Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
18.05.2020
Orexo – Mitt i prick

Orexo – Mitt i prick

Tidigt i mars, mitt i pandemibörsraset initierade vi en ny köprekommendation för Orexo (Newsletter 1769). Kursen låg då på 53,40 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1785 (17 maj 2020)

ORX | Mid Cap | 77,40 kr | AVVAKTA

En dryg vecka senare hade det tyska börsindexet DAX rasat med ytterligare ca 28,5% och det svenska OMXS30-indexet med ytterligare ca 22,6%. Tajmingen kunde därmed framstå som usel och börsindexen är trots återhämtningen som varit fortfarande kraftigt minus sedan dess. Men Orexo, som till en början också föll brant, har istället stigit mycket kraftigt med som mest 60,5% till den gångna veckans topp på 85,70 kr.

Annons

För knappt tre veckor sedan släppte bolaget sin Q1-rapport. Vi ska inte orda mycket om den här, mer än att rapporten visade på en stabil omsättning i kombination med dels ett kraftigt resultatlyft, dels ett stabilt, starkt kassaflöde. Dels steg rörelseresultatet kraftigt, dels lyfte resultatet såväl före som efter skatt ännu kraftigare tack vare valutakursvinster, främst till följd av en stark dollar relativt kronan. Likvida medel fortsatte att öka och uppgick vid utgången av kvartalet till drygt 861 Mkr. Även soliditeten stärktes, och passerade 50-procentsgränsen.

Den positiva rapporten till trots så är det sannolikt dock bolagets pipeline av läkemedel och digitala terapier som drivit på den starka kursutvecklingen den senaste tiden. Orexo har kommunicerat bedömningar om den framtida försäljningspotentialen i respektive projekt, vilka summa summarum visar på mycket stora potentiella värden om utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

För de digitala terapierna vorvida och OXD01, avsedda för behandling av opioidmissbruk och beroende, ser Orexo en sammanlagd försäljningspotential som överstiger 400 Musd. För läkemedelsprojekten OX124 och OX125, båda i vilka bolaget utvecklar ett akutläkemedel för behandling av opioidöverdos som baseras på nya och unika teknologier, räknar Orexo med att nå en potential på sammanlagt 110-170 Musd. För OX338, bolagets kandidat för behandling av smärta utan användning av opioider, är bedömningen att försäljningspotentialen kan överstiga 100 Musd. Allt som allt således 610-670 Musd, motsvarande ca 6000-6600 Mkr, och bolaget påpekar att man gjort konservativa bedömningar. Siffrorna kan ställas i relation till omsättningen under Q1 på 175,0 Mkr (174,3) och för 2019 på 844,8 Mkr.

Under måndagen meddelades dessutom att Orexo förvärvat de exklusiva USA-rättigheterna till GAIA AG:s deprexis, en digital terapi för att hjälpa patienter hantera depressionssymtom. Faktum är att deprexis är en av de mest studerade digitala terapierna i världen och har också framgångsrikt lanserats i ett stort antal länder runt om i världen. Avtalet följer på de två tidigare avtalen med GAIA, där Orexo då förvärvat dels de exklusiva kommersiella USA-rättigheterna till vorvida, dels de exklusiva globala kommersiella rättigheterna till OXD01. Den årliga nettoomsättningspotentialen för deprexis beräknas överstiga motsvarande för vorvida (120-200 Musd) och OXD01 (150- 225 Musd).

En stark Q1-rapport, positiv utveckling i Orexos pipeline för läkemedel och digitala terapier samt bolagets bedömningar om försäljningspotentialen för dessa i kombination med att pipelinen nu utökats med ytterligare en digital terapi, gör att vi trots börsnedgången och det högst osäkra marknadsläget höjer vår riktkurs till 80 kr (70). Efter den snabba kursuppgången den senaste tiden stannar rekommendation ändå vid Avvakta/Behåll (Köp), men vi ser allt jämt en betydande potential på längre sikt.

Vi ser fortsatt satsningen på digitala terapier vid sidan om läkemedlen som en spännande ingrediens, helt rätt i tiden och med en kittlande potential på längre sikt i detta bolag, som bygger en allt mer betydande position inom motverkande av beroenden och dess följder, och påminner om avslutningsorden från marsanalysen:

”Den moderna människan söker som bekant allt fler möjligheter att klara sig på egen hand, gärna då digitala redskap, och vid socialt stigmatiserande beroendeproblem kan det vara särskilt svårt och känsligt att söka vård som innebär personliga möten. Orexo känns, dessvärre, som ett företag som ligger rätt i tiden.”

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Orexo – Beroendeberoende
09.03.2020

Orexo – Beroendeberoende

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel med hjälp av drug delivery-teknologi och digitala terapier, allt med målet att svara mot ouppfyllda behov främst inom det växande beroendeområdet.

Från Stockpicker Newsletter 1796

ORX | Mid Cap | 53,40 kr | KÖP

Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin-/naloxonprodukter, där Orexo säljer sin ledande produkt Zubsolv för behandling av opioidberoende. Aktien har inte stått emot i Corona-raset. Men det finns en del ingredienser som nu borde tilltala en presumtiv aktieköpare.

Orexo har utvecklat inte mindre än fyra produkter från koncept till patient. De har blivit godkända på flera marknader och patienter över hela världen har därigenom fått tillgång till ännu bättre läkemedel. Bolagets pipeline innehåller utvecklingsprojekt med primärt fokus på behandling av beroende i alla faser, från förebyggande till behandling. Opiodproblemet i USA beskrivs ofta som epidemiskt och användningen av syntetiska opioder som fentanyl ligger bakom en större andel av de som dör av överdoser.

Annons

Det finns ett mycket stort behandlingsbehov och den dynamiska buprenorfin-/naloxonmarknaden, där Orexo kommersialiserar sin huvudprodukt Zubsolv, växte med över 14% förra året. Orexo är lönsamt allt sedan 2016 och sitter på mycket stora kassamedel. I syfte att skapa synergier och öka försäljningen är ett av målen för långsiktig tillväxt att bredda den kommersiella plattformen i USA genom M&A-transaktioner.

För 2019 växte omsättningen med 8% till 844,8 Mkr (783,1), varav Zubsolv i USA 719,2 Mkr (621,5). EBITDA-resultatet kom in på 272,1 Mkr (116,6) medan resultatet före skatt skrevs till 227,9 Mkr (92,2). Nettoresultatet blev 219,1 Mkr (137,9), motsvarande en vinst per aktie om 6,33 kr (3,99) före utspädning och 6,20 kr (3,93)) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 290,9 Mkr (242,0), kassaflödet från investeringar -26,3 Mkr (-6,2) och kassaflödet från finansieringsverksamheten -53,7 Mkr (0,0). Det senare kom sig av låneamortering. Det totala kassaflödet blev således 210,8 Mkr (235,8), dvs i nivå med nettoresultatet. Orexo lämnade 2019 med omsättningstillgångar om 1221,2 Mkr (1059,5), varav 816,8 Mkr (589,8) utgjordes av likvida medel. Skulderna uppgick samtidigt till 794,7 Mkr (810,5), varav 461,1 Mkr (483,4) var kortfristiga. Soliditeten var 47,1% (37,0).

Orexo har tidigare gått igenom en tuff patentstrid kring Zubsolv, vilken man gick segrande ur. Nya patentstrider kan inte uteslutas, men den största risken i Orexo ligger otvivelaktigt i det stora beroende av Zubsolv och mer specifikt försäljningen i USA. Prisbild, konkurrens osv kan snabbt förändras. Förhoppningen är att lyckas med lanseringar även utanför USA, vilket dock visat sig vara ett trögare företag än väntat.

2020 är utlovat att bli ett viktigt investeringsår för bolaget, där man ska satsa på den avslutande utvecklingen av OX124 och bolagets båda digitala terapier OXD01 och vorvida. Orexo räknar med att dessa investeringar kan finansieras av de vinster som genereras av Zubsolv i USA. Målet med utvecklingsarbetet är självfallet att stärka Orexos framtida position, och det råder ingen tvekan om att framgångar i framtidsprojekten skulle bli välkomna tillskott vilka skulle minska Zubsolv-beroendet, sänka risken och öka potentialen.

Orexo avser nu att slutföra utvecklingen av OX124, en akutmedicin för opiodöverdos baserad på naloxon, med möjlighet till FDA-godkännande nästa år. Marknaden som bolaget här vänder sig till värderas idag till uppskattningsvis 300 Musd med en stark tvåsiffrig tillväxt. OX124 uppges kunna bli en mer effektiv produkt på marknaden, med ett unikt nasalt administrationssystem.

Under fredagen kom dessutom beskedet att Orexo lämnat in en ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för kommersialisering av vorvida i USA. vorvida är en bevisad effektiv digital terapi för behandling av bekymmersam eller skadlig alkoholkonsumtion, inklusive diagnostiserat alkoholberoende. Beroende av FDA:s återkoppling, vilken väntas under Q2 avser Orexo att starta kommersialiseringen redan under andra halvåret i år. vorvida har redan framgångsrikt lanserats i Tyskland och Schweiz av GAIA AG (GAIA) under förra året.

Börsvärdet ligger idag runt 1,85 Mdr kr, vilket är väl snålt enligt Stockpickers bedömning. Dels baserat på faktiska prestationer, utsikter samt befintlig pipeline, som är relativt stor. Vi ser en klar uppsida i aktien på längre sikt och initierar härmed en köprekommendation med riktkursen 70 kr. Satsningen på digitala terapier vid sidan om läkemedlen är en spännande ingrediens på längre sikt. Den moderna människan söker som bekant allt fler möjligheter att klara sig på egen hand, gärna då digitala redskap, och vid socialt stigmatiserande beroendeproblem kan det vara särskilt svårt och känsligt att söka vård som innebär personliga möten. Orexo känns, dessvärre, som ett företag som ligger rätt i tiden.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början