22.09.2021

Aktier som kan stå inför stora rörelser

Forskning har visat att aktier rör sig i cykler med låg och hög volatilitet. Detta kan man utnyttja genom att positionera sig under perioder av små förändringar och förhoppningsvis vara med när den stora rörelsen inleds

Med volatilitet avses standardavvikelsen i avkastningarna över en viss tidsperiod. Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger spridningen från medelvärdet. Ofta används volatilitet som ett mått på risk.

Volatiliteten är mean reverting, vilket alltså innebär att efter långa perioder av låg volatilitet väntas volatiliteten öka och vice versa. Mean reverting beteendet syns klart i grafen nedan. Efter en period med ytterst låg volatilitet, ökar volatiliteten för att sedan minska igen och därefter öka.

Vill man försöka fånga riktigt stora rörelser bör man positionera sig då volatiliteten är låg. Efter en period av låg volatilitet ökar nämligen sannolikheten att en aktie rör sig mycket, ofta i en explosionsartad uppgångsfas. Vi mäter volatiliteten genom att kombinera två olika indikatorer, Keltner Channel och Bollinger Bands.

En squeeze-signal bildas när Bollinger Bands är inom Keltner Channeln. Då har volatiliteten dragit ihop sig så pass mycket att en stark rörelse är att vänta. Nedan finns två exempel på hur squeeze-signaler kan se ut. Denna squeeze är grunden när vi scannar fram aktier som kan stå inför stora rörelser. Därtill tar vi också i beaktande hur trendläget och momentum ser ut.


Mips

MIPS 2


Ovan finns graf på Mips och vi ser hur volatiliteten drog ihop sig under sommaren. En signal föll på plats och på endast några veckor steg aktien med över 40 procent. Perioder av låg volatilitet följs av perioder med hög volatilitet och lyckas man positionera sig strax innan volatiliteten ökar, kan man få vara med på explosiva rörelser. Vi har dessutom satt med ett trendfilter som innebär att vi nu sorterar fram endast de aktier som befinner sig i positiv trend. Allt för att ytterligare förbättra träffsäkerheten.


Addvise Group

ADDV


Även i Addvise Group fick vi under hösten en signal som pekade på att aktien stod inför en större rörelse. Aktien lyfte med över 100 procent veckorna som följde.