Introduktion
30.09.2019

Introduktion

Innan vi på detaljnivå går in på ämnet för detta och nästkommande fyra avsnitt vill vi ge en kortfattad inledande beskrivning av några av förutsättningarna för de specifika åtgärder som kommer att behandlas.

1.1 Syften – en sammanfattning
Ett aktiebolag kan vid olika tillfällen behöva mer kapital till verksamheten än vad det självt genererar i form av överskottet i rörelsen. Det kan till exempel gälla vid expansion av verksamheten, större investeringar eller företagsköp. Aktiebolaget kan då välja att låna kapital från en bank eller något annat kreditinstitut, eller vända sig till befintliga eller nya aktieägare med en nyemission, vilket är ett billigare sätt att låna.

Split görs vanligtvis i syfte att underlätta handeln i ett bolags aktier medan omvänd split brukar göras för att stabilisera kursrörelserna i ett bolags aktie. Återköp sker ofta för att därigenom markera att ett bolags aktier är värderade under justerat eget kapital. Avknoppning kan bland annat innebära att ett dotterbolag som inte passar in i koncernens struktur delas ut till aktieägarna i syfte att höja värderingen på helheten. En nyintroduktion innebär att ett bolag låter notera sin aktie vilket ger bland annat ökad publicitet och underlättar kapitalanskaffning.

1.1.1 Fondemission tillför inte kapital
Fondemission är en typ av emission som inte tillför något nytt kapital till bolaget. En sådan omfördelar endast fritt eget kapital (som är utdelningsbart) till bundet eget kapital i form av aktiekapital (som inte är utdelningsbart). Fondemission kan till exempel göras i syfte att verka för en bättre kreditvärdighet i bolaget. Detta sker genom att en större del av bolagets eget kapital blir bundet till verksamheten och inte kan delas ut till aktieägarna.

1.2 Bolagsstämman fattar besluten
Det är bolagsstämman som fattar beslut om emissioner, split, omvänd split och återköp samt villkoren för dessa. Anledningen till detta är att aktieägarnas situation påverkas av dessa åtgärder och hur villkoren för dem utformas. Bolagsstämman kan också delegera till styrelsen att besluta om någon av dessa åtgärder. Det görs då genom ett beslut om bemyndigande på bolagsstämman. Ett sådant bemyndigande görs till exempel i expansiva bolag, som aktivt förvärvar andra bolag och som betalar med egna nyemitterade aktier. För att inte behöva kalla till bolagsstämma vid varje förvärv kan styrelsen be om ett bemyndigande från bolagsstämman att nyemittera upp till ett visst antal aktier under det närmaste året. Det förekommer även kombinationer av de olika åtgärderna, till exempel fondemission och split.

1.3 Prospekt
När ett publikt aktiebolag offentliggör eller på annat sätt inbjuder en vidare krets att delta i en nyemission i bolaget ska det ge ut ett emissionsprospekt.

Prospektet ska bland annat innehålla:

Resultat- och balansräkning för de senaste åren
Kortfattad historik över bolaget och dess verksamhet
Redogörelse för bolagets verksamhet, råvarutillgångar, produkter och tjänster samt för dess ställning inom branschen
Uppgift om bolagets styrelseledamöter, revisorer och ledande befattningshavare
Redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden vad gäller bolagets aktier.

I emissionsprospektet presenteras också själva erbjudandet med samtliga villkor kring emissionen. Om bolaget ännu inte bedriver någon verksamhet behöver det bara ta med balansräkning samt en beskrivning av den verksamhet bolaget avser att uppta. Olika varianter av prospekt ska även upprättas vid andra tillfällen, till exempel nyintroduktion eller återköpserbjudande. Även vid en nyintroduktion utan nyemission ska ett prospekt tas fram, ett så kallat noteringsprospekt, i vilket innehållskraven liknar dem i ett emissionsprospekt.