Prissättningen - det enskilda företaget - del 2
16.09.2019

Prissättningen - det enskilda företaget - del 2

Fortsättning på 5 - Prissättningen - det enskilda företaget - del 1

1.1 Finansiell ställning och unik risk

Ett företags finansiella ställning är betydelsefull av flera skäl. Dels påverkar den företagets möjligheter att låna av banker och andra kreditinstitut och dels påverkar den storleken på den unika risk som är förknippad med företaget. Ett företag med en svag finansiell ställning får svårare att låna och högre räntor får betalas. Motsatt förhållande gäller då företaget har en stark finansiell ställning. Den unika risken blir dessutom högre vid svag finansiell ställning jämfört med vid en stark finansiell ställning.

En svag finansiell ställning i ett företag innebär en hög risk. Börjar företaget gå med förlust kan finanserna snabbt urholkas. Är den finansiella ställningen i stället stark är sannolikheten att ett företag ska klara av även dåliga tider större.

Den finansiella ställningen kan bland annat utläsas med hjälp av olika nyckeltal, till exempel olika likviditetsmått samt soliditeten. Genom att läsa av företagets balansräkning kan dessa mått räknas fram. (Nyckeltalen och företagets balansräkning kommer vi in att gå igenom senare i kursen.)

Den unika risken i ett mindre företag är oftast högre än densamma i ett större företag. Detta är en förklaring till att avkastningen på aktier i små bolag historiskt varit högre än för aktier i större bolag. Som bekant kräver ju en investerare högre förväntad avkastning med högre risktagande.

Den unika risken påverkas av vilken bransch företaget verkar i och slutligen påverkas den unika risken av andra företagsspecifika förhållanden än dem som nämnts här (till exempel situationer när det gäller patent och ett eventuellt beroende av ett fåtal nyckelpersoner).

1.2 Ledning och styrelse

Sammansättningen på företagets ledning och styrelse har stor betydelse för företagets möjligheter att göra goda ekonomiska prestationer. Om marknaden anser att dessa personer saknar den kompetens som krävs får det en negativ inverkan på aktiekursen. Anser marknaden i stället att ledningen och styrelsen är särskilt kompetent och lämpad för sina uppgifter får det en positiv inverkan på aktiekursen.

Större förändringar inom ledning och styrelse i ett företag kan få relativt kraftig effekt på aktiekursen. Om en impopulär ledare avgår och ersätts av en mer uppskattad kan det få aktiekursen att stiga en hel del. Avgår plötsligt en högt uppskattad ledare kan aktiekursen i stället falla brant.

1.3 Konkurrens

Om nya företag etablerar sig på den marknad där ett företag verkar eller om företagets konkurrenter växer avsevärt snabbare kan företaget få problem att hävda sig i den hårdnande konkurrensen. Priserna på den typ av produkter och/eller tjänster som företaget tillhandahåller kan hamna under press och företaget riskerar att förlora marknadsandelar till konkurrenter.

Om konkurrensen hårdnar kraftigt kan det ge upphov till en större nedgång för företagets aktiekurs. Men i en hårdnande konkurrens brukar en del företag slås ut medan de kvarvarande på sikt får en starkare ställning. Lyckas företaget vinna marknadsandelar kan det på sikt tjäna mer pengar när priserna återhämtar sig.

1.4 Branschens konjunktur

Om konjunkturen i företagets bransch faller kraftigt får det återverkningar på omsättningen. Samtidigt föreligger det en risk för prispress. Ett företag som verkar inom en bransch med en konjunktur som brukar svänga kraftigt utgör ofta en mer riskfylld investering än ett företag som verkar inom en stabilare bransch. Aktier i företag inom dylika "svängiga" branscher blir ofta föremål för snabba och kraftiga rörelser åt det håll som marknadens aktörer tror att branschens konjunktur kommer att gå. Precis som för aktiemarknaden i sin helhet så ligger aktiemarknaden före konjunkturen även när det gäller enskilda branscher.

1.5 Konkurrenters värdering och uppköp

Ett företags aktiekurs påverkas ibland kraftigt av vad som händer med aktiekurserna i konkurrerande företag. Detta på delvis olika sätt. Följ underrubrikerna nedan.

1.5.1 Uppköp

Ibland händer det att ett företag köper upp ett annat företag inom samma bransch. Ett uppköp innebär att någon, till exempel en konkurrent, väljer att lägga ett erbjudande om köp av samtliga aktier i ett bolag. Uppköp innebär oftast att aktieägarna i bolaget som är föremål för erbjudandet erbjuds ett pris som ligger relativt högt över rådande marknadskurs. Då stiger aktiekursen i det företag som är föremål för uppköpserbjudandet. Ett sådant uppköpserbjudande kan leda till ett ökande intresse för hela branschen från aktiemarknadens aktörer. Detta även om företaget som blir föremål för uppköpserbjudandet inte är noterat på aktiemarknaden.

Störst inverkan på andra företag i branschen får ett uppköp om det är ett av branschens lite större företag som köps upp. Är det ett mindre företag är det inte säkert att intresset för hela branschen ökar. Dessutom spelar de motiv som uppköparen anger till köpet stor roll för en eventuell kurseffekt i andra företag i branschen. Intresset för branschen kan vakna ordentligt om uppköparen är ett företag som meddelar att det genomför köpet för att det vill växa genom förvärv och att det avser att genomföra fler köp.

I samband med uppköpserbjudanden finns det bland annat två begrepp som är bra att känna till. Det ena, tvångsinlösen, blir aktuellt i de fall då inte samtliga aktieägare i ett företag som är föremål för ett uppköpserbjudande accepterar erbjudandet. Det andra, "corner", har direkt beröring med just tvångsinlösen.

Tvångsinlösen: När en ägare har minst 90 procent av aktierna i ett bolag kan denne begära att få köpa även de resterande aktierna. Detta kallas tvångsinlösen. 
Corner: En ägare som innehar mer än 10 procent av aktierna i ett aktiebolag sägs ha en corner i det bolaget. Innebörden av att ha en corner är att det möjliggör för ägaren att blockera uppköpsbud eftersom tvångsinlösen kräver minst 90 procent av aktierna. En corner ger således ägaren av denna en förhandlingsposition som kan möjliggöra en uppförhandling av det pris en uppköpare erbjuder aktieägarna i bolaget.

1.5.2 Konkurrenters värdering

Kursutvecklingen för konkurrerande företag spelar även roll på andra sätt, bland annat ur värderingssynpunkt. Om en bransch länge varit lågt värderad i förhållande till vad som kan motiveras vid företagsvärdering och flera företag i branschen plötsligt börjar att stiga i kurs kan det göra att hela branschen får ett uppsving på aktiemarknaden - särskilt om det är de lite större noterade företagen i branschen som stiger. Motsatsen gäller naturligtvis om det rör sig om en bransch som är övervärderad och där ett flertal företag plötsligt börjar falla i kurs.

Vad företagsvärdering innebär kommer vi att gå in på närmare senare i kursen i samband med att vi behandlar vad en aktieanalytiker gör och vad analyser är.