Northern CapSek Ventures Q3-resultat
23.11.2023

Northern CapSek Ventures Q3-resultat

Det NGM-noterade investmentbolaget CapSek presenterade under morgonen resultaten för det tredje kvartalet i år.

Det redovisade nettoresultatet under Q3 2023 uppgick till -3,2 MSEK, där omvärderingar av innehaven stod för -0,8 MSEK och rörelsens kostnader uppgick till 2,4 MSEK. De noterade innehaven (Appspotr, Hoodin, Huddlestock och Zesec of Sweden) har tyvärr haft en ogynnsam utveckling på börsen och deras värde skrevs därför ned med totalt cirka 1,5 MSEK i det tredje kvartalet. Substansvärdet, enligt CapSeks definition, uppgick till 1,18 kronor per aktie per den sista september. 

Glädjande var att värdeförändringen på de onoterade innehaven var positiv och uppgick till sammanlagt 0,7 MSEK i det tredje kvartalet. Under april – september i år ökade nettoomsättningen med hela 52 % på årsbasis för de onoterade bolagen i uppskalningsfas (Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ).

I VD-ordet framgick det att de bolag som har utvecklats bättre än väntat är Arkimera Robotics, Noda Intelligent Systems och PubQ samt att deras framgångar öppnar möjligheter för intresse från industriella aktörer eller ventureinvesterare. Den verkställande direktören Henrik Jerner påpekade dock att det fortfarande är för tidigt att göra fullskaliga exits till höga värderingar, men att det finns potential att attrahera expansionskapital till attraktiva värderingsnivåer.

Utöver de befintliga innehaven, har CapSek även ingått intentionsavtal om att investera i RockSigma och Arctic Space Technologies. Bägge bolagen återfinns i Region Norr, där CapSek som bekant ser goda investeringsmöjligheter. I det tredje kvartalet gjorde CapSek även följdinvesteringar i Noda, Itatake och PubQ till ett sammanlagt värde om cirka 0,8 MSEK. Innevarande kvartal, alltså efter den sista september, har ytterligare två följdinvesteringar gjorts i Noda (0,7 MSEK) och Itatake (0,3 MSEK). 

CapSek genomförde nyligen även en företrädesemission av stamaktier och teckningsoptioner som tillför bolaget cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 49 % och teckningsoptionerna kan, vid fullt utnyttjande, tillföra bolaget högst cirka 10,9 MSEK. Den fullständiga Q3-rapporten av Northern CapSek Ventures hittar man här, medan Stockpickers tidigare material kring det svenska investmentbolaget går att finna här.


Ge din syn på Northern CapSek här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna i CapSek
07.11.2023

Sista chansen att teckna i CapSek

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

CapSek genomför en nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10 MSEK. Teckningskursen i emissionen är 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie. Emissionen omfattas till cirka 21 procent av teckningsåtaganden, motsvarande 2,1 MSEK.

Kapitalet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt. Absoluta merparten av kapitalet går till följdinvesteringar i utvalda portföljbolag samt investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 8:e november 2023.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Ca 10 MSEK plus ytterligare maximalt 22,2 MSEK vid fullt utnyttjande av TO4.

Teckningsförbindelser: 2,1 MSEK motsvarande cirka 21 % av företrädesemissionen.

Teckningskurs: 0,45 SEK per unit motsvarande 0,45 SEK per aktie.

Handel med uniträtter (UR): 25 oktober 2023 – 3 november 2023

Teckningsperiod: 25 oktober – 8 november 2023

Emissionsstorlek: 22 157 644 units motsvarande 22 157 644 nyemitterade stamaktier och 22 157 644 teckningsoptioner av serie TO4.

Utspädning vid full teckning: Upp till 40 %.

Teckningsoptioner av serie TO4: En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under perioden från och med den 28 oktober 2024 till och med den 8 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 1,0 SEK.


Länkar och dokument

Läs mer här

Teaser

Informationsmemorandum

 Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde

Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde ifyllbar

Teckna via Avanza

Senaste genomförda uppdragsanalys

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Northern CapSek Ventures letar techbolag utanför Stockholmsregionen
02.11.2023

Northern CapSek Ventures letar techbolag utanför Stockholmsregionen

Det svenska investmentbolaget Northern CapSek Ventures, noterat på NGM Nordic SME, presenterade den 24 oktober en rapport över de 50 mest intressanta techbolagen utanför Stockholm. CapSeks affärsidé är att investera i onoterade tillväxtbolag i start-up- och uppskalningsfas.

Syftet med den omfattande rapporten är att ge investerare en närmare inblick i hur CapSek arbetar samt ge synlighet åt bolag i tidig fas med huvudsäte utanför Stockholm. Med tankepå att CapSek styr sin verksamhet från Göteborg och Piteå, är det därav ingen slump att företagen som återfinns i rapporten är från antingen Region Norr (25) eller södra Sverige (25).

Läs artikeln som PDF här

Gott om innovation - Men brist på kapital

Det kommer knappast som någon större överraskning att en stor del av de som ägnar sig åt investering i bolag i tidig fas återfinns i Stockholmsregionen. Duktiga och innovativa entreprenörer finns dock i alla regioner i Sverige, men avsaknaden av tillväxtkapital i dessa regioner leder tyvärr ofta till att företagen antingen slutar växa eller letar sig mot huvudstadsregionen. Det här är en av orsakerna till att CapSek etablerade sig i Region Norr tidigare i år och även sedan tidigare ha fokuserat på att hitta bolag i de södra delarna av Sverige. Statistiken som lyfts fram i tech-rapporten, visar inte minst att Stockholmsbolag som omsätter 50 - 250 MSEK får en premiumvärdering på runt 60 % i samband med att man tar in expansionskapital vid så kallade A-rundor.

I Region Norr har investeringarna under senare år ökat markant. Det är främst ett resultat av att stora bolag, såsom Northvolt, SSAB och LKAB, har sett goda möjligheter i regionen, men den förhöjda aktiviteten spiller även över på mindre bolag i regionen. Enligt tillväxtverkets statistik har Norrbottens län idag en klart högre andel företag som vill växa i förhållande till övriga Sverige. Tyvärr är andelen företag som ser kapital som ett stort hinder för tillväxt även högre i regionen och därpå har Norrbottens län en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i Sverige.

I västra Götalands län är situationen långt densamma som i Norrbotten. Det vill säga en större andel av bolagen i regionen strävar efter tillväxt, samtidigt som arbetslösheten är lägre än i merparten av övriga Sverige. Ovan, i kombination med att bolag i tidig fas värderas lägre än i Stockholmsregionen, skapar förstås bra förutsättningar för CapSek att hitta goda investeringar i dessa regioner. För tillfället råder det heller ingen större eufori kring techbolag i tidig fas, då allt fler investerare skiftat fokus mot etablerade verksamheter med positiva kassaflöden, men på sikt lär även den marknaden återhämta sig.

I CapSeks rapport över de 50 mest intressanta techbolagen utanför Stockholm, har man valt att exkludera de befintliga portföljbolagen. En stor del av företagen som nämns i rapporten, kunde dock passa in relativt väl i CapSeks portfölj  med hänsyn till storlek, teknikhöjd och i vilket utvecklingsskede bolagen befinner sig. CapSeks mål på sikt är att bygga upp en diversifierad portfölj bestående av 20 – 25 bolag.

VD Henrik Jerner nämnde nyligen i en intervju med Stockpicker att det förstås finns många intressanta bolag i den publicerade rapporten, men valde ändå att lyfte fram de Piteåbaserade bolagen Reclaimit och Blikk samt start-up bolaget Widefind från Luleå.

Reclaimit

Med över 17 miljoner hanterade kundärenden är Reclaimit idag marknadsledande i Norden inom automatiserade retur- och reklamationssystem. Bolaget har skapat en smidig returportal, där företagskunderna själva kan designa sin iFrame så att slutkunderna lätt känner igen sig.

Det Piteåbaserade e-handelsbolaget grundades redan för 20 år sedan, men CapSek bedömer i rapporten att det finns outnyttjad potential som ännu inte är bevisad för marknaden. Den ekonomiska utvecklingen under de senaste tre åren har varit god och försäljningen har ökat från 12 MSEK år 2020, till 19 MSEK ifjol. Samtidigt närmar sig verksamheten break-even (2022: -0,4 MSEK).

Blikk

Även SaaS-bolaget (Software as a Service) Blikk har sitt säte i Piteå och har under de senaste tre åren ökat försäljningen markant. Omsättningen har ökat från 14 MSEK år 2020, till 34 MSEK år 2022, samtidigt som man har svängt från förlust till  en vinst på 4,7 MSEK ifjol. Bolaget har skapat ett omfattande affärsverktyg för tidsrapportering, projekthantering samt faktura- och löneunderlag.

CapSek bedömer att bolaget bevisat sin potential genom den kraftiga omsättningstillväxten, men att innovationsgraden är begränsad med tanke på de otaliga konkurrenterna inom området. Den starka ekonomiska utvecklingen i Blikk de senaste tre åren visar dock på skalbarheten i den här typen av SaaS-affärsmodeller.

Widefind

Det tredje bolaget som Henrik Jerner valde att lyfta i intervjun var Widefind från Luleå. Bolaget erbjuder innovativa positionslösningar för industrin och är speciellt starka inom UWB (Ultra Wideband), vilket är en teknik som möjliggör precis och pålitlig fastställning av avstånd, rörelser och positioner. Försäljningen ökade från 1,2 MSEK år 2020 till 3,5 MSEK år 2022 och CapSek bedömer tekniken som relativt unikt samt konkurrenssituationen som god. Sedan 2022 ser dock Widefind ut att vara del av Mobilaris Industrial Solutions.

Utöver axplocket på tre bolag som vi skrivit om i denna artikel, finns det 47 andra intressanta techbolag att bekanta sig med i den omfattande tech-rapporten av CapSek som hittas här.

Företrädesemission

Northern CapSek Ventures genomför för tillfället en nyemission av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner, som vid full teckning kan tillföra bolaget cirka 10 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK, samt handlat upp en så kallad toppgaranti motsvarande cirka 0,3 MSEK. Det här innebär att företrädesemissionen omfattas till cirka 27 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Utöver att stärka kassan för bolagets fortsatta löpande drift, avser CapSek använda en del av likviden i emissionen till följdinvesteringar i de befintliga portföljbolagen Rocksigma, Arkimera, Noda och PubQ.

Emissionskursen är satt till 0,45 SEK per aktie, vilket ger investerare möjligheten att bli delägare i CapSek till en rabatt om cirka 65 % i förhållande till substansvärdet den 30 juni 2023 (1,27 SEK). Läs mer om CapSeks företrädesemission här.

Läs artikeln som PDF här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
CapSek genomför nyemission med teckningsperiod 25 oktober - 8 november
26.10.2023

CapSek genomför nyemission med teckningsperiod 25 oktober - 8 november

CapSek genomför en nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10 MSEK. Teckningskursen i emissionen är 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie. Emissionen omfattas till cirka 21 procent av teckningsåtaganden, motsvarande 2,1 MSEK.

Kapitalet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt. Absoluta merparten av kapitalet går till följdinvesteringar i utvalda portföljbolag samt investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.

Varför investera?

Möjlighet att investera i en rabatterad aktieportfölj - CapSeks substansvärde uppgick per den 30 juni 2023 till 1,27 SEK per aktie. Emissionskursen om 0,45 SEK per aktie ger investerare möjligheten att bli delägare i CapSek och få exponering mot deras Portföljbolag till en rabatt om 65 % i förhållande till substansvärdet.

Minskad likviditetsrisk - Ett ägande i CapSek ger en exponering mot onoterade aktier samtidigt som CapSeks värdepapper är en likvid tillgång som kan köpas och säljas vilket minskar risken för att vara inlåst i en investering utan möjlighet att realisera en eventuell avkastning.

Etablerade utvärderingsprocesser och ägarengagemang - CapSek har etablerade investeringsprocesser som säkerställer att endast de mest lovande bolagen väljs ut och professionalismen gör CapSek attraktiva som investerare. Dessutom möjliggör CapSeks ägarengagemang att Portföljbolagen kan växa med stöd från erfarna investerare och rådgivare.

Låg konkurrens och attraktiva värderingar - Konkurrensen om Målbolag är låg inom de geografiska regioner CapSek verkar. Det ökar sannolikheten att hitta bolag till attraktiva värderingar samt ger CapSek ett bättre förhandlingsläge när det gäller investeringsvillkor.

Unik exponering och gemenskap - Genom att investera i CapSek erhålls en unik exponering mot snabbväxande, onoterade, techbolag vilket kan vara svårt att uppnå på andra sätt. Dessutom finns möjligheten att engagera sig i CapSeks ”investor community” vilken är en plattform för kunskapsutbyte, nätverksbyggande och samarbete. Slutligen erbjuds större aktieägare möjligheten att saminvestera med CapSek vilket innebär en unik möjlighet till ytterligare exponering mot attraktiva onoterade tillväxtbolag.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Ca 10 MSEK plus ytterligare maximalt 22,2 MSEK vid fullt utnyttjande av TO4.

Teckningsförbindelser: 2,1 MSEK motsvarande cirka 21 % av företrädesemissionen.

Teckningskurs: 0,45 SEK per unit motsvarande 0,45 SEK per aktie.

Handel med uniträtter (UR): 25 oktober 2023 – 3 november 2023

Teckningsperiod: 25 oktober – 8 november 2023

Emissionsstorlek: 22 157 644 units motsvarande 22 157 644 nyemitterade stamaktier och 22 157 644 teckningsoptioner av serie TO4.

Utspädning vid full teckning: Upp till 40 %.

Teckningsoptioner av serie TO4: En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under perioden från och med den 28 oktober 2024 till och med den 8 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 1,0 SEK.


 Länkar och dokument

Läs mer här

Teaser

Informationsmemorandum

 Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde

Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde ifyllbar

Teckna via Avanza

Senaste genomförda uppdragsanalys

Ansvarsbegränsning
Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad. Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.

Stäng×
Relaterade ämnen
50 intressanta techbolag som befinner sig utanför Stockholmsregionen
24.10.2023

50 intressanta techbolag som befinner sig utanför Stockholmsregionen

NGM-noterade investmentbolaget Northern CapSek Ventures presenterade idag en rapport över 50 intressanta techbolag i Sverige som befinner sig utanför Stockholmsregionen. Göteborgsbaserade CapSek etablerade sig tidigare i år även i Region Norr, genom rekryteringen av Göran Carlson som Investment Manager samt ett lokalt kontor i Piteå, och ser stor potential i flera av bolagen som nämns i den publicerade techrapporten.

Läs rapporten här

Stäng×
Relaterade ämnen
Itatake's mobile game Kloot Arena off to a good start
26.09.2023

Itatake's mobile game Kloot Arena off to a good start

One of the largest holdings in the investment company Northern CapSek Ventures’ portfolio is the award-winning mobile game developer Itatake. As of today, CapSek owns approximately 9 % of Itatake.

Would rather read article as PDF

About Itatake

Founded in 2011 as a hobby project, the game studio Itatake launched its first game, Pebble Universe, the following year. The mobile game garnered attention both in Sweden and internationally, and over the past 5-6 years, the company has devoted substantial efforts to building a diverse portfolio of games. The founders, Thomas Wedin and Mattias Granat, remain deeply involved in the company where Wedin serves as the CEO of Itatake, while Granat acts as the Creative Lead. Despite securing venture capital over the years to develop and market their games, the two founders continue to hold significant shares in Itatake. As of March 2022, their combined ownership stake was over 47 %.

Today, Itatake's game portfolio consists of nine titles and thegames collectively have been downloaded over 19 million times. Although Itatakes' mobile games vary in complexity and sophistication, they all share the common feature of being accessible and easy to understand and play. Itatake's mobile games are available for free and can be downloaded through Apple's App Store and Google Play. Like most mobile developers these days, the Gothenburg-based game studio generates their revenue from in-app purchases and in-game ads.

Gumslinger downloaded over 13 million times

This summer, Itatake unveiled its newest game – Kloot Arena. Prior to this release, their most notable success was the casual game Gumslinger. As of today, Gumslinger has been downloaded over 13 million times and has up to 800 thousand unique monthly players. The game features rapid dueling gameplay using gum-based characters and secured victory at the 2021 Google Indie Games Festival. Additionally, it earned nominations in categories such as "Mobile Game of the Year" and "People’s Choice" at the PocketGamer Mobile Game Awards the same year. Despite the game being launched over three years ago, Gumslinger continues to grow, with new features being added regularly.

While Gumslinger is the biggest success-story for Itatake so far, other games have also performed well. For instance, Rest in Piece, released in 2019, has garnered over 35 thousand reviews on Google Play, with an average rating of 4.5 stars, and the game has been downloaded over three million times on the same platform.

From hyper- to mid-core casual games

As previously mentioned, the game studio based in Gothenburg launched its latest game this summer. Unlike many of Itatake's other mobile games, Kloot Arena is categorized as a mid-core casual game. A little over a year ago, Itatake strategically chose to move away from developing hypercasual games due to intense competition in that sector. Another factor is, of course, that a bigger game can attract a loyal group of players, who ideally can bring in revenue for the company over a longer time with small marketing efforts.

Kloot Arena is a turn-based online battle game where players can challenge their friends. The game is downloadable for free, but in-app you can spend your money on Gems, Coins, Skins and so forth. The new game, Kloot Arena, shares some similarities with Gumslinger, but it takes things up a notch with improved graphics, enhanced sound-effects and a cool backstory. What really sets it apart from Itatakes earlier games is that Kloot Arena is designed for cross-platform gaming, allowing you to play regardless of the device you choose, whether it's your phone, gaming console or computer. This functionality, cross-play, is expected to be accessible already later this year.

It’s quite impressive what Itatake has achieved with a small team, of currently 9 employees, and limited resources. Itatake also took a new approach in the developing of Kloot Arena, where a significant portion of the development work were saved in the form of modules and can be reused in future games. This reduces costs and accelerates time to market when developing new games.

Large Community

Despite being a small Swedish game studio, Itatake has over the years built up an impressive audience. Using primarily own marketing recourses, the company has achieved nearly 150 thousand followers on TikTok and over 180 thousand on Instagram.

In connection with the launch of Kloot Arena this summer, Itatake also opened a Discord channel. Through this channel the community plays a key role in improving Kloot Arena by sharing their gaming experiences, ideas, and reporting potential bugs, among other things. As of today, the Discord community consists of approximately 500 members. Considering that Kloot Arena was launched just a few months ago, it is highly likely that the channel will continue to grow.

We asked Itatake’s CEO, Thomas Wedin, to answer five quick questions.

Q1 – Following the successful launch of Kloot Arena, could you provide some insights into what’s on the horizon for the next six months for the game?

Now we are going to scale. We will invest in user acquisition and influencer marketing, and continue to launch frequent updates to activate the players and maximize the KPIs.

Q2 – Have you already identified any differences in player behavior in Kloot Arena, categorized as a midcore game, compared to your more hyper-casual titles?

Yes, these players are more committed and have greater demands on the game, compared to casual and hypercasual players.

Q3 – Gumslinger continues to grow and attract many unique players each month. Are there any operational or financial goals you can share for the game in the next 6-12 months?

We will continue to update Gumslinger and ramp up the user acquisition investment a bit. Players are investing a lot of time in the game, and we know there it is a lot of opportunities for the game the coming year.

Q4 – Is the primary focus currently on Kloot Arena and Gumslinger, or do you also allocate recourses to your other games?

We are focusing on these two games in our live portfolio. Since we still are a small team we need to allocate our resources in a smart and effective way.

Q5 – Do you currently have any new game ideas in the works, or is your focus solely on maximizing the potential of your existing game portfolio?

We are starting up our next game project, a sequel to Gumslinger, planned for launch in the first half of 2024. It will be another type of gameplay, placed in the Gumslinger universe with a lot of functionality and code reused from Kloot Arena.


Would rather read article as PDF

Disclaimer

This report is intended for informational purposes only and may not be used or considered under any circumstances as an offer to sell or buy any securities or as advice to trade any securities. It is for general purposes only and does not take into account your individual needs, investment objectives and specific financial circumstances. Investment involves risk. The report is based on sources Stockpicker AB considers to be correct and reliable. However, Stockpicker AB does not guarantee the materialization, correctness, accuracy or completeness of the information, estimates, opinions or forecasts expressed or implied in the report. Stockpicker AB is not responsible for correcting or updating any information contained in this report and will not compensate, any direct or consequential losses, caused by the information published in this report. Our analyst(s) in this report, do not hold any securities in Northern CapSek Ventures or Itatake at the date of publication.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Northern CapSek Q2 2023 kommentar
24.08.2023

Northern CapSek Q2 2023 kommentar

Det NGM-noterade investmentbolaget Northern CapSek presenterade under morgonen resultaten för det andra kvartalet i år. Under april – juni redovisade Northern CapSek ett negativt nettoresultat på -5,0 MSEK, drivet av att innehaven värderats ned med -2,6 MSEK. Den negativa värdeförändringen i portföljen beror främst på de noterade innehaven (-2,5 MSEK), medan värdeförändringen i de onoterade innehaven var mer blygsam (-0,1 MSEK). Substansvärdet, enligt CapSeks definition, uppgick per den sista juni i år till 1,27 kronor per aktie. Det senaste avslutet i stamaktien (ticker: CAPS) är i skrivande stund 0,950 kronor.

Under det andra kvartalet gjorde Northern CapSek följdinvesteringar i Appspotr (1,1 MSEK) och Hoodin (0,5 MSEK) samt konverterade ett lån till Talkamatic på 0,1 MSEK till aktier. Efter periodslut den 30 juni har 0,3 MSEK även investerats i Noda och 0,2 MSEK i Itatake. Den senare nämnda, Göteborgsbaserade utvecklaren av casual-mobilspel Itatake, lanserade så sent som i somras sitt nya spel Kloot Arena.

I juli har även CapSeks portföljbolag Bricknode avnoterats från Nasdaq First North Growth Market. Det här efter att Bricknode förvärvades av Huddlestock Fintech tidigare i år. Som förvärvslikvid kommer Northern CapSek att erhålla aktier i Huddlestock Fintech som alltså är noterat på Euronext Oslo. CapSek gav även ett lån på 0,75 MSEK till Bricknode tidigare i år och för detta har bolaget redan erhållit Huddlestock-aktier som återbetalning.

Den verkställande direktören Henrik Jerner nämnde i VD-ordet att han absolut inte är tillfreds med att redovisa en nettoförlust på 5,0 MSEK, men påpekar att både Appspotr och Hoodin har genomfört nyemissioner till hög rabatt, vilket följaktligen har pressat ned bolagens aktiekurser. Samtidigt var utfallen i emissionerna bra, där Appspotr och Hoodin tillfördes 10,9 respektive 6,6 MSEK före emissionskostnader. Över 80 % av det totala marknadsvärdet på portföljen i CapSek består av onoterade innehav och omvärderingarna av dessa uppgick till -0,1 MSEK i det andra kvartalet. Bakom den siffran meddelade Jerner att det rör sig om en uppvärdering på 0,9 MSEK i ett innehav samt två mindre nedvärderingar på totalt cirka 1,0 MSEK.  

Glädjande är att de onoterade bolagen i scale-up fas (Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ) fortsätter att växa. För dessa bolag ökade nettoomsättningen i genomsnitt med 50 % under januari – juni i förhållande till samma period året innan. En klar upptrappning från tillväxttakten på 18 % under H1 2022 och Jerner påpekade även i VD-ordet att en del av bolagen har goda förutsättningar att attrahera intresse från industriella- eller Venture Capital-aktörer de kommande 18 månaderna om de fortsätter ta steg i rätt riktning.

Northern CapSek etablerade sig tidigare i år i Region Norr genom ett tätt samarbete med den Piteåbaserade investeraren Göran Carlsson. För närvarande har Northern CapSek identifierat ett tiotal intressanta bolag och de första investeringarna i regionen väntas bli av redan i höst.

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer
Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys som Stockpicker erhållit betalning för. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Northern CapSek - Intressant expansion till Region Norr och god tillväxt i de onoterade innehaven
07.06.2023

Northern CapSek - Intressant expansion till Region Norr och god tillväxt i de onoterade innehaven

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Intressant expansion till Region Norr
Northern CapSek Ventures har tidigare främst investerat i tech-bolag i tidig fas med bas i de södra delarna av Sverige, men under 2023 etablerade bolaget sig även i Region Norr och rekryterade Piteåbaserade Göran Carlsson som Investment Manager. För närvarande är cirka 10 bolag i Region Norr under utvärdering och CapSek planerar att investera i minst två entreprenörsledda bolag redan i år. CapSek har identifierat ett betydande behov av tillgång till kapital bland de mindre entreprenörsledda tech-bolagen i regionen, där förutsättningarna torde vara goda i och med de stora investeringarna inom bland annat gruvnäring, energi, elektrifiering och rymdindustrin i regionen på senare tid.

God tillväxt i onoterade portföljen
Under perioden oktober 2022 – mars 2023 visade de sex onoterade portföljbolagen i uppskalningsfas (Arkimera, E-Go, Itatake, Klash, Noda och PubQ) en genomsnittlig tillväxt på 42 % på årsbasis. Glädjande är även att Arkimera nu är kassaflödespositiva och fortsatt i en stark tillväxtfas. Bland CapSeks noterade innehav, bör uppköpsbudet på Bricknode lyftas fram där premien var 166 % över stängningskursen dagen innan nyheten. Det här torde kunna lyfta resultatet senast under 2024.

Tyvärr har de noterade innehaven i stort haft en svag utveckling sedan periodslut den sista mars, inte minst Appspotr som den 23 maj sände ut ett pressmeddelande där det framkom att det med säkerhet inte går att garantera att rörelsekapitalet räcker för kommande tre månader. Appspotr har dock redan beslutat om en företrädesemission, som till 70 % omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, och vid full teckning kan tillföra bolaget 15,6 MSEK före emissionskostnader.

Substansrabatt
Substansvärdet per aktie, enligt CapSeks definition, uppgick till 1,44 SEK den 31 mars. CapSek-aktien handlas idag runt 0,94 SEK, vilket resulterar i en substansrabatt på cirka 35 % i förhållande till substansvärdet den 31 mars. Tyvärr har de noterade bolagen haft en svag utveckling sedan dess och marknadsvärdet på de noterade innehaven har fallit med cirka 1,7 MSEK enligt Stockpickers beräkningar per den 29 maj. De fyra noterade innehaven var dock under 20 % av den utgående balansen i Q1/2023 och de onoterade innehaven har av all information att döma haft en mer gynnsam utveckling.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
CapSek Q1|2023-kommentar
22.05.2023

CapSek Q1|2023-kommentar

NGM-noterade investmentbolaget Northern CapSek presenterade tidigare idag resultaten för det första kvartalet. Under januari till mars redovisade bolaget ett nettoresultat på -1,9 MSEK. Positiva värdeförändringar på 0,5 MSEK noterades i kvartalet, drivet av omvärderingar av noterade innehav, men eftersom rörelsens kostnader ökade till 2,4 MSEK (Q1/2022: 1,9 MSEK) landade nettoresultatet på -1,9 MSEK.

Q1 var långt ifrån ett händelsefattigt kvartal för CapSek. Bolaget tillfördes cirka 9,7 MSEK, före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, genom en riktad emission och företrädesemission till samma villkor. Likviden ska användas till att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. Northern CapSek har under det första kvartalet i år etablerat sig i Region Norr och rekryterat Göran Carlson som Investment Manager med bas i Piteå. Glädjande är att samtliga sju tecknare i den riktade emissionen utgjordes av nya investerare från Region Norr, där var och en investerade mellan 0,5 och 1,0 MSEK. Carlsons starka lokala nätverk kan med andra ord underlätta även framtida kapitalanskaffningar, vilket inte bör underskattas i svagare ekonomiska tider. CapSeks målsättning är att investera i minst två bolag i Region Norr under 2023 och som bäst har man cirka 10 innovativa techbolag under utvärdering.

Utöver att Northern CapSek fyllde på kassan, kommunicerades även under det första kvartalet att norska Huddlestock förvärvar CapSeks portföljbolag Bricknodes verksamhet. Det här kan man läsa mer om i kvartalsrapporten eller Stockpicker publicerade nyhet den 15 mars.

Bud på CapSeks portföljbolag Bricknode

Andra väsentliga händelser i kvartalet innefattar bland annat konvertering av utestående lån på 0,2 MSEK till aktier i Klash (i samband med en nyemission) och en följdinvestering på 0,1 MSEK i E-Go E-Sports.

Aktien (ticker: CAPS) är i skrivande stund upp drygt 5 procent och senaste avslut är på 0,950 SEK.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
15.03.2023
Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Solenergiföretaget Midsummers handlades ned 19,3 procent. Di publicerade under onsdagsmorgonen en artikel där källor till tidningen avfärdar bolagets miljardaffärer och menar att de tilltänkta volymerna är orimliga. Källorna, som uppges ha god kunskap om Midsummer och om marknaden för solenergi, avfärdar bolagets avsiktsförklaringar som helt orimliga och flera benämner bolaget som ett luftslott. Midsummers kommunikationsansvarige Peter Karaszi tillbakavisar dock uppgifterna och pekar på att bolaget utvecklat mycket avancerad teknik och sålt maskiner och solcellstak för hundratals miljoner kronor. Dessutom ska enligt Di ett stort antal anställda, åtskilliga med chefspositioner, ha lämnat solenergiföretaget Midsummer sedan slutet av 2021. Midsummer hade en nettoomsättning på totalt 148 miljoner kronor 2021-2022 med ett negativt kassaflöde om 173 miljoner i den löpande verksamheten.

DistIT tillhörde dagens förlorare med en kursnedgång om 21 procent efter nyheten att Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på en av norska Easees laddboxar. Beslutet innebär även att utrustning som redan är installerad måste åtgärdas så att den risk som Elsäkerhetsverket menar finns elimineras. Bolagets bedömning är att ansvaret för dessa åtgärder ligger hos tillverkaren av Easee Home och Easee Charge och inte hos EFUEL. EFUEL kommer tillsammans med Easee att återkomma avseende hur beslutet kommer att hanteras praktiskt på de svenska, finska och danska marknaderna. DistIT förvärvade Efuel i augusti 2021 för 185 miljoner kronor.

Northern Capsek Ventures (CapSek) portföljbolag Bricknode köps upp av Huddlestock Fintech. Bricknode säljer hela sin operativa verksamhet till Huddlestock Fintech för cirka 107 miljoner kronor, vilket innebär en premie om 166 procent mot gårdagens stängningskurs. Bricknode kommer att få cirka 41,1 miljoner aktier i det Oslo-noterade bolaget vilket man sedan kommer att dela ut till aktieägarna efter att man justerat för skulder. Affären behöver klubbas vid en extra stämma. Totalt 68 procent av rösterna står dock redan bakom affären. CapSek äger cirka 2 procent av Bricknode, som är noterad på First North. För CapSeks del innebär värdet av affären en positiv resultateffekt på cirka 1,2 miljoner kronor om man utgår ifrån tisdagens stängningskurs. Bricknode rusade 55,7 procent medan CapSek backade 1 procent.

InDex Pharmaceuticals presenterade på onsdagen positiva resultat från en farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod i patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Det systemiska upptaget var begränsat både för patienter med aktiv sjukdom och i klinisk remission. För första gången har patienter behandlats med doser om 500 mg, och i linje med tidigare studier tolererades cobitolimod väl. Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals, skriver ”en av de potentiella fördelarna med en lokalt verkande behandling i tjocktarmen är låg systemisk exponering. Vi är därför glada över att studien har bekräftat denna fördel även med den högre dosen på 500 mg cobitolimod”. Aktien stärktes 14,7 procent till 0,4590 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början