Avknoppning och återköp
30.09.2019

Avknoppning och återköp

Avknoppning innebär som namnet antyder en avknoppning av ett dotterbolag från en koncern. Återköp innebär att ett bolag återköper sina egna aktier. Båda dessa åtgärder kan genomföras på olika sätt och får då olika konsekvenser för aktieägarna.

4.1 Avknoppning
Ibland händer det att moderbolaget i en koncern helt eller delvis vill sälja eller dela ut ett dotterbolag och notera det. Vid försäljning brukar aktieägarna få företrädesrätt att köpa aktier i det avknoppade bolaget i proportion till sitt ägande i moderbolaget. Vid utdelning erhåller aktieägarna aktier i dotterbolaget i proportion till sitt ägande i moderbolaget utan att erlägga någon betalning. Vid försäljning till aktieägarna erhåller dessa inköpsrätter.

Inköpsrätterna handlas vanligen på den marknadsplats där det avknoppande företaget är noterat.

4.1.1 Villkor
En avknoppning som genomförs med villkoren 1:10, 100 kr innebär att för varje tiotal aktier i moderbolaget får en aktie i det bolag som ska knoppas av köpas för 100 kronor.

4.1.2 Påverkan på aktiekursen och rätternas värde
Vilket pris som eventuella inköpsrätterna får på marknaden och vad som händer med aktiekursen i moderbolaget när inköpsrätterna avskiljs kommer an på en rad faktorer. Många gånger görs avknoppningar när moderbolaget i en koncern anser att ett visst dotterbolag inte passar in i koncernens struktur. Men det händer också att avknoppning sker i syfte att uppnå en högre värdering. Det är inte ovanligt att aktiemarknadens aktörer fastställer ett högre värde på ett avknoppat dotterbolag och återstoden av koncernen jämfört med koncernen i odelat skick. Detta kan bero på att en avknoppning synliggör värden i dotterbolaget på ett bättre sätt än när det ingår i koncernen.

4.1.3 Kurseffekten oftast positiv
Sammanfattningsvis kan man säga att börsvärdet av det avknoppande företaget och dotterbolaget tillsammans inte sällan blir högre än börsvärdet för koncernen före avknoppningen. Om marknadens aktörer bedömer att en avknoppning av ett dotterbolag motiverar att värdet på dotterbolaget och resten av koncernen tillsammans ska vara högre än på koncernen i odelat skick så kan redan nyheter rörande förslag om avknoppning få aktiekursen i moderbolaget ifråga att öka. Detta gäller oavsett om avknoppning sker genom utförsäljning eller utdelning till aktieägarna i moderbolaget. Vilket pris som inköpsrätterna får i ett dotterbolag som ska avknoppas (genom försäljning) beror på – förutom det inköpspris som inköpsrätterna berättigar till – det värde marknadens aktörer bedömer att det avknoppade dotterbolaget betingar.

4.2 Återköp
Vid så kallat återköp köper ett aktiebolag sina egna aktier. Om ett bolag bedömer att det har mer pengar än vad det kan förvalta på ett för aktieägarna optimalt sätt så kan bolaget genomföra ett återköpsprogram. Detta kan vara fallet om ett större dotterbolag har sålts och moderbolaget inte ser lämpliga investeringsmöjligheter inom ramen för koncernens verksamhet, som de pengar försäljningen inbringat kan användas till. Återköp görs då i stället för att göra en stor utdelning.

Många fastighetsbolag och investmentbolag som på Börsen värderats långt under sitt justerade egna kapital har också använt återköp i syfte att markera att aktiekursen är lägre än vad den borde vara.

4.2.1 För och emot återköp
Återköp blev tillåtet i Sverige först i mars år 2000. Ämnet har debatterats livligt – och debatteras fortfarande. Vanliga argument för eller emot återköp är följande:

Emot: En av anledningarna till att många har varit – och är – tveksamma till återköp är risken för kursmanipulation. En del anser även att samtliga ägare bör få chansen att på lika villkor sälja aktier till bolagen och är därför negativa till att återköp över marknaden nu är tillåtet. Många ogillar också att återköp med påföljande vidareförsäljning av aktierna möjliggör för företagen att påverka ägarbilden.

För: Förespråkarna menar att återköp skapar stabilare kursrörelser. Många av dem har också framfört åsikten att återköp är ett lämpligt verktyg för bolag som värderas långt under sitt justerade egna kapital att markera för marknaden att värderingen är orimligt låg.

Redan kort efter att återköp blev tillåtet kom de första återköpen och per den 31 oktober 2000 hade det gjorts omfattande återköp i Sverige, nästan uteslutande över marknaden.

4.2.2 Ett omfattande regelverk
Återköp är tillåtet på de flesta utländska marknaderna. I Sverige gäller rätten att köpa och sälja egna aktier bara för bolag noterade på börs, auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Köp får endast göras i den utsträckning som fritt eget kapital medger och det sammanlagda innehavet av egna aktier får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Ett annat krav är att beslut om köp och försäljning av egna aktier ska fattas av bolagsstämman eller (efter stämmans bemyndigande) av styrelsen.

Återköpta aktier får inte säljas förrän tidigast efter tre månader. De kan användas för att belöna personalen, exempelvis i optionsprogram. Egna aktier kan också användas som betalning vid apportemission. Återköp kan göras genom köp och försäljning över marknaden eller genom offentligt erbjudande.

Ett aktiebolag som har återköpt sina egna aktier kan gå tillväga på tre olika sätt. Aktierna kan:
-Säljas vidare
-Dras in genom nedsättning av aktiekapitalet med de återköpta aktiernas totala nominella belopp, vilket då innebär att antalet aktier i bolaget minskar i motsvarande utsträckning och att det egna kapitalet minskar med återköpsbeloppet
-Delas ut till aktieägarna.

4.2.3 Regler för återköp via marknaden
Det finns en mängd regler som reglerar hur återköp via marknaden får gå till och vilken information om affärerna som måste lämnas till marknaden. Dessa regler har som syfte att motverka bland annat kursmanipulation. Bland annat gäller följande:
Återköpande bolag måste utförligt informera marknaden om såväl beslut om återköp som genomförda återköp. Bland annat måste styrelseförslag om återköp, bolagsstämmobeslut om återköp och genom bolagsstämmobeslut bemyndigad styrelses beslut om återköp, offentliggöras omedelbart och häri ska det framgå detaljer om när handel kommer att ske och i vilken omfattning, hur stort aktuellt innehav är, motivet och konsekvenserna härav, med mera.

När återköp görs via offentligt erbjudande ska beslut meddelas och prospekt upprättas. Prospektet ska bland annat innehålla uppgifter om villkoren och motiv.

4.2.4 Villkor
Ett återköpserbjudande med villkoret 1:10, 240 kr innebär att var tionde aktie kan säljas för 240 kronor. För varje aktie erhålls då en säljrätt och tio säljrätter ger rätt att sälja en aktie för 240 kronor. Säljrätterna handlas vanligen på den marknadsplats där företaget är noterat. Säljrätter kallas ibland även försäljningsrätter.

4.2.5 Exempel på rätternas värde och påverkan på aktiekursen
Vi utgår från det exempel på villkor som angivits ovan (se 4.2.4 Villkor) och antar att rådande aktiekurs precis före avskiljandet av säljrätterna är 150 kronor. Det krävs tio säljrätter för att sälja en aktie till priset 240 kronor. Det teoretiska värdet på en säljrätt går att räkna ut genom en ekvation där "x" motsvarar det teoretiska värdet på en säljrätt:
240 - 10x = 150 - x

Ovanstående ekvation ger oss det teoretiska värdet på en säljrätt och aktien direkt efter att säljrätterna avskiljts. Till vänster i ekvationen kan vi avläsa priset på en aktie som säljs till återköpskursen minus det antal säljrätter som krävs för att sälja en aktie gånger säljrättens teoretiska värde. Detta måste vara lika med aktiepriset precis före avskiljandet av rätterna minus det teoretiska värdet av säljrätten (det vill säga det teoretiska värdet av en aktie efter avskiljning av säljrätterna).

Löser vi ekvationen ger den ett teoretiskt värde på 10 kronor för säljrätten. Vi ser också genom det högra ledet att det teoretiska priset på aktien efter avskiljningen av säljrätterna kommer att bli 150 – 10 kr = 140 kr. I vänstra ledet avläser vi att vi skulle erhålla lika mycket om vi köpte tio säljrätter och genom utnyttjande av dessa sålde en aktie till återköpskursen.

VARNING! Säljrätterna kan användas för spekulation i aktiepriset ungefär på samma sätt som säljoptioner och blankning. Den som tror att aktien ska falla kan köpa säljrätter, vilka ökar i värde när aktiekursen faller. Detta är dock i likhet med blankning och handel med optioner oerhört riskfyllt!

KOM IHÅG! I dag sker återköp i Sverige nästan uteslutande via marknaden. Vid återköp via marknaden ges inget återköpserbjudande och då utfärdas heller inga säljrätter. Detta sker endast vid återköpserbjudande.

4.2.6 Teoretiska värden
De värden som vi har räknat fram i exemplen ovan är enbart teoretiska värden. Det är marknaden som i slutändan avgör vilket pris säljrätten och aktien kommer att få och marknadens pris sätts utifrån utbud och efterfrågan och kan spegla andra faktorer än det rent teoretiska värdet.

OBS! Vad gäller säljrätter får de på marknaden – likt optioner – ett visst tidsvärde. Detta gör att de på marknaden kostar något mer än vad som är motiverat enligt våra beräkningar. Därför blir de inte helt värdelösa så länge handel i dem fortfarande pågår och teckningstiden ännu inte gått ut. Det gäller även om aktiekursen skulle stiga över återköpskursen.