Bolagsstämmor och aktieägarens roll
29.09.2019

Bolagsstämmor och aktieägarens roll

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. En ordinarie bolagsstämma hålls en gång per år och det är det enda tillfälle under året - utöver extra bolagsstämmor - då aktieägarna har någon direkt beslutsrätt.

5.1 Aktieägarna utser en styrelse
Aktieägarna utser vid bolagsstämman en styrelse som sedan utser en verkställande direktör (VD) som ska sköta den operativa driften i bolaget. På detta sätt kan aktieägarna vara med och styra företaget, även om detta sker indirekt.

Alla aktiebolag ska ha en Verkställande direktör (VD), vilken utses av styrelsen. VD:n handhar den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar och ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs enligt lag samt att förvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Tillsammans med styrelsen ansvarar VD:n också för att bokslut upprättas efter räkenskapsårets slut.

Alla aktiebolag ska också ha en styrelse. Styrelsen, som väljs av bolagsstämman, svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförsörjningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen utser en verkställande direktör och svarar tillsammans med den verkställande direktören för att bokslut upprättas efter räkenskapsårets slut. Medlemmarna i styrelsen kallas styrelseledamöter och styrelsens ordförande kallas styrelseordförande (SO).

Om aktieägarna inte är nöjda med hur bolagets sköts kan de kalla till extra bolagsstämma och tillsätta en ny styrelse.

5.2 Viktiga beslut på stämman
Vid bolagsstämman beslutas det om utdelning till aktieägarna. Även andra stora beslut såsom beslut om nyemission eller förändringar i bolagsordningen måste fattas av bolagsstämman. Vidare ska balans- och resultaträkningen fastställas och styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet. Det är en kontrollmekanism för att inte dessa ska missköta bolaget.

KOM IHÅG! Alla aktieägare har rösträtt på bolagsstämman men alla aktieägare har inte lika mycket att säga till om. Det är inte antalet aktier i sig utan antalet röster som avgör exakt hur mycket en aktieägare har att säga till om på bolagsstämman. Därför har det inte bara betydelse hur många aktier en aktieägare äger utan även om han eller hon äger röststarka A-aktier eller röstsvaga B-aktier.

5.2.1 Rätt att delta
Rätt att delta på bolagsstämman har de aktieägare som är registrerade aktieägare på avstämningsdagen. För att få delta krävs det också att anmälan sker till bolaget ifråga. Hur anmälan ska göras framgår av annons eller kallelse från bolaget. Aktieägare som har sina aktier i en depå och vill delta på bolagsstämman måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i sitt eget namn. Detta görs genom att ägaren av aktierna i god tid före avstämningsdagen ber banken eller fondkommissionärsfirman att ombesörja omregistrering.

5.3 Stämmorna kan vara givande
Att delta på bolagsstämmor kan vara givande ur ren investeringssynpunkt. Detta även om information om beslut och annat som framkommit på stämman offentliggörs via pressmeddelanden efteråt. Förutom att få höra det allra senaste om företagets verksamhet och framtidsutsikter får deltagarna nämligen lyssna på VD:n med flera, vilket kan vara nyttigt då ledningens kompetens och duglighet ofta är en förbisedd faktor vid aktieanalyser.

TIPS! Passa på att bilda dig en egen uppfattning när du deltar på en stämma. Du har själv tillfälle att ställa frågor om verksamheten. Styrelsen och VD:n är skyldiga att svara med undantag för svar som skadar företaget. Stämman är även ett mycket bra tillfälle för dig att göra din röst hörd om du är missnöjd med något. Om du inte har tid eller möjlighet att deltaga på bolagsstämman kan du ge någon annan fullmakt att rösta för din aktier. Observera dock att för att fullmakten ska vara giltig måste den vara daterad.

På stämman möts alla aktieägare som vill delta, institutionella placerare, pensionsfonder, försäkringsbolag, småsparare med flera. Oftast är stämmorna ganska tråkiga och besluten tas snabbt utan några längre diskussioner. De stora ägarna har i förväg gjort upp sinsemellan och sällan eller aldrig utbryter någon maktkamp under stämman. Ibland brukar höjdpunkten vara buffén eller middagen som ofta serveras efteråt.