Sista chansen att teckna units i Streamify
05.10.2022

Sista chansen att teckna units i Streamify

Streamify AB lanserade 2019 plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. SaaS- tjänsten gör det möjligt för små och medelstora e-handlare inom flera branschsegment att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Streamify erbjuder idag kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och andra e-handelsmöjligheter för att nå nya intäktsströmmar.

Streamifys Live Video Shopping erbjuder  personlig interaktion och hjälper till att överbrygga glappet mellan den fysiska butiken och e-handel. Live Video Shopping kan komma att bli en massmarknadsprodukt vilket mängden rapporter och globala event kring Live Video Shopping också visar på. Fenomenet med Live Video Shopping är på kraftig frammarsch i Europa och USA och väntas förändra e-handelslandskapet och driva på tillväxten inom e-handel framöver.

Bolagets marknadserbjudande har haft en flygande start sedan lanseringen och VD upplever att den svenska marknaden uppfattar Streamify som det enda konkurrenskraftiga alternativet till branschkollegan Bambuser. Detta märks dels på de etablerade kunder som valt Stremify som leverantör, dels genom de många upphandlingsdialoger som man är aktuella i.

Streamify genomför just nu en kapitalanskaffning upp till 5,95 miljoner kronor med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner i två serier, som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 11,5 miljoner kronor och 7,5 miljoner kronor från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 respektive. Likviden ska användas till att växa bolagets återkommande intäktsströmmar genom vidareutveckling av plattformen för Live Video Shopping samt inrikta sig mot medelstora e-handlare för att utöka marknadsandelar inom segmentet. Med denna kapitalanskaffning finansieras bolaget till nästa milstolpe som involverar en ökning av antalet betalande kunder samt införande av säljdialoger med medelstora företag vilka möjliggör för Bolaget att verkställa sina framtida visionsplaner att bli en av de ledande aktörerna inom segmentet för Live Video Shopping.

Sista dagen för att teckna units är den 6 oktober. 


Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: 5,9 MSEK

Villkor: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 22 september till och med 3 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 36 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 34 procent).


Dokument och länkar

Teckna här

Investeringsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Johan Klitkou, VD Streamify
28.09.2022

Stockpicker intervjuar Johan Klitkou, VD Streamify

Streamify har sedan lansering av det nya verksamhetsbenet Live Video Shopping ökat nettoomsättningen för första halvåret 2022 med 386% YoY med välkända e-handelsföretag i Sverige och internationellt som kundbas. Vi har intervjuat bolagets VD, Johan Klitkou.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag växte upp i en entreprenörs-familj och min resa började med första datorn i unga år, den användes flitigt till att driva internetforum och tjäna pengar genom försäljning av programvaror. I vuxen ålder så arbetade jag några år på en webbyrå innan jag startade eget och har i över 10 år drivit bolag inom streaming. Passionen är sweet spot mellan kundnytta, skalbar affär och tillväxt. 

Kan du beskriva Streamify och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Bolaget är sprunget ur kärnpersonalens mångåriga erfarenhet av streaming med dåvarande kunder som Expressen Webb TV, Vingresor, MSB mfl.

Streamify tillhandahåller en Live Video Shopping plattform till kundgruppen e-handlare. Live Video Shopping är en form av TV-shop på e-handlares webbshop.

Vi har kunder som når ROI på 2000% med försäljning som överstiger 100 000 SEK per livesändning - enbart med hjälp av en mobiltelefon och ett glatt humör! Andra kraftfulla KPIer är ökat engagemang med +1800%, ökat antal add-to-carts med 400% och minskade returer med upp till 40%. Den sistnämnda en stor utmaning för e-handeln globalt.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Streamify är en SaaS-tjänst som kunder abonnerar på årsvis med priser mellan ca 6000 – ca 50 000 SEK / mån.

Ni genomför just nu en emission som kan tillföra bolaget ca 5,9 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Bolaget har haft en god nettotillväxt på 386% sedan lanseringen av Live Video Shopping för drygt ett halvår sedan och har redan kunder i Tyskland och USA. Bolaget har som målsättning att nå 1,5Mkr i månatlig återkommande intäkt (MRR) mot slutet av 2023. Likviden som tillförs skall användas till att fortsätta ta marknadsandelar genom satsningar på försäljning, marknadsföring och vidareutveckling av plattformen.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Omvärldsfaktorerna kan försvåra bolagets möjlighet till finansiering och om kundgruppen som till största delen består av e-handlare minskar sina investeringar kan Streamifys försäljningsmål ta längre tid att nå.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Live Video Shopping kommer ursprungligen från Kina men är fortfarande under uppbyggnad i Europa och USA. Bland branschkollegorna ser via aktörer som t ex NTWRK, TalkShopLive, Bambuser mfl.

Streamifys konkurrensfördelar

 1. En enkel och till hög grad automatiserad ”gör-det-själv”- plattform.
  Kunder till Streamify kan komma igång på några minuter till minimal kostnad jmf med konkurrenternas dyra och månadslånga processer. Streamify kan kostnadseffektivt möta massmarknadsadoptionen av Live Video Shopping med bruttomarginal på 98%.
 2. Målgruppsanpassad affärsmodell
  Marknaden för Live Video Shopping är under kraftig tillväxt men fortfarande ung. Streamify vill positionera sig som det självklara och enkla valet för massmarknaden.Vi har en tillväxt- och kund- vänlig fast prismodell vilket ger kunderna en förutsägbar kostnad och enkel uträkning av ROI. Konkurrenternas affärsmodeller där man tar betalt för trafik, antal tittare, volym mm är kontraproduktiva där kunderna upplever en stor affärsmässig osäkerhet.

Hur stor är Streamifys potentiella marknad?

– Den globala marknaden är uppskattad till $7000Mdr där 20% av all e-handel genereras av Live Video Shopping år 2026. Marknaden är under mycket hög tillväxt där den växte med en sammansatt årlig tillväxttakt på mer än 280% mellan är 2017 och 2020 i Kina. Vi ser även att det sker kraftig tillväxt i USA och Europa med en marknad på $35, resp $58Mdr år 2022. 

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Streamify?

 1. Attraktiv bruttomarginal
  Plattformens enkla gör-det-själv lösning tillsammans med den automatiska onboarding processen har resulterat i en attraktiv bruttomarginal på 98 procent.
 2. Kraftig historisk tillväxt
  Nettoomsättningstillväxten för första halvåret 2022 uppgick till 386 procent jämfört med samma period föregående år.
 3. Skalbarhet
  Streamify har en egenutvecklad skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.
 4. Marknad i tidig fas
  Live Shopping segmentet är fortfarande i en tidig fas både i Europa och USA vilket innebär stor potential till framtida tillväxt för Streamify.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Streamify ut då?

– Streamify skall vara det självklara valet för e-handlare och privatpersoner och globalt ledande för den nya sortens e-handel - Live Video Shopping.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping
22.09.2022

Teckna units i snabbväxande SaaS-bolag inom Live Shopping

Streamify AB (”Streamify” och ”Bolaget”) lanserade 2019 plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. SaaS- tjänsten gör det möjligt för små och medelstora e-handlare inom flera branschsegment att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Streamify erbjuder idag kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och andra e-handelsmöjligheter för att nå nya intäktsströmmar.

VD Johan Klitkou har ordet

Vid årsskiftet 2021/2022 drog vi i gång vår satsning för Live Video Shopping och utvecklingen under det senaste halvåret bekräftar tesen att det är rätt väg för Streamify att ta. Avståndet till konsumenten har ökat vilket gör att företagen letar efter nya möjligheter att skapa personlig kontakt. Streamifys Live Video Shopping erbjuderJohan Klitko personlig interaktion och hjälper till att överbrygga glappet mellan den fysiska butiken och e-handel. Jag är övertygad om att Live Video Shopping kommer att bli en massmarknadsprodukt vilket mängden rapporter och globala event kring Live Video Shopping också visar på. Fenomenet med Live Video Shopping är på kraftig frammarsch i Europa och USA och väntas förändra e-handelslandskapet och driva på tillväxten inom e-handel framöver.

Vårt marknadserbjudande har haft en flygande start sedan lanseringen och jag upplever att den svenska marknaden uppfattar Streamify som det enda konkurrenskraftiga alternativet till branschkollegan Bambuser. Detta märks dels på de etablerade kunder som valt oss som leverantör, dels genom de många upphandlingsdialoger som vi är aktuella i. Vi ser också positiva signaler från marknaden att fler etablerade e-handlare letar sig till videobaserad shopping i realtid för att erhålla merförsäljning. Den framtida förväntade tillväxten återfinns inte bara i Sverige, utan vi ser också en spännande utveckling utomlands. Streamify har sedan lansering genomfört sina första affärer på lukrativa marknader som Tyskland och USA. Utifrån min analys av alternativen, ser jag Streamify som en av de mest attraktiva tjänsterna på den globala marknaden för Live Video Shopping, både sett från affärsmodell och teknisk plattform.


Investment Highlights

Attraktiv bruttomarginal
Plattformens enkla gör-det-själv lösning tillsammans med den automatiska onboarding processen har resulterat i en attraktiv bruttomarginal på 98 procent

Kraftig historisk tillväxt
Nettoomsättningstillväxten för första halvåret 2022 uppgick till 386 procent jämfört med samma period föregående år.

Skalbarhet
Streamify har en egenutvecklad skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.

Marknad i tidig fas
Live Shopping segmentet är fortfarande i en tidig fas både i Europa och USA vilket innebär stor potential till framtida tillväxt för Streamify.Företrädesemissionen i korthet

Streamify planerar en kapitalanskaffning upp till 5,95 MSEK med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner i två serier, som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 11,5 MSEK och 7,5 MSEK från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 respektive. Likviden avses användas till att växa Bolagets återkommande intäktsströmmar genom vidareutveckling av plattformen för Live Video Shopping samt inrikta sig mot medelstora e-handlare för att utöka marknadsandelar inom segmentet. Med denna kapitalanskaffning finansieras Bolaget till nästa milstolpe som involverar en ökning av antalet betalande kunder samt införande av säljdialoger med medelstora företag vilka möjliggör för Bolaget att verkställa sina framtida visionsplaner att bli en av de ledande aktörerna inom segmentet för Live Video Shopping.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: 5,9 MSEK

Villkor: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 22 september till och med 3 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 36 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 34 procent).


Dokument och länkar

Teckna här

Investeringsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Stäng×
Relaterade ämnen
Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify
15.12.2021

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify

Streamify AB lanserade under 2019 en högkvalitativ online-baserad plattform för livestreaming inom bl.a. e-handel, nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen.

I syfte att finansiera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt vidareutveckling av livestreamingtjänsten, genomförde Streamify vid årsskiftet 2020/2021 en emission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Noteringsemissionen tecknades till cirka 539 procent.

Bolaget genomför under 2021 en pivot med ökat fokus på det kraftigt växande segmentet live video shopping (även kallat live shopping). E-handelsföretag kan enkelt integrera Streamifys SaaS-tjänst med befintliga e-handelsplattformar för att erbjuda live video shopping på ett sömlöst och kostnadseffektivt sätt. Under Q4 2021 genomför Streamify en fullskalig lansering av sitt erbjudande inom live video shopping.

Läs mer på bolagets hemsida


Nyttjandeperiod: 25 november – 16 december 2021

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Streamify till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 1 384 800 stycken. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Streamify cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 14 december 2021.

Antal utestående aktier i Streamify: 7 530 448 stycken.


Länkar

Teaser

Anmälningssedel

Streamify
Stäng×
Relaterade ämnen
25.11.2021
Streamify – Utmanaren inom live video shopping

Streamify – Utmanaren inom live video shopping

I Kina har live video shopping under flera år varit en etablerad försäljningskanal för detaljhandeln.

Tillväxtpotentialen är dock fortfarande enorm och enligt en rapport från konsultfirman McKinsey* skulle live shopping kunna stå för så mycket som 10 – 20% av all e-handel år 2026, om den internationella utvecklingen följer den kinesiska tillväxtkurvan på området.

Fördelarna är många – konsumenten kan skaffa sig en detaljerad bild av produkten utan att behöva lämna huset, samtidigt som varumärken gynnas av en ökad konverteringsgrad samt förbättrad varumärkesattraktion och differentiering.

Någon som tidigt har uppmärksammat trenden är Streamify, ett bolag som startades 2017 och två år senare lanserade en digital plattform som kombinerar livestreaming och e-commerce inom bland annat nöjes-, musik-, sport-, och utbildningsbranschen. Bolagets tjänst riktar sig till både individuella användare och större etablerade aktörer, vilket gör att till exempel e-handlare och influencers kan använda Streamify för att genom Live Video Shopping visa och sälja produkter.

Bolaget befinner sig i en tidig uppskalningsfas men har ett växande antal användare och samarbetspartners. På kort tid har man upplevt en tilltagande tillväxt, till följd av framgångsrika pilotprojekt och ett allmänt stigande intresse från marknaden. Intäkterna är förvisso fortfarande begränsade och för att kunna kapitalisera på sina möjligheter valde man i början av januari att genomföra en börsnotering samt nyemission på drygt 14 Mkr.

Sedan dess har den underliggande operationella trenden varit positiv, även om vissa evenemang och livesändningar inte kunde genomföras som planerat under första halvåret på grund av pandemin. Icke desto mindre lyckades man nästan fördubbla nettoomsättningen under de första nio månaderna i år, jämfört med samma period i fjol, till 0,8 Mkr. I takt med att restriktionerna har släppts, har användningen av bolagets tjänst dessutom ökat, och ledningen har under tiden jobbat intensivt med vidareutvecklingen av både tekniken och affärsmodellen.

Full fokus på live video shopping framöver

Framförallt har man kommit fram till att man ska satsa exklusivt på just live video shopping, där man ser bäst tillväxtpotential och en mindre sårbarhet mot yttre faktorer jämfört med livestreaming av till exempel idrotts- eller musikevenemang. Ambitionen är att bli det bästa alternativet för små och medelstora e-handlare genom att vara en gör-det-själv-tjänst med automatiserad onboarding.

Intresset från diverse aktörer i branschen verkar vara stort och bolaget har många pågående dialoger inom flera olika segment. Flera signerade pilotprojekt är på plats och det finns dessutom färdiga integrationer med e-handelssystem, etablerade partnerskap med bolag i ekosystemet och även första betalande kunder.

Ett exempel på ett sådant partnerskap är det med Showroom som egentligen omfattar två olika avtal. Det första rör ett renodlat kundleverantörsavtal där Streamify är teknisk leverantör för Showrooms nyligen lanserade koncept ”Showroom Originals”. Det andra avtalet är utformat som ett partneravtal där Streamify och Showroom tillsammans erbjuder e-handlare en konkurrenskraftig lösning som ska tillåta även mindre e-handlare att kunna erbjuda live video shopping till sina kunder.

Spännande är även samarbetet med fastighetsbolaget Diös kring deras koncept PickPackPost och PopUp Market. Tanken är att utveckla ett erbjudande med live video shopping för varumärken och butiker, där lösningen handlar om att knyta ihop den fysiska köpupplevelsen med den digitala. Blir utfallet bra är det nog inte långsökt att den här typen av lösning kommer vara efterfrågad även av andra fastighetsägare, köpcentra och företagshotell runt om i världen.

En kvalitetsstämpel och samtidigt bra reklam fick man nyligen när Nordens största e-handelsevent D-Congress gick av stapeln. Det var nämligen via Streamifys plattform som det gick att köpa digitala biljetter och följa eventets föreläsningar och studioprogram. Med tanke på att D-Congress brukar vara en samlingspunkt för Nordens e-handlare borde det har varit ett ypperligt tillfälle att visa upp tjänsten för potentiella kunder.

Siktar på 1 Mkr i återkommande månatliga intäkter i slutet av 2022

Vd Johan Klitkou har alltså all anledning att vara optimistisk och han meddelade nyligen att han siktar på att nå 100 betalande kunder vid utgången av 2021. För kommande år är målsättningen att nå återkommande månatliga intäkter om 1 Mkr vid utgången av 2022, och under åren 2023-2024 vill man nå ett fyrsiffrigt antal betalande kunder. Enligt bolagets definition är en betalande kund en som erlägger 3 000 kr per månad för bolagets tjänster (bolaget erbjuder olika paket, med standardpriser mellan cirka 3 000 – 30 000 kr per månad).

Så länge verksamheten är förlustbringande krävs det förvisso nya kapitaltillskott då man hade enbart 3 Mkr i likvida medel kvar på balansräkningen vid slutet av september. Det kan ställas i relation till ett kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på -5,7 Mkr under de första nio månaderna i år.

För några veckor annonserades därför en riktad nyemission på cirka 10,3 Mkr (före emissionskostnader). Kapitalet ska räcka för att finansiera bolaget under 12 månader och accelerera marknadsnärvaron, nya partnerskap och etablering som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Bolaget genomför även i november en optionsinlösen som kan inbringa högst 10,1 Mkr (före emissionskostnader). Handel i teckningsoptioner pågår och nyttjandeperioden för dessa löper mellan den 25 november – 16 december i år.

Om vi tar hänsyn till effekterna av den riktade nyemissionen uppgår Streamifys börsvärde i skrivande stund till 54,6 Mkr. Justerad för nettokassan motsvarar det omkring 3,7 gånger det annualiserade värdet av bolagets intäktsmålsättning för slutet av 2022. Det är inte särskilt krävande, även om det visserligen återstår att se om ledningen kommer kunna leverera på sina planer. Tekniken och tjänsten är i alla fall beprövade, vilket borde ge goda förutsättningar att lyckas.

Live video shopping är en starkt växande trend inom e-handeln och i takt med att nya kundavtal annonseras borde det finnas en intressant uppsida i aktien. Risken får dock anses som ganska hög.

*Källa: Mckinsey (2021). It’s showtime! How live commerce is transforming the shopping experience. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/its-showtime-how-live-commerce-is-transforming-the-shopping-experience

Stäng×
Relaterade ämnen
Streamify – Utmanaren inom live video shopping
25.11.2021

Streamify – Utmanaren inom live video shopping

I Kina har live video shopping under flera år varit en etablerad försäljningskanal för detaljhandeln. Inte minst sedan Covid-19 pandemins utbrott har fenomenet successivt börjat etablera sig även i Europa och USA, och idag används live video shopping av välkända varumärken inom olika branscher, från mode till fastigheter.

Tillväxtpotentialen är dock fortfarande enorm och enligt en rapport från konsultfirman McKinsey* skulle live shopping kunna stå för så mycket som 10 – 20% av all e-handel år 2026, om den internationella utvecklingen följer den kinesiska tillväxtkurvan på området.

Fördelarna är många – konsumenten kan skaffa sig en detaljerad bild av produkten utan att behöva lämna huset, samtidigt som varumärken gynnas av en ökad konverteringsgrad samt förbättrad varumärkesattraktion och differentiering.

Någon som tidigt har uppmärksammat trenden är Streamify, ett bolag som startades 2017 och två år senare lanserade en digital plattform som kombinerar livestreaming och e-commerce inom bland annat nöjes-, musik-, sport-, och utbildningsbranschen. Bolagets tjänst riktar sig till både individuella användare och större etablerade aktörer, vilket gör att till exempel e-handlare och influencers kan använda Streamify för att genom Live Video Shopping visa och sälja produkter.

Bolaget befinner sig i en tidig uppskalningsfas men har ett växande antal användare och samarbetspartners. På kort tid har man upplevt en tilltagande tillväxt, till följd av framgångsrika pilotprojekt och ett allmänt stigande intresse från marknaden. Intäkterna är förvisso fortfarande begränsade och för att kunna kapitalisera på sina möjligheter valde man i början av januari att genomföra en börsnotering samt nyemission på drygt 14 Mkr.

Sedan dess har den underliggande operationella trenden varit positiv, även om vissa evenemang och livesändningar inte kunde genomföras som planerat under första halvåret på grund av pandemin. Icke desto mindre lyckades man nästan fördubbla nettoomsättningen under de första nio månaderna i år, jämfört med samma period i fjol, till 0,8 Mkr. I takt med att restriktionerna har släppts, har användningen av bolagets tjänst dessutom ökat, och ledningen har under tiden jobbat intensivt med vidareutvecklingen av både tekniken och affärsmodellen.

Full fokus på live video shopping framöver

Framförallt har man kommit fram till att man ska satsa exklusivt på just live video shopping, där man ser bäst tillväxtpotential och en mindre sårbarhet mot yttre faktorer jämfört med livestreaming av till exempel idrotts- eller musikevenemang. Ambitionen är att bli det bästa alternativet för små och medelstora e-handlare genom att vara en gör-det-själv-tjänst med automatiserad onboarding.

Intresset från diverse aktörer i branschen verkar vara stort och bolaget har många pågående dialoger inom flera olika segment. Flera signerade pilotprojekt är på plats och det finns dessutom färdiga integrationer med e-handelssystem, etablerade partnerskap med bolag i ekosystemet och även första betalande kunder.

Ett exempel på ett sådant partnerskap är det med Showroom som egentligen omfattar två olika avtal. Det första rör ett renodlat kundleverantörsavtal där Streamify är teknisk leverantör för Showrooms nyligen lanserade koncept ”Showroom Originals”. Det andra avtalet är utformat som ett partneravtal där Streamify och Showroom tillsammans erbjuder e-handlare en konkurrenskraftig lösning som ska tillåta även mindre e-handlare att kunna erbjuda live video shopping till sina kunder.

Spännande är även samarbetet med fastighetsbolaget Diös kring deras koncept PickPackPost och PopUp Market. Tanken är att utveckla ett erbjudande med live video shopping för varumärken och butiker, där lösningen handlar om att knyta ihop den fysiska köpupplevelsen med den digitala. Blir utfallet bra är det nog inte långsökt att den här typen av lösning kommer vara efterfrågad även av andra fastighetsägare, köpcentra och företagshotell runt om i världen.

En kvalitetsstämpel och samtidigt bra reklam fick man nyligen när Nordens största e-handelsevent D-Congress gick av stapeln. Det var nämligen via Streamifys plattform som det gick att köpa digitala biljetter och följa eventets föreläsningar och studioprogram. Med tanke på att D-Congress brukar vara en samlingspunkt för Nordens e-handlare borde det har varit ett ypperligt tillfälle att visa upp tjänsten för potentiella kunder.

Siktar på 1 Mkr i återkommande månatliga intäkter i slutet av 2022

Vd Johan Klitkou har alltså all anledning att vara optimistisk och han meddelade nyligen att han siktar på att nå 100 betalande kunder vid utgången av 2021. För kommande år är målsättningen att nå återkommande månatliga intäkter om 1 Mkr vid utgången av 2022, och under åren 2023-2024 vill man nå ett fyrsiffrigt antal betalande kunder. Enligt bolagets definition är en betalande kund en som erlägger 3 000 kr per månad för bolagets tjänster (bolaget erbjuder olika paket, med standardpriser mellan cirka 3 000 – 30 000 kr per månad).

Så länge verksamheten är förlustbringande krävs det förvisso nya kapitaltillskott då man hade enbart 3 Mkr i likvida medel kvar på balansräkningen vid slutet av september. Det kan ställas i relation till ett kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på -5,7 Mkr under de första nio månaderna i år.

För några veckor annonserades därför en riktad nyemission på cirka 10,3 Mkr (före emissionskostnader). Kapitalet ska räcka för att finansiera bolaget under 12 månader och accelerera marknadsnärvaron, nya partnerskap och etablering som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Bolaget genomför även i november en optionsinlösen som kan inbringa högst 10,1 Mkr (före emissionskostnader). Handel i teckningsoptioner pågår och nyttjandeperioden för dessa löper mellan den 25 november – 16 december i år.

Om vi tar hänsyn till effekterna av den riktade nyemissionen uppgår Streamifys börsvärde i skrivande stund till 54,6 Mkr. Justerad för nettokassan motsvarar det omkring 3,7 gånger det annualiserade värdet av bolagets intäktsmålsättning för slutet av 2022. Det är inte särskilt krävande, även om det visserligen återstår att se om ledningen kommer kunna leverera på sina planer. Tekniken och tjänsten är i alla fall beprövade, vilket borde ge goda förutsättningar att lyckas.

Live video shopping är en starkt växande trend inom e-handeln och i takt med att nya kundavtal annonseras borde det finnas en intressant uppsida i aktien. Risken får dock anses som ganska hög.

*Källa: Mckinsey (2021). It’s showtime! How live commerce is transforming the shopping experience. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/its-showtime-how-live-commerce-is-transforming-the-shopping-experience

Streamify
Stäng×
Relaterade ämnen
15.12.2021
Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Streamify

Streamify AB lanserade under 2019 en högkvalitativ online-baserad plattform för livestreaming inom bl.a. e-handel, nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen.

I syfte att finansiera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt vidareutveckling av livestreamingtjänsten, genomförde Streamify vid årsskiftet 2020/2021 en emission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Noteringsemissionen tecknades till cirka 539 procent.

Bolaget genomför under 2021 en pivot med ökat fokus på det kraftigt växande segmentet live video shopping (även kallat live shopping). E-handelsföretag kan enkelt integrera Streamifys SaaS-tjänst med befintliga e-handelsplattformar för att erbjuda live video shopping på ett sömlöst och kostnadseffektivt sätt. Under Q4 2021 genomför Streamify en fullskalig lansering av sitt erbjudande inom live video shopping.

Läs mer på bolagets hemsida


Nyttjandeperiod: 25 november – 16 december 2021

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Streamify till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 1 384 800 stycken. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Streamify cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 14 december 2021.

Antal utestående aktier i Streamify: 7 530 448 stycken.


Länkar

Teaser

Anmälningssedel

Stäng×
Relaterade ämnen
Small Cap - Aerowash bildar Joint Venture-bolag
31.05.2021

Small Cap - Aerowash bildar Joint Venture-bolag

Spotlight-listade Streamify har under maj månad tecknat samarbetsavtal med fem stycken e-handelsföretag.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap – Vinstvarning sänkte Quickbit
26.01.2021

Small Cap – Vinstvarning sänkte Quickbit

Quickbits aktie såldes ned 18,8 procent efter att ha levererat en vinstvarning igår kväll.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap – Höjt bud på Axkid
25.01.2021

Small Cap – Höjt bud på Axkid

Bilbarnstoltillverkaren Axkids budgivare Goldcup 6807 höjer nu vederlaget i det kontanta uppköpserbjudandet från 14,5 kronor till 18 kronor per aktie.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början