Intressenterna
23.09.2019

Intressenterna

När det gäller aktiemarknadsföretagens informationsgivning så finns det en rad olika intressenter som ska ha del av denna. Vi inleder därför med att bland annat ta upp vilka dessa intressenter är.

1.1 Aktieägarna i centrum
Utan aktieägare som är villiga att satsa pengar skulle inte aktiebolagen existera. För att aktieägarna ska vara intresserade av att ställa upp med kapital även i framtiden krävs det att företagen bistår med omfattande information.

Det är inte bara aktieägarna som är i behov av ekonomisk information från företagen. Givetvis vill såväl ledning som styrelse veta hur det egentligen går för företaget, annars skulle det bli omöjligt att driva det vidare. De nämnda har visserligen kontinuerligt tillgång till intern information om den finansiella ställningen och det ekonomiska utfallet, men de rapporter som företagen offentliggör bygger på betydligt mer omfattande genomgångar av läget. De ger även goda möjligheter för ledning och styrelse att på allvar sätta sig in i det egna företaget.

Styrelsen och ledningen är i allra högsta grad involverade i och ansvariga för utarbetandet av rapporterna.

1.2 Staten har sina krav
Företagets leverantörer vill veta hur företagets ekonomiska situation ser ut. Kan man lita på att företaget klarar av att betala de varor och tjänster det köper? Kunder vill veta om företaget är en leverantör som kan anses stabil. Det finns ingen anledning att bli kund hos företaget om det ser ut att gå omkull inom en snar framtid. Det skulle bara innebära merjobb att snabbt finna en ny leverantör. De anställda vill också veta hur företaget utvecklas och framför allt är staten intresserad av att veta hur det går för företaget för att kunna inkassera bolagsskatt.

1.3 Långivarna vill skydda sig
Företagets långivare, det vill säga banker och andra kreditinstitut, är mycket angelägna om att ha kontroll på företagets finansiella ställning och hur det ser ut rent ekonomiskt. Dessa måste försäkra sig om att företaget verkligen kan betala tillbaka lånade pengar. Även diverse myndigheter, till exempel olika intresseorganisationer, har krav på information från företagen liksom samhället i övrigt.

1.4 Lagar
För att tillfredställa alla intressenter gällande den ekonomiska informationen finns det olika lagar som reglerar vilken information som ska presenteras. Årsredovisningen är den viktigaste källan för alla aktieägare där en mycket fyllig information ges (vi återkommer till detta längre fram i kursen). Förutom årsredovisningen måste marknadsnoterade företag över en viss storlek lämna en bokslutskommuniké och delårsrapporter.

All information är reglerad i lagar, avtal och rekommendationer, där Årsredovisningslagen är en av de viktigaste. Bryts någon av dessa lagar kan det leda till böter eller till och med fängelse. Årsredovisningslagen från 1995 är den generella lagstiftningen kring aktiebolagens externa redovisning. Lagen gäller dock inte alla noterade bolag. Försäkringsbolag, Kreditinstitut och värdepappersbolag följer särskilda lagar.