Informationen till aktieägarna
23.09.2019

Informationen till aktieägarna

Aktiemarknadsföretagen offentliggör kontinuerligt information i en mängd olika former. Vi ska därför kort utreda vilka de vanligaste och mest betydelsefulla av dessa former är för att ge en introduktion.

2.1 Omfattande information till aktiemarknaden
Enligt lag är aktiebolag skyldiga att upprätta en årsredovisning, men noterade bolag lämnar betydligt mer information än så. Utöver lagregleringarna måste bolagen följa Börsens regler (eller i förekommande fall annan marknadsplats regler) för informationsgivning. Bolagen ska lämna delårsrapporter samt kontinuerligt informera aktieägarna om händelser som är av väsentlig vikt för bolaget.

Lagar och andra regleringar samt Börsens regler kan sägas reglera minimikraven för bolagens informationsgivning. Bolagen har dock ett egenintresse av att ge aktiemarknaden mer information än minimikraven, eftersom det ökar intresset för bolaget och handeln i bolagets aktier. Som exempel kan nämnas årsredovisningen, som enligt lag ska innehålla vissa delar. Bolag som inte är noterade har ofta en årsredovisning på 5–10 sidor, med enbart text och siffror. Noterade bolag däremot, upprättar oftast en årsredovisning på runt 50 sidor som också trycks upp i stora upplagor och sprids digitalt via Internet.

2.1.1 Årsredovisningen - en viktig informationskälla
Utöver de obligatoriska delarna innehåller årsredovisningen en omfattande företagspresentation med genomgång av bolagets produkter och marknader samt framtidsutsikter.

Årsredovisningen är bolagets viktigaste informationsmaterial. Föreningen Aktiespararna ligger till viss del bakom denna utveckling. De har varje år en tävling där samtliga börsnoterade bolag får betyg för sin årsredovisning. De bästa årsredovisningarna får pris. Bedömningskriterierna är sammansatta utifrån den information som Aktiespararna bedömer att aktieägarna har nytta av. Det ligger givetvis stor prestige i att få gott betyg i denna bedömning.

Förhandsbesked om bokslutet kallas bokslutskommuniké. Börsnoterade bolag publicerar sådana omedelbart efter styrelsens bokslutssammanträde i syfte att ge aktiemarknadens aktörer snabb information om det huvudsakliga innehållet i bokslutet. Bokslutskommunikén ska innehålla uppgifter om resultatet under det senaste räkenskapsåret samt styrelsens förslag vad gäller emissioner och utdelning. Årsredovisningen som publiceras i ett senare skede innehåller betydligt mer omfattande information.

Systematisk registrering, så kallad bokföring, och rapportering med mera av ekonomiska transaktioner benämns redovisning.

2.1.2 Fler informationsvägar
Börsen kräver även att bolagen lämnar delårsrapporter. Delårsrapporterna är till för att aktieägarna inte enbart ska få ekonomisk information en gång om året. Därutöver släpps pressmeddelanden, framför allt i samband med större händelser.

Bolagen är i dag betydligt aktivare än de var för bara några år sedan. Det ökade antalet noterade bolag har gjort att bolagen måste vara aktiva i sin informationsgivning för att synas i floden av nyheter och rapporter. Internet har också bidragit till att informationsgivningen tagit fart. Möjligheten att distribuera pressmeddelanden och annan information elektroniskt till en så stor publik som den för Internet har självklart haft stor betydelse. Det innebär betydligt lägre kostnader och snabbare distribution jämfört med till exempel brevutskick.

Andra informationstillfällen är analytikermöten som är öppna även för aktieägarna och andra intresserade, samt rena företagspresentationer. I dag går det även att ta del av analytikermöten via Internet. Aktieägarna kan också när som helst kontakta bolaget för att höra hur det går, men bolagen är inte skyldiga att svara på alla frågor. Framförallt får de inte svara på vissa frågor. För att skydda aktieägarna finns det nämligen regleringar som säger att information som är av väsentlig betydelse för bolaget ska vara tillgänglig samtidigt för samtliga aktieägare. Det innebär att om en aktieägare ringer och talar direkt med bolaget kan bolagets representanter endast ge sådan information som redan är offentlig.

OBS! Även om bolaget precis har tecknat ett viktigt avtal kan bolagets representanter inte säga det till en aktieägare som ringer förrän nyheten har offentliggjorts via ett pressmeddelande. Om informationen skulle ges per telefon till en enskild aktieägare skulle det innebära att aktieägaren fått tillgång till insiderinformation.

I själva verket förekommer det ofta att företagen delger åtminstone analytiker viss information som ännu inte är offentlig. Ibland är det på gränsen till vad som är olagligt. Den främsta anledningen till att en del företagsledare talar bredvid mun är att de vill hålla sig på god fot med analytikerna, vars intresse för det egna bolaget är mycket viktigt.

2.1.3 Skillnad mellan depå och VP-konto
Det kommer mycket material från företagens informationsavdelningar. En del av denna information kan vara intressant och det brukar inte vara några problem att komma över materialet. Du kan ringa till informationsavdelningen och tala om att du är intresserad av företagets aktier och att du vill ha så mycket information som möjligt. Genom att be om att få bli placerad på sändlistan så får du sedan materialet fortlöpande. Du kan dock inte kräva att få vara med på sändlistorna, men det brukar sällan vara ett problem: De flesta bolagen vill ju sprida så mycket information om sitt bolag som möjligt.

Det är inte bara delårsrapporter och årsredovisningar som är intressanta - det finns en hel uppsjö av information som bolagen ger ut. Större bolag har ofta företags-, personal-, eller kundtidningar. Här kan du få en fylligare bild av företagens verksamhet. Informationen som du finner i denna typ av material leder oftast inte till en omvärdering av företagets aktie. I stället lär du dig mer om företagets produkter och personal med mera.

VARNING! Ta för vana att inta ett kritiskt förhållningssätt till all information som företagen släpper, särskilt information av typen personaltidningar, informationsbroschyrer och liknande. I dessa ger bolagen av naturliga skäl nästan alltid en ensidig mycket positiv bild av sig själva.

OBS! Årsredovisningar, bokslutskommunikeéer och delårsrapporter får aktieägarna automatiskt. Men har du en depå så får du inte denna information hemskickad, detta eftersom aktierna i en depå är förvaltarregistrerade (det vill säga att de hos VPC är registrerade under bankens eller fondkommissionärsfirmans namn). Du måste då själv ta kontakt med företagen i vilka du äger aktier och be dem sätta upp dig på sändlistan. Denna typ av information finns dock även att hämta på Internet, vilket kanske kan vara enklare.

Om du har VP-konto får du dock automatiskt informationen hemsänd, såvida du inte uttryckligen undanber dig detta.