Förvaltare och avgifter
20.10.2019

Förvaltare och avgifter

Vid fondsparande förekommer det olika avgifter som vi nu ska gå igenom.

3.1 Förvaltningsavgift
Att spara i fonder är inte gratis. Fondbolagen tar ut en så kallad förvaltningsavgift som ersättning för bland annat administration, förvaltning, förvaring, information och tillsyn. Priserna varierar kraftigt mellan de olika fonderna, men det normala är att avgiften ligger på 0,5 till 2,0 procent per år för aktiefonder och 0,15 till 1,0 procent för räntefonder. Avgiften beräknas på spararens totala andelsvärde. Oftast är avgifterna högre i fonder som placerar i utländska värdepapper än i de som placerar enbart i svenska.

OBS! Eftersom förvaltningsavgiften kontinuerligt dras av på dina andelars värde och inte vid ett enda tillfälle per år, är det lätt att glömma bort avgiften. I information från fondbolaget framgår det dock exakt hur mycket du verkligen betalar i avgift.

3.2 Andra avgifter
Utöver förvaltningsavgiften tillkommer det vanligtvis avgifter i samband med att andelsägaren själv köper och säljer sina fondandelar. Denna avgift varierar kraftigt mellan olika bolag. Konkurrensen på marknaden är i dag tuff vilket gör att många har sänkt sina avgifter för att kunna locka till sig nya sparare. Dock brukar vissa fonder använda avgiften för att kompensera en låg förvaltningsavgift.

3.3 Svårt jämföra olika fonders avgifter
Olika fondförvaltare inkluderar ofta olika avgifter i förvaltningsavgiften, vilket komplicerar jämförelser. Till exempel betalar fonderna ibland en depåavgift till banken där förvaring av värdepapperna sker och en bevakningsavgift till Finansinspektionen. Dessa båda avgifter är vanligtvis av mindre storlek och uppgår sällan till mer än 0,1 procent av fondförmögenheten.

En fond betalar även – precis som du själv om du köper och säljer aktier - courtage vid köp och försäljning av aktier och andra värdepapper eller när den gör andra transaktioner som ger upphov till avgifter. Hur stora courtagekostnader en fond har under en viss tidsperiod är kraftigt beroende av hur aktivt fonden köper och säljer värdepapper. Kostnader för courtage tas direkt ur fondförmögenheten.

En fond som är mycket aktiv kan generera mycket höga courtagekostnader. Men om fondens förvaltare gör ett bra jobb kan aktiv förvaltning ge en mycket bra avkastning för fondandelsägarna.

3.4 TKA
De kostnader en fond har betalas med pengar ur fondförmögenheten och de räknas varje dag bort från den totala förmögenheten. De fondandelsvärden som publiceras i bland annat tidningar och på kontoutdrag är därför angivna efter avgifter. Som regel redovisas fondernas avkastning i olika sammanhang nästan alltid efter alla dessa avgifter, men undantag förekommer.

TIPS! Om du vill veta hur mycket en fond betalat i olika typer av avgifter kan du titta på fondens totalkostnadsandel, TKA. I TKA ingår den årliga förvaltningsavgiften liksom alla andra avgifter som fonden betalat under året. I dag redovisar alla svenska fondförvaltare TKA i sina hel- och halvårsrapporter.

Vi nämnde tidigare att det i information från fondbolaget framgår exakt hur mycket du verkligen betalar i avgift. Sedan den 1 juli 1999 ska alla svenska fondförvaltare uppge samtliga avgifter som varje fondandelsägare betalat. Detta görs på de kontoutdrag som du får i samband med hel- och halvårsskifte. På utdragen ska det framgå hur många kronor du betalat för det gångna årets förvaltning.

KOM IHÅG! Fonder med en förvaltningsavgift som är lägre än många andra fonders kompenserar ibland detta genom att ta ut högre avgifter vid köp och försäljning av fondandelar. Var noggrann med att ta reda på dessa avgifter.

3.5 Avgifterna får stor betydelse på sikt
1,0 procents skillnad i avgifter mellan två förvaltare kan tyckas lite med det kan slå hårt på ett sparande som löper över lång sikt. Vad många glömmer bort i sökandet efter de lägsta avgifterna är att en förvaltare som har låga avgifter men inte lyckas bra i sina placeringar, på sikt blir mycket "dyrare" än en konkurrent som tar ut lite högre avgifter men samtidigt lyckas mycket bättre i sina placeringar av fondens pengar. Det allra viktigaste för den framtida avkastningen är således förvaltaren och vad denne kan göra för fondandelsägarna. I det långa loppet är det resultatet av förvaltningen som är av störst betydelse, en hög avkastning kompenserar ju eventuellt höga avgifter. Det är alltså viktigt att tänka på fler faktorer än bara avgifterna även vid en jämförelse av just olika avgifter.

OBS! Att en fond tar ut höga avgifter betyder inte att den är bättre än någon annan fond, lika lite som en "billig" fond skulle vara sämre än någon annan.

Jämförelser mellan olika fonders avgifter försvåras även av att vissa förvaltare kräver att ett minimibelopp investeras.