Stäng
Ladda ner guiden gratis
21.09.2022
Small Cap - CapSek genomför nyemission

Small Cap - CapSek genomför nyemission

Northern CapSek Ventures (CapSek) har beslutat om att genomföra en nyemission av högst 15 341 160 preferensaktier till en teckningskurs...

Företrädesemissionen kommer att tillföra CapSek högst cirka 26,1 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. CapSek avser att lista preferensaktien på NGM Nordic SME givet att preferensaktien uppfyller marknadsplatsens sedvanliga villkor. Indikativ första handelsdag i av preferensaktien beräknas vara den 1 november. Kapitaltillskottet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt, dvs investera mer i techbolag för att möjliggöra bolagens fortsatta expansion. Aktien steg 2,5 procent till 1,035 kronor. Nästan 53 000 aktier bytte händer.

Annons

Även Clean Industry Solutions har beslutat om en företrädesemission av högst cirka 15,3 miljoner units. Teckningskursen är 1,50 kronor per unit vilket tillför bolaget omkring 23 miljoner kronor. Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 12,9 miljoner kronor, motsvarande totalt omkring 65 procent av emissionen. Vid full teckning innebär emissionen en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 50 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Likviden ska främst användas för finansiering av dotterbolagens tillväxt och rörelsekapital för nya kundprojekt. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. Aktien rasade 40 procent till 1,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Northern CapSek - Uppdatering efter Q2 2022
14.09.2022

Northern CapSek - Uppdatering efter Q2 2022

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Fortfarande svårt marknadsklimat
Det har milt sagt varit ett utmanande år 2022 för bolag som befinner sig i start-up- och uppskalningsfas. Det svåra marknadsklimatet fortsatte även under Q2 och inte minst Northern CapSek Ventures, som investerar i svenska techbolag i tidig fas, har fått uppleva detta då aktien har tappat över 50% i år. Värt att notera är ändå att aktien har återhämtat sig något sedan bottennoteringen i inledningen av juli.

Antal portföljbolag uppgår nu till 15
Trots den rådande marknadsoron, har CapSek haft ett intensivt år och under Q2 fullbordades förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag. Genom förvärvet adderar CapSek sex nya techbolag till sin portfölj samt utökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Detta innebär att portföljsammansättningen ändrar och genom investmentbolaget från Göteborg får man nu exponering mot 15 intressanta techbolag, med skalbara affärsmodeller, som är verksamma inom allt från Medtech till Gaming. Av dessa är fyra innehav noterade, medan resterande 11 är onoterade.

Värderas lägre än substansvärdet
Substansvärdet (enligt CapSeks definition) uppgick per den 30 juni till 2,09 SEK per aktie, vilket kan sättas i relation till den nuvarande aktiekursen på 1,32 SEK. En del av de noterade innehaven har dock utvecklats svagt sedan periodslut den 30 juni. Efter ett svårt marknadsklimat med drastiska nedvärderingar av portföljbolagen, ser Stockpicker flera faktorer som talar för en god avkastningspotential de närmaste åren. Kommande finansieringsrundor kan gott ske till högre värderingar än dagens samtidigt som ett antal innehav befinner sig i skeden där värden kan synliggöras redan inom en snar framtid.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
Northern CapSek Ventures - Exponering mot noterade och onoterade techbolag
22.05.2022

Northern CapSek Ventures - Exponering mot noterade och onoterade techbolag

Northern CapSek har för närvarande nio portföljbolag, varav tre innehav är noterade och resterande onoterade.

Genom investmentbolaget från Göteborg får man exponering mot en rad olika SaaS-bolag som är verksamma inom allt från energieffektivisering och informationsanalys till betalningssystem och gaming.

Ingått avtal om förvärv

Northern CapSek Ventures presenterade i ett pressmeddelande den 29 april att man ingått avtal om att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag. Det pågående förvärvet kan leda till att CapSek närapå dubblar storleken på sin portfölj. Nordic Tech Funds investeringsfilosofi påminner i stor utsträckning om CapSeks. Nordic Tech Fund Group (som förvaltar Nordic Tech Fund) är dessutom största ägare i CapSek och inte mindre än fyra innehav hittar man i både Nordic Tech Fund och CapSeks portfölj sedan tidigare.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Stockpicker Intervjuar - Northern CapSek Ventures
28.02.2022

Stockpicker Intervjuar - Northern CapSek Ventures

Vi har satt oss ner för en pratstund med Henrik Jerner, VD på investmentbolaget Northern CapSek Ventures.

Värderingarna av tech- och tillväxtbolag har sjunkit i rask takt på sistone. Hur upplever du att det har påverkat förväntningarna i den onoterade miljön? Kan det till och med vara positiv för CapSek på kort sikt?

– Än så länge har vi inte märkt att värderingarna av onoterade bolag har påverkats nämnvärt av kursnedgångar av noterade techbolag. Det brukar vara en viss fördröjning innan det slår igenom på onoterat, men det är bara en tidsfråga tills vi ser lägre värderingar även av onoterade bolag. Eftersom vi bygger upp vår investeringsportfölj så är vi på köparsidan, så vi gynnas av lägre värderingar då vi allt annat lika får ett större ägande för samma investerade belopp.  

Eftersom vi bygger upp vår investeringsportfölj så är vi på köparsidan, så vi gynnas av lägre värderingar då vi allt annat lika får ett större ägande för samma investerade belopp.  

Ni skriver i bokslutskommunikén att det finns just nu upp till 5 bolag som kan vara intressanta att investera i. Hur nära är ni ett eventuellt avslut och vilka branscher är bolagen aktiva i?

Henrik Jerner 2Henrik Jerner, VD

– De 10-tal bolag vi utvärderar närmare har vi kommit olika långt med. Några av dessa har vi utvärderat ett tag redan och förutsatt att utvärderingar och förhandlingar faller väl ut kan vi göra avslut inom några månader. De andra bolagen ligger lite senare i processen, men avslut lär oavsett kunna göras under 2022. Det är inom lite olika branscher, för att nämna några exempel så tittar vi på bolag verksamma inom cybersäkerhet, energieffektivisering och bokningsplattform för tjänster.

Den operationella trenden i Noda imponerar och bolaget har vunnit ett flertal intressanta avtal de senaste månaderna. Finns det planer och möjligheter att utöka er ägarandel i bolaget?

– Ja, det händer mycket i och kring Noda just nu, energibranschen börjar verkligen få upp ögonen för digitalisering och Noda är bra positionerade. I samband med att Noda tog in expansionskapital förra året lades en plan för de kommande åren. I nuläget är planen fullfinansierad så det lär inte bli någon ny finansiering i det närmaste. I ett senare läge är det troligt att bolaget tar in mer kapital för att accelerera ytterligare. Ser det bra ut då är vår ambition att öka vårt ägande och det anser jag att finns det goda förutsättningar för.

Ge din syn på Northern CapSek här

Substansvärdet tyngs framför allt av en svag kursutveckling i de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin. Bortsett från den generella turbulensen på börsen, hur ser du på trenden i dessa bolag? Finns det milstolpar de måste uppnå de kommande kvartalen så att de får vara kvar i portföljen?

– Vi är långsiktiga ägare och har inte satt någon tidshorisont för ägandet. Både Appspotr och Hoodin har innovativa erbjudanden riktade till växande marknader, men de har haft utmaningar att nå ut på marknaden. Jag tycker att de nu gör rätt saker och anpassar sina respektive säljmodeller. Appspotr fokuserar intialt på fullserviceaffären för att bevisa kundnytta och på sikt kommer självserviceaffären bli mer i fokus, nyligen lanserades självregistrering och onlinebetalning. Hoodin har byggt upp en stor pipeline av potentiella kunder och man prioriterar nu att konvertera dem till betalande kunder, både genom att bearbeta befintliga partners samt genom aktiv kundkontakt i egen regi.

Ni rapporterar att era fem onoterade innehav har ökat med 1,4 Mkr i värde hittills. Var kommer den största ökningen ifrån och var ser du störst potential för ytterligare uppvärdering de kommande 12 månader?

– Av konkurrensmässiga skäl kommunicerar vi inte värderingar på enskilda onoterade innehav. Av de onoterade bolagen är det Noda och PubQ som utvecklas bäst just nu. Samtidigt pågår det många bra initiativ inom de andra bolagen så jag ser goda förutsättningar för framtida uppvärderingar i den onoterade portföljen som helhet.

Stäng×
Relaterade ämnen
Northern CapSek Ventures – Kämpar i motvind
23.02.2022

Northern CapSek Ventures – Kämpar i motvind

Det är en prövande period för de flesta placerare just nu. Att skilja bolagets och aktiens utveckling åt är särskilt svårt när riskaversionen dominerar kursrörelserna och portföljen lyser rött under en längre period.

CAPS / NGM Nordic SME / 2,36 kr 

Som ett relativt litet investmentbolag med fokus på techföretag i ett tidigt skede av sin utveckling, befinner sig Northern CapSek mitt i stormens öga och kursen har rasat med drygt 25% sedan början av året.

Den långsiktiga ägaren kan dock glädja sig åt att den underliggande trenden i de flesta av innehaven pekar åt rätt håll, och bokslutskommunikén för 2021 som nyligen presenterades visar att ledningen kring vd Henrik Jerner gör rätt saker för att bygga en spännande portfölj av bolag som gynnas av diverse megatrender i samhället. Stor fokus riktas till exempel på hållbar energi och energieffektivisering, samt digitalisering av olika branscher.

Så har bolaget under fjolåret mer än fördubblat sin investeringsvolym jämfört med året innan till sammanlagt 12,6 Mkr, varav fyra investeringar var i helt nya portföljbolag. Dessutom har man fördjupat samarbetena med andra investeringsaktörer för att utöka pipelinen av nya intressant objekt, och enligt vd Jerner finns det just nu upp till 5 techbolag som man kanske komma vilja investera i inom överskådlig framtid.

Mindre positivt är att nettoresultatet uppgick till -23,4 Mkr (1,0), vilket framför allt berodde på den negativa kursutvecklingen för de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin. Värdeförändringen under 2021 för dessa innehav uppgick till -16,3 Mkr och värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår numera till -21% per år före kostnader.

Det är givetvis inte tillfredsställande och långt under målet att nå en avkastning på 20% per år. Målet är dock satt över en 5-årsperiod och just när det gäller denna typen av VC-investeringar tar det ofta flera år innan man kan utvärdera värdeskapande på ett rättvist sätt. Dessutom har de fem onoterade bolag som CapSek investerat i hittills ökat i värde med 1,4 Mkr, vilket motsvarar en årlig avkastning på 20%.

Så har de 9 portföljbolagen utvecklats under 2021:

AppSpotr (ägandeandel cirka 6,7%)

Trögare än hoppats går det för IT-bolaget som tillhandahåller en low code plattform för utveckling av mobila, professionella appar. Nettoomsättningen minskade under 2021 med 23%, jämfört med året innan, till 5,5 Mkr samtidigt som rörelseförlusten ökade till -29,3 Mkr (-17,7). Därmed kan vi konstatera att verksamhetens upprampningsperiod tar längre tid än tidigare trott, men det är uppmuntrande att värdet  av de fasta och rörliga avtalsintäkter de kommande 12 månaderna (ARR) trendar uppåt och uppgick till 6,9 Mkr vid slutet av december.

Ledningen jobbar dessutom vidare med affärsutvecklingen och under fjärde kvartalet lanserades självregistrering och onlinebetalning i Appspotr 3 plattformen, vilket anses vara en viktig del för att ta position på den starkt växande marknaden för low code globalt. Kunderna har nu ett större erbjudande att välja mellan, antingen självservice till de som vill bygga appar själv, eller fullservice via Appspotr Studios för kunder som vill köpa eller hyra färdiga appkoncept.

Bolaget har även lagt grunden för en internationell etableringsstrategi genom förvärvet av ett dotterbolag i Sri Lanka, vilket möjliggör bland annat att man kan utöka utvecklingsresurserna med samma bibehållna kostnad. Den långsiktiga potentialen framstår fortfarande som intressant, då marknaden för low code-baserade produkter och tjänster fortsätter att växa och många experter tror på gynnande förhållanden ett bra tag framöver. Research and Markets räknar tex med att den globala marknadsstorleken för low code verktyg ska växa från 10,3 miljarder usd år 2019 till 187 miljarder år 2030, motsvarande en årlig tillväxttakt på 31%.

Hoodin (ägarandel cirka 8,3%)

Bolaget med den molnbaserade SaaS-plattformen som möjliggör mediabevakning åt företag och organisationer har kommit ett steg längre vad gäller tillväxttakten. Under 2021 ökade nettoomsättningen med 34% till 1,2 Mkr, vilket är emellertid fortfarande ganska blygsamt i absoluta tal. Rörelseförlusten minskade följdriktig endast marginellt till -8 Mkr (-8,2).

I spåren av pandemin kämpar verksamheten med utdragna ledtider i beslutsfattandet hos potentiella kunder och man jobbar aktivt med att försöka transformera leads i pipelinen till aktiva licenstagare. Lovande är att ledningen har noterat ett ökat intresse från Pharma-branschen för att mer effektivt kunna följa det nya regelverket MDR.

Införandet av MDR innebär att företag inom Medtech måste göra denna bevakning för att kunna förnya eller ansöka om så kallad CE-märkning för sina produkter. Bolaget bedömer den potentiella marknaden till cirka 30 000 företag och räknar med att tusentals företag sannolikt kommer ha detta behov relativt omgående. Enligt ledningens egen utsago är användande av Hoodin bevisat upp till 90% mer tidseffektivt och ger högre kvalitet jämfört med manuell bevakning för Medtech-företag på grund av mer korrekta urval.

För fortsatt bra tillväxt framöver talar att pipelinen av potentiella licenser har ökat sekventiellt med cirka 32% under det fjärde kvartalet till totalt 1 586 licenser, där slutkunder eller partners har uttalat en avsikt att aktivera sin licens någon gång under de kommande 12 månader.

Noda Intelligent Systems (ägarandel cirka 7%)

Kanske mest glädjande är utvecklingen inom Noda, en av CapSeks nyare investeringar som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. I slutet av januari meddelade man att man har fortsatt den internationella expansionen genom flera nya projekt, bland annat ett prestigeprojekt i New York där man är med om att omvandla sex miljoner kvadratmeter till fossilfria fastigheter.

Termiska processer, som Noda fokuserar på, motsvarar 50% av den totala energiåtgången i Europa, vilket innebär att det är ett område med stora möjligheter att göra betydande skillnad. Genom bolagets patenterade AI-system leds energin till den plats där den gör störst nytta för att effektivisera energianvändningen. Systemet är flexibelt och kan integreras till existerande IT-system, med möjlighet till global skalbarhet.

Under hösten och vintern har Noda lanserat nya projekt i Kina, Kanada och runt om i Europa, samtidigt som man har utökat närvaron i Sverige. Enligt experter beräknas den globala marknaden för fjärrvärme beräknas uppgå till 270 miljarder usd år 2028 och investeringsviljan för energieffektiviserande åtgärder ökar ständigt. Ledningens fokus ligger just nu på att fortsätta växa genom ökade marknadsandelar och att hitta nya samarbetspartners internationellt.

PubQ (ägarandel cirka 9%)

Goda nyheter kom även från fintech-bolaget som nyligen meddelade att man avser flytta delar av verksamheten utomlands för att accelerera utvecklingsarbetet och tydligare kunna positionera sig på marknaden. Målet är att bli bäst på digitala beställningar och on-boarding, och växa organiskt snabbare än konkurrenterna, och på så sätt stå emot konsolideringen av marknaden.

PubQ:s plattform erbjuder restauranger ett system för bordsbokning, beställningar och betalningar direkt mot restaurangens kassasystem, via en applikation eller hemsida som sammankopplar verksamhetens olika delar. Man erbjuder dessutom en white label SaaS-lösning, där restaurangerna får hjälp med allt från grafisk profil till olika lojalitetsprogram som kan förstärka varumärkesidentiteten och kontakten med slutkunderna.

PubQ arbetar idag med 270 restauranger i hela Norden (exklusive Finland) och gynnas av den ökande digitaliseringstrenden i samhället, samtidigt som restriktionerna under pandemin har minskat  restaurangbesöken generellt och därmed även bolagets intäktsmöjligheter, då restaurangerna betalar en transaktionsavgift per beställning via plattformen.

Arkimera Robotics (ägandeandel cirka 6%)

Bolagets befintliga automatiseringstjänst för bokföringsprogram, AzoraOne, fortsätter att växa och bolaget har ingått avtal med en ny partner under 2021. Tjänsten attraherar mer än 250 nya slutanvändare i månaden och lösningen används numera månadsvis av cirka 4 500 företag, vilket motsvarar en tillväxt på över 100% i årstakt.

Itatake (ägarandel cirka 1%)

Gamingbolaget har varit del av portföljen sedan snart ett år tillbaka och utvecklar samt marknadsför innovativa ”casual games”, som har fått flera prestigefyllda utmärkelser. Hittills har man lanserat 7 olika spel, främst inom genren ”casual” men även ”hypercasual” och flera nya spel är under utveckling. Det senaste casualspelet Gumslinger har hittills nått ca 10 miljoner nedladdningar och har varit nominerat i tre olika klasser i Pocket Gamer Mobile Games Award 2021.

Tölve (ägarandel cirka 2%)

Bolagets CRM-modul effektiviserar prospektering i säljprocessen hos kundföretag och flera viktiga kundavtal är på plats, bland annat ett partneravtal med ett branschledande affärssystem för bemanningsbolag. Tack vare integrationen med marknadsledande CRM-system genereras dessutom en effektiv införsäljning till nya och befintliga kunder.

En viss dämpande effekt har noterats då pandemin har gjort det svårare att nå ut till nya kunder men trenden har vänt sedan återöppnade av samhället. Samtidigt är ett nytt säljteam på plats sedan hösten.

Bricknode (ägarandel cirka 1,9%)

SaaS-bolaget som har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen noterades på First North i november och gjorde i samband med noteringen en nyemission som tecknades till 215%. Kapitalet ska användas till att accelerera den internationella expansionen och möta den ökade efterfrågan på bolagets mjukvaruplattform.

Bolaget fick flera nya viktiga kunder under året, både investmentbanker och fintechbolag, och nettointäkterna ökade under de första nio månader 2021 med 40%, jämfört med samma period året innan, till 11,1 Mkr. 

Glase Fintech (ägarandel cirka 3,9%)

Glase Fintech är inget aktiv innehav, men har rättigheterna till en mobil betalningstjänst som möjliggör mobila betalningar i butik samt även hanterar digitala kvitton, kampanjerbjudanden och banköverföringar. Bolagets teknik samt dotterbolag såldes emellertid under 2019 till en  norsk aktör, och det är i dagsläget oklart hur verksamheten ska se ut i framtiden. 

Noterade innehaven tynger substansvärdet

Till följd av den mycket svaga kursutvecklingen av de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin har även substansvärdet i CapSek sjunkit kraftigt till 3,44 kr per aktie vid slutet av december, vilket kan jämföras med 4,61 kr per aktie i slutet av juni.

Tyvärr har nedgången fortsatt även så här långt i år och både AppSpotr och Hoodin har tappat omkring 30%, respektive 20% av sitt börsvärde sedan början av året. Även Bricknode har sjunkit med omkring 25%. Det är givetvis bekymmersamt eftersom de 3 noterade innehaven stod för drygt hälften av det samlade marknadsvärde.

Glädjande är att den finansiella ställningen är fortsatt bra och vid slutet av december hade man likvida medel på 7,4 Mkr på balansräkningen samt en soliditet på 98,6%. Senaste tillskott till kassan om cirka 5 Mkr kom i november genom nyttjande av teckningsoptioner. För större investeringar i befintliga och nya innehav kommer man dock med stor sannolikt behöver be ägarna om ytterligare kapitalskott framöver. I maj stundar dessutom ett optionsförfall som skulle kunna ge ett välkommet bidrag.

Om vi tar hänsyn till årets kursutveckling i de noterade innehaven så här långt och ett högre antal aktier till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner, så borde substansvärdet i skrivande stund ligger runt 2,30 kr per aktie. Det innebär att CapSek-aktien just nu handlas mer eller i mindre i linje med sitt substansvärde.

Det som inte framkommer i denna kalkyl är den underliggande värdeökningen i de onoterade innehaven som får en allt större betydelse för portföljen som helhet. Vi uppskattar att ledningen har gjort en omvärdering av de onoterade innehaven på 1,4 Mkr under fjolåret och ser fram emot en mer regelbunden uppdatering i detta avseende. Vi ser det även som positivt att bolaget kommer börja publicera kvartalsrapporter från och med första kvartalet i år, för att förbättra sin kommunikation med marknaden.

Högre riskpremie sänker riktkursen

Den senaste tidens turbulensen på börsen har pressat värderingarna inom de flesta sektorer, dock allra mest inom tech- och tillväxtbranscher. Det har även tyngt utvecklingen för investmentbolag såsom Kinnevik, VNV Global, Flat Capital och givetvis aktörer såsom CapSek. Det är dock svårt att jämföra de olika portföljer och huruvida de förtjänar en rabatt eller premie till respektive substansvärde.

Vi ser det emellertid som sannolikt att aviserade räntehöjningar och stramare penningpolitik kommer att sätta sina spår på värderingsmultiplerna för risktillgångar i allmänhet, vilket även påverkar vår syn på ett rimligt värde för CapSek-aktien. Samtidigt gillar vi fortfarande den operationella trenden i de olika portföljbolagen, inte minst i de onoterade där framför allt Noda framstår som mycket lovande.

Som i våra tidigare analyser vill vi påpeka att en investering i denna tech-tunga VC-portföljen lämpar sig endast för den riskvillige. Den som har tålamod bör dock kunna hoppas på en ansenlig uppsida från dagens nivåer och vi sätter en riktkurs på 3,7 kr på 12-månaders sikt (5 kr).

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
16.11.2021
Small Cap – Orexos projekt OX124 nådde slutmål

Small Cap – Orexos projekt OX124 nådde slutmål

Northern CapSek Ventures (CapSek) har ingått ett samarbete med Entreprenörinvest Sverige AB.

Genom samarbetet kommer de båda investmentbolagen att kunna investera i samma bolag samt dra nytta av varandras kompetenser och nätverk. Entreprenörinvest ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Investeringarna görs i små entreprenörsföretag utanför storstadsområdena med målet att skapa långsiktig värdetillväxt på det kapital stiftelsen ställt till förfogande. Entrerprenörinvests portfölj består i dag av 17 bolag, varav cirka en tredjedel är IT-företag. CapSeks VD Henrik Jerner ser flera fördelar med det nya samarbetet. Tillsammans kan bolagen tillföra mer erfarenhet och fler kompetenser i både coachningen av portföljbolag som de investerat i samt i utvärderingen av nya potentiella portföljbolag. CapSek-aktien tappade 1,5 procent till 3,35 kronor.

Annons

Mid Cap-listade Orexo meddelade på tisdagen att bolaget framgångsrikt slutfört en registreringsgrundande studie för läkemedelsprojektet OX124. Aktien handlades upp 12,7 procent till 36,28 kronor. Enligt ett pressmeddelande uppnådde studien sina primära mål avseende exponering av naloxon. OX124 visade en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten och var dessutom väl tolererad. Baserat på studieresultatet väntas Orexo lämna in en registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under andra halvåret 2022, när resultatet av den pågående stabilitetsstudien är tillgängligt. Vid ett godkännande kommer en lansering på den amerikanska marknaden påbörjas andra halvåret 2023.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Stockpicker fick en pratstund med VD Henrik Jerner om senaste händelserna i portföljbolagen
15.11.2021

Stockpicker fick en pratstund med VD Henrik Jerner om senaste händelserna i portföljbolagen

CapSeks VD Henrik Jerner ger några snabba kommentarer till det nyligen noterade portföljbolaget Bricknode samt övrig portföljutveckling.

Noteringsemissionen i ert portföljbolag Bricknode blev övertecknad och handeln med aktien inleddes den 9:e november. Vad innebär kapitaltillskottet på cirka 40 Mkr (före emissionskostnader) för Bricknodes utveckling framöver?

– Bricknode har hittills fokuserat på att utveckla och förfina bolagets plattform, men nu är plattformen redo att skalas upp genom internationell expansion. Bricknode har redan lokal närvaro i Stockholm och London och kommer nu rekrytera ytterligare topptalanger inom sälj och marknad för att öka kundbasen. Kapitaltillskottet ger Bricknode goda finansiella resurser att fullfölja den lagda expansionsplanen.

Bricknode har tagit fram en skalbar mjukvaruplattform för finanssektorn. Kan du ge några konkreta exempel hur plattformen används och vilka kunder man har i dagsläget?

– Bricknode möjliggör för finansföretag att erbjuda produkter och tjänster genom digitalisering. Basfunktionen är ett operativsystem, Bricknode Core, som hanterar det som är centralt inom finanstjänster (såsom kunder, konton, transaktioner). På Bricknode Core kan kunderna koppla på olika applikationer, en applikation är Bricknode Broker som riktar sig till värdepappershandel, kapitalförvaltare och rådgivare. Bricknode Broker gör det möjligt att sätta upp kundportaler och rådgivarportaler tillsammans med en komplett back-office portal, för exempelvis en distributör som har värdepapperstillstånd med anslutna rådgivare. Bricknode har idag ett 20-tal B2B-kunder, exempelvis East Capital (kapitalförvaltare), Sigmastocks (automatiserad investeringstjänst) och Evida (förvaltningstjänster).

Hur ser du på uppvärderingspotentialen för era andra onoterade innehav?

– Vi har idag sex onoterade innehav, varav fem är nya investeringar sedan hösten 2020 och framåt. Det krävs ganska mycket för att kunna göra uppvärderingar inom ett år och så länge den onoterade portföljen är så ung som den är nu gör vi främst en större genomgång av värderingarna i samband med årsbokslut. Merparten av de onoterade bolagen utvecklas bra och enligt lagda expansionsplaner. För att nämna några exempel så både PubQ:s och Arkimera Robotics omsättning växer med +100% i årstakt samt även Noda Intelligent Systems växer bra och har slutit flera viktiga avtal under hösten. Så bland dessa innehav tror jag det finns uppvärderingspotential.

Ni har köpt in er i Bricknode under hösten och portföljen består i dagsläget av nio innehav. Är ni nöjda med strukturen tills vidare? Vilka områden skulle ni helst vilja få ytterligare exponering mot?

– Vi är nöjda med investeringstakten och strukturen hittills, det är en bra mix av olika branscher i portföljen. Sen finns det många intressanta områden som vi fortfarande inte har exponering mot. Några av de heta trenderna vi är intresserade av är cirkulär ekonomi, foodtech och cyber security, där vi ser mycket intressanta affärsmodeller. Blockchain är inget nytt, men nu börjar tekniken användas inom nya användningsområde så det är också ett intressant område för oss.

Stäng×
26.10.2021
Small Cap – AAC Clyde Space lyfte på avsiktsförklaring

Small Cap – AAC Clyde Space lyfte på avsiktsförklaring

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space har ingått en avsiktsförklaring med Saab och Orbcomm om att utveckla nästa generations maritima kommunikationstjänster baserade...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Northern CapSek Ventures – Dolda värden i onoterade innehav
25.10.2021

Northern CapSek Ventures – Dolda värden i onoterade innehav

Investmentbolaget har varit mycket aktiv sedan början av året och har gjort sex investeringar under tiden, varav fyra i helt nya portföljbolag.

CAPS / NGM Nordic SME / 3,45 kr 

Dessutom har man framgångsrikt genomfört en nyemission på 17,9 Mkr före emissionskostnader och för tillfället pågår utnyttjandeperioden för de utestående teckningsoptioner av serie TO2, vilket vid fullt utnyttjande skulle tillföra bolaget ytterligare 14,9 Mkr före kostnader.

Kapitaltillskotten är nödvändiga för att upprätthålla den höga investeringstakten och per definition är alla av bolagets portföljbolag i en expansionsfas och i behov av regelbundna tilläggsinvesteringar. Enligt vd Henrik Jerner är det Arkimera Robotics och PubQ som ligger närmast till hands för större kapitalanskaffningar.

Som påminnelse: CapSek är ett investmentbolag med fokus på onoterade och noterade bolag inom tech-sektorn. Strategin är att investera i bolag som har nått en viss mognadsgrad med en bevisad, skalbar affärsmodell. Bolagen ska vara verksamma på en stor global marknad som växer snabbt, såsom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), Gaming och Artificiell intelligens/ Machine Learning (AI/ML). Av intresse är även techtrendar som cirkulär ekonomi, cyber security, food- och fintech.

Storleksmässigt siktar CapSek på bolag som vill ta in expansionskapital i en så kallad A-runda, där kapitalbehovet är mellan 10-30 Mkr. En A-runda är ett tillväxtbolags första större kapitalanskaffning och siktar främst på att vidareutveckla en befintlig produkt eller tjänst samt att accelerera expansionstakten.

Ännu större fokus på hållbarhet framöver

För några månader sedan har man även tagit fram ett ramverk för hållbarhet, enligt vilket nya investeringar ska möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål. CapSek prioriterar delmålen att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, fördubbla ökningen av energieffektivitet (fram till år 2030), att främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering, att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, att uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet, att främja social, ekonomisk och politisk inkludering samt att minska städers miljöpåverkan och uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Framförallt ett av de fyra nya portföljbolagen sticker ut lite extra vad gäller hållbarhetsaspekten. I slutet av juni investerade man 2,1 Mkr i Noda Intelligent Systems som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. Investeringen gjordes som del av en finansieringsrunda där Noda tog in 5,8 Mkr totalt, främst för att utveckla sin säljverksamhet. Kunderna består i dag av energibolag, fastighetsägare och aktörer inom automationsbranschen i Europa, Asien och Nordamerika. Det är också i dessa marknadssegmentet som Noda ser nya, potentiella kunder och en kraftig marknadsutveckling.

Nodas fokus ligger på AI-baserade lösningar för termiska system såsom fjärrvärme, fjärrkyla, gas, värmepumpar och geotermi, och under 2020 ökade man intäkterna med nästan 50%. Ambitionen nu är att vidareutveckla affären i samarbete med återförsäljare och partners. Underliggande drivkrafter som gynnar bolaget är trenden bland energibolagen att effektivisera och digitalisera, samt en allt större betydelse av grön energi.

På sistone har NODA slutit flera nya avtal med energibolag, operatörer och fastighetsbolag i både Sverige och utomlands. Bland annat har Wien Energie valt att, efter en första utvärdering, gå vidare med NODAs lösning. Dessutom levererar bolaget nu AI-lösningar för förnyelsebar energi till en stor fjärrvärmeoperatör i Asien inom ramen för ett större ramavtal.

Portföljen har vuxit till 9 bolag

Inklusive NODA består portföljen idag av totalt 9 bolag. Under första halvåret har man gjort följdinvesteringar i Appspotr på 4 Mkr samt PubQ på 1Mkr och även nyinvesteringar i Itatake på 1 Mkr samt Tölve på 0,5 Mkr. Ganska nyligen investerade man dessutom 1 Mkr i Bricknode Holding AB. Den långsiktiga ambitionen är oförändrat att göra upp till fyra investeringar per år, för att på sikt ha mellan 15 och 20 bolag i portföljen.

Tyvärr har de två noterade innehaven Appspotr och Hoodin visat en mycket svag utveckling hittills i år. Det i sin tur har givetvis belastat värdeutvecklingen i portföljen, som från dagen de första investeringarna gjordes i juni 2018 till slutet av juni i år uppgick till -8% per år före kostnader (IRR). Förvisso är det långtifrån det långsiktiga målet att avkasta 20% per år, men målet är satt över en 5-årsperiod, vilket fortfarande lämnar utrymme för en betydande förbättring, inte minst med tanke på eftersläpningen i värderingarna av de onoterade innehaven.

Här är en sammanfattning av den senaste utvecklingen i respektive portföljbolag:

1. AppSpotr (ägarandel cirka 6,7%)

IT-bolaget med sin low code plattform för utveckling av mobila, professionella appar har under året utvecklats med att etablera nya partners inom både offentlig och privat sektor samt att befintliga avtalskunder går över till den nya plattformen i hög utsträckning. I mars stärktes balansräkningen med 55 Mkr via teckningsoptionsförfall.

Värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna (ARR) uppgick till 5,9 Mkr vid slutet av september. Nettoomsättningen släpar något efter och uppgick till 4 Mkr under de första nio månader i år. Under det tredje kvartalet meddelade bolaget att man förstärker sitt erbjudande inom app som tjänst och starta Appspotr Studios, en utvecklingstjänst som riktar sig till företag som vill lägga ut produktion, publicering och löpande underhåll och uppdatering av hela eller delar av sin apportfölj.

Utöver det tecknades ett villkorat avtal om förvärv av bolag med utvecklare i Sri Lanka för 3,5 Mkr, vilket förväntas minska Appspotrs beroende av externa konsulter samt underlätta framtida tillväxt.

Sedan slutet av juni handlas Appspotrs aktie på Nasdaq First North (tidigare Spotlight Stock Market). Steget togs för att göra bolaget mer synligt och på så sätt bredda investerarbasen internationellt. Fokus framöver är att rekrytera inom sälj för att öka ARR.

2. Arkimera Robotics (ägarandel cirka 6,3%)

Bolaget, som har tagit fram en självinlärningsalgortim för datainmatning från digitala dokument, har en mycket skalbar plattform och deras automatiseringstjänst AzoraOne växer snabbt. Med tre affärssystem som har integrerat Arkimeras självinlärningsalgoritm har Arkimera verifierat tjänsten på den svenska marknaden och nästa steg är att expandera internationellt. Tidigare i år uppmärksammades bolaget på techsajten Breakits lista över Sveriges 30 mest lovande doldisbolag.

Månadsvis processas mer än 200 000 bokföringsunderlag av algoritmen och i dagsläget är det fler än 4 500 företag som nyttjar självinlärningsalgoritmen i sin löpande bokföring. Under räkenskapsåret 2020/21 visade man en nettoomsättningstillväxt om 116% och ARR ökar för varje månad och uppgick vid slutet av augusti till 2,3 Mkr. Nyligen tecknades dessutom ett nytt avtal med en svensk leverantör av affärssystem.

3. Hoodin (ägarandel cirka 8,4%) 

Hoodins SaaS-plattform möjliggör mediabevakning åt företag och organisationer som annars inte är möjlig i dagens mångfacetterade mediesamhälle. Den molnbaserade plattformen automatiserar hela processen från bevakning och hantering av digitalt innehåll från ett    stort antal datakällor, såsom databaser, hemsidor, sociala medier. Under första halvåret i år ökade nettoomsättningen med 79%, jämfört med samma period i fjol, till 0,78 Mkr.

Bolaget har under de senaste kvartalen utvecklat sin partnerstrategi till att inkludera flera olika sorters partners, samt ingått avtal med partners på nya geografiska marknader. Man gynnas bland annat av ett nytt EU-regelverk inom Medtech. Inom detta område har man upparbetade relationer med över 150 partners i fyra olika världsdelar. Antalet företag inom medtech och pharma som förväntas använda Hoodin ökade under september till 1115 företag, cirka 10% fler än månaden innan.

4. PubQ (ägarandel 9,1%)

Bolagets kassasystem för restaurangbranschen i appformat skördar framgångar på marknaden och  har lanserats hos flera restaurangkedjor. Under hösten 2020 har man slutit ett ramavtal med en stor global restaurangaktör där PubQ nu håller på att implementera sin lösning på en stor del av kedjans 1700 restauranger i Norden.

Detta har bidragit till att antalet restauranger där PubQs lösning är implementerad ökade åttafalt under 2020 (från låga nivåer) och har ökat med cirka 70% under första kvartalet 2021. PubQ ser positivt på framtiden då flertalet av de restauranger som varit stängda på grund av pandemin nu öppnar igen.

Under sommaren lanserades dessutom tjänsten Weborder, som innebär att gäster kan beställa och betala mat via mobiltelefon med hjälp av en QR-kod eller länk. Restauranger kan därmed utforska PubQs lösning som en SaaS- tjänst där man enkelt kommer i gång.

I Danmark och Norge har transaktionsvolymerna för PubQ ökat med 30% och i Sverige med 20% sedan augusti, även om tillväxten i Sverige hindras av ett något starkare säsongsmönster med sommarrestauranger. Även i antal aktiva restauranger ser bolaget en mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer.

5. Glase Fintech (ägarandel cirka 3,9%)

Glase Fintech har rättigheterna till en mobil betalningstjänst som möjliggör mobila betalningar i butik samt även hanterar digitala kvitton, kampanjerbjudanden och banköverföringar. Bolagets teknik samt dotterbolag såldes emellertid under 2019 till en norsk aktör, och det är i dagsläget oklart hur verksamheten ska se ut i framtiden.

6. Itatake (ägarandel cirka 1,4%)

Itatake är en av de nya investeringarna och del av portföljen sedan mars 2021. Bolaget utvecklar och marknadsför innovativa ”casual games”. Spelet Gumslinger fortsätter att skörda framgångar och har varit nominerat i tre olika klasser i Pocket Gamer Mobile Games Award 2021. Gumslinger har hittills laddats ner en bra bit över 6 miljoner gånger. Succén har fortsatt även i höst. I början av september vann Gumslinger Googles Indie Games Festival och Itatake är nu ett av 36 globala bolag (av 1500 sökande) som ingår i Google Plays acceleratorprogram.

Efter att ha vuxit med 364% under 2020, mätt i antal nedladdningar, ligger fokus nu på    marknadsföring i USA, Sydkorea, Ryssland samt en handfull länder i Europa och Sydamerika. Under andra halvåret 2021 kommer bolaget dessutom inleda ett samarbete för att kunna lansera spel på den kinesiska marknaden. Även en uppdatering av Gumslinger och lanseringen av en ny speltitel står på agendan under hösten.

7. Noda Intelligent Systems (ägarandel cirka 8%)

Som tidigare nämt gjordes investeringen i Noda i slutet av juni. För några dagar sedan fick man sällskap av Longrun Capital, ett dotterbolag till familjen Ljungbergs family office Tagehus Holding. Longrun investerar 2,5 Mkr i Noda och lyfter bland annat fram bolagets potential att bidra till väsentligt minskade koldioxidutsläpp globalt.

8. Tölve (ägarandel cirka 1,8%)

Nummer tre av årets nyinvesteringar erbjuder en plattform för proaktiv prospektering för B2B-säljare, där mjukvaran har utvecklats i samarbete med Bisnode.

Bolaget har flera viktiga kundavtal, bland annat ett unikt partneravtal med ett branschledande affärssystem för bemanningsbolag. Omsättningen har ökat ordentligt under början av året och bolaget satsar ytterligare och rekryterar fler säljare för att kunna växa snabbare. Kunderna efterfrågar betydligt mer säljstöd och nykundsbearbetning är högt prioriterat hos många.

9. Bricknode (ägarandel cirka 2% vid fullteckning av kommande emission)

Det senaste tillskottet till portföljen är Bricknode, ett SaaS-bolag som har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen. För några dagar sedan blev det känt att bolaget har fått godkännande avseende upptagande till handel på Nasdaq First North. I samband med det kommer man genomföra en nyemission om 30 Mkr, där CapSek har ingått ett teckningsåtagande om 4 Mkr. Av teckningsåtagandet är 3 Mkr en kontant följdinvestering och resterande belopp 1 Mkr avser kvittning av ett tidigare utbetalat konvertibellån.

Bricknode grundades 2010 och har sedan 2015 fokuserat på att ta fram en skalbar  mjukvaruplattform för finanssektorn. I dagsläget har man drygt 20 kunder och omsättningen uppgick     till cirka 12 Mkr i fjol. Plattformen fungerar som ett operativsystem som det i princip går att skapa vilka applikationer som helst på. Bolaget utvecklar olika vertikaler som fungerar som plug and plays, där kunderna kan bygga egna funktioner. Ett exempel är Bricknode Broker för värdepappershandel. Andra exempel på vertikaler där kunder kan lägga på egna funktioner mot våra API:er är inlåning, utlåning och fondadministration.

Intresset från investerarhållet är stort och cirka 67% av erbjudandet omfattas av teckningsåtagande från befintliga ägare samt externa investerare. Förutom Northern CapSek har även teckningsåtagande lämnats av bland annat BackingMinds Invest AB, Lena Apler, Claes   Hemberg och Polynom Investment AB.

Stabil finansiell situation

Till följd av påfyllningen i våras hade man råd med de ovan nämnda investeringarna och hade dessutom 8,9 Mkr i likvida medel på balansräkningen vid slutet av juni. Givet den slimmade organisationen har man ganska låga kostnader och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 Mkr under första halvåret.

Samtidigt befinner sig alla portföljbolag i en tidig expansionsfas och kommer kräva mer eller mindre stora tilläggsinvesteringar de kommande kvartalen. Det vore därför av fördel om så många som möjligt kommer att utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO2, så att bolaget kommer få ett tillskott av ytterligare 14,9 Mkr före kostnader (vid 100% teckningsgrad). Annars kommer man behöva be sina ägare om ett nytt kapitaltillskott inom överskådlig framtid.

Generellt är marknaden för start-ups väldigt het just nu, och i synnerhet inom tech. Covid-19 pandemin har ytterligare påskyndat digitaliseringstrenden i samhället, och förutsättningar för hög framtida tillväxt är goda inom de flesta av CapSeks fokusområden.

Ledningen fördjupar dessutom sina etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer alltmer och totalt finns det nu fler än 10 aktörer, samtliga i södra Sverige, som man samarbetar med för att hitta kvalitetssäkrade bolag att investera i. Målsättningen är att göra upp till fyra investeringar per år för att på sikt bygga upp en portfölj bestående av 15 – 20 bolag. I och med årets investeringar ser vi det som mest sannolikt att man de kommande månadernba framförallt kommer fokusera på de befintliga innehaven.

Omvärderingspotential i onoterade innehaven

Capseks aktieutveckling har inte varit särskilt uppmuntrande sedan början av året och nedgången uppgår i skrivande stund till cirka 40%. Utvecklingen är nära kopplad till de två noterade innehaven, Appspotr och Hoodin, och deras kräftgång på börsen. Det är olyckligt, men vid slutet av juni utgjorde de noterade innehaven fortfarande 60% av portföljens marknadsvärde.

Viktigt att notera är, emellertid, att Capsek har inte gjort några omvärderingar av de onoterade innehaven, trots den mycket positiva utvecklingen i de flesta av dem. Det borde inte vara alltför långsökt att vi förr eller senare kommer se en uppvärdering i till exempel PubQ och Noda, givet den positiva trenden de befinner sig i. Inte minst i Nodas fall har man dessutom kommit in på en mycket fördelaktig värderingsnivå.

Vid slutet av juni uppgick substansvärdet till 4,61 kr per aktie. Sedan dess har förvisso Appspotr och Hoodin sjunkit med ytterligare omkring 40%. Grovt räknad skulle nedgången i dessa två innehaven motsvarar en minskning om drygt 20% i Capseks substansvärde.

Om alla teckningsoptioner av serie TO2 kommer utnyttjas, tillkommer dessutom 4 608 140 aktier, motsvarande en ökning om 49,8%. Justerat för kassatillskottet och det högre antalet aktie skulle det motsvara ett substansvärde kring uppskattningsvis 3,5 kr per aktie. Det innebär att aktien handlas just nu med en liten rabatt till substansen. Den kalkylen tar dock inte hänsyn till potentiella uppvärderingar av den onoterade portföljen. Portföljbolagen utvecklas väl, vilket rimligtvis innebär en värdeökning jämfört med Capseks ingångsnivå.

Många investmentbolag handlas till en delvis saftig premie till sina substansvärden, både etablerade aktörer såsom Kinnevik och VNV Global, men även nya uppstickare som Flat Capital. Alla dessa har en betydlig andel av onoterade innehav i portföljen, även om CapSek har en större fokus på start-ups. Det innebär dock inte nödvändigtvis en större risk, då man ofta komma in till betydligt lägre värderingsmultiplar, så även om ett av innehaven inte skulle lyckas så är skadepotentialen begränsad.

Givet den spännande sammansättningen av portföljen med exponering mot flera lovande framtidsbranscher, samt den positiva operationella trenden i bolagen, borde i våra ögon även CapSek handlas till en premie till sin substans. Även om vi tolkar det som positiv att ledningen hittills har varit konservativ vad gäller omvärderingar, så vore det från ett aktieägarperspektiv gynnsam om man började synliggöra de verkliga värden av de onoterade innehaven mer regelbundet.

CapSek är en unik möjlighet för tech-intresserade placerare att få tillgång till en VC-portfölj via börsen. Aktien har utvecklats svagare än vad vi förväntade oss i början av året, mestadels till följd av nedgången i de noterade innehaven. Det är samtidigt en bra påminnelse om att denna typ av investering innebär en högre risk än vanligt, och bör främst ses som en krydda.

Som en konsekvens av årets händelser och med hänsyn till ett högre antal aktier justerar vi vårt base case värde till 5 kr per aktie (9,5 kr). Här utgår vi ifrån att alla teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas.

Om vi tittar på ett hypotetiskt scenario utan optionslösen, så uppgår motsvarande substansvärde till uppskattningsvis 3,95 kr per aktie och riktkursen skulle ligga kring 5,7 kr på 12 månaders sikt.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Teckna aktier i Northern CapSek
25.03.2021

Teckna aktier i Northern CapSek

CapSeks affärsidé är att investera i onoterade och noterade bolag, främst techbolag, som befinner sig i en utvecklingsfas och har god tillväxtpotentia

CapSek är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Det är främst affärsmodellen, inte branschen, som är det intressanta. Man har en förkärlek för att investera i SaaS-bolag. CapSek investerar i scale-up fasen, dvs när bolagen har börjat få skalbara intäkter och tar in expansionskapital för att accelerera tillväxt. Investeringar sker företrädesvis i bolag utanför Stockholm. CapSek är en aktiv minoritetsägare som engagerar sig i bolagen, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller coaching till ledningen i bolagen. CapSek har nu 7 bolag i portföljen, varav 5 är onoterade.

CapSek gör just nu en nyemission på cirka 17,9 miljoner kronor. Sista teckningsdag är den 30:e mars

 


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB

Teckningspris: 3,90 SEK

Teckningsperiod: 15 mars - 30 mars 2021

Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3

Emissionslikvid: cirka 17,9 MSEK

Teckningsförbindelser: cirka 48 procent


Dokument och filer

Teckna units

Prospekt

Teaser

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början