13.10.2022
Small Cap - Rapportrally i Waystream

Small Cap - Rapportrally i Waystream

Obstecares styrelse och ledning föreslår att inkråmet i nuvarande Obstecare säljs till Neoventa, och att man därefter bildar ett nytt...

Neoventa är ett familjeägt företag som verkar inom samma nisch som Obstecare och har samma kunder. Helena Liljedahl, vd för Obstecare, skriver i ett pressmeddelande "Det här är den bästa lösningen som står till buds för aktieägarna och för bolaget i en tid då det är mycket svårt att resa nytt kapital. Det innebär att en ny ägare med liknande verksamhet som Ostecares fortsätter att utveckla, finansiera och sälja bolagets produkt, vilket kan ge framtida utdelningar till aktieägarna". Köpeskillingen för inkråmet erläggs genom att motparten erbjuder framtida betalningar under sju års tid om totalt 14 miljoner kronor, om och när specifika milstolpar uppnås. Aktieägare i Obstecare kommer erhålla aktier i det nya bolaget, med rätt till utdelning om och när milstolparna enligt avtalet med Neoventa uppnås. Obstecares aktie såldes ned 75 procent, men börsvärdet är väldigt marginellt.

Waystream, verksamma inom telekombranschen, rapporterade sin bästa kvartalsrapport någonsin under det tredje kvartalet, med inslag av en betydligt högre omsättning och vinst jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade 88,7 procent till 36,6 miljoner kronor (19,4). Rörelseresultatet förbättrades till 8,5 miljoner kronor (2,5), med en rörelsemarginal på 23,2 procent (12,9). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,3 miljoner kronor (5,9). Det som ligger till grund för det starka kvartalet är enligt vd Fredrik Lundberg att bolaget fortsatt har en stor efterfrågan på sina produkter från både nya och befintliga kunder samtidigt som Waystream planenligt lyckats öka produktionstakten för att möta den ökade efterfrågan. Samtidigt ser bolaget inga förändringar kring situationen med den globala komponentbristen. Marknaden gillade dagens rapport och handlade upp aktien 18,8 procent. I år har börsvärdet stigit 58 procent.

Läkemedelsbolaget Kancera tillhörde torsdagens förlorare med en nedgång på 43,6 procent. Kancera har beslutat om att göra en företrädesemission på cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen består av units och teckningsoptioner. Om optionerna nyttjas fullt ut kan bolaget få in ytterligare cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen per unit är 24 kronor, motsvarande 2 kronor per aktie. Utspädningseffekten är cirka 44 procent av kapitalet och rösterna, och 51,6 procent inklusive vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Emissionsgarantierna är lämnade av externa investerare. Kapitalet ska gå till att intensifiera den kliniska utvecklingen av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater för behandling av äggstockscancer och bygga en starkare projektportfölj.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.05.2022
Small Cap - Obstecare förnyar patent

Small Cap - Obstecare förnyar patent

Microcap-bolaget Obstecare meddelar att de har lämnat in en ansökan om uppdatering av bolagets patent rörande kombinationen av metoden och instrumentet.

Helena Liljedahl, vd för Obstecare, skriver "Vi stärker nu vårt patentskydd, samtidigt som vi tar ytterligare steg mot en breddning av användningsområdet: att mäta laktathalten i livmodern innan och under användning av värkstimulerande medel för att förutse effekten av medlet. Det ger oss större relevans på marknaden och väsentligt större potential". Genom att bredda den avsedda användningen till förlossningar där värkstimulerande medel används så tre- eller fyrdubblas den tillgängliga marknaden för Obstecare. Värkstimulerande läkemedel används i dag vid cirka 70 procent av alla förlossningar i USA och 50-70 procent i Europa. Aktien lyfte 14,5 procent till 0,229 kronor. Värt att påpeka är att börsvärdet är väldigt begränsat. Den senaste treårsårsperioden har aktien tappat cirka 90 procent.

Zesec har tillsammans med säkerhetsföretaget Siqure Scandinavia tecknat ett gemensamt avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, avseende installation av nyckelfri passage i bostadsrättsföreningar. Installation kommer att ske successivt enligt en avropsmodell för abonnemang respektive hårdvara med början sommaren/hösten 2022. Närmare detaljer för installationsplanen kommer att överenskommas under de kommande veckorna. Avtalstiden är initialt 30 månader med automatisk 12 månaders förlängning. Det totala avtalsvärdet för Zesec bedöms vara cirka 12 miljoner kronor och inkluderar såväl bolagets egenutvecklade styrenhet MX som mobila accesstjänster. Zesecs aktie ökade 14,3 procent till 3,83 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
17.08.2021
Small Cap – ObsteCare tecknar distributörsavtal

Small Cap – ObsteCare tecknar distributörsavtal

Elfordonstillverkaren Inzile tillhörde tisdagens förlorare efter ett kursfall på 26 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
05.05.2020
Inbjudan till teckning av Units i ObsteCare AB

Inbjudan till teckning av Units i ObsteCare AB

Obstecares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.

ObsteCares AFL®-metod går ut på att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet. Det ger möjlighet att anpassa förlossningsvården till individen. Resultatet är tryggare förlossningar, färre akuta kejsarsnitt och lägre vårdkostnader. Varje år föds 9 miljoner barn bara i Europa och USA, varav 20 procent efter en värksvag förlossning. ObsteCare inriktar sig på detta segment med ett färdigutvecklat system som är CE-märkt och godkänt för försäljning i EU samt i Israel. En ny oberoende hälsoekonomisk rapport från universitet i Linköping visar att akuta kejsarsnitt kan minskas med cirka 30 procent genom användning av ObsteCares AFL®-metod på alla värksvaga förstagångsföderskor, vilket sparar både lidande och vårdkostnader. En värksvag förlossning innebär inte bara hälsorisker för modern och barnet, den kan även sluta med akut kejsarsnitt med stora merkostnader för vården som följd.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 37,5 MSEK

Avstämningsdag: 8 april 2020

Teckningskurs: 2,20 SEK per Unit. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 14 april – 8 maj 2020

Handel med uniträtter: 14 april – 6 maj 2020

Garantier: Emissionen är garanterad till cirka 81%

Handelsplats: Spotlight Stockmarket


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BANKID

Hemsida

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
28.04.2020
Stockpicker intervjuar - ObsteCare

Stockpicker intervjuar - ObsteCare

ObsteCares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag har mer än 20 års erfarenhet som vd och ledande befattning i privata och publika bolag. Har en lång erfarenhet av arbete med både europeiska och asiatiska distributörer inom kvinnohälsoområdet och har arbetat mycket med distributörsnätverk och medicintekniska produkter. Jag har arbetat med både läkemedel och kvinnohälsoprodukter och varit ansvarig för bolagen Pfizer Consumer Healthcare (initialt Ferrosan AB), Ellen AB, Sweden Recycling AB, Starkey Sweden AB. 

carina

Carina Lindqvist, VD

Kan du beskriva ObsteCare och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mor, barn och förlossningskliniken. Vi har en patenterad metod med AFL® Monitoring System för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar och en stor del av de akuta kejsarsnitt som genomförs i dag därmed kan undvikas.

Alla som någon gång har tränat hårt vet vad det innebär att få mjölksyra i musklerna. Orken tryter, det tar stopp. Den grovt förenklade liknelsen visar vad som kan hända med livmodern – en stor muskel – vid en förlossning. Värksvaghet är den vanligaste komplikationen. Vår AFL®-metod ger möjlighet att anpassa förlossningsvården till individen. Resultatet är tryggare förlossningar, färre akuta kejsarsnitt och lägre vårdkostnader.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

ObsteCares AFL® Monitoring System är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad analysutrustning samt riktvärden för användarna. Mätproberna är den löpande intäkten när analysinstrumentet köpts in till förlossningsklinikerna. Så kunden köper in ett instrument som de sedan kontinuerligt under hela instrumentets livslängd köper in mätprober (engångsartikel).

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi kan inte besöka kunder eller delta i mässor och andra kongresser just nu. Stor del av verksamheten med distributörer och kunder sker idag digitalt, såsom för många andra företag. Utbildning och digitala möten fungerar bra för befintliga kunder, däremot blir det en lite längre process när det gäller dialog med potentiella distributörer.

obs

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 37,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

•      Öka försäljningen hos befintliga & nykontrakterade distributörer: 8-10 MSEK

•      Få igång försäljning i USA & Asien med strategiska partners: 10 MSEK

•      FDA-anmälan: 2-3 MSEK

•      Förbättra säljstöd, Logistik & tillverkningskedjan för att möta kundernas krav: 3-4 MSEK

•      Lansering av en ny uppdaterad modern version av instrumentet: 3-4 MSEK

Totalt behov 26-30 MSEK

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Begränsad ekonomi inom förlossningsvården kan påverka etableringstakten på vissa marknader när det gäller expansionen globalt samt politiska beslut skulle kunna påverka möjlighet för etablering på vissa marknader. Förändringar inom det regulatoriska regelverket kan också innebära risker som behöver hanteras. Vi har begränsade resurser och är beroende av nyckelpersoner i företaget. Vi är också beroende av samverkan med våra distributörer, hälsoinstitut och sjukhus. En bristande marknadsacceptens och utebliven försäljning är andra riskfaktorer.  Slutligen kan det vara en risk om våra produkter utsättas för ökad eller förändrad konkurrens genom utvecklandet av nya produktlösningar. Vi har en mycket användarvänlig produkt som kan bidra till besparingar som exempelvis kan användas för ökade personella resurser som är en stor uppsida för oss.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns ingen motsvarande produkt. Alternativet är att man under en förlossning använder händerna för att bedöma livmoderns status och grad av utmattning.

Hur stor är ObsteCares potentiella marknad?

Om vi räknar med att det föds 130 miljoner barn per år i världen och att 20 % av dem är värksvaga, så blir det en mycket stor potential. Tittar vi på Europa och USA så är det 9 miljoner vi utgår ifrån och även det blir en stor potential med 20%. Om AFL metoden används på alla, ca 20 % födslar som definieras som värksvaga, skulle det innebära en potentiell försäljningsintäkt i Europa och USA på 1 miljard SEK per år. Skulle AFL-metoden accepteras allmänt så att alla födslar i Europa och USA skulle mäta mjölksyrahalten i fostervatten med screeningmetoden skulle det innebära en potentiell omsättning på 3 miljarder SEK årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ObsteCare?

1. Det finns ett stort globalt behov och det en stor marknad med 9 miljoner födslar i bara Europa och USA.

2. Det är en patenterad beprövad metod som grundar sig i forskning som visar en hög korrelation mellan mjölksyrahalten (laktathalten) i fostervattnet vid en förlossning och värksvaghet.

3. Hälsoekonomisk studie visar stora vinster med minskade akuta kejsarsnitt och besparing för förlossningsvården med AFL® -metoden, där en möjlig besparing i Sverige ligger på 76 MSEK enligt studien.

4. Vi har etablerat ett medicinskt råd med vetenskaplig kompetens från svensk och internationell förlossningsvård, vilket ger oss en styrka i vår internationella expansion både mot professionen och som stöd för distributörerna.

5. Vi har ett distributörsnätverk idag i 10 länder inom EU, Asien och USA som vi kommer arbeta vidare med för att driva en snabbare försäljningsökning tillsammans med dem och vi har flera i dialog på för oss strategiska marknader. Vi har stärkt upp vår egen organisation och hanterar den nordiska marknaden.   

6. Produkt under registrering hos FDA, mål att starta försäljning i USA 2021.

7. Vidareutvecklat instrument som vi räknar med ska vara klart och CE märkt i sommar som uppfyller de krav som ställs från användarna.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ObsteCare ut då?

Då ser jag att vi är ett lönsamt företag med en stark försäljningsutveckling. Vi har byggt vidare på vårt distributörsnätverk inom EU, USA och Asien och har en stark närvaro på de marknaderna. Vidare förväntar jag mig att vår AFL®metod har börjat användas på de marknader där vi har representation som en generell screeningmetod. Då har vi lyckat med vår målsättning med att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården för mor, barn och förlossningsvården.  


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 37,5 MSEK

Avstämningsdag: 8 april 2020

Teckningskurs: 2,20 SEK per Unit. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 14 april – 8 maj 2020

Handel med uniträtter: 14 april – 6 maj 2020

Garantier: Emissionen är garanterad till cirka 81%

Handelsplats: Spotlight Stockmarket


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BANKID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början