Sista chansen att teckna aktier i VibroSense Dynamics
13.03.2023

Sista chansen att teckna aktier i VibroSense Dynamics

VibroSense är ett spännande entrepenörsdrivet bolag som säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter och händer orsakade av t.ex. diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem idag är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Inom sjukvården råder konsensus kring att ny teknik är nödvändig för att med objektiva metoder säkra tillförlitlig upptäckt och minska mänskligt lidande.

VibroSense Meter® II-systemet undersöker och kvantifierar förmågan att uppfatta vibrationer vilket är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

Sista dag att teckna den pågående företrädesemissionen är imorgon, 14:e mars.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 020 401 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsvärde före emissionen: Ca 87 MSEK.

Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.

Teckningsperiod: 28 februari 2023 – 14 mars 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas till 75 procent av tecknings- och garantiåtaganden. VibroSense har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 15 procent av erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK, motsvarande 60 procent av erbjudandet.

Lock-up: Största ägaren i bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Läs mer här

Memorandum

Teckna här

Bolagets hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
06.03.2023

Stockpicker intervjuar Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB

Vi har intervjuat VibroSense Dynamics VD Hans Wallin med anledning av den pågående företrädesemissionen.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag är utbildad i ekonomi med inriktning mot internationell strategi, marknadsföring och försäljning. Jag har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i globala MedTech bolag där jag fokuserat på internationell marknadsföring och försäljning. Några av de organisationer som jag har varit verksam i är Beiersdorf, Smith & Nephew och senast innan VibroSense, 13 år inom ortopedi hos Zimmer Biomet Inc.

Kan du beskriva VibroSense och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– VibroSense är ett spännande entrepenörsdrivet bolag som säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter och händer orsakade av t.ex. diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Vi arbetar inom 3 kliniska indikationsområden (affärsområden): Diabetes, Onkologi samt HAVS (Hand Arm Vibration Syndrome). Vi har för närvarande starkt fokus på Diabetes där vi ser en mycket god tillväxtpotential både på kort och lite längre sikt.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Våra intäkter genereras genom att kunder antingen köper (ca 145.000kr) eller hyr (ca 40.000kr/år) vårt instrument, VibroSense Meter® II. I tillägg fakturerar vi en licensavgift för mjukvara och service till en kostnad om ca 20.000kr per år.

Intäktsmodellen är enkel men intressant för oss eftersom vi har årliga återkommande intäkter via licensavgifter, för varje instrument vi säljer eller hyr ut.

Bolagets bruttomarginal är dessutom väldigt gynnsam, i dagsläget över 75%.

Ni genomför just nu en företrädesemission som kan tillföra bolaget cirka 17,4 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– VibroSense kommer över en 5-årsperiod att expandera och öka omsättningen relativt kraftigt. Emissionslikviden ska till övervägande del, 68%, att användas till åtgärder inom försäljning och marknadsföring. Störst fokus kommer att läggas på Diabetes (53%) men vi styr även en del resurser till våra två andra affärsområden, Onkologi och HAVS (15%).

– Vid en fulltecknad emission räknar vi med att emissionslikviden kommer att ta oss till break-even inom ca 2 ½ år.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– VibroSense huvudsakliga utmaningar är i dagsläget förknippade med försäljningsutvecklingen i EU och den regulatoriska processen i Kina. I EU upplever vi stora möjligheter och förväntar oss en stark försäljnings-utveckling så snart de större tongivande klinikerna börjar användande VibroSense Meter® II. Vi fick nyligen en genombrottsorder i Tyskland där en topprankad diabetesklinik efter en genomförd utvärdering valde att upphandla vår produkt. I Kina har vår distributör och partner UMCARE ansvar för att genomföra den regulatoriska processen med de kinesiska myndigheterna. Detta har troligtvis en positiv påverkan på våra möjligheter att få tillgång till den kinesiska marknaden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi känner till dags dato inte till några teknologier som är likvärdiga VibroSense plattformsteknologi, MultiFrekvens Vibrametri, och som med samma precision i tidigt stadium kan upptäcka känselbortfall i händer och fötter. Det finns dock enklare diagnostikmetoder som upptäcker känselskador i senare stadier. Till exempel manuell mätning med mekaniska hjälpmedel som monofilament och stämgaffel. Det finns även några konkurrerande teknologier, t.ex. Impeto Medical som säljer produkten SudoScan vilken mäter svettförmåga och NeuroMetrix som säljer DPN Check vilken mäter nervernas elektriska ledningsförmåga (neurografi). Dessa båda är mindre tillförlitliga än VibroSense metod och teknologi. VibroSense äger alla rättigheter till åldersmatchade referensdata från friska personer mot vilka all mätdata jämförs. Detta är en stark konkurrensfördel för VibroSense. Referensdata och mätalgoritmer som är relevanta för VibroSense är krypterade i produktens mjukvara, vilket skapar ett starkt immateriellt skydd.

Hur stor är VibroSenses potentiella marknad?

– Vår adresserbara marknad i nordvästra Europa uppskattas till cirka 31 000 primärvårds- och specialist-mottagningar. Om vårt instrument VibroSense Meter® II når en marknadspenetration om i genomsnitt ett instrument per primärvårds- och specialistmottagning i nordvästra Europa, motsvarar det 31 000 sålda instrument, vilket innebär en potential om 4,5 miljarder SEK. Lägger vi till övriga Europa och Kina, som vi inom kort beräknar att starta försäljning i, är marknadspotentialen otroligt stor.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i VibroSense?

– Ur ett investerarperspektiv vill jag lyfta fram några faktorer där vi står starka och som medför att vi kommer att lyckas fortsätta i vårt positiva momentum.

  • Vi har en attraktiv affärsmodell med både försäljning av hårdvara och återkommande SaaS-intäkter
  • Vår produkt är CE-märkt enligt MDR vilket medför en låg regulatorisk risk.
  • Vi har befintlig försäljning och produkter som aktivt används både i klinisk vård och företagshälsovård. Vårt fokusområde framöver kommer vara Diabetes där vi ser stor tillväxtpotential på både kort och lång sikt. VibroSense intäkter förväntas accelerera kraftigt under de kommande fem åren med en förväntad nettoomsättningsökning om 133% CAGR.
  • Vi har en hög bruttovinstmarginal (>75%) och en attraktiv intäktsmodell med årligen återkommande licensintäkter.
  • Vår målsättning och förväntan är att vi tar VibroSense Dynamics till “break-even” vid en fulltecknad företrädesemission.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser VibroSense ut då?

– VibroSense vision är att vara: “The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”. Inom en femårsperiod har vi etablerad försäljning av vårt instrument VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening, på vår hemmamarknad Sverige, i ytterligare ett antal europeiska länder samt i Kina. Vi har en stabil försäljning med god lönsamhet  och är en erkänd marknadsaktör i dessa länder. Vi har dessutom påbörjat kommersiell etablering inom affärsområdet Onkologi.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 020 401 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsvärde före emissionen: Ca 87 MSEK.

Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.

Teckningsperiod: 28 februari 2023 – 14 mars 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas till 75 procent av tecknings- och garantiåtaganden. VibroSense har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 15 procent av erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK, motsvarande 60 procent av erbjudandet.

Lock-up: Största ägaren i bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Läs mer här

Memorandum

Teckna här

Bolagets hemsida

Stäng×
Annons
09.02.2023
Small Cap - Slakt i Seamless Distribution efter tungt kvartal

Small Cap - Slakt i Seamless Distribution efter tungt kvartal

Styrelsen för VibroSense Dynamics har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B om cirka 17,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje en (1) innehavd aktie i bolaget som ägs på avstämningsdagen den 24 februari oavsett aktieslag. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätten att teckna en (1) B-aktie. Teckningskursen är 5,76 kronor per B-aktie. Företrädesemissionen har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 10,4 miljoner kronor, motsvarande totalt cirka 75 procent av företrädesemissionen. Motivet till företrädesemissionen är primärt att erhålla rörelsekapital för försäljning och marknadsföring av bolagets VibroSense Meter® II inom områdena diabetes, onkologi och HAVS. Därutöver är syftet med emissionen att erhålla rörelsekapital för löpande operationella kostnader. Vid fulltecknad emission beräknas emissionslikviden föra Vibrosense till break-even under 2025. Marknaden sålde ned aktien 17,1 procent till 6,48 kronor.

First North-listade Seamless Distribution meddelade igår kväll att under fjärde kvartalet var koncernens organiska tillväxt negativ, framförallt på grund av förseningar av projekt som enligt tidigare prognos skulle ha färdigställts under det fjärde kvartalet samt att två projekt som intäktsförts tidigare under 2022 blev uppsagda av kund. Händelserna har en negativ påverkan på EBITDA, som förväntas bli cirka -34 miljoner kronor (20) vilket innebär cirka 10 miljoner kronor (64) för helåret 2022. Omsättningen förväntas bli 37 miljoner kronor (79) vilket innebär cirka 245 miljoner kronor (288) för helåret. Samtliga siffror är preliminära och oreviderade. Den slutliga bokslutskommunikén för 2022 kommer att publiceras den 28 februari. Bolaget inleder ett kostnadsbesparingsprogram som syftar till att generera årliga besparingar på över 45 miljoner kronor, med en märkbar effekt under andra kvartalet 2023 och med full effekt under första kvartalet 2024. Programmet innebär en potentiell uppsägning av 20-25 procent av anställda. Aktien rasade 37 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början