27.10.2022
Small Cap - Irisitys aktie rasade på uppdatering

Small Cap - Irisitys aktie rasade på uppdatering

Irisity flaggar i en finansiell uppdatering för lägre nettointäkter under det tredje kvartalet och spår att siffran landar mellan 13-15...

Orsaken uppges vara en förskjutning av intäkter till det fjärde kvartalet, uteblivet genomförande av ett tidigare intäktsfört projekt om 6 miljoner kronor samt en fortsatt svag marknad i Sverige till följd av ett försenat utlåtande från Integritetsmyndigheten. Irisity förväntar sig emellertid att försäljningen under det nästkommande kvartalet kommer vara högre än under tidigare kvartal. Rapporten för det gångna kvartalet släpps den 11 november. Marknaden sänkte aktien 40,6 procent och sedan årsskiftet har nu 86 procent av börsvärdet gått upp i rök.

Krisdrabbade Urb-it redovisade en nettoomsättning på 11,3 miljoner kronor (7,5) i det tredje kvartalet. Rörelseresultatet försämrades till -36,2 miljoner kronor (-23,8). Bolaget skriver i rapporten "Även om tredje kvartalet är lågsäsong inom logistik har Urb-it fortsatt att utöka sin marknadsandel med befintliga kunder och sett stark utveckling på sina tre marknader Frankrike, UK och Spanien". Urb-its expansion i Spanien och Storbritannien går som planerat och under tredje kvartalet påverkades resultat med -5 miljoner kronor. Den 19 oktober aviserade Urb-it en fullt säkerställd företrädesemission om nära 200 miljoner kronor. Därmed har logistikbolaget säkrat den behövliga finansieringen för att fortsätta att exekvera på sin strategi och nå lönsamhet, uppgav vd Kevin Kviblad i samband med att emissionen aviserades.

Q-lineas aktie handlades ned 39 procent efter att man kommit överens med Thermo Fisher Scientific om att avsluta det exklusiva globala distributionsavtalet för ASTar instrument och förbrukningsartiklar. Detta kommer efter att distributören valt att fokusera på sin kärnproduktportfölj. Q-linea får i stället rättigheterna att marknadsföra och distribuera ASTar i USA och EU. Bolaget avser adressera marknaderna med ett utökat internt kommersiellt team och med partners. Q-linea och Thermo Fisher kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för att stödja en smidig överföring av befintliga och potentiella kunder, samt pågående utvärderingar av ASTar instrument. Vidare kommer samarbetet kring referenstestning för kliniska studier att fortsätta.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
19.10.2022
Small Cap - Urb-it genomför nyemission

Small Cap - Urb-it genomför nyemission

Budbolaget Urb-its styrelseordförande Lage Jonason avgår på egen begäran.

Bakgrunden till beslutet uppges vara personliga skäl. Han ersätts av Fredrik Warstedt fram tills dess att en ny ordförande valts. Samtidigt har styrelsen beslutat att föreslå en extra bolagsstämma i bolaget att besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Urb-its befintliga aktieägare. Teckningskursen ska vara 0,10 kronor per aktie. Företrädesemissionen, som är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden, kommunicerade teckningsavsikter och garantiåtaganden, kommer vid full teckning att tillföra Urb-it cirka 196 miljoner kronor före transaktionskostnader relaterade till företrädesemissionen. För att säkerställa det uppskattade finansieringsbehovet fram till dess att emissionen är genomförd har företaget ingått ett icke-bindande brygglånefacilitetsavtal med aktieägaren Ingka Investments Ventures Europe B.V. Aktien handlades ned 5,4 procent.

Annons

Spelutvecklaren MAG Interactive rapporterade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 på 90 miljoner kronor (69,6). Under perioden visade bolaget en organisk tillväxt om 29 procent. Ebitda-resultatet blev 37,1 miljoner kronor (21,7). Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,3 miljoner respektive 3,8 miljoner under kvartalet, en minskning med 21 respektive 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. VD Daniel Hasselberg skriver i bokslutskommunikén att företaget inte har sett någon negativ påverkan av den svaga utvecklingen i den globala ekonomin. Varken in-app-köp eller försäljning av annonser visar någon negativ trend under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Aktien avancerade 7,8 procent till 24,10 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
06.10.2022
Small Cap - Upprekyl i Urb-it efter kurskollaps

Small Cap - Upprekyl i Urb-it efter kurskollaps

Enligt ett pressmeddelande har Inzile beslutat fokusera på verksamheten Electric Vehicle Inzile (EVI).

Det innebär att dotterbolaget EVI Mobility köper EVI-plattformen från Inzile till priset av det forsknings- och utvecklingsarbete som lagts ned i projektet med vad som beskrivs som en industriell marginal. EVI Mobility ska tillsammans med Barcelona-bolaget QEV Technologies och ingenjörsföretaget Diada slutföra plattformsprojektet och i framtiden få fordonen homologerade (typgodkända) för Europa, skriver Inzile. Licensavgiften per land delar EVI Mobility med Inzile för varje licens som kommersialiseras och ger Inzile en intäkt. EVI Mobility ska montera fordonsplattformen i Spanien av kostnadseffektivitetsskäl och för att få access till subventioner och stöd. Inziles fabrik i Västervik ska fortsätta att tillverka fordonet Pro4. Den nya strategin innebär att Inzile avbryter andra aktiviteter såsom bilen Efashion. Aktien stärktes 6,7 procent till 8 kronor i tunn handel.

Annons

Finansmannen Erik Mitteregger är femte största ägare i det krisande cykelbudsbolaget Urb-it. Nu kräver han att den näst största ägaren, Ikeasfärens investmentbolag Ingka, ansvarar för att rädda bolaget. Han säger till Di Digital "Ingka måste ta sitt ansvar! Det blir annars svårt att fortsättningsvis lita på dem i ett investerarperspektiv". Under gårdagen varnade Urb-it för att rörelsekapitalet kommer vara förbrukat under fjärde kvartalet, trots att bolaget så nyligen som i slutet av september gjort en riktad nyemission på drygt 23 miljoner. Aktien rasade på onsdagen 83 procent, pressad av tvångsförsäljning av Lage Jonasons, storägare och styrelseordförande, innehav. Även vd Kevin Kviblad tvingades till en tvångsförsäljning. På torsdagen rekylerade aktien upp 0,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
05.10.2022
Small Cap – Slakt i Urb-it

Small Cap – Slakt i Urb-it

Under eftermiddagen rasade plötsligt logistiktjänstebolaget Urb-it 83 procent.

Ordförande och storägare Lage Jonasson har via sitt ägarbolag tvingats tvångsförsälja aktier för 3,9 miljoner kronor. Urb-it har dessutom släppt ett pressmeddelande om dess finansiella ställning efter en riktad nyemission som nyligen inbringade 23,3 miljoner kronor. "Emissionslikviden tillsammans med de medel som bolagets rörelse genererar antas inte vara tillräckliga för att säkra förutsättningarna för bolaget att leverera på sin långsiktiga strategi då rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat under fjärde kvartalet", skriver bolaget. Styrelsen utvärderar därför andra finansieringslösningar för att tillföra rörelsekapital för att kunna fortsätta verksamheten enligt strategin.

Transiro har säkrat intäkter på 22,1 miljoner kronor för helåret 2023. Intäkterna avser förlängning av befintliga licens-, support-, drifts-, samt utvecklingsavtal för Transiros samtliga affärssystem för retail och bussbolag. Under 2022 har Transiro haft en rejäl tillökning av nya kunder till bolagets affärssystem. Nya Colorama-avtalet tillsammans med nya kunder på Kassanova och Klartext ökar antalet kunder med 103 stycken under 2022 som nu har avtal för 2023, vilket resulterar i att Transiros säkrade intäkter ökar med 14 miljoner kronor till 22,1 miljoner för nästa år. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Aktien lade bakom sig en uppgång om 12 procent.

Annons

Lipigon Pharmaceuticals tillkännagav på onsdagen positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner. Lipisense är ett RNA-läkemedel som är framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer genom att förhindra produktionen av proteinet ANGPTL4. Lipigon rapporterar att SAD-delen (single ascending dose, enstaka stigande doser) av fas I-studien av Lipisense visade att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhets- och farmakokinetisk profil. Lipisense tolererades väl och inga allvarliga biverkningar rapporterades. SAD-delen inkluderade 20 friska studiedeltagare där det primära målet var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet efter en dos av Lipisense vid tre olika dosnivåer eller placebo. Eftersom inga allvarliga biverkningar har rapporterats har Lipigon även beslutat att lägga till en femte kohort av friska försökspersoner på en dos om 72 mg i SAD-studien. Aktien rusade 19 procent till 1,66 kronor. Som högst noterades aktien till 1,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
27.09.2022
Small Cap - Stororder till Alelion

Small Cap - Stororder till Alelion

LL Lucky Games meddelade på måndagskvällen om en riktad kontant nyemission om högst 15 052 049 aktier till en teckningskurs...

Genom den riktade emissionen tillförs LL Lucky Games högst cirka 14,1 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader till en premie om cirka 17,5 procent gentemot stängningskursen den 26 september. Emissionen är riktad till en strategisk investerare baserad i Filippinerna. Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för den riktade emissionen är marknadsmässiga. Nettolikviden ska gå till att refinansiera vissa av bolagets skulder samt för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten. Aktien lade bakom sig en uppgång om 12,2 procent.

Logistikbolaget Urb-it har beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 8,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för aktien under de senaste 10 handelsdagarna. Nyemissionen riktades till en på förhand vidtalad krets av befintliga investerare, däribland Fjärde AP-fonden, SHB Fonder och Skandia. Emissionslikviden avses primärt användas för att stärka rörelsekapitalet. VD Kevin Kviblad skriver att det i dagens börsklimat inte är helt lätt att finansiera verksamheter som ännu inte visar vinst. Just därför har man genomfört en riktad emission, där sex av de nuvarande aktieägarna deltar. Aktien minskade 9,6 procent.

Alelion har erhållit en stororder på högspänningsbatterisystem från en befintlig europeisk kund. Ordern, som är i euro, med ett totalt värde av 130 miljoner kronor, kommer att levereras under nästa år. Med ordern når Alelion ett högre utnyttjande av sin produktionskapacitet och den skapar möjlighet för företaget att implementera mer framåtriktade planer för förbättrad inköpseffektivitet och lägre kapitalbindning. Den totala efterfrågan på elektrifierade fordon växer kraftigt och trots den pågående osäkerheten kring komponentbrist och de förlängda ledtider detta har orsakat på marknaden, är den underliggande trenden mot elektrifiering obruten. Aktien rusade 10 procent till 0,534 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.10.2021

Small Cap – Urb-it fyller på kassan via riktad emission

Tangiamo Touch Technology har ingått ett avtal med Grupo Caribant om licenstillverkning för de marknader där Caribant är Tangiamos distributör.

Avtalet gäller inledande en typ av spelbord till Caribants egna spelhallar och en potentiell affär på 6-30 miljoner kronor. Bolaget kommer att leverera batcher med nyckelkomponenter och mjukvara för slutmontering och test i Caribants regi. Caribant köper in standardkomponenter och producerar lokalt det med lägre förädlingsvärde. Enligt Tangiamo innebär upplägget en högre produktmarginal, bättre cash flow och lägre exponering mot förändrade frakt- och komponentkostnader. Caribant får möjlighet att löpande köpa produkter med lägre totalkostnad samt påverka produkten i högre utsträckning än med andra aktörer. Marknaden handlade upp aktien 18,6 procent.

Cybersäkerhetsbolaget Clavister meddelar att de har slutfört ett strategiskt förvärv av Omen Technologies AB - en leverantör av innovativ cybersäkerhetsteknik baserad på artificiell intelligens (AI) – som kommer att stärka Clavisters lösningsportfölj och ge en möjlighet att adressera den snabbt växande marknaden för AI-baserad cybersäkerhet. Av köpeskillingen på 15 miljoner kronor betalas 3,15 miljoner kronor med kontanta medel och 11,85 miljoner kronor med nyemitterade aktier i Clavister. I ett separat pressmeddelande annonserar bolaget preliminär finansiell information för tredje kvartalet för att möjliggöra genomförandet av förvärvet. Orderingången uppgick till 26,5 miljoner kronor (35,1) medan nettoomsättningen blev 33,1 miljoner kronor (39,4). Ebitda-resultatet försämrades till 2,6 miljoner kronor (9,1). Aktien ökade 1,1 procent till 7,54 kronor.

Budbolaget Urb-it meddelade under onsdagskvällen att de har beslutat om en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronor per aktie. Därmed tillförs bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Skandia och fastighetsmiljardären Ilija Batljan Invest investerar. Urb-it har på mindre än 10 månader expanderat från 3 till 9 städer och är nu i en position där de snabbt kan skala upp. Efterfrågan är stark och bolaget kan låta kapitalet arbeta direkt genom att sätta upp nya hyperlokala hubbar och skala upp sin cykelflotta på sina hemmamarknader Storbritannien och Frankrike - både i städer där Urb-it är aktiva redan idag och genom expansion till nya städer. Aktien klättrade 4,5 procent till 4,90 kronor. Som högst betalades aktien till 5,78 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.06.2021

Small Cap – Urb-it tecknar avtal med Alibaba-bolag

Transportbolaget Urb-it har haft det tufft på börsen sedan noteringen 2017, även om aktien gått starkt det senaste året.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början