Möjlighet att komma in tidigt i europeiska mikrobolag
18.11.2020

Möjlighet att komma in tidigt i europeiska mikrobolag

Den 1 juni 2020 startade PriorNilsson Fonder sin nya mikrobolagsfond Evolve med europeisk inriktning.

Den europeiska marknaden för mikrobolag är outforskad – fondbolaget bedömer att det finns över 6 000 noterade aktier som kan kallas mikrobolag. Förvaltarna till Evolve insåg att det krävs en kvantitativ screeningprocess för att sålla bort de dåliga, och sedan fokusera på att analysera och investera i de bästa bolagen. ”Vi köper kvalitativa mikrobolag i såväl Sverige som övriga Europa med stor tillväxtpotential. Skillnaden är att värderingarna hos våra europeiska kandidater är betydligt lägre”, säger Martin Lindqvist.

Strategin har fungerat bra. Sedan starten den 1 juni 2020 har fonden fram till 2020-11-12 avkastat 16% medan jämförelseindex avkastat 10%.*


Investera i fonden hos Avanza här

Investera i fonden hos Nordnet här


Fondens innehav

Fondens innehav kan grupperas i tre kategorier: teknikledare, digitalisering och hälsa. Förvaltarna ser god strukturell tillväxt som en förutsättning för investering. Inom dessa kategorier finns många sådana bolag i fonden.

Teknikledare: Fonden hittar bolag med en stark position inom sin marknad, oftast kopplad till en ledande teknisk innovation eller lösning.

Digitalisering: Fonden hittar bolag som genom sina produkter eller tjänster kan bistå sina kunder inom digitalisering. Det kan handla allt från nischade IT-konsulter till rena mjukvarubolag.

Hälsa: Människor blir både äldre och i större behov av vård, men de efterfrågar också vård på nya sätt. Digitaliseringen av vårdprocesser såväl som nya och effektiva behandlingsmetoder är områden fonden hittar stadigt växande bolag inom.


BildPN


Mikrobolag och Europa

Exponeringen mot Europa innebär ett större univers att välja bolag ifrån.

”Det finns gott om attraktiva mikrobolag utanför Sverige, därför ser vi strategiska fördelar med ett europeiskt mandat. Dels ökar vi riskspridningen, dels kommer vi åt bolag som andra svenska småbolagsfonder inte tittar på”, säger Jonas Skilje. ”Vi investerar även i svenska mikrobolag. Ungefär 30 – 40 procent av vår fond brukar vara mot Sverige.”

Mikrobolag har, tack vare sin högre genomsnittliga tillväxttakt, lyckats prestera bättre än de flesta aktieindex. Det är således ett mycket intressant univers att ha en exponering mot.

”Genom Evolve får du exponering mot ett svåråtkomligt univers där många av bolagen har en attraktiv tillväxtprofil”, säger Martin Lindqvist. ”Många av våra innehav har en dominant ställning på marknader vi inte ens visste fanns.”

Samtidigt är det särskilt viktigt att på djupet förstå affärsmodellen, riskerna och möjligheterna. Mikrobolag kan ha högt beroende mot ett fåtal kunder, ett fåtal produkter eller en enskild marknad.

”Vi lägger enorm vikt vid den fundamentala analysen. Att ha en tät kontakt med bolagens ledning är oerhört viktigt för att väl förstå deras affärer”, säger Jonas Skilje.


Investera i fonden hos Avanza här

Investera i fonden hos Nordnet här


Fakta om Evolve

Förvaltare: Martin Lindqvist och Jonas Skilje
Förvaltningsavgift: 1,3 procent samt 20 procent prestationsbaserad avgift av överavkastningen.
Utveckling efter avgifter sedan 1 juni 2020: 16,0 procent.*

*Jämförelseindex är MSCI Europe Small Cap Net Return omvandlat till svenska kronor. Perioden som avses är 06-01-20 – 11-11-20.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Stäng×
Fondförvaltarna från PriorNilsson Evolve utvecklar sina tankar kring innehavet Ratos
16.11.2020

Fondförvaltarna från PriorNilsson Evolve utvecklar sina tankar kring innehavet Ratos

Förvaltarna för PriorNilsson Evolve, Martin Lindqvist och Jonas Skilje, svarar på frågor som våra läsare ställt angående Ratos.

Ni gillar ju Ratos som är ett av innehaven i er nystartade microbolagsfond Evolve. Sedan sist vi fick en pratsund med er så har ni själva varit i kontakt med Ratos och dess ledning. Hur är det med deras portföljbolag? Finns det någon plan för att vända Plantagen i rätt riktning?

Säsongsvariationen är ett problem för Plantagen. Det är något man vill adressera genom ett bredare produktutbud som ska kunna fungera mer året runt. Det är det ena och där man kanske skulle kunna göra mest skillnad på lönsamheten bedömer vi. Plantagen har ju en lång rad butiksavtal som kostar pengar även under lågsäsong.

Sen arbetar man internt med att försöka förbättra bruttomarginaler, man försöker få till en bättre modell för att hantera personalkostnader och öka kundnöjdheten. Här tror vi att effekterna är mindre, men desto mer robusta. Säsongsvariationen går nog inte att komma ifrån helt och hållet, bedömer vi. Men det finns en plan, och den är inte osannolik.

Vilket tidsperspektiv bör man ha om man vill vara med på den inriktningsförändring ni nämner i intervjun? 

Jo, detta är en mycket bra och intressant fråga. Ratos har arbetat hårt med förändringsarbetet sedan slutet på 2017 när Jonas Wiström blev VD från att ha varit styrelseordförande. Till en början handlade det om att få upp lönsamheten, det vill säga EBITDA, i dotterbolagen samt byta ut ledningar i de bolag som inte levererade. I samband med detta upphörde man också med att göra nya förvärv och fokuserade på stabilitet och lönsamhet. Genomslaget för detta arbete i resultaträkningen blev tydligt i Q2 2020 enligt oss.

Nu har man avyttrat Bisnode vilket genererat en nettokassa på ungefär 4 miljarder SEK. Mot ett börsvärde på 11 miljarder SEK. Nästa fas enligt bolaget är att börja förvärva igen.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Som vi ser det handlar det inte om att inriktningsförändringen tar tid nödvändigtvis. Den har på många sätt redan inträffat i och med både den finansiella målsättningen, omstruktureringar i dotterbolag, lönsamhetsfokus på ett annat sätt, med mera. Det som påverkar kursen är delvis hur aktiemarknaden värderar förändringen och hur väl bolaget lyckas i sin kommunikation. Samt, givetvis, hur trovärdig förändringsresan upplevs. Här har vi fått ett trovärdigt intryck i våra samtal med bolaget.

Finns det redan nu signaler på att bolaget är på rätt väg (förutom bättre lönsamhet och högre omsättning)?

Vi vill bara tillägga att utöver bättre lönsamhet och högre omsättning har Ratos även arbetat med att sänka skuldsättningen i dotterbolagen.

Och förutom saker som vi redan nämnt i tidigare svar så har Ratos även tagit tag i en rad problem som fanns i moderbolaget. Dessa organisatoriska förändringar kan vara nog så viktiga. Man hade en alldeles för stor kostnadskostym back in the days som man nu slimmat ned. Man har sålt huvudkontoret, man är betydligt färre anställda, man har bantat ned styrelserna, sänkt arvoden generellt. I rekryteringar har man börjat fokusera på att anställa folk till moderbolaget med operativ kompetens som har bättre förståelse för dotterbolagens verksamhet. Där anställde man tidigare oftare personer med bakgrund inom investment banking vars kompetens är att köpa och sälja bolag. VD Jonas Wiström kommer från konsulthållet och verkar hellre ha in människor som förstår sig på den operationella biten än den finansiella i första hand. Det ser vi som mycket positivt.

Detta i kombination med att man numera ha mer in-house-kompetens, månatliga uppdateringar, mindre styrelse och färre externa rådgivare för att beslutsfattandet blir mycket mer tidseffektivt och kostnadsbesparande. Man kan säga att de sänkt sin förvaltningsavgift.

Vad tror ni Ratos kommer göra med likviderna från försäljningen av Bisnode?

Bolaget är givetvis väldigt förtegna om exakt vad man har i pipeline för pengarna. Nettokassan på 5 miljarder SEK. Vi vet att de kommer användas till förvärv, och här finns egentligen två möjligheter. Antingen går Ratos ut och förvärvar nya dotterbolag. Eller så låter man pengarna hjälpa till och finansiera tilläggsförvärv i befintliga dotterbolag såsom redan skett i exempelvis Airteam.

När det gäller förvärv av nya dotterbolag är man väldigt tydliga med kriterierna. De ska vara marknadsledande inom sin position, de ska ha stark management, de ska också kunna fungera som plattformar för framtida tilläggsförvärv inom sin bransch, så kallade ”konsolidatorier”. Man ska heller inte förvärva sådant som ligger för långt ifrån den befintliga kompetensen. Man vill gärna se synergier mellan dotterbolagen, där ledningarnas kompetenser kan förstärka varandra.

I slutändan kommer det nog bli lite av varje. Men för stunden hindras man i att göra större förvärv på grund av problem med due diligence i och med coronapandemin. Men vi tror att man kommer vilja göra större förvärv där man blir majoritetsägare och får mycket att säga till om vid behov. Historien har visat att små bolag kostar ungefär lika mycket eller mer tid att förvärva än stora, men att resurserna då har spenderats på något som kanske inte har samma potential.

Vad tror ni om framtida avyttringar av befintliga dotterbolag i Ratos?

Vi vet att bolaget hela tiden ser sig om efter möjligheter att avyttra delar av sin portfölj. Det handlar om bolag där man bedömer att man inte är rätt ägare och där den egna kompetensen inte passar för att få upp bolagen till den lönsamhet som de annars skulle kunna uppvisa. Med andra ord vill man få bra betalt när man säljer, precis som man fick i Bisnode. Så det är delvis en tidsfråga och en prisfråga, men vi lär få se fler avyttringar i närtid.

Strategin från deras sida är att hålla en mindre spretig profil bland dotterbolagen och helt enkelt avyttra sådant som inte passar den egna ledningens kompetens.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Ratos.

Stäng×
Annons
Strategivändning i Ratos driver optimism
05.11.2020

Strategivändning i Ratos driver optimism

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. Denna vecka har vi frågat ut dem om det nya innehavet Ratos för att få höra deras syn på bolaget.

Vi ser att ett av era nya innehav i fonden är Ratos. Vad har ni för tankar kring det bolaget?

-Ja, det stämmer. Vi byggde upp en position i Ratos inför deras Q3-rapport som vi hade positiva förväntningar på. Ratos är ju ett välkänt bolag för de flesta som följer svenska börsen och det har inte undgått någon att aktien kraftigt underpresterat börsen senaste åren, även om vi justerar för utdelningar. En förklaring till Ratos historiska utveckling kan man sammanfatta som att de har vänt på den gamla börsdevisen ”cut your losses and let your winners run”. Man har sålt bolagen som har gått bra och behållit de med problem.

Vi tycker dock att detta ligger i bolagets förflutna och Ratos har under de senaste åren valt att avyttra eller lägga ner dotterbolag som underpresterar, t.ex. Jøtul och GS-hydro. Det finns fortfarande bolag i portföljen att jobba med och vi förväntar oss fler avyttringar under de kommande åren, men även fler förärv. Vi ser dock att bolagen i portföljen är inne i en positiv trend, ser man på Q3-rapporten var den klart bättre än förväntat och likaså Q2-rapporten dessförinnan. Det är andra starka kvartalet i rad.

PriorNilsson Ratos

Jonas Skilje och Martin Lindqvist

Sedan en tid ser vi även en vändning i bolagets strategi och inriktning. 2019 började man prata om ett nytt Ratos som inte längre ska fungera som ett noterat private equity-bolag utan snarare som en förvärvsdriven företagsgrupp - alltså vad man brukar kalla serieförvärvare eller compounder. Detta innebär mindre centralstyrning och mer fokus på att hitta relevanta förvärv att addera inom sina områden.

Den här transformationen möjliggörs ytterligare genom att man nu har sålt av innehavet i Bisnode, och efter det har man en nettokassa kombinerat med att man signalerar en förvärvsstrategi.

Kommentarer om bolagen som ingår i Ratos bolagsgrupp för stunden?

- Vi tycker att det är en väldigt fin kombination av bolag. De delar ju själva upp dem i tre områden “Construction & Services”, “Consumer & Technology” samt “Industry”.

Och om vi börjar med “Construction & Services” som utgör ungefär halva omsättningen så har de framför allt ventilationsbolaget Airteam som växer mycket snabbt och med stigande marginaler. De har en mycket fin exponering mot den heta HVAC-marknaden. Tillväxten inom HVAC drivs framför allt av efterfrågan på energieffektivitet och nybyggnation. Vi tror att Airteam genom organisk tillväxt i kombination med tilläggsförvärv har en mycket fin resa framför sig.      Ställ frågor till förvaltarna om Ratos - Maila staff@stockpicker.se 

Inom affärsområdet “Consumer & Technology” ingår Plantagen, Kvdbil och Oase Outdoors sedan Bisnode avyttrats. Oase Outdoors som säljer friluftsutrustning har haft väldigt fin utveckling under sommaren. När hemester varit en exceptionellt stark trend växer bolaget sin omsättning med 32% jämfört med motsvarande kvartal 2019. Hemmatemat har även lyft Plantagens omsättning senaste kvartalen (+11% i Q3 och +25% i Q2). Här är det många som väljer att avfärda tillväxten som engångsföreteelser men vi tror att vi ska förvänta oss mer långsiktiga förändringar i våra resvanor.

Inom segmentet “Industry” är det framför allt kärnmaterialbolaget Diab som är attraktivt. De växer 21% organiskt i Q3 och har en fin exponering mot vindkraft där de tillverkar vingar. Detta är ett segment som förväntas växa med tvåsiffrig tillväxt under kommande år.

Hur var Q3-rapporten? Vad bör man ta med sig från den?

- Förutom att lönsamheten och den organiska omsättningen växer i Ratos är det historien om bolaget som är intressant. VD:n trycker fortsatt på för att försöka beskriva det nya Ratos som alltmer lämnar investmentbolags-Ratos bakom sig. Förändringar i dotterbolagens management och starkt momentum de senaste kvartalen gör det intressant att vara med på resan som vi bedömer som både trovärdig men samtidigt också underskattad av marknaden.

Vilka triggers ser ni?

- I takt med att Ratos fortsätter kommunicera sin förändrade inriktning tror vi att bolaget kommer sluta värderas som ett investmentbolag och på sikt att betraktas som en serieförvärvare. Vi anser dock att bolaget har en del kvar att bevisa när det kommer till att staka ut exakt vilka affärsområden som kommer att ingå i portföljen. En viktig trigger blir därför vilka förvärv de kan hitta men vi är optimistiska och tror de kan hitta rätt förvärvsobjekt. Aktuell värdering om ca 8x EV/EBITA gör om inte annat nedsidan begränsad.

Utöver detta finns det fortfarande vissa dotterbolag som med fördel skulle kunna avyttras för att ytterligare renodla de mest attraktiva exponeringarna. De värderas väldigt lågt av aktiemarknaden och skulle kunna skapa mycket aktieägarvärde om de kunde omsättas till kassa och framtida förvärv i stället. Ett sådant exempel är förvärvet Aibel som skrivits ned kraftigt och där vi tror att en avyttring skulle tas emot mycket positivt av aktiemarknaden.

Vi hoppas även på att Ratos kan fortsätta visa upp operationella förbättringar i portföljbolagen och höja marginalerna.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Ratos AB.

Stäng×
Relaterade ämnen
PriorNilsson Evolve A
02.11.2020

PriorNilsson Evolve A

PriorNilsson är ett mindre svenskt fondbolag grundat av förvaltarna Torgny Prior och PO Nilsson 2002.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Frågestund med prisat fondbolag
29.10.2020

Frågestund med prisat fondbolag

Martin Lindqvist och Jonas Skilje svarar på frågor från Stockpickers läsare. Fokus ligger på Hexatronic, ett av innehaven i den fond som de förvaltar.

För en vecka sedan lyfte förvaltarna för PriorNilsson Evolve fram Hexatronic som ett av fondens spännande investeringscase. Här kan du läsa den intervjun. Nu är det dags för förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje att svara på några av de frågor som Stockpickers läsare skickade in.

Ebita-resultatet ska preliminärt öka med 25–33 procent till 59–64 Mkr i tredje kvartalet, vilket innebär en marginal om 11–12 procent. Företagets marginalmål är samtidigt 10 procent. Bedömer ni att bolaget långsiktigt har potential att fortsätta överträffa marginalmålet, och finns det därmed en chans att marginalmålet höjs?

- En marginalexpansion ingår inte i vårt grundscenario. Vi väljer i stället att titta på omsättningstillväxten som den stora vinstdrivaren i Hexatronic. Att de lyckas överträffa marginalmålet i Q3 tror vi kan bero på engångseffekter och kostnadsbesparingar som nog inte är förenliga med den tillväxt av omsättningen som vi förväntar oss över längre tid.

Det ska dock såklart inte uteslutas att marginalmålet kan komma att höjas. I ett scenario av oväntat hög efterfrågan på fiberoptik skulle bolag som Hexatronic kunna höja sina priser gentemot telekomoperatörerna och därmed höja sin bruttomarginal.

Finns det något uttalat mål från Hexatronic att växa genom förvärv?

- Så är det absolut. Bolagets tillväxtmål är baserade på en kombination av organisk och förvärvsdriven expansion. Det ser vi som en rimlig strategi med tanke på att de vill växa snabbt och utanför Sverige där de haft sitt säte.

Att förvärva sig in på marknader är ett inte minst mycket tidseffektivt sätt att nå nya kunder i nya geografier. Det har också historiskt visat sig vara en snabb väg in i exempelvis Nordamerika, Tyskland och Storbritannien.

Ett problem i de marknader de ger sig in i är bristen på kompetenta installatörer som faktiskt kan rulla ut fiberoptiken. Exempelvis sa bolaget att det saknades 20 000 installatörer i Tyskland samt 10 000 installatörer i Storbritannien. Detta har lett till att man investerar i expansion genom att förvärva utbildningsföretag, där man ser ett starkt behov utöver själva fiberoptiklösningen. Sen är givetvis installatörerna också en förutsättning för att kunna driva omsättningen från själva kabelaffären.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Försäljningen ökade med 13 procent i tredje kvartalet medan den organiska tillväxten i orderstocken i samma kvartal ”bara” var 6 procent. Ser ni en risk att begränsningar i möjligheter till kundmöten kan försena större affärer på bolagets tillväxtmarknader? Vad tror ni om fjärde kvartalet med tanke på detta?

-Vi ser en risk för detta. Samtidigt kommunicerar bolaget i samband med Q3 att de negativa effekterna av coronapandemin fortsätter att minska detta kvartal. Det bedömer vi som att riskerna för utebliven försäljning framgent minskar. Vad vi har en väldigt stark tilltro till är emellertid den underliggande marknadstillväxten.

Behovet av fiberoptik ökar, och försvinner inte med tiden. Den typen av restriktioner och pandemieffekter som hindrar möten och tvingar projekt att skjutas upp borde drabba alla aktörer i branschen likvärdigt. Det betyder att den underliggande orderstocken växer till sig genom ett uppdämt behov.

Ni nämner 5G-nätets effekter på försäljningen av fiberoptik som en positiv möjlighet för Hexatronic. Kan ni utveckla det ytterligare?

- Först och främst så kan man konstatera att det finns en motsättning här. 5G är en trådlös kommunikation och det gör att ett hushåll eller ett företag inte behöver dra fiber hela vägen fram, det som kallas FTTH (fiber to the home). I stället går uppkopplingen via en 5G-mast. Men det som är intressant i Hexatronics fall är att det fortfarande behövs en kabelanslutning till 5G-masten. Och inte bara det, för att masten ska kunna kommunicera med full kapacitet räcker det inte med en lösning bestående av kopparkabel. Fiber klarar av mycket högre hastigheter och kan därmed möjliggöra den ökade datamängden som 5G innebär.

Vidare menar Hexatronic att för att nå full kapacitet genom 5G behöver masterna vara placerade så nära kunderna som möjligt. Det innebär att även där det redan finns fibernät kommer detta behöva utvidgas och bli mer finmaskigt för att kunna förse masterna. 

Sammanfattningsvis ser bolaget positivt på skiftet till 5G, och menar att nettobehovet av fiberkabel kommer att öka. Det vill säga det man förlorar på att färre hushåll väljer FTTH kommer man mer än tjäna in på att 5G fordrar fiberlösningar. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen. Man började prata om 5G som en positiv potentiell drivkraft redan 2016 men det är någonting som fortfarande ligger framför dem.

Om PriorNilsson Evolve

Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.


 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

PriorNilsson Evolve
Stäng×
22.10.2020
Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve.

Om vi börjar med caset, vad är det ni ser i Hexatronic?

Hexatronic är ett bolag som vi följt under en längre tid. De levererar en rad produkter och tjänster kopplade till optisk fiberteknik. Kortfattat har de en koncentrerad exponering mot utrullningen av fibernät i de marknader där de är aktiva. Vi tror starkt på en fortsatt expansiva bredbandsinvesteringar i fiber för lång tid framöver. Särskilt  intressanta marknader är Nordamerika, Storbritannien och Tyskland där Hexatronic satsar hårt. Vi tror det är en lyckad strategi eftersom bägge dessa länder ligger långt ned i listan över länder med fiberpenetration. Det ligger fortfarande enormt mycket kopparkabel i dessa marknader som är på väg att bytas ut.

Vad tror ni inför Q3-rapporten och framöver?

Bolaget kom med en omvänd vinstvarning i förra veckan. Det som var väldigt glädjande var att man äntligen såg den omsättningstillväxt man hade kunnat förvänta sig. Man gav preliminära tillväxtsiffror på 13% topline-tillväxt. Justerat för negativa coronaeffekter om cirka 20-30 miljoner SEK skulle tillväxten ha varit ytterligare några procentenheter högre.Har du frågor/kommentarer till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Att man växer EBITA med 25-33% tror vi kan vara av mer one-off-effekt. Pandemin har gjort att man åkt på färre mässor, resor, vidtagit kostnadsbesparingar och liknande som stärker marginalerna. Så, vi tror att Q3 kommer att vara ett starkt tecken i rätt riktning. Det är på denna nivå vi ska förvänta oss att detta bolag levererar framöver. De har alla förutsättningar: en god närvaro på intressanta marknader, en stark underliggande fibertrend och har äntligen börjat visa rejält momentum i omsättningen. Intressant nog har den omvända vinstvarningen inte alls tolkats vidare positivt aktiemarknaden. Det tror vi var en kraftig underreaktion på positiva nyheter. Aktiekursen är kvar på samma nivåer som innan krisen.

Finns det några triggers i närtid som ni tycker är intressanta?

Det är ingen överdrift att säga att Corona-pandemin har ökat behovet världen över för digitala kommunikationslösningar av hög kvalitet. Digitaliseringen förväntas skrida fram väldigt snabbt i och med denna pandemi, och då behövs det helt enkelt infrastruktur på plats som möjliggör denna utveckling. Vi ser två trender som ökar behovet av bredbandstjänster, det är dels ökat konsumtion av strömmande video men även ökad andel distansarbete. Vi ser att Corona förstärker dessa trender ytterligare och driver på en accederad bredbandsutbyggnad internationellt.

Sen har vi det här med 5G som börjar ta fart. Vad många missar är att även om 5G är en mobil bredbandslösning som ersätter fiber i hemmet så behövs det fiberoptik fram till 5G-antennerna. Och det behövs väldigt många antenner i utbyggnaden av 5G-nätet. Bolaget själva säger att det behövs ungefär 10 gånger så mycket fiber som för 4G-nätet. Vi har läst analyser som menar att det rentav kan uppstå brist på fiberkabel och fiberrelaterad utrustning inför förestående generationsskifte. Vi ser definitivt 5G som en tillväxtmöjlighet för Hexatronic snarare än ett hot.

Tycker ni att bolagets ledning verkar hantera den geografiska spridningen på ett bra sätt?

Bolaget själva är givetvis inte omedvetna om detta utan har under en tid väldigt tydligt fokuserat sin expansion mot andra marknader än norden som var tillväxtfokus för omkring sex år sedan. Sedan dess har en rad satsningar mot nya marknader ägt rum, och allt har inte riktigt gått så bra som man kanske hade önskat eller förväntat sig. Tillväxten borde vara högre och vi menar att man inte lyckats leverera den omsättningstillväxt i takt med marknadens underliggande tillväxt inom många geografier.

Är det något ni tycker aktiemarknaden missar i Hexatronic?

Om det är något marknaden varit oroade över så är det bolagets exponering mot Sverige, eftersom Sverige är en hyfsat väl penetrerad marknad där tillväxttakten för fiberoptik mattats av. I Sverige hade 88% av hushållen fibertäckning redan 2018 enligt Post- och telestyrelsen. Men Sverige utgör numera bara runt 30% av Hexatronics omsättning. Resten av omsättningen kommer från marknader som har betydligt lägre täckning och där vi förväntar oss att bolaget ska kunna växa sin omsättning betydligt snabbare. Oron för Sverige-exponeringen tycker vi är mindre och mindre befogad, även om vi såklart också vill se ett fortsatt minskat beroende av Sverige.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Kommentarer eller frågor till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

Stäng×
Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic
22.10.2020

Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. Denna vecka har vi pratat med dem om Hexatronic för att få höra deras syn på bolaget.

Om vi börjar med caset, vad är det ni ser i Hexatronic?

Hexatronic är ett bolag som vi följt under en längre tid. De levererar en rad produkter och tjänster kopplade till optisk fiberteknik. Kortfattat har de en koncentrerad exponering mot utrullningen av fibernät i de marknader där de är aktiva. Vi tror starkt på en fortsatt expansiva bredbandsinvesteringar i fiber för lång tid framöver. Särskilt  intressanta marknader är Nordamerika, Storbritannien och Tyskland där Hexatronic satsar hårt. Vi tror det är en lyckad strategi eftersom bägge dessa länder ligger långt ned i listan över länder med fiberpenetration. Det ligger fortfarande enormt mycket kopparkabel i dessa marknader som är på väg att bytas ut.

Vad tror ni inför Q3-rapporten och framöver?

Bolaget kom med en omvänd vinstvarning i förra veckan. Det som var väldigt glädjande var att man äntligen såg den omsättningstillväxt man hade kunnat förvänta sig. Man gav preliminära tillväxtsiffror på 13% topline-tillväxt. Justerat för negativa coronaeffekter om cirka 20-30 miljoner SEK skulle tillväxten ha varit ytterligare några procentenheter högre.Har du frågor/kommentarer till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Att man växer EBITA med 25-33% tror vi kan vara av mer one-off-effekt. Pandemin har gjort att man åkt på färre mässor, resor, vidtagit kostnadsbesparingar och liknande som stärker marginalerna. Så, vi tror att Q3 kommer att vara ett starkt tecken i rätt riktning. Det är på denna nivå vi ska förvänta oss att detta bolag levererar framöver. De har alla förutsättningar: en god närvaro på intressanta marknader, en stark underliggande fibertrend och har äntligen börjat visa rejält momentum i omsättningen. Intressant nog har den omvända vinstvarningen inte alls tolkats vidare positivt aktiemarknaden. Det tror vi var en kraftig underreaktion på positiva nyheter. Aktiekursen är kvar på samma nivåer som innan krisen.

Finns det några triggers i närtid som ni tycker är intressanta?

Det är ingen överdrift att säga att Corona-pandemin har ökat behovet världen över för digitala kommunikationslösningar av hög kvalitet. Digitaliseringen förväntas skrida fram väldigt snabbt i och med denna pandemi, och då behövs det helt enkelt infrastruktur på plats som möjliggör denna utveckling. Vi ser två trender som ökar behovet av bredbandstjänster, det är dels ökat konsumtion av strömmande video men även ökad andel distansarbete. Vi ser att Corona förstärker dessa trender ytterligare och driver på en accederad bredbandsutbyggnad internationellt.

Sen har vi det här med 5G som börjar ta fart. Vad många missar är att även om 5G är en mobil bredbandslösning som ersätter fiber i hemmet så behövs det fiberoptik fram till 5G-antennerna. Och det behövs väldigt många antenner i utbyggnaden av 5G-nätet. Bolaget själva säger att det behövs ungefär 10 gånger så mycket fiber som för 4G-nätet. Vi har läst analyser som menar att det rentav kan uppstå brist på fiberkabel och fiberrelaterad utrustning inför förestående generationsskifte. Vi ser definitivt 5G som en tillväxtmöjlighet för Hexatronic snarare än ett hot.

Tycker ni att bolagets ledning verkar hantera den geografiska spridningen på ett bra sätt?

Bolaget själva är givetvis inte omedvetna om detta utan har under en tid väldigt tydligt fokuserat sin expansion mot andra marknader än norden som var tillväxtfokus för omkring sex år sedan. Sedan dess har en rad satsningar mot nya marknader ägt rum, och allt har inte riktigt gått så bra som man kanske hade önskat eller förväntat sig. Tillväxten borde vara högre och vi menar att man inte lyckats leverera den omsättningstillväxt i takt med marknadens underliggande tillväxt inom många geografier.

Är det något ni tycker aktiemarknaden missar i Hexatronic?

Om det är något marknaden varit oroade över så är det bolagets exponering mot Sverige, eftersom Sverige är en hyfsat väl penetrerad marknad där tillväxttakten för fiberoptik mattats av. I Sverige hade 88% av hushållen fibertäckning redan 2018 enligt Post- och telestyrelsen. Men Sverige utgör numera bara runt 30% av Hexatronics omsättning. Resten av omsättningen kommer från marknader som har betydligt lägre täckning och där vi förväntar oss att bolaget ska kunna växa sin omsättning betydligt snabbare. Oron för Sverige-exponeringen tycker vi är mindre och mindre befogad, även om vi såklart också vill se ett fortsatt minskat beroende av Sverige.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Kommentarer eller frågor till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

PriorNilsson Evolve
Stäng×
29.10.2020
Frågestund med prisat fondbolag

Frågestund med prisat fondbolag

Martin Lindqvist och Jonas Skilje svarar på frågor från Stockpickers läsare.

För en vecka sedan lyfte förvaltarna för PriorNilsson Evolve fram Hexatronic som ett av fondens spännande investeringscase. Här kan du läsa den intervjun. Nu är det dags för förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje att svara på några av de frågor som Stockpickers läsare skickade in.

Ebita-resultatet ska preliminärt öka med 25–33 procent till 59–64 Mkr i tredje kvartalet, vilket innebär en marginal om 11–12 procent. Företagets marginalmål är samtidigt 10 procent. Bedömer ni att bolaget långsiktigt har potential att fortsätta överträffa marginalmålet, och finns det därmed en chans att marginalmålet höjs?

- En marginalexpansion ingår inte i vårt grundscenario. Vi väljer i stället att titta på omsättningstillväxten som den stora vinstdrivaren i Hexatronic. Att de lyckas överträffa marginalmålet i Q3 tror vi kan bero på engångseffekter och kostnadsbesparingar som nog inte är förenliga med den tillväxt av omsättningen som vi förväntar oss över längre tid.

Det ska dock såklart inte uteslutas att marginalmålet kan komma att höjas. I ett scenario av oväntat hög efterfrågan på fiberoptik skulle bolag som Hexatronic kunna höja sina priser gentemot telekomoperatörerna och därmed höja sin bruttomarginal.

Finns det något uttalat mål från Hexatronic att växa genom förvärv?

- Så är det absolut. Bolagets tillväxtmål är baserade på en kombination av organisk och förvärvsdriven expansion. Det ser vi som en rimlig strategi med tanke på att de vill växa snabbt och utanför Sverige där de haft sitt säte.

Att förvärva sig in på marknader är ett inte minst mycket tidseffektivt sätt att nå nya kunder i nya geografier. Det har också historiskt visat sig vara en snabb väg in i exempelvis Nordamerika, Tyskland och Storbritannien.

Ett problem i de marknader de ger sig in i är bristen på kompetenta installatörer som faktiskt kan rulla ut fiberoptiken. Exempelvis sa bolaget att det saknades 20 000 installatörer i Tyskland samt 10 000 installatörer i Storbritannien. Detta har lett till att man investerar i expansion genom att förvärva utbildningsföretag, där man ser ett starkt behov utöver själva fiberoptiklösningen. Sen är givetvis installatörerna också en förutsättning för att kunna driva omsättningen från själva kabelaffären.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Försäljningen ökade med 13 procent i tredje kvartalet medan den organiska tillväxten i orderstocken i samma kvartal ”bara” var 6 procent. Ser ni en risk att begränsningar i möjligheter till kundmöten kan försena större affärer på bolagets tillväxtmarknader? Vad tror ni om fjärde kvartalet med tanke på detta?

-Vi ser en risk för detta. Samtidigt kommunicerar bolaget i samband med Q3 att de negativa effekterna av coronapandemin fortsätter att minska detta kvartal. Det bedömer vi som att riskerna för utebliven försäljning framgent minskar. Vad vi har en väldigt stark tilltro till är emellertid den underliggande marknadstillväxten.

Behovet av fiberoptik ökar, och försvinner inte med tiden. Den typen av restriktioner och pandemieffekter som hindrar möten och tvingar projekt att skjutas upp borde drabba alla aktörer i branschen likvärdigt. Det betyder att den underliggande orderstocken växer till sig genom ett uppdämt behov.

Ni nämner 5G-nätets effekter på försäljningen av fiberoptik som en positiv möjlighet för Hexatronic. Kan ni utveckla det ytterligare?

- Först och främst så kan man konstatera att det finns en motsättning här. 5G är en trådlös kommunikation och det gör att ett hushåll eller ett företag inte behöver dra fiber hela vägen fram, det som kallas FTTH (fiber to the home). I stället går uppkopplingen via en 5G-mast. Men det som är intressant i Hexatronics fall är att det fortfarande behövs en kabelanslutning till 5G-masten. Och inte bara det, för att masten ska kunna kommunicera med full kapacitet räcker det inte med en lösning bestående av kopparkabel. Fiber klarar av mycket högre hastigheter och kan därmed möjliggöra den ökade datamängden som 5G innebär.

Vidare menar Hexatronic att för att nå full kapacitet genom 5G behöver masterna vara placerade så nära kunderna som möjligt. Det innebär att även där det redan finns fibernät kommer detta behöva utvidgas och bli mer finmaskigt för att kunna förse masterna. 

Sammanfattningsvis ser bolaget positivt på skiftet till 5G, och menar att nettobehovet av fiberkabel kommer att öka. Det vill säga det man förlorar på att färre hushåll väljer FTTH kommer man mer än tjäna in på att 5G fordrar fiberlösningar. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen. Man började prata om 5G som en positiv potentiell drivkraft redan 2016 men det är någonting som fortfarande ligger framför dem.

Om PriorNilsson Evolve

Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.


 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början