Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Advenica – I elfte timmen 
25.06.2019

Advenica – I elfte timmen 

Advenica utvecklar och säljer säkerhet i form av tillförlitliga krypteringssystem och produkter för all typ av nätverkskommunikation. Bolaget erbjuder säkerhetsprodukter och lösningar inom IP-baserade nätverk.

Från Stockpicker Newsletter (23 juni 2019)

Analytiker Per Bernhult

ADVE | First North | 3,36 kr

2019 har så här långt varit omvälvande för lilla cybersäkerhetsföretaget Advenica. Året inleddes med ännu en större nyemission. Emissionen roddes i hamn, och tillsammans med den nya storordern från FMV fick bolaget därmed nytt andrum. Q1-rapporten i maj var dock som så ofta ingen munter läsning och underströk på nytt den höga sannolikheten för ytterligare emissionsbehov under året, vilket vi tidigare påpekat. Men mitt i den senaste dödsföraktande dansen på lina har det också skett betydande förändringar och bolaget har äntligen fått ett potentiellt mycket betydelsefullt genombrott.

Siffrorna först dock. Q1 gav en nettoomsättning om 7,4 Mkr (8,3). Rörelseresultatet och resultatet före skatt förbättrades till -12,6 Mkr (-15,9) respektive -12,8 Mkr (-16,0). Nettoresultatet summerades till -12,5 Mkr (-15,6), motsvarande -0,57 kr per aktie (-0,99). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till -15,5 Mkr (-26,3). Det totala kassaflödet blev 7,8 Mkr (-26,6) där nyemissionen bidrog med 25,9 Mkr (0). Likvida medel uppgick till 15,3 Mkr (11,5), att jämföra med 7,5 Mkr vid årsskiftet. En outnyttjad checkräkningskredit fanns också, uppgående till 4,0 Mkr (4,0). Soliditeten låg på 54% (75), oförändrat jämfört med årsskiftesnivån.

Läs ett nummer av vår aktietidning helt gratis här

Det krävs inga längre funderingar för att än en gång slå fast att Advenica med hög sannolikhet kommer att behöva fylla på kassan igen under året. Även med beaktande av den stora FMV-ordern om ca 35 Mkr från i början av februari, där leverans ska ske löpande fram till och med Q1 nästa år. Inte ens ett par andra större order under maj och juni lär räcka för att undvika behov av kapitalinjektion. Vi tänker här på dels ordern från en organisation i den offentliga sektorn i Finland om 7,6 Mkr avseende både produkter och tjänster från Advenica med planerad leverans till Q3 och Q4 i år, dels ett fyraårigt avtal på ca 29 Mkr. Betydligt mer måste till för att bryta sviten av svidande negativa kassaflöden.

Den avgörande frågan för Advenica är att lyckas hitta fler storkunder inom fler områden. Hittills är det som bekant stororder från FMV inom nationell säkerhet i kombination med aktieägarnas plånböcker, som gång på gång säkrat fortsatt drift. I detta avseende är den finländska storordern särskilt positiv. Men allra mest betydelsefull är det omnämnda fyraåriga avtalet värt ca 29 Mkr. Detta avser nämligen en kund inom kritisk infrastruktur och är således det viktigaste genombrottet för Advenica på mycket länge. Avtalet har slutits med ett av Sveriges större energibolag och har potential att följas av många fler nu när de officiella, tvingande säkerhetskraven höjts på alla fronter samtidigt som cyberhoten tilltar allt mer. Kraven har som bekant höjts kraftigt på såväl privata organisationer som offentliga förvaltningar, och här rapporteras särskilt de senare släpa efter med regelefterlevnaden.

Avtalet med energibolaget innebär att Advenica kommer att förse detsamma med ett helhetskoncept omfattande både produkter och tjänster. Avtalet löper över fyra år, med en option på ett femte år. Leveransstart sker under Q2. För drifts- och supportdelen har Advenica slutit ett avtal med en erfaren aktör, vilket innebär att Advenica fokuserar på kärnverksamheten där bolaget kan göra skillnad.

Förutsättningarna vad gäller de ökande cyberhoten har sett lovande ut för Advenica i ett flertal år. Det bredare genombrottet har likafullt dröjt lika länge. Men den finländska ordern och framför allt flerårsavtalet inom kritisk infrastruktur indikerar en potentiellt gryende förändring. Samtidigt har bolaget arbetat fokuserat med att etablera betydelsefulla partners, omorganisera och stärka försäljningsfokuset. Det ser därmed allt mer ut som att Advenica äntligen kan vara på väg mot avsevärt större årliga affärsvolymer. Samtidigt är det ännu sannolikt att ytterligare betydande kapitaltillskott blir nödvändiga innan bolaget stadigvarande blir självförsörjande och visar överskott.

Summa summarum är det dock ett nytt läge nu, där Advenica bevisligen börjar förverkliga sina möjligheter på fler fronter. Det gör det mer acceptabelt att bära den höga risken med en investering i aktien och att ställa upp vid framtida emissionsbehov. Potentialen är nämligen avsevärd om bolagets produkter och tjänster börjar anammas mer allmänt. Aktien kan visserligen komma under ännu mer press på vägen. Men nedgången till nya All Time Low-nivåer det senaste halvåret delvis till följd av nyemissionen och det faktum att aktien nätt och jämt ligger över bottenrekordet trots de positiva beskeden i maj och juni, innebär samtidigt att förväntningarna om framtiden är tämligen låga.

Någonstans härifrån är det goda chanser att vi får se dessa åter stegras om bolaget når ytterligare framgångar i jakten på nya storkunder. Med ett i så fall äntligen positivt momentum, kan kommande nyemissioner få en betydligt större attraktionskraft och riktade diton bli möjliga. Med andra ord, vi bedömer för första gången på länge att Advenica kan vara på väg mot ett trendskifte. Kanhända är vi något för tidigt ute, men vi väljer ändå att i nuvarande läge initiera en spekulativ köprekommendation. Riktkursen sätts till 5 kr.

Av
Per Bernhult Analytiker