Prissättningen - det enskilda företaget - del 1
09.09.2019

Prissättningen - det enskilda företaget - del 1

Förutom faktorer som påverkar aktiemarknaden i sin helhet så finns det även faktorer som påverkar enskilda företags aktiekurser. Här går det att räkna upp en lång rad faktorer.

Nedan tar vi upp de allra viktigaste av dessa. För överskådlighetens och sambandens skull har vi valt att även ta upp en del branschspecifika faktorer, men dessa kommer först i del 2.

5.1 Företagets ekonomiska prestationer

Naturligtvis är det få saker som påverkar aktiekursen i ett bolag så mycket som siffror som visar hur det går för företaget. Tillsammans med storleken på den riskfria räntan samt storleken på marknadsriskpremien och den företagsspecifika riskpremien är det förväntningar om företagets ekonomiska prestationer som styr aktiekursen. För att bedöma ett företags framtida ekonomiska prestationer finns det en rad mått vilka kan användas för att skapa en samlad bedömning.

5.1.1 Omsättning och tillväxt

När ett företags omsättning ökar kraftigt innebär det större utrymme för företaget att tjäna pengar. Det beror bland annat på att en ökande produktion gör produktionen billigare per enhet. Bedömningar om framtida tillväxt av omsättningen, det vill säga hur omsättningen i framtiden kommer att växa, påverkar aktiekursen i ett företag kraftigt. En tillväxt som kraftigt överstiger tillväxten i den underliggande ekonomin, det vill säga tillväxten i BNP, ger utrymme för en avsevärt högre värdering än en tillväxt i nivå med BNP.

OBS! Historiskt sett är en tillväxt som kraftigt överstiger tillväxten i BNP inte hållbar under mer än en begränsad tidsperiod. Förr eller senare mättas den marknad företaget verkar på och/eller efterfrågan på företagets produkter/tjänster når en gräns där utrymme för ytterligare kraftig tillväxt inte längre finns.

I företagssammanhang syftar omsättning på det sammanlagda värdet av ett företags försäljning under en viss tidsperiod, till exempel ett kvartal eller ett år.

Förutsättningarna för tillväxt kommer av på en rad andra faktorer, till exempel de allmänna konjunkturutsikterna och branschens konjunkturutsikter, företagets tekniska utveckling och utvecklandet av nya produkter och tjänster.

Företag som historiskt visat upp en god försäljningsökning kombinerat med god lönsamhet och som förväntas fortsätta att göra det benämns vanligtvis tillväxtbolag. Ibland används benämningen även om företag som ökar försäljningen kraftigt samtidigt som lönsamheten ännu är svag men bedöms öka kraftigt i takt med att försäljningen fortsätter öka.

5.1.2 Lönsamhet

Företagets lönsamhet är av stor betydelse för dess ekonomiska prestationer. Lönsamheten beskriver i vilken grad företaget tjänar eller förlorar pengar i relation till sin omsättning, eller hela eller delar av sitt kapital. Det finns många olika nyckeltal som mäter företags lönsamhet och olika intressenter är ofta intresserade av olika lönsamhetsnyckeltal. Det förekommer två huvudtyper av nyckeltal som mäter ett företags lönsamhet, nämligen marginalmått och räntabilitetsmått.

När ett företag bedöms uppnå en hög tillväxt de kommande åren ökar också sannolikheten för att företaget på sikt ska kunna öka sin lönsamhet, det vill säga tjäna mer per omsättningskrona eller per krona kapital som företaget har. Det finns dock alltid en risk att alltför kraftig tillväxt ger upphov till lönsamhetsproblem, bland annat som en följd av organisationsproblem. När ett företag drabbas av omfattande lönsamhetsproblem till följd av okontrollerad tillväxt brukar detta skämtsamt betecknas växtvärk – ett mycket talande beskrivningsord.

OBS! Generellt brukar lönsamheten i ett företag förbättras markant vid stark tillväxt. Det gäller emellertid att skilja på så kallad organisk tillväxt och förvärvad tillväxt, det vill säga mellan tillväxt som sker i företagets befintliga verksamhet och tillväxt som uppstår genom att företaget förvärvar hela företag eller delar därav. Förvärvad tillväxt är inte nödvändigtvis positivt. Dels kostar förvärvet naturligtvis en hel del och i tider av upptrissade aktiekurser blir dylika förvärv ofta mycket dyra historier. De som säljer ett företag eller delar därav vet naturligtvis att ta betalt och det är egentligen främst i dåliga tider som företagsförvärv är förmånliga för förvärvaren.

5.1.3 Resultat

Ett företags resultat anger hur mycket det förlorar eller tjänar i sin verksamhet. Därför är siffror om företagets resultat av stor betydelse för aktiekursutvecklingen. Ett företags resultat är dock påverkat av en rad redovisningstekniska åtgärder vilka gör att det "verkliga" resultatet kan skilja sig markant från det som redovisas. I ett företags resultat för en viss period tas nämligen händelser som inte föranlett några in- eller utbetalningar av pengar under perioden ifråga med.

Ett företags resultat visar differensen mellan dess intäkter och kostnader under en viss redovisningsperiod. Eftersom det handlar om intäkter och kostnader och inte in- och utbetalningar så innehåller resultatet transaktioner och annat som i sig inte givit upphov till in- eller utflöde av pengar under den aktuella perioden. Därför är det många av aktiemarknadens aktörer som koncentrerar sig på att göra bedömningar av ett företags kassaflöde i stället för dess resultat.

5.1.4 Kassaflöde

I stället för ett företags resultat tittar alltså marknadens aktörer hellre på hur flödet av pengar in och ut ur företaget ser ut, det så kallade kassaflödet. Detta utgörs helt enkelt av skillnaden mellan ett företags in- och utbetalningar. Kassaflödet är intressant att studera både för tillväxtbolag och cykliska bolag men lämpar sig mindre bra för en del andra företag, till exempel investmentbolag och fastighetsbolag.

I jämförelse med ett företags resultat så har kassaflödet fördelen att det sållar bort rent redovisningstekniska åtgärder som inte innebär in- eller utflöde av pengar i företagen. I grund och botten handlar ju företag, precis som varje människas privatekonomi, om in- och utflöden av pengar och därför är det detta flöde som är intressant att studera, inte vad bolagen redovisar som vinst eller förlust efter en rad redovisningstekniska åtgärder.

OBS! Förväntningar på det framtida kassaflödet har en stor betydelse för värderingen av ett företag. Om kassaflödet förväntas öka kraftigt så innebär det att bolaget kommer att ha ett större nettoinflöde av pengar och därmed kan en högre värdering av bolaget motiveras jämfört med fallet där kassaflödet förväntas minska kraftigt.

5.1.5 Tillgångarnas värden

I en del bolag består den huvudsakliga verksamheten av att förvalta tillgångar, till exempel fastigheter (fastighetsbolag), och ägande i andra företag (investmentbolag). I dessa företag är det främst tillgångarnas värden som är det intressanta att studera. Eventuellt förekommer ett visst kontinuerligt kassaflöde även i dessa företag, framför allt fastighetsbolagen, vilket kan åsättas ett värde men vanligtvis sker en värdering av dessa företag med utgångspunkt i värdet på företagets tillgångar minus företagets skulder.

Som vi tidigare nämnt så ökar fastighetspriserna vanligtvis vid inflation och ibland mycket mer än inflationen. I en högkonjunktur kan det bli brist på vissa fastigheter och då kan fastighetspriserna skjuta i höjden ordentligt.

Investmentbolagens värde är förstås kraftigt beroende av hur det går för de företag som de äger helt eller delvis. Många investmentbolag äger aktier både i företag noterade på aktiemarknaden och företag vars aktier ännu inte blivit föremål för kontinuerlig handel. Vad gäller investmentbolagens aktieportföljer bestående av noterade företag går det enkelt att räkna ut ett marknadsvärde på dessa portföljer och därigenom underlättas en värdering. När det gäller ännu ej noterade eller sålda företag så kan jämförelser med liknande noterade företag göras. Dessutom kan då uppgifter om prisnivåer vid tidigare företagsaffärer inom den aktuella branschen samlas in för att underlätta en värdering.