Analyser - del 1
29.09.2019

Analyser - del 1

Så har det blivit dags att titta närmare på fenomenet analyser.

1.1 Två huvudtyper
Det finns två huvudtyper av analysmetoder när det gäller aktiemarknaden. Aktieanalytikerna använder sig av fundamental analys och teknisk analys.

TIPS! Om du inte själv kan eller har tid och kunskap att själv analysera aktier finns det en uppsjö av analyser på marknaden. Att vara depåkund hos en fondkommissionärsfirma eller bank har en rad fördelar. Du får då tillgång till bankens respektive fondkommissionärsfirmans analyser. Om du tar del av dem via deras eventuella Internettjänster eller fax kan du få tillgång till färska analyser. Men om din bank eller fondkommissionärsfirma enbart erbjuder dig tryckta analyser får du räkna med att analyserna redan är vida kända på marknaden när du får del av dem.

Aktieanalyser hittar du även i ekonomitidningar och dagstidningar. Vidare har vi i Sverige ett antal framstående företag som är specialiserade på aktieanalys.

För aktiva kunder ger bankerna och fondkommissionärsfirmorna ofta ut dagliga analyser och rekommendationer via Internet (ofta via e-post) eller fax. Aktiehandel genom Internetmäklare är något som växer kraftigt. Dessa firmor erbjuder ofta någon typ av analys till alla sina depåkunder och utbudet väntas öka allt eftersom konkurrensen för Internetmäklarna blir hårdare.

OBS! Inta alltid en kritisk ställning till de analyser du tar del av. En analytiker gör ofta ett mycket omfattande arbete med sina analyser men trots det slår de ofta fel. Använd analyserna i första hand till att lära dig mer om de olika företagen och förutsättningarna för att deras aktier ska kunna stiga i kurs.

1.1.1 Fundamental analys
En fundamental analys går ut på att med hjälp av olika teoretiska modeller beräkna ett teoretiskt motiverat värde på ett bolag och därmed bolagets aktie. Detta sker i syfte att bedöma om aktien är under- eller överprissatt. Den fundamentala analysen utgår från ett företags redovisning och tillsammans med bland annat uppgifter om rådande ränteläge och bedömning av bolagets framtidsutsikter vad gäller tillväxt, lönsamhet, investeringsbehov, med mera görs sedan en värdering med hjälp av olika teoretiska modeller. Fundamental analys kan även användas för att bedöma om hela aktiemarknader eller branscher är generellt under- eller överprissatta.

En aktiekurs som en aktieanalytiker med hjälp av fundamental analys beräknat som motiverad i ett visst tidsperspektiv kallas riktkurs. Den benämns ibland även målkurs, vilket dock egentligen är ett begrepp som hör ihop med teknisk analys.

1.1.2 Så används teknisk analys
Teknisk analys går ut på att utifrån historiska kursmönster och trender samt statistiska modeller försöka förutsäga kursrörelser. Den används ofta som komplement till fundamental analys i syfte att öka träffsäkerheten och hitta den lämpligaste tidpunkten för ett köp eller en försäljning. Teknisk analys används dock även helt fristående och kan tillämpas på bland annat enskilda aktier, hela aktieindex, råvaror och valutor.

1.1.3 Aktieanalytikern
Aktieanalytikern har till yrke att med hjälp av fundamental analys räkna fram ett teoretiskt motiverat värde på ett bolag och därmed bolagets aktie för att bedöma om aktien är under- eller överprissatt, och/eller med hjälp av teknisk analys utifrån historiska kursmönster och trender samt statistiska modeller försöka förutsäga kursrörelser. En aktieanalytiker analyserar ofta även en aktiemarknad eller bransch i sin helhet, och ger köp- och säljrekommendationer utifrån resultatet av sina analyser. Aktieanalytiker jobbar på bland annat tidningar, banker, fondkommissionärsfirmor och rena analysföretag.

1.1.4 Rekommendationer
När en aktieanalytiker på grundval av fundamental och/eller teknisk analys finner en aktie köpvärd ger han eller hon en köprekommendation. En säljrekommendation är motsatsen, det vill säga när analytikern finner en aktie lämplig att sälja på grundval av fundamental och/eller teknisk analys.

1.2 Teknisk analys
Teknisk analys ses av vissa som rent hokus pokus, medan andra tar det på blodigaste allvar. Användandet av teknisk analys har dock blivit mycket utbrett genom åren och i dag använder sig till och med många privatpersoner av teknisk analys. Det finns en rad olika datorprogram på marknaden vilka kan användas för att göra mer eller mindre automatiska tekniska analyser av enskilda aktier, aktieindex, med mera.

1.2.1 Motstånd, stöd och trend
Ett motstånd är en nivå som till exempel en aktie eller ett aktieindex har svårt att gå över. Det finns motstånd som ligger på en specifik nivå och motstånd som faller eller stiger med tiden. När en aktie eller ett aktieindex går över ett motstånd innebär det som regel en köpsignal och motståndet blir ett stöd.

Ett stöd är en nivå som till exempel en aktie eller ett aktieindex har svårt att falla under. Precis som med motstånd så finns det stöd som ligger på en specifik nivå och stöd som faller eller stiger med tiden. När en aktie eller ett aktieindex går under ett stöd innebär det som regel en säljsignal och stödet blir ett motstånd.

En trend är ett stigande eller fallande kursspann inom vilket en aktie rör sig. Ovansidan av en trend utgör ett motstånd medan undersidan utgör ett stöd.

1.2.2 Köp- och säljsignaler
En köpsignal innebär att det studerade objektet, till exempel en aktie eller ett aktieindex, enligt den tekniska analysen förväntas stiga den närmaste tiden. En säljsignal innebär i stället att det studerade objektet förväntas falla den närmaste tiden.

Den aktiekurs som en aktieanalytiker med hjälp av teknisk analys bedömer att en aktie bör nå inom en viss tid kallas målkurs. Den benämns ibland även riktkurs, vilket dock egentligen är ett begrepp som hör ihop med fundamental analys.

1.3 Kassaflödesbaserad analys
Vi har tidigare i kursen berört kassaflödets betydelse för värderingen av ett företag. Det har nu blivit dags att ge dig en introduktion till så kallad kassaflödesbaserad analys. Några saker kommer du att känna igen från sådant som vi har berört tidigare i kursen.

Kassaflödet utgörs av skillnaden mellan ett företags in- och utbetalningar. I företagens finansiella rapportering delas kassaflödet upp i olika kategorier. Det kassaflödesbegrepp som används vid fundamental analys kallat dock vanligtvis fritt kassaflöde.

1.3.1 Betydelsefull analysmetod
Kassaflödet har genom åren kommit att bli en mycket betydelsefull del av fundamental analys, och kassaflödesbaserad analys används numera av i stort sett alla aktieanalytiker för de företag där denna metod är tillämplig. Kassaflödesbaserad analys går vanligtvis bra att tillämpa på både tillväxtbolag och cykliska bolag, dock vanligtvis inte på till exempel investmentbolag och fastighetsbolag. I de båda senare fallen tar värderingen snarare sin utgångspunkt i justerat eget kapital.

Vid kassaflödesbaserad analys görs bland annat beräkningar av företagets kassaflöde många år bakåt i tiden och därefter bedömningar av företagets kassaflöde för många år framåt i tiden. Genom komplicerade beräkningar som görs utifrån teoretiska modeller beräknas sedan ett teoretiskt motiverat värde på företagets aktie.

1.3.2 Långsiktiga prognoser
Genom att prognostisera det fria kassaflödet för många år framåt i tiden får aktieanalytikern en utgångspunkt för sin värdering av ett företag. De kassaflöden som han eller hon prognosticerar diskonterar han eller hon sedan till ett nuvärde. Vi ska inte gå in närmare på vad det innebär i denna kurs men för att du ska förstå lite av vad det är frågan om så kan vi jämföra med att en krona i dag är mer värd än en krona i morgon. Detta beror på att inflationen på sikt urholkar penningvärdet, vilket innebär att en viss summa pengar som flyter in först i framtiden inte motsvarar lika mycket i dagens penningvärde.

Aktieanalytikern använder sig av det avkastningskrav som han eller hon utifrån bland annat marknadsrisken, den unika risken och den riskfria räntan, beräknat för att räkna om kassaflödet till dagens penningvärde. På så vis tar analytikern hänsyn till sitt eget avkastningskrav när företaget värderas. Visar det sig sedan att det motiverade värde som analytikern får fram på företaget ligger en bra bit över dagens aktiekurs har analytikern hittat en undervärderad aktie.

1.3.3 Fördelar
Kassaflödet har fördelen att det sållar bort rent redovisningstekniska åtgärder som inte innebär in- eller utflöde av pengar i företagen. I grund och botten handlar företag, precis som varje människas privatekonomi, om in- och utflöden av pengar och därför är det detta flöde som är intressant att studera, inte vad bolagen redovisar som vinst eller förlust efter en rad redovisningstekniska åtgärder.

1.3.4 Kassaflöde/aktie
Ett nyckeltal som beräknas genom att dividera ett företags totala kassaflöde med antalet aktier i företaget betecknas kassaflöde/aktie. Ett företag som har ett totalt kassaflöde på 120 miljoner kronor och i vilket antalet aktier uppgår till 20 miljoner stycken, har ett kassaflöde per aktie på 120/20 = 6 kr.