Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
15.03.2023
Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Solenergiföretaget Midsummers handlades ned 19,3 procent. Di publicerade under onsdagsmorgonen en artikel där källor till tidningen avfärdar bolagets miljardaffärer och menar att de tilltänkta volymerna är orimliga. Källorna, som uppges ha god kunskap om Midsummer och om marknaden för solenergi, avfärdar bolagets avsiktsförklaringar som helt orimliga och flera benämner bolaget som ett luftslott. Midsummers kommunikationsansvarige Peter Karaszi tillbakavisar dock uppgifterna och pekar på att bolaget utvecklat mycket avancerad teknik och sålt maskiner och solcellstak för hundratals miljoner kronor. Dessutom ska enligt Di ett stort antal anställda, åtskilliga med chefspositioner, ha lämnat solenergiföretaget Midsummer sedan slutet av 2021. Midsummer hade en nettoomsättning på totalt 148 miljoner kronor 2021-2022 med ett negativt kassaflöde om 173 miljoner i den löpande verksamheten.

DistIT tillhörde dagens förlorare med en kursnedgång om 21 procent efter nyheten att Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på en av norska Easees laddboxar. Beslutet innebär även att utrustning som redan är installerad måste åtgärdas så att den risk som Elsäkerhetsverket menar finns elimineras. Bolagets bedömning är att ansvaret för dessa åtgärder ligger hos tillverkaren av Easee Home och Easee Charge och inte hos EFUEL. EFUEL kommer tillsammans med Easee att återkomma avseende hur beslutet kommer att hanteras praktiskt på de svenska, finska och danska marknaderna. DistIT förvärvade Efuel i augusti 2021 för 185 miljoner kronor.

Northern Capsek Ventures (CapSek) portföljbolag Bricknode köps upp av Huddlestock Fintech. Bricknode säljer hela sin operativa verksamhet till Huddlestock Fintech för cirka 107 miljoner kronor, vilket innebär en premie om 166 procent mot gårdagens stängningskurs. Bricknode kommer att få cirka 41,1 miljoner aktier i det Oslo-noterade bolaget vilket man sedan kommer att dela ut till aktieägarna efter att man justerat för skulder. Affären behöver klubbas vid en extra stämma. Totalt 68 procent av rösterna står dock redan bakom affären. CapSek äger cirka 2 procent av Bricknode, som är noterad på First North. För CapSeks del innebär värdet av affären en positiv resultateffekt på cirka 1,2 miljoner kronor om man utgår ifrån tisdagens stängningskurs. Bricknode rusade 55,7 procent medan CapSek backade 1 procent.

InDex Pharmaceuticals presenterade på onsdagen positiva resultat från en farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod i patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Det systemiska upptaget var begränsat både för patienter med aktiv sjukdom och i klinisk remission. För första gången har patienter behandlats med doser om 500 mg, och i linje med tidigare studier tolererades cobitolimod väl. Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals, skriver ”en av de potentiella fördelarna med en lokalt verkande behandling i tjocktarmen är låg systemisk exponering. Vi är därför glada över att studien har bekräftat denna fördel även med den högre dosen på 500 mg cobitolimod”. Aktien stärktes 14,7 procent till 0,4590 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Bud på CapSeks portföljbolag Bricknode
15.03.2023

Bud på CapSeks portföljbolag Bricknode

First North-noterade Bricknode Holding har ingått ett avtal om överlåtelse av Bricknodes verksamhet till norska Huddlestock Fintech, vars aktier är noterade på Euronext Growth Oslo. Vederlaget utgörs av drygt 41,1 miljoner aktier i Huddlestock (ca 107 MSEK), vilket motsvarar en premie på 166% jämfört med tisdagens stängningskurs.

På grund av det försämrade marknadsläget, har tillgången till kapital försämrats för bolag i tidig fas det senaste året. Bricknode har således behövt minska sina personalresurser under Q4/2022 och förutsättningarna för att driva bolagets strategi och kapitalisera på denna i närtid har försämrats. Styrelsen i Bricknode bedömer således att transaktionen möjliggör fortsatt expansion samtidigt som kan dra nytta av synergieffekter och kompletterande produktportföljer.

För CapSeks del, som äger ca 2% av bolaget, innebär värdet av affären en positiv resultateffekt på ca 1,2 MSEK om man utgår ifrån tisdagens stängningskurs. CapSek har, tillsammans med ca 68% av Bricknodes ägare, redan åtagit sig att rösta för transaktionen.

Bricknodes aktie steg med ca 116% under onsdagens tidiga handel.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures
13.03.2023

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner och vi får veta mer om satsningarna i norra Sverige.

2022 var ett utmanande år för många bolag i start up- och uppskalningsfas. Kan du inledningsvis berätta lite om dina egna iakttagelser från marknaden och hur era portföljbolag utvecklades i fjol?

– CapSek drabbades av det negativa risksentimentet och totalt gjorde vi nedvärderingar i portföljen på 11,5 MSEK under 2022. Största bidragande faktorn var att aktiekurserna för CapSeks fyra noterade innehav gick ner i snitt 68 procent under året. Jag märker att särskilt onoterade bolag i uppstartsfas får svårare att attrahera riskkapital. Samtidigt ser jag att riskaptiten börjar återkomma då aktiemarknaderna till viss del har stabiliserats och onoterade bolag som levererar på plan och växer kan fortsatt attrahera kapital. De av våra onoterade bolag i portföljen som sökt kapital under 2022 har lyckats med sina kapitalanskaffningar. Vi har absolut bidragit till finansieringarna, men det beror inte bara på oss, det beror mycket på att bolagen utvecklas väl, har stor potential samt att de har ett bra nätverk av andra befintliga ägare och nya investerare. De sex onoterade portföljbolagen i scale-up fas i CapSeks portfölj ökar också sin nettoomsättning i genomsnitt med ca 35 procent under perioden juli-december 2022 jämfört med samma period föregående år.

I början av januari kommunicerades att ni ska etablera er i Region Norr. Vad är det som gör Region Norr intressant och hur gick tankarna bakom beslutet?

– Satsningen är helt i linje med CapSeks strategi att genom lokal förankring identifiera tillväxtbolag i tillväxtregioner främst utanför Stockholm. I Region Norr, dvs norra Västerbotten och Norrbotten, råder en Klondyke-liknande situation där det finns ett stort framtida investeringsbehov i växande näringsgrenar inom bland annat gruvnäring, rymdindustri, elektrifiering och energi och regionen tillförs nu kapital från flertalet storbolag. Digitalisering inom dessa växande näringsgrenar skapar förutsättningar för expanderande techbolag. Här finns ett fungerande innovationssystem, men ingen investerare likt CapSek som tillför expansionskapital till bolag i tillväxtfas. Vi ser att CapSek kan fylla en tydlig lucka på marknaden som en lokalt etablerad investerare, med access till bolag som investerare utan lokal förankring inte uppnår.

I samband med etableringen i Region Norr rekryterades även Göran Carlson som Investment Manager. Hur kom ni i kontakt med honom och vad blir hans roll i CapSek?

– Vi kom i kontakt med Göran genom vårt befintliga nätverk av samarbetspartners, i det här fallet var det genom samarbetet med Piteåbaserade konsultfirman Tailorbird, som hjälper bolag med varumärkesbyggande. Göran är baserad i Piteå och har en gedigen investeringserfarenhet som ängelinvesterare i både Sverige och runt om i världen. Göran kommer som Investment Manager på CapSek att ansvara för våra investeringar i Region Norr samtidigt som han blir en viktig del av CapSeks ledningsgrupp och även blir engagerad i CapSeks övriga verksamhet. Vi tror att vi med vår plattform för sourcing och värdeskapande, tillsammans med Görans lokala förankring och etablerade nätverk av spännande potentiella målbolag, lägger grunden för bra investeringar i regionen.

Trots ett utmanande fjolår utvecklades många av era onoterade innehav bra. Finns det några särskilda portföljbolag du vill lyfta fram och där du ser hög potential till uppvärdering det närmsta året?

 - Av de sex onoterade bolagen i scale-up fas vill jag särskilt lyfta fram Noda och Arkimera. Noda förhandlar nu om nya större kundavtal samt har fått förfrågningar om tilläggsbeställningar från befintliga kunder. Arkimera har bevisat skalbarheten i sin affär där man nu passerat 10 000 aktiva kunder och uppnått positivt kassaflöde. Fokus är nu att utveckla kunderbjudandet och säljmodellen för att snabbare kunna nå fler segment och därmed accelerera kundtillväxten. Två av portföljbolagen i tidigare fas, AI Medical och E-Go E-Sports, når viktiga milstolpar i sina utvecklingsplaner, där AI Medical just genomfört en studie hos vårdcentraler med bra resultat och E-Go sluter samarbetsavtal som ger förutsättningar för skalbara intäkter.

I Q3/2022 nämnde du att ni fört diskussioner med finansiella- och industriella aktörer om förvärv av en del av era portföljbolag. Då var dialogerna ännu för prematura för att CapSek ska erhålla bud på attraktiva nivåer. Har dessa diskussioner fortsatt eller hur ser situationen ut idag?

– Vissa av dialogerna har fortsatt och det är just nu två bolag som har aktiva dialoger med industriella aktörer. Dock är det för tidigt att säga om värderingarna och övriga villkor hamnar på tillräckligt attraktiva nivåer för att vi tillsammans med övriga ägare i bolagen ska acceptera buden. Jag tror dock särskilt att affärer där man gör en sammanslagning av verksamheterna och där vi (och andra ägare) blir delägare i det sammanslagna bolaget har bäst förutsättningar för att genomföras. I dessa fall blir vi fortsatt delägare i bolaget och kan ta del av den fortsatta tillväxtresan.

Ni genomför för närvarande en företrädesemission. Kan du kort berätta vad likviden ska användas till?

– Vi gör nu en företrädesemission av stamaktier på ca 9,6 MSEK, där 30% är säkerställt genom teckningsåtaganden. Emissionen har dessutom föregåtts av en riktad nyemission på 4,5 MSEK på samma villkor till en grupp lokala investerare i Region Norr. Kapitalet ska användas för att växa verksamheten ytterligare, dvs investeringar i nya bolag samt följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. Cirka 70 procent av kapitalet kommer att gå till investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr. Utifrån en initial pipeline på ett 30-tal bolag i Norr utvärderar vi nu 10 bolag närmare som samtliga är den typ av bolag vi söker, dvs. lokala, grundarledda, innovativa techbolag med bevisad affärsmodell som söker kapital för att växa snabbare.


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB.

Emissionskurs: 1,01 SEK per ny stamaktie.

Teckningsperiod: 7 mars - 21 mars 2023.

Teckningsrätter: En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehades på avstämningsdagen den 3 mars 2023 berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Emissionslikvid: cirka 9,55 MSEK.

Teckningsförbindelser: cirka 30 procent av den maximala emissionslikviden.


Länkar och dokument

Läs mer här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Investor relations

Teaser

Memorandum

 

Stäng×
Inbjudan till teckning i Northern CapSek Ventures företrädesemission
07.03.2023

Inbjudan till teckning i Northern CapSek Ventures företrädesemission

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller.


Northern CapSek Ventures på 90 sekunder

 


VD Henrik Jerner har ordet

Bäste/bästa aktieägare och investerare, CapSek expanderar. Investeringstakten ökar för varje år och vid årsskiftet hade vi investerat totalt ca 48 MSEK i en väl diversifierad portfölj bestående av innehav i 14 techbolag runtom i södra Sverige. Kärnan i det vi gör är att investera i snabbväxande techbolag i tillväxtregioner runtom i Sverige utanför Stockholm.

För att hitta rätt bolag och kunna arbeta nära bolagens ledningar krävs stark lokal förankring i form av nätverk, samarbetspartners och egen kompetens. I Region Norr, dvs norra Västerbotten och Norrbotten, råder en Klondyke-liknande situation där det finns ett stort framtida investeringsbehov i växande näringsgrenar inom bland annat gruvnäring, rymdindustri, elektrifiering och energi och regionen tillförs nu kapital från flertalet storbolag.

Digitalisering inom dessa växande näringsgrenar skapar förutsättningar för expanderande techbolag. Här finns ett fungerande innovationssystem, men ingen investerare likt CapSek som tillför expansionskapital till bolag i tillväxtfas. Vi ser att CapSek kan fylla en tydlig lucka på marknaden som en lokalt etablerad investerare, med access till bolag som investerare utan lokal förankring inte uppnår.

Vi är glada över att ha rekryterat Göran Carlson, baserad i Piteå, med en gedigen investeringserfarenhet och med starkt lokalt nätverk. Att vi är rätt ute bekräftas också av att en grupp lokala investerare i Region Norr investerar 6 MSEK i CapSek, varav 4,5 MSEK i den riktade nyemissionen som kommunicerades genom pressmeddelande den 23 februari 2023 (resterande belopp avser den pågående Företrädesemissionen och under förutsättning att teckningsrätter överlåts från aktieägare och/eller tilldelning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter).

Utifrån en initial pipeline på ett 30-tal bolag utvärderar vi nu 10 bolag närmare som samtliga är den typ av bolag vi söker, dvs. lokala, grundarledda, innovativa techbolag med bevisad affärsmodell som söker kapital för att växa snabbbare. Kapitalet används nästan uteslutningsvis för att rekrytera personal, så vi på CapSek kan med gott samvete hävda att vi är med och skapar framtidens jobb.

Vi fortsätter samtidigt vår affär i ”Region Syd” där vi löpande utvärderar nya investeringar, men mest energi och resurser läggs på vår befintliga portfölj. Trots en utmanande kapitalmarknad så har de onoterade bolag i portföljen som sökt kapital också lyckats med sina kapitalanskaffningar.

Vi har absolut bidragit till finansieringarna, men det beror inte bara på oss, det beror mycket på att bolagen utvecklas väl, har stor potential samt att de har ett bra nätverk av andra befintliga ägare och nya investerare. Med förhoppning om ditt fortsatta stöd på CapSeks tillväxtresa.

Med vänliga hälsningar

Henrik Jerner

VD, Northern CapSek Ventures AB


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB.

Emissionskurs: 1,01 SEK per ny stamaktie.

Teckningsperiod: 7 mars - 21 mars 2023.

Teckningsrätter: En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehades på avstämningsdagen den 3 mars 2023 berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Emissionslikvid: cirka 9,55 MSEK.

Teckningsförbindelser: cirka 30 procent av den maximala emissionslikviden.


Länkar och dokument

Läs mer här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Investor relations

Teaser

Memorandum

 

Stäng×
Relaterade ämnen
CapSek etablerar sig i Region Norr
02.03.2023

CapSek etablerar sig i Region Norr

Northern CapSek Ventures är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på att investera i techbolag i tidig fas. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterade på NGM Nordic SME sedan sommaren 2020. Efter ett intensivt år 2022, där CapSek bland annat fullbordade förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag, uppgår antalet innehav nu till 13. Av dessa är fyra noterade, medan resterande nio är onoterade, och samtliga portföljbolag befinner sig i antingen start-up- eller uppskalningsfas.

Fokus på skalbara techbolag

Då bolagets strategi bygger på att investera i bolag som befinner sig i brytningspunkten mellan start-up- och scale-up-fas, råder det ingen tvekan om att potentialen i innehaven är hög. Fokus ligger dessutom på skalbara affärsmodeller inom bland annat områdena Software as a Service (Saas), Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI) och Gaming. Generellt erbjuder alltså samtliga portföljbolag produkter eller tjänster som vid lyckad etablering, när volymer och försäljning ökar, relativt snabbt kan uppnå en hög lönsamhet. Risken är givetvis att portföljbolagen inte lyckas ta fram en tillräckligt bra- och efterfrågad tjänst eller produkt, vilket gör diversifieringen viktig.

Spännande innehav i start-up- och scale-up fas

CapSek har för närvarande sex onoterade portföljbolag (Arkimera, Itatake, PubQ, Noda, Klash och Talkamatic) som befinner sig i uppskalningsfas. Dessa innehav ökade i snitt sin nettoomsättning med 35% under perioden juli till december 2022, i förhållande till samma period året innan, och inte minst Noda, Arkimera och Itatake lär vara intressant att följa år 2023.  

Noda Intelligent Systems, som erbjuder en innovativ AI-lösning för energibranschen, befinner sig på ett av de hetaste marknadsområdena just nu och CapSeks verkställande direktör Henrik Jerner har upprepade gånger valt att lyfta innehavet som ett av de mest intressanta i närtid. För närvarande förhandlar Noda om större kundavtal, men har även fått förfrågningar om tilläggsbeställningar från befintliga kunder.

Arkimera Robotics från Kalmar är ett annat innehav som tagit stora kliv framåt den senaste tiden. Bolaget erbjuder en självinlärningsalgoritm, som möjliggör automatiserad datainmatning från digitala dokument, och har passerat över 10 000 aktiva kunder samt uppnått ett positivt kassaflöde. I samband med Northern CapSek Ventures årsrapport, kommenterade Jerner att Arkimera nu kan växa med 80–100 procent utan större säljinsatser. Det är heller ingen brådska med att ta in kapital, men det lär bli aktuellt för att bolaget ska kunna växa ännu snabbare.  

Itatake utvecklar och marknadsför s.k. casual-mobilspel. Deras främsta succé är spelet Gumslinger som har erhållit flera utmärkelser och laddats ned över 13 miljoner gånger. Bolaget har även under en längre tid utvecklat ett nytt PvP-mobilspel, Kloot Arena, där soft launch väntas ske innevarande kvartal.

Bild CAPSEK 022023

Utöver de sex onoterade bolagen i uppskalningsfas, har CapSek fyra noterade innehav (Appspotr, Bricknode, Hoodin och Zesec) samt tre bolag i start-up-fas, det vill säga pre-revenue (E-GoGo E-sport, AI Medical och Validicity). De noterade innehaven hade tyvärr ett tungt år 2022, vilket man kan läsa på mer om via bolagens IR-sidor, men bland start-up-bolagen har såväl E-Go som AI Medical gjort operativa framsteg.  

E-GoGo har utvecklat en plattform där användare kan följa sina spelare och lag inom e-sport. Bolaget uppnådde en viktig milstolpe när man nyligen slöt ett viktigt samarbetsavtal. De första intäkterna behöver således inte vara särskilt långt borta och förhoppningsvis kan bolaget ta steget från start-up till scale-up inom en överskådlig framtid.

AI Medical har utvecklat en teknik för igenkänning av elakartade hudförändringar. Bolaget presenterade nyligen resultaten från en klinisk studie som genomförts på 37 svenska primärvårdsinrättningar med bolagets AI-drivna diagnostiska beslutsstödsystem Dermalyser. Mobilapplikationen Dermalyser visade sig vara bättre på att diagnosticera hudcancer än primärvårds- och hudläkare, vilket lovar gott för bolagets framtid.  

Etablering i Region Norr

I början av januari stod det klart att CapSek etablerar sig i Region Norr och rekryterar Göran Carlson som Investment Manager med placering i Piteå. Carlson har lång erfarenhet från att investera i regionen samt har ett starkt lokalt nätverk, vilket är viktigt för att få access och kunna arbeta nära portföljbolagen i framtiden.

Region Norr tillförs nu kapital från många storbolag inom näringsgrenar som t.ex. batteritillverkning och gruvindustri. Det här skapar goda förutsättningar för expanderande techbolag samtidigt som det inte finns några etablerade scale-up-investerare i regionen, enligt CapSeks vd Henrik Jerner. Det här sammanfaller alltså väl med CapSeks strategi att investera i techbolag i tillväxtregioner utanför Stockholm och redan idag har man identifierat ett 10-tal potentiella investeringar i regionen.  

CapSek genomför nu nyemissioner

För att kunna investera i snabbväxande techbolag i Region Norr, samt fortsatt stöda de befintliga portföljbolagen, krävs kapital. Av den här anledningen genomför Northern CapSek inom kort en nyemission av stamaktier där teckningsperioden löper från 7 till 21 mars. Mer information om emissionen, portföljbolagen och finansiell utveckling hittar man via Northern CapSek Ventures hemsida:

capsek.se

För den som vill läsa på mer om Northern CapSek Ventures samt portföljbolagen, kan vi även rekommendera Stockpickers tidigare analyser och intervjuer:

Läs mer här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald av uppdragsgivaren. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

 

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
24.02.2023
Small Cap - Minskad förlust för Peptonic Medical

Small Cap - Minskad förlust för Peptonic Medical

Forskningsbolaget Peptonic Medical rapporterade ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten rejält. Omsättningen steg 82,1 procent till 10,2 miljoner kronor (5,6) medan rörelseresultatet uppgick till -6,9 miljoner kronor (-44,0). Bakomliggande orsak är enligt VD Erik Sundquist främst ett lyckat strategiskifte som gjordes i början av 2022 i samband med införlivandet av Israeliska CommonSense, numera Peptonic Israel, som förvärvades i slutet av 2021. Likvida medel uppgick till 3,6 miljoner kronor (10,2). Efter perioden tillfördes bolaget 45 miljoner kronor efter emissionskostnader. Under året har efterfrågan från internationella partners ökat, framför allt gällande bolagets vaginala självtester. Peptonic Medical räknar med att presentera fler nya distributörsavtal under innevarande år samt att företagets gel mot vaginal atrofi kommer att adderas till selekterade avtal där självtesterna redan säljs. Aktien klättrade 2,9 procent till 0,072 kronor.

Sivers Semiconductors meddelar att dess affärsenhet, Sivers Wireless, har fått ordrar värda 620 000 dollar för leverans av olicensierade 5G millimetervåg moduler i 60 GHz-bandet under 2023 till flera nya kunder som går in i volymfasen. Beställningarna inkluderar kunder som Airvine, samt kunder via Richardson RFPD (Sivers distributör), och representerar starten på en volymramp efter att våra kunder nu har färdiga produkter. Aktien förbättrades 5,5 procent till 9,825 kronor.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures (CapSek) har genomfört en riktad nyemission om 4 455 443 stamaktier till en teckningskurs om 1,01 kronor per ny stamaktie. Därmed tillförs CapSek totalt 4,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Vidare har styrelsen, med stöd av samma bemyndigande, beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 9 456 396 nya stamaktier till samma teckningskurs som i den riktade emissionen. Vid full teckning tillför emissionerna CapSek totalt cirka 14,05 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Aktien lyfte 6 procent till 1,06 kronor.

Finansbolaget Consensus Asset Management handlades ned 9,9 procent i spåren av sitt bokslut. De totala intäkterna minskade kraftigt och uppgick till 15,5 miljoner kronor (52,9). Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (25,7). Eftersom intäkter kommer från olika delar av kapitalmarknaden så blev 2022 ett väldigt svårt år med fallande börskurser som i stort sett slog mot alla bolagets intäktsben. Under fjolåret fortsatte inflödet av nytt kapital med 1,7 miljarder. Bolaget har nu 11,5 miljarder kronor under förvaltning. Consensus fortsätter att expandera organiskt och har öppnat ett kontor i Örebro, samt har genomfört rekryteringar i Eskilstuna.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Northern CapSek Ventures Q4-kommentar
21.02.2023

Northern CapSek Ventures Q4-kommentar

Nedan en kort sammanfattning av Northern CapSek Ventures Q4-resultat som publicerades den 21 februari.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures, som är noterade på NGM Nordic SME, redovisade ett positivt nettoresultat under det fjärde kvartalet (88 TSEK). Fjolåret var dock långt ifrån gynnsamt för bolag i tidig fas och nettoresultatet under 2022 uppgick till -20,0 MSEK. Per den 31 december 2022 var substansvärdet, enligt CapSeks definition, 1,70 kr per aktie, vilket är klart lägre än dagens aktiekurs.

Under Q4/2022 gjordes följdinvesteringar i Noda (1,4 MSEK), AI Medical Technology (0,25 MSEK) och Klash (0,2 MSEK). Northern CapSek tecknade även ett konvertibelt lån i Itatake (0,6 MSEK) samt Tölve (0,04 MSEK) under perioden oktober – december. Samtliga aktier i Tölve avyttrades dock senare, i samband med Intelliplans förvärv av Tölve efter periodens utgång. Avyttringen kommer att resultera i en negativ resultateffekt på under 0,1 MSEK i Q1/2023. På 2023-års sida har Northern CapSek även hunnit göra en följdinvestering i E-Go E-Sports (0,13 MSEK) samt teckna ett konvertibelt lån i Hoodin på 0,2 MSEK.

Utöver investeringarna etablerade sig Northern CapSek nyligen i Region Norr och har rekryterat Göran Carlson som Investment Manager med placering i Piteå. Tanken är att bolaget genom lokal förankring ska identifiera tillväxtbolag i regionen i tidig fas. Carlson har (via bolag) gett Northern CapSek ett kortfristigt lån om 1,0 MSEK för att täcka uppstartskostnader i samband med etableringen.

Henrik Jerner lyfte i sitt VD-ord fram att det efter ett negativt risksentiment under 2022, nu finns tydliga tecken på att riskaptiten är på väg tillbaka. Bland annat har de onoterade innehaven i portföljen som sökt kapital lyckats väl med sina kapitalanskaffningar. De sex onoterade portföljbolagen i scale-up fas ökade omsättningen med ca 35% (YoY) under juli – december 2022 och av dessa väljer Jerner att särskilt lyfta fram Noda och Arkimera. Den förstnämnda förhandlar nu om nya större kundavtal och har fått förfrågningar om tilläggsbeställningar från befintliga kunder, medan Arkimera har passerat 10 000 aktiva kunder och uppnått ett positivt kassaflöde.

 

Disclaimer
Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys som Stockpicker erhållit betalning för. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
06.02.2023
Small Cap - Mavshack har genomfört omfattande sparprogram

Small Cap - Mavshack har genomfört omfattande sparprogram

Northern Capsek Ventures (CapSeks) portföljbolag Talkamatic är nu redo att kommersialisera sin AI-baserade mjukvara, som möjliggör talad mänsklig dialog mellan människa och dator. Talkamatic fokuserar på den växande marknaden för ed-tech. Northern Capsek Ventures investerade under förra året i bolaget och äger cirka 6 procent. Talkamatic har lanserat två tjänster, Läskompis som används inom skolan, samt Språkkompis som med interaktiv dialog om verkliga scenarier vänder sig främst till SFI. Martin Hamann, vd på Talkamatic, uppger genom att addera ett element av dialog till utbildningsplattformarna skapar man en helt annan interaktion, som stimulerar de kognitiva förmågorna och därigenom förbättrar inlärningen, samtidigt som det blir betydligt mer engagerande för den som lär sig. CapSeks aktie avancerade 6,2 procent.

Enligt ett pressmeddelande har Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film på måndagen ansökt om konkurs. Bond Street Film har dragits med lönsamhetsproblem under en längre tid. Efter en genomlysning har styrelse och ledning i Shortcut Media kunnat konstatera att den finansiella situationen är så ansträngd att det inte är möjligt att rädda verksamheten utan ytterligare kapitalinjektion. Konkursen för Bond Street Film kommer att medföra vissa bokföringstekniska nedskrivningar för Shortcut Media. Övriga verksamheter inom Shortcut Media i Göteborg och Söderhamn utvecklas mycket väl. Aktien klättrade 5 procent i tunn handel.

Mavshack har under hösten och vintern 2022 genomfört ett omfattande besparingsprogram för att anpassa kostnadsmassan efter det rådande ekonomiska läget. Bolaget har valt en strategi där fokus kommer ligga på utveckling och försäljning av den egna produktportföljen. De totala besparingarna, som omfattar personal, lokaler och avtal, för Mavshackgruppen beräknas uppgå till 17-20 miljoner kronor på årsbasis och fortsatt arbete sker med att aktivt sänka kostnadsmassan i samtliga av bolagets vertikaler. Mavshack-gruppen har genom förändringarna fått ta engångskostnader relaterade till omställningen gällande slutlöner och liknande, men redan nu är kostnadsmassan nere på en för verksamheten lägre och mer rimlig nivå. Aktien rusade 35,8 procent, men börsvärdet är begränsat. De senaste tre åren så har 91 procent av börsvärdet gått upp i rök.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Intervju med CapSeks senaste följdinvestering AI Medicals VD Christoffer Ekström
30.01.2023

Intervju med CapSeks senaste följdinvestering AI Medicals VD Christoffer Ekström

Stäng×
Relaterade ämnen
Northern CapSek - Uppdatering efter Q3 2022
05.12.2022

Northern CapSek - Uppdatering efter Q3 2022

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Fortsatta nedvärderingar i tufft marknadsklimat
Ett fortsatt tufft marknadsklimat under juni-september resulterade i att investmentbolaget Northern CapSek Ventures gjorde nedvärderingar i portföljen på -5,4 MSEK. Rörelsens kostnader uppgick som väntat till ca 2,0 MSEK och bolaget redovisade därmed ett negativt nettoresultat på drygt -7,3 MSEK.

Noterade innehaven utvecklades svagt
Merparten av nedvärderingarna berodde på att de noterade innehaven utvecklats svagt under Q3. I snitt tappade de fyra noterade innehaven Appspotr-, Hoodin-, Bricknode Holding- och Zesec of Swedens aktier över 30% under det tredje kvartalet.

Positiva tongångar i VD-ordet
Även om det är irriterande att kvartal efter kvartal behöva skriva ned värdet på portföljbolagen, lyfte Henrik Jerner även fram en del positiva aspekter i sitt VD-ord. Bl.a. för de onoterade bolagen i scale-up-fas (Arkimera, Itatake, PubQ, Noda, Tölve, Klash och Talkamatic) växte nettoomsättningen med 39% (YoY) under årets första nio månader och flera av portföljbolagen har även gjort stora operativa framsteg. Jerner betonade även i rapporten att värdeskapande tar tid och att det är svårt att synliggöra värden i ett svagt marknadsklimat för bolag i tidig fas. Intressant var även att man fört diskussioner med såväl finansiella- som industriella aktörer om förvärv av en del av portföljbolagen. Dessa dialoger ansåg dock Jerner vara för prematura för att CapSek ska erhålla bud på attraktiva nivåer, men det visar ändå på att det finns ett visst intresse för en del av innehaven.

Portföljen består idag av 14 techbolag

Sedan den första juli har CapSek gjort mindre följdinvesteringar i Klash (0,2 MSEK), Talkamatic (0,1 MSEK), Itatake (0,6 MSEK) och AI Medical Technology (0,25 MSEK). Därpå har man avyttrat samtliga aktier i Glase Fintech, som redan tidigare avslutat sin operativa verksamhet. Portföljen består idag av fyra noterade- och 10 onoterade techbolag, där samtliga befinner sig i startup- eller scale-up-fas.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början