BRAINCOOL – Nya pengar till expansion
03.09.2019

BRAINCOOL – Nya pengar till expansion

Medicinteknikbolagets ledning har inte legat på latsidan under sommarmånaderna. Bland annat har man lyckats ta nya kommersiella ordrar, tecknat flera intressanta avtal i Asien och Nordamerika, och rekryterat en ny ekonomichef. Aktiemarknaden har belönat det stadiga flödet av positiva nyheter med en uppgång med som mest 38% sedan vår senaste analys i början av juni.

Detta är en betald analys på uppdrag av Braincool

BRAIN / Spotlight / 6 kr

Medicinteknikbolagets ledning har inte legat på latsidan under sommarmånaderna. Bland annat har man lyckats ta nya kommersiella ordrar, tecknat flera intressanta avtal i Asien och Nordamerika, och rekryterat en ny ekonomichef. Aktiemarknaden har belönat det stadiga flödet av positiva nyheter med en uppgång med som mest 38% sedan vår senaste analys i början av juni.

Realiteten kom dock ikapp när bolaget annonserade en företrädesemission på cirka 40 Mkr den 30:e augusti. Beskedet borde egentligen inte ha kommit som en större överraskning med tanke på balansräkningen och den fortfarande tidiga fasen som man befinner sig i vad gäller försäljningen. Som vi tidigare har påpekat talade mycket för ett nytt finansieringsbehov, redan efter årets första kvartal. Ändå sjönk aktien med 21% samma dag.

Nu när även siffrorna för andra kvartalet har publicerats, kan vi konstatera att styrelsens beslut var oundvikligt. Förlusten under första halvåret i år blev 26,4 Mkr, jämfört med 14,6 Mkr under samma period ett år tidigare, då den större kostnadskostymen inte har följts upp med högre intäkter ännu. Nettoomsättningen ökade visserligen med 30%, men uppgick fortfarande till enbart 0,8 Mkr. Det är långt ifrån tillräckligt för att täcka rörelsekostnaderna som har ökat med 76% till 30,4 Mkr, till följd av uppbyggnaden av den amerikanska säljorganisationen samt ökade personalkostnader. Därtill fortsätter bolaget investera i utveckling av tillverkningsprocesser inför ökade volymer.

I juni påkallades andra tranchen på 12,5 Mkr av lånet om totalt 25 Mkr i enlighet med finansieringsavtalet från februari. Vi noterar i detta sammanhanget att hela summan skulle har betalats tillbaka vid slutet av januari 2020, men i samband med den nya företrädesemissionen har man lyckats förhandla fram möjligheten att förlänga utestående lån under 2020. Enligt bolagets bedömning ska likviderna från företrädesemissionen därmed finansiera verksamheten under 2019 och 2020. Vid slutet av juni uppgick kassan till 3,3 Mkr och soliditeten till 47%.

Med det nya kapitaltillskottet om ytterligare 40 Mkr, som är säkerställd till 100%, hoppas vd Martin Waleij kunna forcera satsningen på direktförsäljning i USA och Tyskland. Dessutom vill han förbereda marknadslanseringen inom onkologi, där man har utvecklat en oral kylapparat (Cooral System) för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkning för många cancerpatienter som erhåller höga doser av cellgifter.

I detta avseende gjorde man flera framsteg under andra kvartalet, i och med slutförandet av den japanska kliniska studien med Cooral System, samt ett erhållet patentskydd i Kina och ett snabbspår för registrering och marknadsgodkännande i landet. Bolaget har även slutit avtal med Nanjing Medical University för en klinisk studie av Cooral. Dessutom tecknades ett avtal med Karolinska i Solna om att rekrytera patienter för att slutföra den stora nordiska studien.

Stor vikt lägger bolaget på den nordamerikanska marknaden, där ansträngningarna bär så småningom frukt och för några veckor sedan fick man de första kommersiella ordrar på två stycken IQool System i USA, det ena för behandling av patienter med hjärtstopp och det andra för behandling av neurologipatienter. Dessutom har man slutit ett leasing- och samarbetsavtal med en aktör som är specialiserat på finansiering av medicinteknisk utrustning till sjukhus och kliniker, för att erbjuda en alternativ finansieringslösning vid försäljning av IQool System i USA.

Det kan vara intressant för potentiella kunder, eftersom IQool består av ett kylsystem som av användarna ofta klassas som en investeringsvara. Genom leasingmodellen kan man undvika att belasta investeringsbudgeten och förhoppningen är att snabbare kunna bygga ut den installerade basen, som är grunden för den återkommande försäljningen av förbrukningsartiklar och service för bolaget. Målsättningen är att etablera 15 kunder med leasing-upplägget under 2019. Den amerikanska marknaden för medicinsk kylning uppskattas till 180 miljoner dollar årligen och antalet patienter för behandling vid både hjärtstillestånd och neurologi är under stark tillväxt.

Även i den andra fokusregionen, Tyskland, går det framåt. Bland annat fick man ordrar om totalt 26 behandlingar med produkten RhinoChill från sjukhus i Freiburg och Halle, samt order på ytterligare 40 patientbehandlingar av sjukhusen i Essen, Darmstadt och Freiburg, inom ramen för projektet att etablera produkten inom kranskärlsröntgen. Ordervärdet per behandling ligger mellan 6 000 och 10 000 kr per behandling beroende på behandlingstid och konfiguration. Lovande är att akut- och intensivvården i Freiburg är i gång med att uppdatera sina riktlinjer, vilket innebär att patienter behandlas prehospitalt, vilket gynnar användningen av produkter som RhinoChill, dels i ambulanser men även på sjukhus.

Varken rapporten för det andra kvartalet eller den annonserade företrädesemissionen har påverkat vår syn på bolaget i större utsträckning. Efter flera år av teknisk och klinisk utveckling gör bolaget nu även framsteg med kommersialiseringen av sina produkter BrainCool System (”IQool” i USA), RhinoChill och Cooral System. Bolagets svaga punkt är finansieringen, och det återstår att se hur långt man kan nå med den nya kapitaliseringen. Enligt ledningens kommentarer befinner man sig mitt i en partnerprocess, där tre parter utvärderar distribution men även andra samarbetsformer inom produktion, affärsutveckling och finansiering.

Räknad på det nya antalet utestående aktier vid full teckning i företrädesemissionen, innebär nuvarande aktiekurs ett börsvärde omkring 280 Mkr. Varje produkt för sig har bevisat sig i kliniska studier och adresserar konkreta kliniska behov med mervärde både för patienten och sjukvården. Det är dock fortfarande för tidigt för att kunna räkna på den ekonomiska potentialen.

Ändå ser vi aktien som ett Spekulativt Köp, där risken måste anses som mycket hög, men likaså den möjliga potentialen. Enbart i USA skulle IQool System kunna omsätta omkring 150 Mkr, om vi rent hypotetiskt antar en andel om 10% av marknaden för ytkylning. Bara det skulle kunna försvara dagens börsvärde. Vi tror att ytterligare positiva besked kan komma lyfta kursen uppemot 8 kr under de kommande 12 månader.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.