Energy Save – Ett grönt guldkorn
06.07.2022

Energy Save – Ett grönt guldkorn

Det mesta pekar åt rätt håll för en av våra ”gröna favoriter” och värmeteknikbolaget imponerade stort när man i mitten av juni presenterade bokslutskommunikén för sitt brutna räkenskapsår 2021/22 (maj – april).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1964 (3 juli 2022)

ESGR B | Spotlight | 33,7 kr | CHANS

Nettoomsättningen under Q4 ökade med hela 159%, jämfört med samma period i fjol, till 35 Mkr, vilket innebar tredje kvartal i följd med en omsättningsökning på över 100%. För helåret blev utfallet en 95% ökning till 107,7 Mkr och därmed nästan 10% bättre än det egna uppsatta målet.

Den höga efterfrågan är ett tydligt resultat av den accelererande energiomställningen som är på gång i Europa. Samtidigt som omsättningsmålet överträffades, nådde man även målet att bli resultatpositiv under året. Under Q4 landade rörelseresultatet (EBIT) på 2 Mkr, motsvarande en marginal på 5,4%.

Det positiva momentumet märks såväl inom villa- som det kommersiella fastighetssegmentet, vilket numera står för cirka 25% av den totala nettoomsättningen. Bland annat upplever man en stor ökning i efterfrågan från byggbranschen på grund av nya regulatoriska krav när det gäller klimatdeklarationer och minskat klimatavtryck. Även utomlands gör man stora framsteg och under kvartalet mottogs flera ordrar på totalt 36,5 Mkr från distributörer på den italienska, finska respektive danska marknaden.

Anmärkningsvärt är att Energy Save för närvarande har en väsentligt snabbare tillväxttakt än den europeiska värmepumpssektorn som helhet, och att bolaget dessutom växer snabbare än marknaden i den snabbast växande teknikdisciplinen med system baserade på luft/vatten-värmepumpar. Det är inte minst en konsekvens av den affärsmodellen man har byggt upp, som baseras på strategiska kommersiella partnerskap, vilket ger en mycket god skalbarhet.

Affärsmodellen säkerställer dessutom korta ledtider samt låga utvecklings-, produktions- och leveranskostnader, vilket har varit en bidragande faktor för att kunna hantera de utmanande störningarna på komponentmarknaden och i leveranskedjorna. Det faktum att produkter och koncept har varit färdigutvecklade och satta i volymproduktion, samt att försörjnings- och försäljningskedjor har varit upparbetade, är viktiga framgångsfaktorer i sammanhanget.

För att stärka positionen i marknaden ytterligare meddelade man i slutet av mars att man avser etablera ett nytt affärsområde med fokus på digitalisering. Steget ska även leda till förbättrade marginaler, skapa nya intäktsströmmar, starkare positionering mot partners och en ledande position inom grön byggvärme.

Digitaliseringens fördelar är tydliga: den ger möjlighet till energiprisoptimering, ökad flexibilitet genom energislagsoptimering och så kallad peak-shaving, det vill säga utjämning av toppbelastningen vilket minskar energikostnaden. Dessa värden skapas genom möjligheten att kombinera olika energislag och driftsoptimera tack vare ny styrningsintelligens.

Sedan tidigare har bolaget redan medverkat i ett stort antal projekt där digitaliseringen spelar en nyckelroll och där det kommersiella intresset är stort, inte minst från energimarknadshåll. Genom projekteringsverktyget ES Konfigurator har man dessutom visat hur digitalisering av konsultprocesser kan leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. Det digitala verktyget har bidragit till en stark försäljningsutveckling för bolagets kommersiella fastighetsprodukter där konkurrenskraften i hela värdekedjan har förstärkts, vilket påskyndar försäljningsprocessen för distributörerna och deras installationsnätverk.

Uppbyggnaden av det nya affärsområde finansierades genom en riktad nyemission i slutet av mars som tillförde cirka 24 Mkr före kostnader och vid slutet av april hade man en liten nettokassa på balansräkningen. Pengarna från emissionen har delvis redan kommit till användning, både i form av nyrekryteringar, uppbyggnad av kapacitet och nya partnerskap. 

Oron kring ekonomin till trots är situationen för Energy Save mycket gynnsam just nu. Med bolagets produkter kan CO2-utsläppen minskas och smarta energisystem kan byggas med 100% förnybar energi. Detta då luft/vattenvärmepumpar bidrar till att skapa ett mer flexibelt energisystem, så att kapacitet från elnäten frigörs och istället finns tillgänglig där det behövs, och genom lagringsmöjligheter även när det behövs. Därmed står man i pole position när Europa nu satsar för fullt på grön el.

Utvecklingen under de senaste månaderna har stärkt vårt förtroende för ledningens långsiktiga mål att under verksamhetsåret 2023/24 uppnå en omsättning om 200 Mkr med en rörelsemarginal om cirka 15%. Det innebär att dagens börsvärde justerat för nettokassan motsvarar enbart 6,5x det då förväntade rörelseresultatet (EV/EBIT). Förvisso använder vi här siffror som ligger två år i framtiden, men bolaget växer snabbt och befinner sig på god väg att nå dit. Det gör att vi kvarstår vid vår positiva syn samt riktkurs (45 kr).

Av
Sebastian Lang Analytiker