Prissättningen
18.04.2020

Prissättningen

Aktiemarknaden skiljer sig i grunden egentligen inte från någon annan marknad. Precis som på marknaden för olika råvaror eller marknaden för villor är det nämligen två marknadskrafter som i slutändan styr priserna. Dessa är utbud och efterfrågan.

6.1 Utbud och efterfrågan

Förenklat kan man säga att det egentligen i grund och botten är två faktorer som styr aktiekurserna. Den ena är utbudet, som är en benämning av det totala säljtrycket, eller rättare sagt alla säljorder. Utbudet påverkar aktiekurserna negativt. Den andra faktorn är efterfrågan, som är en benämning på det totala köptrycket, eller rättare sagt alla köporder. Efterfrågan påverkar aktiekurserna positivt.

När utbud och efterfrågan i ett bolags aktie är i balans så står aktiekursen stilla, men när obalans råder så rör sig aktiekursen åt endera hållet. Som regel råder balans endast kortare stunder som förbyts i obalans tills dess att balans återupprättas.

KOM IHÅG! Ovanstående resonemang kan tyckas självklart och onödigt att ens nämna. Men faktum är att många lätt glömmer den grundläggande förutsättningen att kursen på en aktie stiger om köparna är fler än säljarna, och att motsatsen gäller när köparna är färre än säljarna. Det är dock inte antalet köpare och säljare som avgör priset utan hur många aktier som köparna vill köpa och hur många aktier säljarna vill sälja. Givetvis har även det pris som varje individ bjuder en viss betydelse.

Vilket pris köparna är villiga att betala för en aktie och vilket pris säljarna är beredda att sälja en aktie för, beror på en rad olika faktorer vilka du kan läsa om under 2.2 Hela aktiemarknaden.

6.2 Hela aktiemarknaden

Det finns en uppsjö av faktorer som påverkar hela aktiemarknaden. Enskilda företag påverkas i olika hög grad av dessa faktorer, men gemensamt för faktorerna är att de påverkar aktiekurserna i så gott som samtliga bolag på aktiemarknaden.

Annons

Till dessa faktorer hör främst sådana som påverkar konjunkturen, det allmänna ränteläget, inflationen och kapitalflöden till och från aktiemarknaden. Den sistnämnda är i sin tur till stor del beroende av bland annat de andra faktorerna som nämnts. Men kapitalflöden kan, åtminstone under kortare perioder gå i en annan riktning än vad dessa faktorer ger skäl till.


6.3 Det enskilda företaget

Även aktiekursen i det enskilda företaget påverkas av en mängd olika faktorer. De faktorer som påverkar hela aktiemarknaden påverkar enskilda företag i olika hög grad. De företagsspecifika faktorer som styr en aktiekurs är bland annat företagets ekonomiska prestationer, dess finansiella ställning och kompetensen hos ledning och styrelse.


6.4 Förväntningarna

Utbudet av och efterfrågan på aktier i ett bolag styrs av vilka förväntningar marknaden har på olika faktorer som påverkar såväl aktiemarknaden i sin helhet som bolaget specifikt.

När information om till exempel resultatet för en viss tidsperiod i ett företag når marknaden är det därför inte säkert att aktiekursen stiger bara för att resultatet förbättrats mot en tidigare period. Om marknaden förväntat sig en ännu större förbättring än den faktiska kommer aktiekursen i stället att falla (under förutsättning att inga andra oväntade händelser inträffar). Men i takt med att information om en rad olika faktorer som påverkar en aktiekurs når marknaden så justerar också marknadens aktörer, till exempel du själv, framtidsförväntningarna och därigenom får information om faktorerna påverkan på kurserna.

Att det är förväntningar om framtiden som styr aktiekurserna är inte märkligare än att det är i framtiden som kommande vinster finns att hämta. Exempelvis finns tidigare gjorda vinster redan i företagen och har helt eller delvis delats ut till aktieägarna.


Här hittar du nästa del i aktieskolan eller går tillbaka till översikten: 

7. Prissättningen - hela aktiemarknaden - del 1

1. Aktiemarknaden - en del av vår vardag