobilitetsbehov som man löser åt dom. Exempel på det kan vara ett företag, en kommun eller en bostadsrättsförening. Sen bjuder bolaget in allmänheten att använda fordonen utanför arbetstid, en intäkt som de sedan delar med initiativtagaren till poolen. Att boka Move Abouts bilar är lika enkelt som att boka en elscooter via deras app. Move About har även helt publika pooler där man står för all risk.

Move About tar just nu in cirka 35,1 miljoner kronor i en nyemission. Sista dagen att teckna nyemissionen är den 15 februari.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 1 februari 2023 – 15 februari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 1 februari 2023 – 10 februari 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 30 januari 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 21,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varav representanter från styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK motsvarande cirka 15,24 procent av den totala emissionslikviden.Dokument och filer

Emissionssida

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Move About Group
07.02.2023

Stockpicker intervjuar - Move About Group

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech-plattform som ger digital tillgång till bland annat elbilar och parkeringar via en och samma app - dygnet runt. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en bakgrund i finansmarknaden, dels som aktieanalytiker men framförallt som aktieförvaltare, senast som chef för aktieförvaltningen på Första AP-fonden där jag jobbade i 17 år. I november 2021 blev jag invald i styrelsen i Move About Group AB och jag tillträdde som VD i april 2022 då styrelsen insåg behovet av ny ledning och genomförandet av en lönsam tillväxtstrategi istället för tillväxt först och lönsamhet sen.  

OlofjonaOlof Jonasson, vd

Kan du beskriva Move About Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi erbjuder fossilfri, delad mobilitet, enklare beskrivet elfordon i bilpooler, men även en del elcyklar där de efterfrågas av kunden. Vi har ca 1000 elbilar i 65 städer i Norge, Sverige och Tyskland. Merparten av våra pooler har en större kund i bakgrunden med ett mobilitetsbehov som vi löser åt dom. Exempel på det kan vara ett företag, en kommun eller en bostadsrättsförening. Sen bjuder vi in allmänheten att använda fordonen utanför arbetstid, en intäkt som vi sedan delar med initiativtagaren till poolen. Att boka våra bilar är lika enkelt som att boka en elscooter via vår app. Vi har även helt publika pooler där vi står för all risk. Denna modell har vi fått svårare att gå bra, rent ekonomiskt, och vi ser över dessa pooler ordentligt i år.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Genom att dela på en bil så sänker man inte bara co2-utsläppen vid produktion av fordon, eftersom en delad elbil ersätter 7-10 ”vanliga”,  man reducerar dessutom samhällets behov av parkeringsplatser etc. När bilpoolen används över ett viss kapacitetsutnyttjande uppstår det ett överskott, trots att kostnaden per timma för kunden är låg. I vissa fall och i vissa kontrakt delar vi detta överskott med kunden som på så sätt får sitt transportbehov billigare, och vi gör vinst.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 35,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Bolaget expanderade kraftigt inom publika pooler under perioden 2021-2022 Q1 vilket vi nu, med facit i hand, ser var ett väldigt stort risktagande då det tar tid innan en publik pool går med vinst. Denna affärsmodellen byggde på extern finansiering, via börsen. I och med det skifte i sentiment vi såg under våren 2022 på finansmarknaderna så fick vi ta ett steg tillbaka och har kommit fram till att skapa tillväxt med lönsamhet istället för tillväxt först och lönsamhet sedan. Att göra detta skifte tar ett tag och emissionen styrker vår balansräkning så att vi kan omförhandla leasingavtal etc till det bättre, men också för att styrka rörelsekapitalet tills dess vi exekverat förändringen där vi går tillbaka till att fokusera på de bra affärssegmenten vi har inom business to business. Det är för övrigt segment som växer starkt.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– En pandemi eller liknande, som kraftigt reducerar mobiliteten i samhället och vilket vi upplevde under början av 2022 (Omikron), slår såklart direkt negativt på oss. I övrigt är den löpande driften stabil, utan något enskilt beroende av ett par större kunder eller liknande. IT-säkerhet är såklart också viktigt för oss, då vår verksamhet bygger på IT-system för bokning av bilar och betalning för enskilda resor.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den är väldigt svårt att beräkna. Vi har uppskattningar på den totala marknaden, men än så länge är marknaden i sin linda. Det var först med smartphones som det blev enkelt att boka, och potentialen är enorm. Vårt segment, stationsbaserad mobilitet, vänder sig till alla företag, kommuner och boende i flerfamiljshus och än så länge har vi tex bara 145 elbilspooler i Sverige.

move2

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har konkurrenter i olika segment. Först och främst måste man skilja på sk flytande bilpooler, det är där man kan ta ett fordon på gatan och lämna den någon annanstans, där opererar inte vi alls – men GreenMobility i Danmark och tyska Miles är stora i det segmentet. Vi jobbar med stationsbaserade pooler, och det innebär att vi servar kunder som tar och lämnar fordonet på samma plats, där vi också har vår laddinfrastruktur (i ett garage eller parkeringsplats). Här finns det flera etablerade norska konkurrenter som Hyre, Bilkollektivet eller Otto. I Sverige finns andra mindre lokala aktörer, tex Elbilio, och Volvo on Demand eller Toyota Kinto Share som konkurrerar med oss ibland.

Det som gör oss unika är att vi är helt fristående från fordonsdistributörer eller biltillverkare och är 100 procent fokuserad på vår affär. Genom detta är vi också helt agnostiska beträffande vilka bilar vi erbjuder i vår service, vi kan välja den bil som kunden efterfrågar bäst.  

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Move About Group?

– Vi har en lång erfarenhet, längst i marknaden, att erbjuda helt fossilfria delade mobilitetstjänster och har genom det byggt upp den största affären inom business to business. Denna affär är lönsam och tar lång tid att etablera. Genom den satsning vi gjorde inom publika pooler uppstod stora förluster, det rättar vi nu till och utvecklar vår kärnaffär igen. Vår turnaround har kommit en bit på vägen, från Q1 2022 till Q3 2022 halverade vi våra förluster genom kraftigt sänkta OH-kostnader, under 2023 rättar vi till våran drift och våra pooler vilket kommer ta oss till lönsamhet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Move About Group ut då?

– Då fortsätter vi att aggregera bra pooler för företag, fastighetsbolag och kommuner i Tyskland, Norge och Sverige. I takt med att poolerna blir väletablerade ökar vårt bruttoresultat och de tillkommande poolerna står för tillväxten. På sikt kan vi tänka oss öppna fler publika pooler, men först när vi har avskrivna fordon att placera i dessa och inte alls i samma takt som vi gjorde de senaste åren. Om politikerna inser att det här är en bra lösning för samhället, och tex gör vår tjänst momsfri, eller låter upplåta fria parkeringar, såsom man gör i flera andra europeriska grannländer, så kan det gå fortare.

Om 5 till 10 år tror jag dessutom att vårt segment etablerat sig som en naturlig del i mobilitetsinfrastrukturen. Delad fossilfri mobilitet är helt enkelt en av flera avgörande komponenter om samhället skall kunna lyckas ställa om och reducera utsläppen av växthusgaser, och allt transportbehov kommer inte kunna lösas av kollektivtrafik eller på cykel. Därmed är det inte sagt att vår tjänst kommer ersätta allt behov av privatägda fordon, men en väsentligt större andel jämfört med idag. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 1 februari 2023 – 15 februari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 1 februari 2023 – 10 februari 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 30 januari 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 21,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varav representanter från styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK motsvarande cirka 15,24 procent av den totala emissionslikviden.


Dokument och filer

Emissionssida

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början